Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo liên thông trình độ đại học ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt)

12 58 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 13:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM  - NGUYỄN HỮU HẢO BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Huế, tháng 06 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM  - NGUYỄN HỮU HẢO Tên đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THƠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN HIẾU Huế, tháng 06 năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ Nguyễn Hữu Hảo Demo Version - Select.Pdf SDK LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ ngành Quản lí giáo dục, tơi nhận được hướng dẫn, động viên giúp đỡ tận tình q Thầy Cơ đồng nghiệp Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Khoa Tâm - Giáo dục Trường Đại học phạmĐại học Huế q Thầy Cơ tham gia dạy dạy lớp Cao học Quản lí giáo dục - khố XXI (2012-2014) Đặc biệt xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn TS.Trần Văn Hiếu, người tận tình bảo hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Trong trình thực luận văn, dù có nhiều cố gắng khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ, bạn đồng nghiệp, bạn đồng khóa để luận văn hồn thiện Xin chân thành cảm ơn - Select.Pdf SDK Demo Version Huế, ngày 10 tháng 06 năm 2014 TÁC GIẢ Nguyễn Hữu Hảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 12 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 12 1.2 LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC 14 1.2.1 Khái niệm hoạt động đào tạo trường đại học 14 1.2.2 Các yếu tố tham gia vào hoạt động đào tạo trường đại học 15 1.3 ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 18 1.4 QUẢN ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 21 1.4.1 Một số khái niệm 21 1.4.2 Các chức quản đào tạo 23 1.4.3 Nội dung quản hoạt động đào tạo liên thông trường đại học 28 TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM ĐẠI HỌC HUẾ 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠMĐẠI HỌC HUẾ 36 2.2 KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 38 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠMĐẠI HỌC HUẾ 41 Demo - Select.Pdf 2.3.1 Khái quátVersion hoạt động đào tạo liênSDK thông 41 2.3.2 Tình hình đội ngũ cán quản giảng viên 42 2.3.3 Thực trạng ngành học 45 2.3.4 Thực trạng người học 46 2.3.5 Thực trạng liên kết đào tạo đại học 47 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG 49 2.4.1 Quản công tác tuyển sinh 49 2.4.2 Quản mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 51 2.4.3 Quản hoạt động giảng dạy giảng viên 54 2.4.4 Quản hoạt động học tập người học 57 2.4.5 Quản kiểm tra – đánh giá kết học tập người học 59 2.4.6 Quản sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 63 2.4.7 Quản công tác liên kết, phối hợp với sở giáo dục 66 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 67 TIỂU KẾT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THƠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠMĐẠI HỌC HUẾ 72 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆC XÁC LẬP BIỆN PHÁP 72 3.1.1 Các chủ trương Đảng, Chính phủ ngành giáo dục đào tạo đào tạo liên thông 72 3.1.2 Chủ trương phát triển Đại học Huế Trường Đại học phạm 73 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠMĐẠI HỌC HUẾ 74 3.2.1 Tăng cường tạo nguồn, đổi công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào 74 3.2.2 Hồn thiện chương trình nội dung đào tạo liên thông 76 3.2.3 Tăng cường quản hoạt động học tập học viên 79 3.2.4 Đổi phương thức quản hoạt động giảng dạy giảng viên 80 3.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập người học 82 3.2.6 Tăng cường trang bị khai thác, sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ đào tạo liên thông 84 3.2.7 Tăng cường phối hợp quản trường đại học sở liên kết đào tạo địa phương 85 3.2.8 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản đào tạo hoạt Demo Version - Select.Pdf SDK động dạy học 86 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 88 3.4 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 89 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 92 KẾT LUẬN 92 KHUYẾN NGHỊ 93 a Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo, Đại học Huế 93 b Đối với trường Đại học 94 c Đối với Sở Giáo dục Đào tạo, sở liên kết đào tạo địa phương 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ CB Cán CBQL Cán quản CĐ Cao đẳng CNTT Công nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất CSLK Cơ sở liên kết ĐH Đại học ĐHSP Đại học phạm GV Giảng viên NCKH Nghiên cứu khoa học NXB Nhà xuất PGS Phó giáo QLGD Quản giáoSDK dục Demo Version - Select.Pdf HV Học viên ThS Thạc sĩ TS Tiến sỹ x Điểm trung bình DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU Kết tuyển sinh đại học liên thông số lượng sinh viên 41 Ý kiến học viên mức độ đáp ứng đội ngũ CBQL 42 Đánh giá lực ứng dụng CNTT CBQL đào tạo 43 Thống kê số lượng giảng viên đơn vị trường ĐHSP Huế 44 Ý kiến học viên phương pháp giảng dạy giảng viên 45 Số lượng tuyển sinh tốt nghiệp từ 2009 đến 2013 46 Các cở sở đào tạo liên kết trường với địa phương 47 Ý kiến học viên sở vật chất, phương tiện phục vụ đào tạo 48 Số lượng CB tham gia quản trực tiếp số lượng GV tham gia giảng dạy sở liên kết đào tạo 48 Bảng 2.10 Ý kiến CBQL-GV, học viên công tác quản tuyển sinh 50 Biểu đồ 2.11 Mức độ đánh giá học viên công tác quản tuyển sinh 51 Bảng 2.12 Ý kiến học viên CBQL-GV chương trình đào tạo 52 Bảng 2.13 Ý kiến CBQL-GV công tác quản chương trình đào tạo 53 Biểu đồ 2.14 Ý kiến học viên CBQL-GV cơng tác tổ chức thực chương trình đào tạo 54 Bảng 2.15 Ý kiến CBQL-GV công tác quản GV HĐGD 55 Biểu đồ 2.16 Mức độ đánh giá CBQL-GV xây dựng, thực kế hoạch quản đổi PPGD 55 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.17 Kết thăm ý kiến học viên mức độ đáp ứng đội ngũ GV hoạt động giảng dạy 56 Bảng 2.18 Ý kiến CBQL-GV công tác quản học viên 58 Bảng 2.19 Ý kiến CBQL-GV học viên công tác KTĐG KQ đào tạo 61 Biểu đồ 2.20 Mức độ đánh giá học viên CBQL-GV xây dựng thực kế hoạch thi, kiểm tra 61 Biểu đồ 2.21 Công tác tổ chức kiểm tra đánh giá 62 Biểu đồ 2.22 Mức độ đánh giá học viên CBQL-GV đề thi, kiểm tra công tác quản đề thi 62 Bảng 2.23 Ý kiến học viên CSVC, phương tiện phục vụ đào tạo 64 Bảng 2.24 Thống kê số lượng giáo trình, tài liệu tham khảo 64 Bảng 2.25 Ý kiến học viên phòng thực hành, thí nghiệm đáp 65 Biểu đồ 2.26 Mức độ đánh giá học viên phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng yêu cầu nội dung chương trình học theo ngành học 66 Bảng 2.27 Ý kiến CBQL-GV phối hợp trường CSLK 66 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời đại ngày nay, thời đại hội nhập tồn cầu hóa Việt Nam đứng trước thách thức lớn nguồn nhân lực để đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề cấp bách mà Nhà nước ta trọng phát triển lĩnh vực nhiều hình thức khác nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho cơng nghiệp hố, đại hố, hội nhập tồn cầu hóa phải đảm bảo mặt số lượng chất lượng Để làm điều phải thông qua giáo dục đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học (GDĐH) Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ Khóa VIII khẳng định “Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động lực q trình phát triển” Từ đến giáo dục Việt Nam phát triển rõ quy mơ, loại hình, hình thức đào tạo, cải tiến quy trình, chương trình đào tạo, tranh thủ nhiều nguồn lực xã hội Nhìn chung thành tựu nói chưa mang tính hệ thống bản, số GER mực thấp Giáo dục đại học đại chúng: đào tạo cứng nhắc, thiếu linh hoạt, nặng thuyết thiếu thực hành, tư Demo Version - Select.Pdf SDK chậm đổi mới, chậm hội nhập, phương pháp dạy học lạc hậu, nặng truyền thuyết đặt nhẹ phương pháp học tập, kỹ thái độ, quy trình đào tạo đóng kín, thiếu mềm dẻo, thiếu liên thơng Vấn đề đổi phương thức đào tạo quản đào tạo theo hướng đại hóa, tin học hóa để thực quy trình đào tạo mềm dẻo, lấy người học làm trung tâm Nghị phủ số 14/2005/NQ-CP đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đề mục tiêu chung “Đổi toàn diện giáo dục đại học, tạo chuyển biến chất lượng, hiệu quy mô, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu học tập nhân dân Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực tiếp cận trình độ tiên tiến giới; có lực cạnh tranh cao, thích ứng với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Trong Nghị này, phủ nêu lên nhiệm vụ giải pháp đổi nội dung, phương pháp quy trình đào tạo sau: “Hoàn chỉnh mạng lưới sở giáo dục đại học phạm vi toàn quốc; Phát triển chương trình giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu định hướng nghề nghiệp - ứng dụng Bảo đảm liên thơng chương trình tồn hệ thống; Mở rộng quy mơ đào tạo; Xây dựng đội ngũ giảng viên cán quản giáo dục đại học đủ số lượng, có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chun mơn cao, phong cách giảng dạy quản tiên tiến…” Thực quan điểm đó, Trường Đại học phạmĐại học Huế năm qua có nhiều cố gắng đổi công tác quản đào tạo, đặc biệt quản đào tạo liên thông đạt thành tích kể Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khoa học quản lý, xu phát triển giáo dục nay, nhiều vấn đề cần nghiên cứu, khảo sát tư quản lý, chu trình quản lý, thành tố quản lý, lực quản vv Trước đòi hỏi thiết đổi công tác quản giáo dục nhằm tạo bước nhảy chất đào tạo đại học nói chung đào tạo đại học liên thơng nói Demo Version - Select.Pdf SDK riêng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, có chất lượng phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đồng thời thực chủ trương “Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam” theo Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, thiết nghĩ, trường Đại học phạmĐại học Huế, bên cạnh đề tài nghiên cứu sâu vào chất khoa học cơng tác quản đào tạo đại học nói chung, việc quản đào tạo đại học hệ liên thông cần quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạm - Đại học Huế.” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu luận thực tiễn, xác lập biện quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạmĐại học Huế giai đoạn KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đạo học Trường Đại học phạm - Đại học Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường ĐHSP - Đại học Huế GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạm - Đại học Huế triển khai đạt nhiều kết đáng kể Tuy nhiên, giai đoạn công tác quản bộc lộ nhiều bất Demo Version - Select.Pdf SDK cập Nếu đề xuất thực biện pháp quản mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn hiệu cơng tác đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạm - Đại học Huế nâng cao, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục - đào tạo giai đoạn NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở luận quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học trường đại học 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng quản hoạt động đào tạo liên thông trình độ đại học Trường Đại học phạm - Đại học Huế 5.3 Xác lập biện pháp quản đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạmĐại học Huế, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên giai đoạn 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu luận: sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu… khái quát hóa tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan nhằm xây dựng sở luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản đào tạo đại học hệ liên thông xác lập biện pháp quản 6.3 Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng số thuật toán thống kê toán học áp dụng nghiên cứu giáo dục phần mềm SPSS để xử kết điều tra PHẠM VI NGHIÊN CỨU Xuất phát từ mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài giới hạn nghiên cứu thực trạng quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường ĐHSP – Đại học Huế từ năm 2008 đến Demo - Select.Pdf SDK CẤU TRÚC CỦAVersion LUẬN VĂN Luận văn cấu trúc gồm phần: + Phần thứ nhất: Mở đầu + Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu, gồm chương: - Chương 1: Cơ sở luận quản hoạt động đào tạo liên thông trường đại học - Chương 2: Thực trạng quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạmĐại học Huế - Chương 3: Các biện pháp quản hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học phạm - Đại học Huế + Phần thứ ba: Kết luận khuyến nghị - Tài liệu tham khảo - Phụ lục 11 ... tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế - Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế + Phần thứ... thơng trình độ đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 5.3 Xác lập biện pháp quản lý đào tạo liên thơng trình độ đại học Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  - NGUYỄN HỮU HẢO Tên đề tài: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN THƠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo liên thông trình độ đại học ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo liên thông trình độ đại học ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn