Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

3 60 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:52

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP Tập viết VIẾT CHỮ HOA: B I.MỤC TIÊU: - Viết chữ hoa B (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), chữ câu ứng dụng : Bạn (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ), bạnbè sum họp (3 lần) - Hs có ý thức rèn viết chữ hoa II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Gv: Chữ mẫu - Hs: Vở tập viết, bảng ` III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: HĐ DẠY HĐ HỌC 1.Ổn định: H 2.KTBC: - gọi 3hs viết bảng lớp, lớp viết bảng -Hs viết bài: Ă, Â, Ăn con: Ă, Â, Ăn - Gv nxét, sửa -Hs nhận xét, sử 3.Bài mới: Hs nhắc lại a.HD viết chữ hoa * Hd quan sát, nxét chữ B Hs quan sát, nhận xét + Chữ hoa B cao li + Gồm nét: - Hd cách viết: + Nét1: ĐB ĐK6, DB ĐK2 + Nét2: từ điểm DB N1 lia bút lên ĐK5 viết nét cong liền tạo thành vòng xoắn nhỏ gần thân chữ, DB ĐK2 ĐK3 - Gv viết mẫu chữ B - Hs nêu lại cách viết * Hd hs viết bảng chữ hoa B - Gv nxét, sửa b HD viết câu ứng dụng * Gt câu ứng dụng - Hs viết bảng B hoa 2, lần - Hs nhận xét, sửa - Hs nói giải nghĩa nhugnwx câu thông dụng Hs nhận xét: - Gv nhắc khoảng cách viết chữ + Các chữ: B, b, h, ph cao 2,5li cách nối nét + Chữ s cao 1,25li - Gv viết mẫu chữ Bạn + Các chữ lại cao 1li + Dấu nặng đặt a, o * Hd hs viết bảng chữ Bạn - Gv nxét, sửa c.HD viết tập viết + dòng B cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ Dấu huyền đặt e - Hs viết bảng chữ “Bạn” 2,3 lần - Hs nhận xét, sửa + dòng Bạn cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ -Hs viết theo y/c d.Chấm, chữa bài: -Gv chấm bài, nxét 4.Củng cố, dặn dò: -Gv tổng kết -Về nhà viết phần nhà tập viết Nhận xét -Hs nghe rút kinh nghiệm ... cách viết chữ + Các chữ: B, b, h, ph cao 2, 5li cách nối nét + Chữ s cao 1 ,25 li - Gv viết mẫu chữ B n + Các chữ lại cao 1li + Dấu nặng đặt a, o * Hd hs viết b ng chữ B n - Gv nxét, sửa c.HD viết tập. .. cách viết: + Nét1: B ĐK6, DB ĐK2 + Nét2: từ điểm DB N1 lia b t lên ĐK5 viết nét cong liền tạo thành vòng xoắn nhỏ gần thân chữ, DB ĐK2 ĐK3 - Gv viết mẫu chữ B - Hs nêu lại cách viết * Hd hs viết. .. tập viết + dòng B cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ Dấu huyền đặt e - Hs viết b ng chữ B n” 2, 3 lần - Hs nhận xét, sửa + dòng B n cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ + dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ -Hs viết theo y/c d.Chấm, chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập viết Chữ hoa: B

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn