Phân tích tình hình sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng_Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp 1

83 102 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:23

C HÀ N I TR N NG C HOÀNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S D NG THU C KHÁNG SINH I U TR VIÊM PH I C NG NG T I KHOA NHI, B NH VI N A KHOA HUY N V N BÀN, T NH LÀO CAI LU N V N D C S CHUYÊN KHOA C P I HÀ N I 2018 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u TR B YT IH CD C HÀ N I TR N NG C HỒNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S D NG THU C KHÁNG SINH I U TR VIÊM PH I C NG NG T I KHOA NHI, B NH VI N A KHOA HUY N V N BÀN, T NH LÀO CAI LU N V N D C S CHUYÊN KHOA C P I CHUYÊN NGHÀNH: D c lý – D c lâm sàng MÃ S : CK60720405 Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS Nguy n Hoàng Anh Th i gian th c hi n: 7/2018 – 11/2018 HÀ N I 2018 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN NG Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u TR B YT IH CD L IC M N Tôi xin b y t lòng bi t n sâu s c t i PGS TS Nguy n Hoàng Anh, ng d n, giúp nghiên c u ng ih cD c Hà N i, ng i th y ã tr c su t th i gian nghiên c u hoàn thành tài Tôi xin g i l i c m n sâu s c t i BSCKI Hoàng Minh Loan - Giám B nh vi n a khoa huy n V n Bàn, t nh Lào Cai Ng i lãnh c o ng h t o i u ki n t t nh t cho su t trình h c t p, làm vi c nghiên c u Tôi xin chân thành c m n Ban giám c bác s , d ang cs công tác t i b nh vi n a khoa huy n V n Bàn, anh ch trung tâm DI ADR qu c gia, l i giúp c bi t Th.S Nguy n Th Tuy n ã t o i u ki n thu n kh o sát, nghiên c u th c hi n Lu n v n t t nghi p Tôi xin chân thành c m n th y giáo, cô giáo c a tr D c Hà N i ã tr c ti p gi ng d y truy n i u ki n thu n l i ng ih c t nh ng ki n th c q báu, t o chúng tơi hồn thành nhi m v khóa h c Trong th i gian nghiên c u hoàn thành Lu n v n t t nghi p, ã nh n cs c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN ti p h c l c, tr ng viên, khích l c a gia ình; s giúp nhi t tình c a b n bè ng nghi p Nhân d p này, tơi xin bày t lòng bi t n sâu s c s giúp q báu ó V n Bàn, ngày 30 tháng 10 n m 2018 H c viên Tr n Ng c Hoàng Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Gi ng viên b mơn D Kí hi u N i dung C1G Cephalosporin th h C2G Cephalosporin th h C3G Cephalosporin th h VPMPC Viêm ph i m c ph i c ng MRSA T c u vàng kháng methicilin TDKMM Tác d ng không mong mu n PIDSA Pediatric Infectious Diseases Society of America (H i Các B nh nhi m trùng Nhi khoa M ) WHO T ch c y t th gi i (World Health Organization) ADR Adverse Drug Reaction (Ph n ng có h i c a thu c) 10 BTS British Thoracic Society (H i l ng ng c Anh) 11 TYT Tr m y t 12 BSCK Bác s chuyên khoa 13 KS Kháng sinh 14 ICU Khoa h i s c tích c c 15 RLLN Rút lõm l ng ng c 16 TB Tiêm b p 17 TM T nh m ch 18 VP Viêm ph i ng c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Th t VI T T T Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u DANH M C CÁC KÝ HI U, CH U ng 20 NC Nghiên c u 21 BV B nh vi n c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN U Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 19 M CL C DANH M C B NG TV N 1.1 T NG QUAN V B NH VIÊM PH I C NG NG TR EM nh ngh a 1.1.1 1.1.2 Tình hình d ch t 1.1.3 C n nguyên 1.1.4 Ch n oán viêm ph i c ng ng tr em 1.1.5 Phân lo i viêm ph i tr em 1.2 I U TR VIÊM PH I TR EM 10 1.2.1 Nguyên t c i u tr viêm ph i 10 1.2.2 Nguyên t c i u tr b ng kháng sinh 10 1.2.3 C s l a ch n kháng sinh i u tr viêm ph i c ng ng 11 1.2.5 M t s h ng d n l a ch n kháng sinh ban u viêm ph i c ng ng t i Vi t Nam 15 1.3 GI I THI U B NH VI N A KHOA HUY N V N BÀN 22 Ch ng 2.1 2.2 PH IT IT NG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 24 NG NGHIÊN C U 24 NG PHÁP NGHIÊN C U: 24 2.3 M T S TIÊU CHU N C S D NG PHÂN TÍCH K T QU : 26 2.4 X Ch LÝ K T QU : 31 ng K T QU NGHIÊN C U 32 3.1 C I M CHUNG V B NH NHÂN VIÊM PH I TRONG M U NGHIÊN C U 32 3.1.1 Liên quan gi a l a tu i gi i tính b nh viêm ph i 32 3.1.2 Liên quan gi a l a tu i n ng c a viêm ph i: 32 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN ng T NG QUAN Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Ch 3.2 TH C TR NG S D NG KHÁNG SINH TRONG I U TR VIÊM PH I: 33 3.2.1 T l b nh nhân ã s d ng kháng sinh tr c nh p vi n: 33 3.2.2 Các kháng sinh ã s d ng t i b nh vi n: 34 c kê b nh án: 36 i u tr ban u: 37 3.2.5 Các phác thay th trình i u tr 38 dài t i u tr s d ng kháng sinh: 39 3.2.7 Hi u qu i u tr : 40 3.2.6 3.3 TÍNH PHÙ H P TRONG VI C S D NG PHÁC KHÁNG SINH BAN U TRONG I U TR VIÊM PH I TR EM 41 3.3.1 Phân tích s phù h p l a ch n phác 3.3.2 kháng sinh ban u 41 ánh giá tính phù h p c a kháng sinh thay th : 43 3.3.3 ánh giá v li u dùng kháng sinh: 44 3.3.4 Phân tích tính h p lý nh p Ch a thu c: 47 ng BÀN LU N 50 4.1 C I M C A VIÊM PH I TR EM TRONG M U NGHIÊN C U 50 4.1.1 V nh h ng c a l a tu i gi i tính b nh viêm ph i 50 4.1.2 V liên quan gi a l a tu i n ng c a b nh viêm ph i: 51 4.2 BÀN LU N V TH C TR NG S D NG KHÁNG SINH TRONG I U TR VIÊM PH I 52 4.2.1 T l b nh nhân ã s d ng kháng sinh tr c nh p vi n 52 4.2.2 Các kháng sinh ã s d ng i u tr viêm ph i c ng ng t i b nh vi n 53 4.2.3 Các phác 4.2.4 Phác 4.2.5 dài i u tr ban thay u 54 i trình i u tr 55 t i u tr b ng kháng sinh hi u qu i u tr 56 4.3 BÀN LU N V TÍNH PHÙ H P TRONG VI C S D NG KHÁNG SINH 57 4.3.1 Phân tích s l a ch n kháng sinh so v i h ng d n 57 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 3.2.4 Các phác Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 3.2.3 T l kháng sinh 4.3.2 Phân tích li u dùng kháng sinh 58 4.3.3 Phân tích nh p 4.3.4 Phân tích K T LU N VÀ a thu c 59 ng dùng thu c 60 XU T 62 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u PH L C c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN TÀI LI U THAM KH O DANH M C B NG ng tr em t i Vi t Nam B ng 1.2 Tình hình kháng kháng sinh c a vi khu n th viêm ph i ng g p gây tr em…………………………………………………… B ng 2.1 Li u dùng c a kháng sinh c s d ng phân tích nghiên c u…………………………………………… ……… 13 39 B ng 3.1 T l viêm ph i phân theo l a tu i gi i tính…………… 40 B ng 3.2 T l viêm ph i phân theo l a tu i n ng c a b nh… 42 n b nh vi n…… 43 B ng 3.3 Tình hình s d ng kháng sinh tr B ng 3.4 Kháng sinh c s d ng t i b nh vi n…………………… B ng 3.5 T l kháng sinh B ng 3.6 Phác c c s d ng m u nghiên c u…… i u tr viêm ph i b nh nhân m i vào nh p vi n…………………………………………………………………… B ng 3.7 Các phác 45 46 i trình i u tr viêm ph i… 47 trình i u tr ………… 48 B ng 3.9 Th i gian s d ng kháng sinh t i b nh vi n…………… 49 i u tr b nh viêm ph i……………………… 50 B ng 3.8 Lý thay B ng 3.10 Hi u qu thay 44 i phác B ng 3.11 Tính phù h p l a ch n phác kháng sinh ban u 51 B ng 3.12 Tính phù h p l a ch n phác kháng sinh thay th 52 B ng 3.13 Phân tích li u dùng kháng sinh b nh nhân có ch c n ng th n bình th ng……………………………………………………… B ng 3.14 Phân tích li u dùng kháng sinh aminosid b nh nhân suy gi m ch c n ng th n…………………………………………………… B ng 3.15 Phân tích nh p B ng 3.16 Phân tích 53 55 a thu c…………………………………… 56 ng dùng kháng sinh m u nghiên c u…………………………………………….………………………… 51 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN ph i c ng Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u B ng 1.1 Các nghiên c u g n ây v tác nhân gây b nh viêm TV N Viêm ph i nguyên nhân ch y u m c nhi m khu n hơ h p c p tính Tr d a n nh p vi n t vong i tu i, c bi t tr d tr i tháng, nhóm tu i có nguy c m c t vong viêm ph i cao nh t Theo th ng kê i tu i vào n m 2015, chi m 16% t ng s tr em d T vong viêm ph i nh thi u dinh d không i tu i t vong [46] tr em có liên quan ch t ch v i tình tr ng ói nghèo, ng, thi u n c s ch v sinh s ch, ô nhi m không khí c ti p c n ch m sóc s c kh e phù h p [44] Trên th c t , khơng tìm c tác nhân gây b nh h u h t tr ng h p viêm ph i, dó vi c i u tr viêm ph i i u tr theo kinh nghi m Y u t quan tr ng nh t [2] Viêm ph i d oán tác nhân gây b nh d a tu i c a b nh nhi tr em có th virus, vi khu n ho c vi sinh v t khác Theo WHO, nguyên nhân hay g p nh t Streptococcus pneumoniae (ph c u), Haemophilus influenzae (HI) vius h p bào th ng hô h p (RSV) ng g p viêm ph i vi khu n khơng i n hình, i di n Mycoplasma pneumoniae, S pneumoniae (ph c u) c u khu n gram d nhân hàng u gây viêm ph i c ng ng tr d tr l n ng có v , nguyên i tu i Ph c u có h n 90 type huy t Hi n th gi i ã có v c xin tiêm phòng ph c u [7] T i n c ang phát tri n, vi khu n c n nguyên nhân gây b nh ph bi n nh t Do v y, kháng sinh óng vai trò quan tr ng không th thi u i u tr gi m t l t vong c a viêm ph i [10] S d ng, d d ng thu c kháng sinh u gây tình tr ng kháng thu c, t o i u ki n thu n l i cho vi sinh v t kháng thu c xu t hi n, bi n ng i b nh mua kháng sinh t d ng kháng sinh i li u ho c l m i u tr i lây lan Th c t nhi u i u tr khơng có i v i tr n c a th y thu c, s ng h p không b nh lý nhi m khu n gây ra, s d ng kháng sinh, thu c không phù h p v i lo i, ch ng vi khu n, vi rút, ký sinh trùng gây ra, s d ng không úng li u l ng, hàm l ng, th i Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u d c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN c a t ch c y t th gi i (WHO) 2015, viêm ph i ã gi t ch t 920 136 tr em nghiên c u c a Lê Duy ơng, kháng sinh có t l phù h p v nh p cao nh t bao g m amoxicilin/acid clavunalic dùng a thu c ng u ng, cefotaxim, gentamicin, azithromycin Các thu c có t l phù h p v nh p th p nh t cefazolin cefoxitin (100%) [16] ây a thu c u nh ng thu c có nh p a thu c phù h p v i khuy n cáo cao nh t aminosid (100%) amoxicilin/sulbactam (59,70%) l u ý, 100 % thu c bao g m ampicilin/sulbactam, ceftizoxim, cefoxitin, cefazolin u có s l n dùng không phù h p theo khuy n cáo [16] Aminosid kháng sinh ph thu c n ng y u t xác n ng nh hi u qu i u tr , kh n ng , t ng l ng thu c c dùng t t s Cpeak/ MIC (Cpeak nh c a thu c huy t thanh, MIC n ng c ch t i thi u) t i u y u t th i gian khơng ý ngh a n a, ch s Cpeak/ MIC y u t ánh giá hi u qu úng nh p mb o i u tr Do ó, nh ng tr ng h p gentamicin dù c dùng a thu c nh ng v i li u th p h n li u khuy n cáo c ng khơng c hi u qu i u tr ch a 4.3.4 Phân tích ng dùng thu c H u h t h ng d n liên quan t c Cpeak mong mu n [36] n i u tr viêm ph i tr em, a ph n u khuy n cáo b nh nhân nên dùng thu c theo ng u ng u i m mà ng dùng mang l i [3], [7], [9], [10] Do tr em nh ng tr it ng h p có th u ng thu c nên u tiên dùng an tồn h n, r i ro h n ng c bi t nên ng u ng ng tiêm, chi phí th p ti n dùng Tr em th ng không th nu t viên nén ho c viên nang có th s d ng d ng siro ho c d ng h n d ch phù h p K t qu nghiên c u c a cho th y h u h t b nh nhân d ng ng tiêm i u tr viêm ph i viêm ph i n ng K t qu t cs ng t v i k t qu c a nhi u nghiên c u khác Theo nghiên c u c a Nguy n V n H i, t l dùng thu c theo ng tiêm lên t i 100% [23] T l nghiên 60 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u kháng sinh hay s d ng, kháng sinh có nh p c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN a thu c khuy n cáo nhi u l n ngày Theo Nguy n V n H i, c u c a Tr n Th Anh Th Lê Th Trang c ng lên t i 98,48% 98,41% s d ng thu c không ng hay lo l ng, s hãi, tr hay qu y khóc nên ng u ng tr hay nơn ch làm cho li u l c xác khơng ng thu c Do ó, bác s ch nh cho tr ch y u Tuy nhiên, tình tr ng c a b nh nhân ã n có th cân nh c s d ng ng tiêm nh, bác s ng u ng cho b nh nhân nh ng u i m c a ng tiêm ã k Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u ng u ng so v i c h p thu c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN [29], [30] Có th tr em th 61 K T LU N VÀ XU T T k t qu nghiên c u 119 tr em nh p vi n i u tr viêm ph i b ng kháng sinh t i b nh vi n a khoa V n Bàn t nh Lào Cai, a m t s k t lu n sau: tu i m c b nh cao nh t 6-12 tháng tu i (39,50%), tu i m c b nh th p nh t t 48-60 (3,36%) - T l m c viêm ph i, tr nam (59,7%) nhi u h n tr n (40,3%) - B nh nhân ch y u m c viêm ph i v i 97,5%, viêm ph i n ng chi m t l nh 2,5% - Tính c ch s GFR c a 118/119 tr (99,16%), ó có 6/118 (5,08%) có giá tr GFR < 70 (mL/min/1.73 m2) V tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i - Có 10 kháng sinh c s d ng i u tr viêm ph i t i b nh vi n, g m kháng sinh thu c nhóm penicilin, cephalosporin, aminosid macrolid - Nhóm kháng sinh chi m 48,47%, - V phác n u: có lo i phác c phác ban u, ó phác ph i h p H u h t b nh nhân c dùng phác c b nh nhân m i nh p vi n (97,48%) - V s thay h p thay -V ng th hai penicilin chi m 35,92% i u tr ban kháng sinh n c s d ng nhi u nh t cephalosporin th h dài i phác i phác trình i u tr : 16/119 (chi m 13,45%) tr ng i u tr t i u tr b ng kháng sinh: Th i gian s d ng kháng sinh ban u 5,9±2,59 ngày, kháng sinh thay th 3,76±3,26 ngày Th i gian s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i (6,5±1,75) ngày ng n h n i u tr viêm ph i n ng (10,33 ± 4,71 ngày) Th i gian s d ng aminosid 4,4 ± 2,05 ngày V tính h p lý s d ng kháng sinh 62 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN - c i m c a b nh nhân viêm ph i m u nghiên c u Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u V - T l phác i u tr ban i u tr m t s b nh th (89,08%) Phác u không phù h p theo H ng g p ng d n ch n oán tr em c a B Y t n m 2015 t ng i cao không phù h p nhi u nh t cephalosporin th h - V li u dùng kháng sinh: T l b nh nhân nghiên c u úng li u r t th p, ch ng h p li u dùng ch a phù h p g m: cefuroxim, amoxicilin/acid clavulanat có li u cao h n quy nh, nhóm aminosid ceftizoxime ch y u li u th p h n khuy n cáo - V nh p a thu c: T l úng v nh p gentamycin (100%), thu c có t l a thu c cao nh t cefuroxim, úng th p nh t ceftizoxim, ampicilin/sulbactam (0%), không úng nh p a thu c th ng g p v i thu c có khuy n cáo dùng nhi u l n ngày -V ng dùng thu c: b nh nhân viêm ph i viêm ph i n ng ng tiêm c s d ng ph bi n, viêm ph i (98,28%), viêm ph i n ng (66,67%) t l ng dùng phù h p v i khuy n cáo r t th p, viêm ph i viêm ph i n ng l n l t 1,72%, 33,33% XU T - C n c p nh t m t s phác i u tr viêm ph i c ng ng h ng d n i u tr cho cán b y t ti n t i xây d ng th ng nh t áp d ng phác i u tr viêm ph i c ng - Thông tin nh p ng cho khoa Nhi n bác s t i khoa Nhi v m t s kháng sinh dùng sai li u ho c a li u ch a phù h p - Xây d ng h nâng cao hi u qu i u tr b nh nhân ng d n hi u ch nh li u thu c b nh nhân suy th n iv i m t s kháng sinh c n hi u ch nh li u - ngh xây d ng phác i u tr b nh nhi m khu n nói chung phác viêm ph i tr em nói riêng t i B nh vi n a khoa V n Bàn 63 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u li u nh t v i amoxicilin/acid clavulanat (chi m 0%) Các tr c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN có 17%, t l li u dùng phù h p cao nh t v i ampicilin/sulbactam (45,83%) - Nâng cao c s v t ch t nhân l c nh h p lý d a c n nguyên gây b nh c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN bác s có ch Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u vi khu n, thành l p khoa vi sinh, giúp phân l p 64 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T B nh vi n Ch R y (2013), “Phác i u tr 2013-Ph n N i Khoa”, NXB Y h c, TP H Chí Minh ng (2013), "Phác i u tr Nhi khoa", Nhà xu t b n y h c, pp 752 – 756, Hà N i B nh vi n Nhi ng (2016), "Phác i u tr nhi khoa", Nhà xu t b n y h c, TP H Chí Minh B nh vi n Nhi trung ng (2015), "H ng d n ch n oán, i u tr b nh tr em", Nhà xu t b n y h c, Hà N i B Y T - B nh vi n B ch Mai (2012), "H ng d n ch n oán i u tr b nh n i khoa", Hà N i, pp 771 B Y T (2013), "Phê t k ho ch hành kháng thu c giai o n t n m 2013 quy t ng qu c gia v ch ng n n m 2020", Ban hành kèm theo nh 2174/Q -BYT, Ngày 21 tháng n m 2013, Hà N i B Y T (2014), "H hành kèm quy t ng d n x trí viêm ph i c ng ng tr em", Ban nh s 101/Q -BYT ngày 09 tháng 01 n m 2014, Hà N i B Y T (2015), "D c th qu c gia Vi t Nam", Nhà xu t b n y h c, Hà N i B Y T (2015), "H g p ng d n ch n oán i u tr m t s b nh th tr em", Ban hành kèm theo quy t ng nh s 3312/Q -BYT ngày 7/8/2015, Hà N i 10 B Y T (2015), "H ng d n s d ng kháng sinh", Ban hành kèm quy t nh s 708/Q -BYT ngày 02/03/2015, Hà N i 11 H i hô h p Vi t Nam H i Nhu khoa Vi t Nam (2018), "Khuy n cáo ch n oán i u tr nhi m trùng hô h p tr em" Nhà xu t b n y h c, Hà N i c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN B nh vi n Nhi Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 12 Kyongbo Pharm Co Ltd - HÀN QU C (2013), "T h ng d n s d ng Saosaft Inj 1g", pp S K: VN-16496-13 Trung tâm DI & ADR qu c gia (2013), "S ng tiêm: gentamicin, tobramycin, netilmicin, amikacin", Retrieved 25/20/2018, from http://magazine.canhgiacduoc.org.vn/Magazine/Details/89# 14 Tr ng ih cD c Hà N i (2006), "D c lâm sàng", Nhà xu t b n Y h c, pp 174, Hà N i, pp 15 Nguy n Th Vân Anh (2006), "Kh o sát s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i tr em t i khoa nhi b nh vi n B ch Mai", Nghiên c u y h c, Tp H Chí Minh, 11, pp 5-8, pp 16 Lê Duy ông (2017), "Kh o sát tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i c ng ng tr em d i tu i t i khoa c p c u-nhi b nh vi n a khoa huy n Nh Xuân-Thanh Hóa", Lu n v n D khoa c p 1, 17 c Hà N i Ph m Thu Hà (2017), "Phân tích s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i c ng h c, 18 ih cD c s chuyên ng", Lu n v n th c s D ng t i b nh vi n nhi trung ih cD c c Hà N i Lê Th H ng H nh (2013), "Nghiên c u c i m lâm sàng, c n lâm sàng tính nh y c m v i kháng sinh c a vi khu n viêm ph i thùy tr em", Y h c Vi t Nam, Tháng 10 (S 2/2013), pp 53-59, pp 19 Cao Th Thu Hi n (2016), " ánh giá tình hình s d ng thu c kháng sinh i u tr viêm ph i c ng ng tr em t i khoa nhi b nh vi n a khoa t nh Hòa Bình", Lu n v n th c s D 20 D ih cD c Hà N i ng Th Thu Hi n (2017), "Phân tích tình hình s d ng thu c kháng sinh i u tr viêm ph i c ng s n nhi t nh B c Giang", Lu n v n D D c h c, c Hà N i ng tr em t i khoa nhi b nh vi n c s chuyên khoa c p I, ih c c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN aminoglycosid d ng h p lý Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 13 21 Ph m Thu Hi n c ng s (7/2010- 3/2012 ), "C n nguyên gây viêm ph i tr em tu i i u tr t i b nh vi n", T p chí Nhi khoa, Khoa Hơ h p BV Nhi Trung 22 ng pp Nguy n Th Mai Hòa (2010), "Kh o sát tình hình s d ng thu c kháng c s chuyên khoa c p 1, ih cD c Hà N i 23 Nguy n V n H i (2017), "Phân tích tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i m c ph i c ng ng tr em t tháng n tu i t i khoa nhi b nh vi n a khoa Xín m n, Hà Giang", Lu n v n D chuyên khoa c p 1, 24 c Hà N i Nguy n Th Hi n L ng (2008), "Kh o sát tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i tr em t i khoa Nhi BV B ch Mai", Khóa lu n t t nghi p D 25 ih cD cs cs ih cD Quách Ng c Ngân (2014), " c ng ng tr t tháng c Hà N i c i m lâm sàng vi sinh c a viêm ph i n tu i t i B nh vi n Nhi ng C n Th ", Y h c TP H Chí Minh (1/2014), pp 294-300, pp 26 Ph m Xuân Phúc (2013), "Kh o sát tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i Ninh", Lu n v n D 27 tr em d i tu i t i B nh vi n a khoa t nh Qu ng c s chuyên khoa c p 1, ih cD c Hà N i Minh Tu n c ng s (5/2012- 5/2013), "Nghiên c u g n ây v tác nhân gây b nh viêm ph i c ng ng tr em", T p chí y h c Vi t Nam, 411,pp 14-20 Hà N i 28 Nguy n S n Tùng (2017), "Phân tích tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i m c ph i c ng ng t i khoa n i- b nh vi n a khoa H , t nh Thái Nguyên", Lu n v n D D c Hà N i c s chuyên khoa c p 1, ng ih c Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u Lý Nhân- Hà Nam", Lu n v n D c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN sinh i u tr viêm ph i cho tr em t i khoa nhi b nh vi n a khoa Tr n Th Anh Th (2014), " ánh giá tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i tr em t tháng Ngh An", Lu n v n th c s D ih cD c Hà N i Lê Nh Trang (2016), "Phân tích tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i m c ph i c ng ng tr em tháng n tu i t i khoa nhi B nh vi n a khoa khu v c Ng c L c, Thanh hóa", Lu n v n Th c s D 31 c h c, Hu nh V n T c ng ih cD c Hà N i ng (2012), " ng n ng c i m lâm sàng vi sinh c a viêm ph i tr 2-59 tháng tu i", Y h c TP H Chí Minh 16(1/2012), pp 76-80 32 Nguy n Th Thanh Xuân (2013), " ánh giá tình hình s d ng kháng sinh i u tr viêm ph i Long", Lu n v n Th c s D tr em t i khoa nhi b nh vi n B c Th ng c h c, ih cD c Hà N i TI NG ANH 33 Ashley Caroline Aileen Currie (2009), The renal drug hanbook, UK Renal Pharmacy Group, pp 34 Bradley J.S et al (2011), "The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseasses Society of America", Clinical Infectious Diseases, 53(7), pp 25-76 , pp 35 British Medical Association (2016-2017), British National Formulary for Children, Pharmaceutial Press., pp 36 Craig W.A (2007), Antimicrobial Pharmacodynamics in Theory and Clinical Practice, in Pharmacodynamics of Antimicrobials:General Concepts and Applications, Nightingale C H et al, Informa, 1Introduction, pp.20-.Introduction 20-1, pp., pp c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 30 c h c, n tu i t i b nh vi n s n nhi Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 29 37 Davey Peter et al (2007), "Antimicrobial Chemotherapy 5e, Oxford University Press", pp 37-41, pp 38 Harris M., Clark J., et al (2011), "British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update Liu L., Oza S., et al (2016), "Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals", Lancet, 388(10063), pp 3027-3035 40 Mathur S., Fuchs A., et al (2018), "Antibiotic use for communityacquired pneumonia in neonates and children: WHO evidence review", Paediatr Int Child Health, 38(sup1), pp S66-S75 41 Patterson C M., Loebinger M R (2012), "Community acquired pneumonia: assessment and treatment", Clin Med (Lond), 12(3), pp 283-6 42 Royal College of paediatrics and child health (2016), "Manual of Childhood Infections: The Blue Book", Oxford University Press, pp 43 Truven Health Analytics (2018), Micromedex 2.0, pp http://www.micromedexsolutions.com 44 UNICEF (2018), "Pneumonia", Retrieved 20/10/2018, from https://data.unicef.org/topic/child-health/pneumonia/ 45 WHO (2014), Revised WHO Classification and Treatment of Pneumonia in Children at Health Facilities: Evidence Summaries, Geneva, Revised WHO Classification and Treatment of Pneumonia in Children at Health Facilities: Evidence Summaries, pp 46 WHO (2015), "Pneumonia", Retrieved 25/10/2018, http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia from Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 39 c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN 2011", Thorax, 66 Suppl 2, pp ii1-23 Le Saux N., Robinson J L., et al (2015), "Uncomplicated pneumonia in healthy Canadian children and youth: Practice points for management", c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Paediatr Child Health, 20(8), pp 441-50 Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u 47 PH L C PH L C PHI U THU TH P S LI U Phi u s : c i m b nh nhân: Gi i: Nam N Tu i (tháng) Ngày vi n S ngày n m vi n (Ngày) Cân n ng (Kg): Chi u cao: Th i gian i u tr : Ngày vào vi n Ti n s b nh: S d ng kháng sinh: Có: Lý nh p vi n: Th m khám lâm sàng: M ch (L n/phút): Huy t áp: Nh p th (L n/phút): Các tiêu chu n lâm sang ch n ốn viêm ph i: Khơng: Trung tâm DI & ADR Qu c gia - Tài li u I c chia s mi n phí t i website CANHGIACDUOC.ORG.VN Mã b nh án: a Viêm ph i: Ho Th nhanh Các lo i rale Rút lõm l ng ng c b Viêm ph i n ng: B bú R i lo n tri giác (L m , hôn mê) Co gi t Th rên, Rút lõm l ng ng c r t n ng Tím tái, Tr d i SPO2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng_Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp 1, Phân tích tình hình sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng_Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn