sinh học đại cương TDK

34 66 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 12:09

THÙY DƯƠNG KULL Câu 1: Các đặc tính sơng Có đặc tính sơng 1, Trao đổi chất: Để tồn TB phải thực liên tục loạt PƯHH để phân hủy chất dinh dưỡng, cung cấp lượng vật liệu cho qt sinh tổng hợp qt sống # như: tăng trưởng, vận động, sinh sản, toàn hđ hoá học thể sv đc gọi trao đổi chất Khi trao đổi chất dừng thể sv chết VD: Qt quang hợp thực vật 2, Sự nội cân bằng:Qt trao đổi chất phức tạp điều hồ hợp lí để trì hđ bên TB mức cb ổn định trạng thái định Xu hướng thể sv tự trì mt bên ổn định gọi nội cb đc thực chế nội cb Sv mức pt cao, chế điều hoà phức tạp VD: Nhiệt độ thể người bình thường ln trì dù thời tiết có thay đổi 3, Sự tăng trưởng: tăng khối lượng chất sống thể sv Nó bao gồm tăng kích thước TB tăng khối lượng TB tạo nên thể Sự tăng trưởng TB nhiều so với lớn lên tinh tể dd muối Khi tăng trưởng diễn ra, phần TB hay thể hđ bình thường VD: số sv phần lớn thực vật có thời gian tăng trưởng kéo dài lâu cổ thụ nghìn năm Hầu hết động vật có giới hạn tăng trưởng định, kích thước đạt tối đa lúc sv trưởng thành 4, Sự vận động: Sự vận động dễ thấy động vật động tác leo, trèo, chạy chạy lại, Sự vận động thực vật chậm khó nhận thấy VD: Dòng chất TB lá, vi sv vận động nhờ lông mao hay giả túc amip THÙY DƯƠNG KULL 5, Sự đáp lại: đáp lại kích thích # từ mt bên ngồi Các vật có PƯ định thay đổi màu sắc, nhiệt độ, tập tính sơng, Con người quan tinh vi thú nhận nhanh nhạy, xác kích thích cánh sách truyền cho hệ thần kinh để PƯ đáp lại Các TV có nhiều PƯ chậm khó nhận thấy xanh mọc hướng ánh sáng, mắc cỡ rủ bị chạm, bắt ruồi đậy nắp ;ại mồi chui vào, 6, Sự sinh sản: Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sv “Sv sinh sv, TB sinh TB” Các sv nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có kiểu sinh sản: Vơ tính hữu tính Sinh sản hữu tính đời muộn hơ, tạo nên đa dạng lớn làm tăng nhanh tốc độ tiến hoá sinh giới VD: Mèo mẹ sinh mèo con, Cây rau má sinh rau má, 7, Sự thích nghi: Là khả thể thích ứng với mt sống, nằm giúp sv tồn giới vật chất ln biến đơng, làm tăng khả sống sv mt đặc biệt Các thể thích nghi kết qt tiến hoá lâu dài VD: Cá ngựa, tắc kè, san hơ đã biến đổi màu sắc bên ngồi để thích nghi tiến hố Câu 2: Các cấp tổ chức sống sinh giới Đặc tính trội Các cấp tổ chức giới sống:Phân tử  bào quan  tế bào  mô  quan hệ quan  thể  quần thể  quần xã  hệ sinh thái  sinh - Các cấp tổ chức sống chính: TB, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái - Theo học thuyết TB: Mọi thể sống đc cấu tạo từ TB TB đc sinh cách phân chia TB - Thế giới sv đc tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ, Tb tổ chức sống THÙY DƯƠNG KULL Đặc tính trội: Đặc tính trội cấp tổ chức sống đặc tính mà cấp thấp khơng có đc Mỗi đặc tính trội tổ chức sống đc hình thành xếp, tương tác phận cấu thành VD: - Nếu kim đâm vào tay người có chỗ bị đâm co lại, Còn đói với thuỷ tức – lồi có thần kinh liên hệ với nằm rải rác khắp thể tạo thành mạng lưới thần kinh nên thể co lúc - Khả tự điều chỉnh người: Nếu lượng đường máu tăng cao giảm thấp thể tiết hoocmon điều hồ lượng đường trì mức độ ổn định Câu 3: Quan điểm phân loại sinh giới Whitake quan điểm phân loại đại Quan điểm phân loại sinh giới Whitake: Theo số nhà bác học đương thời, phân chia sinh giới theo giới bao gồm: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới đv, giới tv - Giới khởi sinh (Monera): bao gồm sv đơn bào, k có nhân, dị dưỡng tự dưỡng thuộc nhóm vk vk cổ - Giới nguyên sinh (Protista): gồm sv đơn bào đa bào, nhân thực, dị dưỡng tự dưỡng thuộc nhóm tảo, đv nguyên sinh nấm nhầy - Giới nấm (Fungi hay Mycetalia): gồm loài đơn bào đa bào, nhân thực, dị dưỡng h.thức hoại sinh, kí sinh cộng sinh thuộc nhóm nấm men, nấm sợi, nấm đảm địa y - Giới tv (Mytaphyta): gồm sv đa bào, nhân thực, tự dưỡng quang thuộc nghành là: Rêu, quyết, hạt trần hạt kín - Giới động vật (Metazoa): Gồm sv đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả di chuyển thuộc nghành là: Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, thân mềm, chân khớp, da gai đv có dây sống Việc phân chia đc nhiều nhà VSV học nấm học ủng hộ thuận lợi cho việc phân loại thể sv Tuy nhiên nhiều nhà khoa học k đồng ý với THÙY DƯƠNG KULL việc tác thêm giới nguyên sinh tạo thêm phức tạp phân chia tiến hoá Quan điểm phân loại đại Hơn chục năm gần nghiên cứu phân loại phân tử phân tích phân nhánh xem xét lại thuyết giới đề nghị thuyết lãnh giới đc xem khâu để tiến tới h.thành giới Theo hệ thống lãnh giới có nhóm xuất phát là: - Lãnh giới vi khuẩn (Bacteria): gồm sv k có nhân, đơn bào, thành TB có mạng lưới murein Tuỳ vào quan điểm phân loại mà lãnh giới vk đc chia thành giới gọi giới vk nhiều Giới # - Lãnh giới vsv cổ: gồm sv k có nhân, đơn bào, thành TB k có mạng lưới merein Tuỳ vào quan điểm phân loại mà lãnh giới vsv cổ đc chia thành giới gọi giới vsv cổ nhiều giới # - Lãnh giới sv nhân thực: gồm sv mà TB có nhân Lãnh giới sv nhân thực đc phân loại thành giới tv, giới đv, giới nấm nhóm sv nguyên sinh Tuỳ theo quan điểm phân loiaj mà nhóm sv nguyên sinh đc chia thành giới gọi giới Nguyên sinh nhiều giới # chúng có nguồn gốc phát sinh # Câu 4: Nước sống - Nước cấu tạo từ O 10 H - 2/3 trọng lượng thể nước - Nước ảnh hưởng đến hđ sống TB - Các đặc tính trội nước góp phần tạo nên sống: 1, Khả kết dính 2, Nhiệt độ sôi cao 3, Nhiệt dung cao 4, Giản nở bị đóng băng THÙY DƯƠNG KULL 5, Hđ dung mơi 6, Có khả truyền nhiệt - Khả kết dính nước tạo nên sức căng mặt nước tạo nên lực mao dẫn (VD) - Nhiệt độ sơi cao nước đặc điểm có lợi cho sv Sẽ khơng có trái đất nước có nhiệt độ sơi thấp - Nước có nhiệt dung cao: Các lk H2 phân tử nước duỗi bị đun nóng Do nước thu nhận lượng nhiệt lớn để nhiệt độ nước tăng lên Khả thu toả nhiệt giúp thể động vật trì đc thân nhiệt ổn định - Nước hđ dung mơi: Hồ tan chất gây phân li phần lớn chất vô hữu TB Nước tham gia vào số PƯ TB - Là nguyên liệu hđ TB Câu 5: Protein Cấu trúc: - Pr chứa C, O, H, N lượng nhỏ S số pr có P, Fe, Cu nhiều ng.tố vi lượng - pr chất dị trùng hợp, cấu tạo phức tạp, khơng có tính chu kì - đơn vị cấu tạo 20 loại aa, â lưỡng tính khác gốc R Từ 20 loại aa tạo đa dạng pr, pr lại có tính đặc trưng ổn định, loại pr có số lượng, thành phần trìn tự xếp aa định -pr tồn mức độ xoắn khác nhau, cấu trúc pr gồm cấp độ: + Cấu trúc bậc 1: Các aa lk với lk peptit dạng mạch thẳng, pr đơn giản khoảng vài chục aa + Cấu trúc bậc 2: Cấu trúc bậc co xoắn lại gấp nếp tạo nên cấu trúc bậc nhờ lk H2 THÙY DƯƠNG KULL + Cấu trúc bậc 3: cấu trúc bậc 2lieen tục co xoắn tạo nên cấu trúc khong gian chiều gọi cấu trúc bậc + Cấu trúc bậc 4: chuỗi pr đc cấu tạo từ vài chuỗi polipeptit, chuỗi lk với tạo thành hệ pr gọi cáu trúc bậc Chức năng: - Vai trò cấu trúc: pr polipeptit thành phần kết cấu chủ yếu mang TB sườn chốt cấu trúc nội bào, colagen tham gia cấu tạo mô lk - pr xúc tác cho qt trao đổi chất (enzim) - Điều hoà qt trao đổi chất (hoocmon) điều hoà hoạt động gen - Vai trò vận chuyển chuyển động, tự vệ (kháng thể), sinh trưởng phân hoá, cung cấp lượng Câu 6: Cấu trúc TB sv TB sv gồm cấu trúc: cấu tạo TB nhân thực cấu tạo TB nhân sơ Giống: Đều có thành phần bản: msc, TB chất, vùng nhân nhân, riboxom Khác: TB nhân sơ - Vk, vk lam - Kích thước: Bé nhiều, Tb nhân sơ nhỏ vk nguyên thuỷ 1-3 - Cấu tạo đơn giản - Vật chất di truyền: ADN trần, kép, dạng vòng - Chưa có nhân điểm hình, có nucleoic vùng TB chất chứa ADN - TB chất khối chất tương đồng nhất, có bào quan đơn giản TB nhân thực - Nấm, tv, đv - Lớn nhiều, Từ 5-20 có đến 100 - Cấu tạo phức tạp - ADN lk với pr cấu trúc NST - Có nhân điển hình, có màng nhân, nhân NST hạch nhân - TB chất TB nhân thực “xoang hoá”, đc phân thành vùng chứa bào quan phức tạp THÙY DƯƠNG KULL - Riboxom nhỏ - Phương thức phân bào đơn giản cách nhân đơi, k có ngun phân hay giảm phân - Có lơng roi cấu tạo đơn giản - Chưa có bào quan đc bao bọc màng - Chưa có nhân - Riboxom lớn - Phương thức phân bào phức tạp với máy phân bào gồm nguyên phân giảm phân - Có bào quan bao bọc màng - Có nhân Câu 7: Nhân TB Cấu tạo nhân: Mỗi Tb thường chứa thể nhỏ hình tròn bầu dục gọi nhân Ở số TB nhân thường có vị trí cố định trung tâm TB Ở số Tb khác, lại tự di động thấy chỗ TB thường nhân, có TB chứa nhiều nhân TB vân, bạch càu, TB gan, Ở Tb chun hố trưởng thành nhân tiêu biến (VD: Tb hồng cầu, ) Thành phần cấu tạo nhân gồm: màng nhân, dịch nhân chất nguyên sinh Màng nhân: màng kép gồm mảnh Dịch nhân: khối chất dạng gel nửa lỏng bao gồm chủ yếu enzim, Nucleotit, aa nước Nhân con: Mỗi TB thường có vài nhân thường có dạng cầu, có độ chiết quang độ nhớt khác biệt với phần lại nên quan sát đc kính hiển vi quang học dạng hạt lấm Chức nhân: - Là tập trung điều khiển diều hoà hđ sống diễn Tb đặc biệt qt sinh tổng hợp nhằm đảm bảo cho Tb có khối thống - Nhân mang thơng tin di truyền, điều hồ điều tiết qt trao đổi chất lượng TB THÙY DƯƠNG KULL - Nhân nơi tổng hợp ADN cần thiết cho qt OXH-K xảy ngồi ti thể - Nhân khơng giữ chức di truyền mà tổng hợp nên dạng ARN thực chức quan trọng qt sinh tổng hợp pr đồng thời đảm nhiệm chức điều hồ nhịp nhàng qt tiến hành riboxom - Do giữ sở vật chất chủ yếu di truyền nên nhân đồng thời chi phối phần lớn kiểu hình thể sv - Nhân đóng vai trò quan trọng sinh sản di truyền sv - Trong mqh nội bào, nhân có chức trung tâm đảm bảo điều hoà nhịp nhàng hđ phần cấu trúc => Nhân giữ vai trò chủ đạo nhân TB, TB mà đánh nhân TB chết Màng sinh chất Cấu trúc: - Gồm thành phần chủ yếu pr photpholipit Ngồi ra, gặp saccarit glycoproteit Màng sinh chất bao gồm lớp kép photphorit, đầu kị nước xếp vào kị nước hướng ngồi - Các phân tử pr vào msc gồm loại: pr xuyên màng pr bề mặt, pr chức vận chuyển chất, thụ thể thu nhận thông tin dấu chuẩn để TB nhận biết nhau: Ngoài màng gặp phức hợp glycoprotein có vai trò nhận tín hiệu, pr màng khơng tạp thành lớp mà phân tán thành phân tử riêng rẽ nhóm phân tử, phân tử pr lipit có khả di động đổi chỗ liên tục tạo cho msc có tính linh động Chức năng: Bảo vệ TB: Bảo vệ tác động vật lý lẫn tác động hố học, chủ yếu bảo vệ tác động hoá học Vận chuyển chất qua màng: Điều chỉnh vận chuyển vật chất vào TB, đc thụ theo chế chế chủ động chế thụ động THÙY DƯƠNG KULL - Cơ chế thụ động: chất chế vận chuyển chất qua màng theo chế khuếch tán thẩm thấu Cơ chế không tiêu tốn lượng TB - Cơ chế chủ động: Tuỳ thuộc vào nhu cầu TB, vận chuyển chủ động thể chất sống TB cần có lượng + Bản chất: Do hđ sống TB, đặc biệt tính chất sống màng TB có tham gia yếu tố thành phần trao đổi chất tạo + Cơ chế: Nhờ chất mang, chất nhận, permeraza, bơm màng giúp đưa vào TB ion, chất có kích thước lớn khơng tan tròn màng, đồng chuyển đưa glucozo nguồn lượng quan trọng vào TB Trao đổi chất sơ qua màng: Chất hữu phức tạp đc thuỷ phân thành chất hữu đơn giản vận chuyển qua màng nhờ enzim bám màng Truyền thông tin di truyền từ Tb sang Tb # gồm có: truyền nội tiết tác động, truyền cận tiết, truyền qua xinap Nhận bào xuất bào: Qt thu nhận tích cực chất có kích thước phân tử q lớn khơng qua đc msc Câu 8: Trình bày chế vận chuyển chất qua màng tế bào Màng TB có chức nawg kiểm sốt vận chuyển chất trao đổi thơng tin giữ Tb với mt Các chất tan phân tử vận chuyển qua màng phái theo phương thức: Vận chuyển thụ động: vận chuyển màng TB mà khơng cần tiêu tốn lượng Các chất hồ tan nước đc khuếch tán theo gadien nồng độ Nước thẩm thấu qua màng TB theo gadien áp suất thẩm thấu đc gọi thẩm thấu Các chất tan có đc khuếch tán nước vào TB hay không tuỳ thuộc vào chênh lệch nồng độ chất tan mt bên mt bên TB - Nếu nồng độ chất tan mt bên cao nồng độ chất tan mt bên đgl mt ưu trương Khi chất tan dễ dàng khuếch tán qua màng vào TB THÙY DƯƠNG KULL - Nếu nồng độ chất tan mt bên cao nồng độ chất tan mt bên TB đgl mt đẳng trương - Nếu nồng độ chất tan mt thấp nồng độ chất tan mt ddgl mt nhược trương Trong trường hợp hợp chất tan đc khuếch tán qua màng vào TB Sự trao đổi Tb mt thường đc hoà tan dung môi - Tốc độ khuếch tán phụ thuộc vào nhiệt độ, kích thước, tính chất vật lý chất tan Nếu phân tử ion lớn tốc độ khuếch tán chậm, Màng Tb thấm tiểu thể không mang điện nhanh ion Vận chuyển chủ động Hiện tượng: - Một số loại tảo biển có nồng độ iot cao gấp 1000 lần nồng độ iot nước biển iot nc biển đc chuyển vào TB tảo - Trong ống thận nồng độ glucozo nước tiểu thấp nồng độ glucozo máu glucozo nước tiểu đc thu hồi máu Kết luận: - Vận chuyển chủ động qt vận chuyển chất qua màng TB từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao nhờ tiêu dung lượn ATP VD: Vận chuyển ure từ máu nc tiểu - Một số ion , , đc chủ động bơm vào TB để dự trữ - TB hấp thụ nhiều phân tử ngược chiều gradien nồng độ aa để bổ sung vào kho dự trữ nội bào - Tb loại bỏ phần tử ngược chiều gradien nồng độ - Vận chuyển chủ động tham gia vào nhiều hđ chuyển hoá hấp thụ tiêu hoá thức ăn, tiết dẫn chuyền xung thần kinh THÙY DƯƠNG KULL + Xem xét cặp tính trạng tương phản: Lai cặp bố mẹ chủng # vài cặp tính trạng tương phản theo dõi đời cháu, phân tích di truyền cặp tính trạng, sở phát quy luật di truyền chung nhiều tính trạng + Sử dụng phép lai phân tích: Đó phương pháp đem lai cá thể cần phân tích kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn, sau phân tích kết lai Trên sở xác định đc chất phân li tính trạng phân li, tổ hợp nhân tố di truyền giảm phân thụ tinh Từ nhạn thức cho phép xây dựng đc giả thiết giao tử khiết + Dùng xác suất thống kê: Ông sử dụng toán thống kê lý thuyết xác suất để phân tích quy luật di truyền tính trạng bố mẹ cho hệ sau + Ngoài ra, điểm góp phần quan trọng vào thành cơng menđen ơng chọn đối tượng nghiên cứu phù hợp Đậu Hà lan có ưu điểm sau việc nghiên cứu di truyền: Thời gian sinh trưởng ngắn vòng năm, Có khả tự thụ phấn cao cấu tạo hoa nên tránh đc tạp giao lai giống Quy luật di truyền phân li độc lập: - Thí nghiệm P (t/c) : hạt vàng, trơn x xanh, nhăn F1 : vàng trơn F2 : vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn - Nhận xét kết thí nghiệm * Xét cặp tính trạng Xét tính trạng màu sắc hạt : Vàng : xanh = 12 : = 3: Xét tính trạng hình dạng hạt : Trơn : nhăn = 12 : = 3:1 * Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung cá hai tính trạng ta có : THÙY DƯƠNG KULL vàng trơn : vàng nhăn : xanh trơn : xanh nhăn = (3 vàng : xanh)(3 trơn : nhăn ) => Màu sắc dạng hạt di truyền độc lập với - Nội dung định luật: Khi lai nhiều cặp tính trạng tương phản di truyền cặp tính trạng khơng phụ thuộc di truyền cặp tính trạng (các cặp alen phân ly độc lập với trình hình thành giao tử) - Cơ sở tế bào học: Có phân ly độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp NST tương đồng giảm phân hình thành giao tử phân li độc lập tổ hợp ngẫu nhiên cặp alen tương ứng - Điều kiện nghiệm quy luật phân li, phân li độc lập:Gen trội phải trội hoàn toàn; P phải chủng tương phản; Các gen quy định tính trạng nói phải nằm cặp NST khác nhau; Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn; Mỗi gen quy định tính trạng q trình giảm phân diễn bình thường Số cặp NST dị hợp Số loại giao 4 N - Ý nghĩa: Số kiểu Tỉ lệ tổ hợp phân li kiểu gen Số kiểu gen Tỉ lệ phân li kiểu hình Số kiểu hình 1: 2: (3: 1) 16 (1:2:1)2 (3: 1)2 … … … … … … 2n 4n (1:2:1)n 3n (3: 1)n 2n THÙY DƯƠNG KULL + Quy luật phân li độc lập cho thấy cặp alen phân li độc lập q trình sinh sản hữu tính tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp sinh vật đa dạng, phong phú + Nếu biết gen phân li độc lập, dựa vào quy luật ta đoán trước kết phân li đời sau + Biến dị tổ hợp: kiểu hình xuất đời tổ hợp lại alen từ bố mẹ Biến dị tổ hợp phụ thuộc vào số tổ hợp gen (tổ hợp giao tử) lai, số tổ hợp giao tử lớn biến dị tổ hợp cao + Điều kiện cần thiết để xảy phân li độc lập cặp gen qui định cặp tính trạng phải nằm cặp NST tương đồng khác + Số tổ hợp giao tử = số giao tử đực x số giao tử phép lai Câu 15: Chọn lọc nhân tạo, chọn lọc tự nhiên, đấu tranh sinh tồn theo quan điểm Darwin Chọn lọc nhân tạo - Dưới tác động người, vật nuôi trồng phát sinh biến dị Những cá thể mang biến dị - Như vậy, chọn lọc nhân tạo bao gồm hai mặt song song vừa đào thải biến dị khơng có lợi, vừa tích luỹ biến dị có lợi phù hợp với mục đích người - Nhu cầu người khác nên chọn lọc vật nuôi, trồng theo hướng khác Trong hướng, người sâu khai thác đặc điểm có lợi vật ni, trồng, giữ lại dạng bật nhất, loại bỏ dạng trung gian - Kết từ dạng ban đầu phân li tính chất cho nhiều dạng khác nhau, khác xa dạng tổ tiên ban đầu Chọn lọc tự nhiên THÙY DƯƠNG KULL - Sinh vật chịu chi phối vô số điều kiện sống phức tạp khác Vì vậy, chúng chịu tác dụng chọn lọc tự nhiên để đấu tranh chống lại điều kiện sống khơng có lợi - Những cá thể mang biến dị có lợi cho thân sinh vật sống sót nhiều hơn, phát triển ưu thế, sinh sản nhiều, cháu ngày đông Những cá thể mang biến dị lợi hay có lợi có khả tồn tại, sinh sản nên cháu dần Kết trình chọn lọc tự nhiên sinh vật thích nghi với điều kiện sống, sống sót phát triển - Đacuyn đưa số ví dụ điển hình tác dụng chọn lọc tự nhiên sâu bọ quần đảo Manđerơ Ở đó, gió mạnh nên sâu bọ khơng có cánh cánh tiêu giảm, bò bay là mặt đất tồn Kết số 550 lồi cánh cứng quần đảo Manđerơ có 200 lồi khơng bay - Tính biến dị tính di truyền chịu tác động chọn lọc tự nhiên nhân tố hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật - Dưới tác dụng chọn lọc tự nhiên, quy mô lớn, thời gian lịch sử dài, q trình phân li tính trạng dẫn đến hình thành nhiều lồi từ lồi ban đầu - Bằng thuyết chọn lọc tự nhiên, Đacuyn giải thích hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật chứng minh toàn sinh giới ngày kết q trình tiến hố từ nguồn gốc chung Tuy nhiên, hạn chế khoa học đương thời nên Đacuyn chưa hiểu rõ chất nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị Đấu tranh sinh tồn - Đấu tranh sinh tồn loài # phải cạnh tranh nguồn sống; động lực trình chọn lọc tựnhiên Darwin giải thích đấu tranh sinh tồn với chọn lọc tự nhiên Ông viết: “Đấu tranh sinh tồn chắn diễn cường độ cao tất lồi có xu hướng tăng lên số lượng Những lồi mà vòng đời sinh sản số trứng hạt phải chịu tiêu diệt số thời kì chu trình sống số mùa năm đó, k thì, theo ngun lý tăng trưởng cấp số nhân, số lượng cá thể loài tăng lên nhiều đến mức mà k vùng đất chứa đựng hết đc Do đó, số lượng cá thể sinh khả sống sót cao hơn, THÙY DƯƠNG KULL trường hợp có đấu tranh sinh tồn, cá thể với cá thể khác cung loài cá thể với đk vật lý mt sống” - Darwin cho rằng: lồi đv, tv có khả thích nghi tốt với mt sống tiếp tục sinh tồn qua cạnh tranh nguồn sống, loài k thích nghi đc bị diệt vong Câu 16: Các đường hình thành lồi Hình thành lồi qt lịch sử cải biến thành phần kiểu gen quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo kiểu gen cách ly sinh sản với quần thể gốc Sự h.thành loài # khu vực địa lý: làcách li địa lí trở ngại mặt địa lí núi, sông, biển, … ngăn cản cá thể loài gặp gỡ giao phối với – Vai trò: Cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa – Đặc điểm: Cách li địa lí lâu khơng hình thành nên lồi mới; Hình thành lồi cin đường cách li địa lí thường xảy với lồi động vật có khả phát tán mạnh; Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp; Quần đảo có điều kiện lí tưởng để lồi phát sinh thành nhiều lồi khác nhau; Q trình hình thành lồi thường gắn liền với q trình hình thành quần thể thích nghi, q trình hình thành quần thể thích nghi khơng thiết dẫn đén q trình hình thành lồi VD: Sự h.thành loài cách li quần đảo dễ nhìn thấy Vì đảo có tách li tương đối, sv đảo trao đổi vốn gen cho Khi nhóm sv tiên phong di cư tới đảo đk sống mới, cách li tương đối mặt địa lý dễ biến quần thể nhập cư thành loài H.thành loài cùngkhu vực địa lý: THÙY DƯƠNG KULL Là h.thành loài xảy quần thể sống khu vực địa lý Trong khu vực địa lý, quần thể loài đc chọn lọc thích nghi với đk sinh thái như: nhân tố đa bội, nhân tố tập tính, nhân tố chọn lọc giới tính - Nhân tố đa bội: Xảy phổ biến lồi thực vật Có dạng đa bội gồm tự đa bội dị đa bội + Tự đa bội tượng xuất cá thể NST loài Chỉ cần hệ, cá thể tự đa bội cách li sinh sản với cá thể quần thể gốc k cần tách biệt địa lý VD: + Dị đa bội: Xảy thành viên loài # lai với sinh lai.Con lai khác loài hầu hết bất thụ, nhờ đột biến làm nhân đơi tồn số lượng nhiễm sắc thể hình thành thể song nhị bội giảm phân bình thường cách li sinh sản với lồi bố mẹ hình thành lồi Đối tượng: phương thức thường xảy thực vật xảy động vật VD: Lồi lúa mì trồng hình thành nhờ lai xa đa bội hố nhiều lần Các lồi tứ bội lai với lưỡng bội dạng lai tam bội Nếu lai tam bội ngẫu nhiên có khả sinh sản vơ tính hình thành quần thể tam bội dạng tam bội lồi VD: Lồi thằn lằn C.sonorae sinh sản hình thức trinh sản - Nhân tố tập tính: hình thành lồi khu vực xảy nhờ hàng rào sinh sản Trong khu vực địa lý, quần thể lồi đc chọn lọc thích nghi với đk sinh thái # nhau, h.thành nòi sinh thái đến loài VD: - Sự h.thành loài cá hồi hồ Xevan phân hoá chỗ đẻ chỗ đẻ năm THÙY DƯƠNG KULL - Sự h.thành loài thực vật sống bãi bồi sông Vonga: Squaanf thể bãi bồi có chu kì sinh sản vào thời điểm trc lũ về; Quần thể phía bờ sơng kết hạt vào mùa lũ - Sự h.thành loài ruồi đẻ trứng vào táo Bắc Mĩ: Lúc đầu, loài ruồi sinh sống táo gai dại; Khoảng 200 năm sau, số quần thể xâm lấn sang táo thường; Do táo thường sớm táo dại  ruồi sống táo thường đc chọn lọc theo hướng thành thục sớm  lâu dần bị cách li thời gian so với loài gốc  cách li sinh sản  h.thành loài - Nhân tố chọn lọc giới tính: Do đột biến, cá thể quần thể có kiểu gen định làm thay đổi số đặc biệt liên quan tới tập tính giao phối  cá thể có xu hướng thích giao phối với  lâu dần , # biệt vốn gen giao phối k ngẫu nhiên nhân tố # dẫn tới cách li sinh sản  h.thành loài VD: Sự h.thành loài loài cá với màu sắc # hồ nước châu Phi H.thành loài giáp khu: - Trong quần thể vốn gen đa dạng nên có nhiều đột biến biến dị tổ hợp # nhau, phần lớn thích nghi với khu vực mà sinh sống - Quần thể mở rộng khu phân bố sang miền lân cận, đk sống thích hợp với số phần nhỏ cá thể mang đột biến quần thể chọn lọc tự nhiên tích luỹ theo hướng này, tạo phân li thành quần thể thích nghi với mt # - Các dạng lai quần thể tạo thích nghi với loại mt bị chọn lọc tự nhiên đào thải Dần dần cách li sinh sản đc h.thành quần thể  trở thành lồi - Hình thành loài giáp khu thường xảy thực vật động vật khả phát tán, k có vật cản địa lý ngăn cách loài THÙY DƯƠNG KULL Câu 17: Các nhân tố tiến hoá thay đổi số alen quần thể Có chế trực tiếp làm thay đổi tần số alen gây nên thay đổi tiến hoá là: Chọn lọc tự nhiên, trôi dật gen di nhập gen Chọn lọc tự nhiên: nhân tố tiến hố có định hướng CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình cá thể, thơng qua tác động lên kiểu gen làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể, mt thay đổi theo hướng xđ CLTN làm biến đổi tần số alen theo hướng xđ - Thực chất CLTN phân hố khả sống sót khả sinh sản cá thể với kiểu gen # quần thể: Các cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình làm tăng khả sống sót khả sinh sản có nhiều hội đóng góp gen cho hệ sau; Các thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi, sinh sản tần số alen giảm dần hệ sau - CLTN đóng vai trò sàng lọc, làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi tồn sẵn quần thể tăng cường mức độ thích nghi cách tích luỹ alen tham gia quy định đặc điểm thích nghi tác động lên quần thể làm cho quần thể có vốn gen thích nghi hơ thay quần thể có vốn gen thích nghi - CLTN quy định nhiệp điệu tiến hoá, làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào yếu tố: Chọn lọc chống lại alen trội làm thay đổi nhanh chóng tần số alen quần thể; Chọn lọc chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn, chọn lọc k loại hết alen lặn khỏi quần thể alen lặn tồn cá thể có kiểu gen dị hợp tử - CLTN k tác động loại cá thể riêng rẽ mà quần thể, cá thể có qh ràng buộc với Trôi dạt gen: tượng tần số tương đối alen quần thể ngẫu nhiên thay đổi đột ngột nguyên nhân THÙY DƯƠNG KULL - Sự biến động di truyền hay xảy với quần thể có kích thước nhỏ, quần thể có kích thước nhỏ trơi dạt gen dễ làm thay đổi tần số alen quần thể - Sự biến đổi tần số alen yếu tố ngẫu nhiên có đặc biệt: Tần số alen thay đổi k theo chiều hướng định, alen dù có lợi bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể alen có hại trở nên phổ biến quần thể; quần thể có kích thước lớn thiên tai hay yếu tố ngẫu nhiên làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen quần thể ban đầu Di nhập gen: tượng di chuyển alen vào khỏi quần thể di chuyển cá thể có khả sinh sản giao tử chúng - Di nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể k theo xu hướng xđ; quần thể thường có trao đổi cá thể giao tử - Các cá thể nhập cư mang đến loại alen sẵn có quần thể làm thay đổi tần số alen mang đến alen làm phong phú vốn gen quần thể - Các cá thể di cư khỏi quần thể làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể - Mức độ ảnh hưởng nhóm cá thể nhập cư đến tần số alen quần thể đc nhập cư phụ thuộc vào yếu tố: tương quan kích thước nhóm cá thể nhập cư với quần thể; khác biệt tần số alen nhóm cá thể nhập cư với quần thể; Tiềm sinh sản cá thể nhập cư - Tong tiến hố, di-nhập gen nhiều làm dung hồ vốn gen quần thể cách li, làm giảm phân hố vốn gen cá thể lồi Câu 18: Sự đặc trưng quần thể Quần thể: nhóm cá thể lồi, khác giới tính, tuổi kích thước, phân bố loài Các đăc trưng quần thể: THÙY DƯƠNG KULL Tỉ lệ giới tính: tỉ lệ số lượng cá thể đực số lượng cá thể quần thể Phụ thuộc nhiều vào loài, thời gian ddk sống Tỉ lệ giới tính đảm bảo hiệu sinh sản quần thể - Nhóm tuổi: Là phân chia cấu trúc tuổi quần thể Có thể phân chia làm loại: tuổi sinh lý, tuổi sinh thái quần thể: + Tuổi sinh lý: thời gian sống đạt tới cá thể quần thể + Tuổi sinh thái: thời gian sống thực tế cá thể + Tuổi quần thể: tuổi bình quân cá thể quần thể - Nhóm tuổi phụ thuộc nhiều vào đk mt sống Sự phân bố cá thể quần thể: Gồm loại là: phân bố theo nhóm, phân bố đồng phân bố ngẫu nhiên - Phân bố theo nhóm: cá thể hỗ trọ nhau, chống lại đk bất lợi - Phân bố đồng đều: Thường gặp đk sống phân bố đồng mt, cạnh tranh cá thể gay gắt  làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể - Phân bố ngẫu nhiên: thường gặp đk sống phân bố đồng mt, cạnh tranh cá thể k gay gắt  giúp sv tận dụng đc nguồn sống tiềm tàng mt Mật độ: số lượng cá thể đ.vị diện tích thể tích Mật độ thay đổi theo mùa, năm đk sống mt; đặc trưng quần thể sv ảnh hưởng đến khả sd nguồn sống, khả sinh sản, khả tử vong Tăng trưởng quần thể sv: Trong đk mt hoàn toàn thuận lợi tiềm sinh học cá thể cao quần thể tăng trưởng theo hình chữ J, ngược lại tăng trưởng quần thể có hình chữ S Kích thước quần thể sv: Là số lượng cá thể phân bố khoảng không gian cá thể THÙY DƯƠNG KULL VD: Kích thước quần thể giao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa; Kích thước quần thể phụ thuộc vào mức độ sinh sản, mức độ tử vong mức độ phát tán cúa cá thể quần thể Câu 19: Sự tương tác loài quần xã Quan hệ cạnh tranh: tương tác -/-, tức lồi mqh k co lợi Nó xảy cá thể loài # cạnh tranh nguồn sống bị hạn chế mt dinh dưỡng, nước, nơi ở, đực – cái, cho tồn sinh sản - Đối với thực vật: cạnh tranh giành khoảng khơng gian có nhiều ánh sáng, lấy nhiều ánh snags vươn cao khác, rễ pt mạnh mẽ có hội sống ót cao - Đối với động vật: cạnh tranh gay gắt lồi có nhu cầu thức ăn, nơi ở, VD: Cạnh tranh cú chồn rừng (vì hđ vào ban đêm cung bắt chuột làm thức ăn); Cạnh tranh làm phân đến phân hố kích thước mỏ chim Sinh vật ăn sinh vật #: tương tác +/-, bao gồm ăn vật #, đv ăn tv - Đv ăn tv: Trong qt ăn lá, quả, hạt, mật hoa, đv góp phần thụ phấn cho tv - Đv ăn đv: Đv ăn thịt công mồi, nhiên chúng thường bắt đc già bệnh tật - Tv ăn đv: bắt ruồi, nắp ấm, tiết chất phân giải thịt sâu bọ thành chất dinh dưỡng nuôi Quan hệ cộng sinh: mqh phụ thuộc nhiều loài chúng tương tác trực tiếp mật thiết với - Quan hệ hỗ sinh: tương tác +/+ , tất bên tham gia có lợi Kiểu hỗ sinh bắt buộc mqh mà loài sống k thể thiếu loài Kiểu hỗ sinh k bắt buộc mqh mà lồi tồn thiếu loài THÙY DƯƠNG KULL - Quan hệ hội sinh: tương tác +/0, bên có lợi bên k có lợi k có hại Mqh tương đối khó xđ tự nhiên hầu hết mối tương tác có ảnh hưởng đến bên VD: + Cộng sinh tảo đơn bào với nấm vk địa y + vk cố định đạm cộng sinh nốt sần dễ họ đậu + Cộng sinh kiến kiến + Quan hệ chim sáo trâu rừng (chim ăn ve, vét lớp lơng trâu, có thú chim bay lên cao báo động cho trâu) + Quan hệ chim nhỏ ăn thức ăn thừa cá sâú (cá sấu k khó chịu tức ăn thừa răng, chim nhỏ có thức ăn) Quan hệ kí sinh: tương tác +/-, kí sinh lấy dinh dưỡng từ vật làm chủ Đây qt gây hại cho vật chủ, bao gồm kiểu nội kí sinh ngoại kí sinh Vật kí sinh k giết chết vật chủ mà làm suy yếu dần, bệnh chết VD: + Chấy, rận kí sinh thể người đv + Cây tầm gởi sống bám thân cấy # Sinh vật tạo đk thuận lợi cho sv #.là tương tác +/+ +/0, lồi có tác động tích cực đến tồn sinh sản loài # mà k cần tương tác trực tiếp hay mật thiết qh cộng sinh VD: + Cá ép sống bám cá voi, cá mập, nhờ cá ép đc mang xa, kiếm thức ăn dễ dàng + Quan hệ dương xỉ gỗ (dương xỉ bám thân để lấy nước ánh sáng, gỗ chẳng hại gì) Sv ức chế sv #: tương tác 0/-, lồi có tác động tiêu cực đến loài mà k cần tương tác trực tiếp hay mật thiết qh cộng sinh Là qh lồi sv qt sống kìm hãm sinh trưởng pt củ loài #, nguyên nhân gây nên tuyệt chủng loài THÙY DƯƠNG KULL VD: + TẢo giáp pt mạnh vào mùa sinh sản tiết chất độc gọi “thuỷ triều đỏ” làm chết nhiều đv k xương sống nhiều loài # chết ăn phải đv bị nhiễm đọc Câu 20: Bảo tồn đa dạng sinh học Đa dạng sinh học: phong phú sv đc thể cấp độ đa dạng di truyền, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái - Đa dạng di truyền: bao gồm khác di truyền cá cá thể quần thể quần thể lồi - Đa dạng lồi: # loài hệ sinh thái hay toàn sinh - Đa dạng hệ sinh thái: # hệ sinh thái sinh Nguyên nhan gây suy giảm đa dạng sinh học: Hđ người làm suy giảm đa dạng sinh học quy mơ tồn cầu tốc độ tuyệt chủng loài ngày tăng lên Nguyên nhân sâu xa gây thoái đa dạng sinh học pha suỷ nơi ở, loài chuyển vị khai thác mức - Sự phá huỷ nơi ở: người đe doạ lớn đến đa dạng sinh học toàn sinh Chúng ta tìm hiểu sâu vấn dề nghiên cứu rừng, xd đg giao thông lớn hay việc xd đập thuỷ điện dòng sơng - Lồi chuyển vị: loài người chuyển từ “quê hương” đến vùng địa lý Lồi chuyển vị có tác động mạnh mẽ đế quần xã sv mà đc chuyển đến Chúng ta nghiên cứu vấn đề đối tượng như: ốc bưu vàng, rùa tai đỏ, mai dương, Đây lý hải quan kiểm soát chặt chẽ việc vấn chuyển loài sv từ nc sang nc # - Khai thác mức: tượng người săn bắt loài với tốc độ vượt qua khả hồi phục quần thể lồi Hiện nay, nhiều lồi đv, tv bị khai thác nhiều nhằm phục vụ hiều mục đích khác người THÙY DƯƠNG KULL Khi nghiên cứu vấn đề này, hiểu cấn khai thác bền vững nguồn tài nguyên rừng, biển, kích thước lưới bắt cá Các phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học: Có pp bảo tồn đa dạng sinh học: Bảo tồn cấp độ quần thể bảo tồn cấp độ hệ sinh thái - Bảo tồn cấp độ quần thể: có cách tiếp cận: Tiếp cận quần thể có kích thước nhỏ tiếp cận quần thể bị suy giảm + Đối với quần thể có kích thước nhỏ: Quần thể có kích thước nhỏ bị rơi vào vòng xốy tuyệt chủng: Nguyên nhân chính: Quần thể bị biến dị di truyền mà đáp ứng đc thay đổi mt Giải pháp: Đưa thêm cá thể từ quần thể # vào làm tăng biến dị di truyền + Đới với quần thể bị suy giảm: Nhằm vào quần thể bị de doạ nguy cấp Không quan tâm đến kích thước quần thể Giải pháp: xđ yếu tố mt gây nên suy giảm quần thể xd biện pháp khắc phục - Bảo tồn cấp độ hệ sinh thái: Bao gồm bảo tồn quần xa sinh vật bảo sinh cảnh tự nhiên hệ sinh thái Cấu trúc cảnh quan mt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đa dạng sinh học Giải pháp: Thiết lập khu vực bảo vệ khu dự trữ sinh giới, vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên MINH TRÍ Câu nêu quan điểm phân chia hệ thống sinh giới (trang1) Câu , Đột biến gen loại đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể loại đột biến nhiễm sắc nhể, phân biệt loại đột biến nhiễm sắc nhể.(Trang 1) Câu 3.so sánh giới procaryota giới Eucaryota? (trang3) Câu Trình bày cấu taoh chức hợp chất protein?(trang3) Câu Trình bày cấu tạo chức nhân tế bào ?(trang4) Cau6 Trình bày cấu tạo THÙY DƯƠNG KULL ... loại sinh giới Whitake quan điểm phân loại đại Quan điểm phân loại sinh giới Whitake: Theo số nhà bác học đương thời, phân chia sinh giới theo giới bao gồm: Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, ... chui vào, 6, Sự sinh sản: Biểu sống dễ nhận thấy tất loài sv “Sv sinh sv, TB sinh TB” Các sv nhỏ bé vi khuẩn lại có tốc độ sinh sản nhanh Có kiểu sinh sản: Vơ tính hữu tính Sinh sản hữu tính... chim nhỏ có thức ăn) Quan hệ kí sinh: tương tác +/-, kí sinh lấy dinh dưỡng từ vật làm chủ Đây qt gây hại cho vật chủ, bao gồm kiểu nội kí sinh ngoại kí sinh Vật kí sinh k giết chết vật chủ mà làm
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh học đại cương TDK, sinh học đại cương TDK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn