Thiết kế thi công cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí

66 61 0
  • Loading ...
1/66 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 10:05

Đề tài nghiên cứu tìm hiểu về thiết kế cung cấp điện cho xưởng cơ khí. Nghiên cứu nắm bắt được các phụ tải trong xưởng cơ khí để qua đó thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khí. Tính toán lựa chọn các thiết bị điện hạ áp cho phân xưởng cơ khí. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ THI CƠNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƢỞNG KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP HẢI PHỊNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001:2015 THIẾT KẾ THI CÔNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƢỞNG KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Hƣớng Ngƣời hƣớng dẫn: GS.TSKH Thân NgọcHồn HẢI PHỊNG - 2019 Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Hƣớng – MSV : 1412102078 Lớp : ĐC1802 - Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp Tên đề tài : Thiết kế thi công cung cấp điện cho phân xƣởng khí NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp : CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên : Học hàm, học vị : quan công tác : Nội dung hƣớng dẫn : Thân Ngọc Hoàn GS.TSKH Trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng Tồn đề tài Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên : Học hàm, học vị : quan công tác : Nội dung hƣớng dẫn : Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng .năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Sinh viên Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N Cán hƣớng dẫn Đ.T.T.N Phạm Văn Hƣớng GS.TSKH Thân Ngọc Hồn Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT TRẦN HỮU NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Thân Ngọc Hoàn Đơn vị công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: ….Phạm Văn Hƣớng Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp Nội dung hƣớng dẫn: Thiết kế thi cơng cho phân xƣởng khí Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lƣợng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hƣớng dẫn tốt nghiệp Đƣợc bảo vệ Không đƣợc bảo vệ Điểm hƣớng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Phạm Văn Hƣớng Đề tài tốt nghiệp: Thiết kế thiết kế thi cơng cho phân xƣởng khí Chun ngành:Điện Công Nghiệp Phần nhận xét giáo viên chấm phản biện Những mặt hạn chế Ý kiến giảng viên chấm phản biện Đƣợc bảo vệ Không đƣợc bảo vệ Điểm hƣớng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên chấm phản biện (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN (PTTT) 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN 1.2.1 Xác định phụ tải tính tốn theo cơng suất đặt hệ số nhu cầu 1.2.2 Xác định phụ tải tính tốn theo cơng suất trung bình 1.2.4 Xác định PTTT theo suất tiêu hao điện đơn vị sản phẩm 10 1.3 XÁC ĐỊNH PTTT CỦA PHÂN XƢỞNG KHÍ 10 1.3.1 Phụ tải tính tốn phân xƣởng khí 10 1.3.2.Phân nhóm phụ tải 13 1.3.3 Tính phụ tải tính tốn cho nhóm phân xƣởng khí 17 1.3.4.Tính tốn phụ tải chiếu sáng cho tồn phân xƣởng khí22 1.3.5.Tính phụ tải tính tốn cho tồn phân xƣởng khí 22 CHƢƠNG 2.: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƢỞNG KHÍ 26 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 26 2.2.LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN 26 2.2.1 Lựa chọn aptomat 26 2.2.2.Lựa chọn cáp 27 2.2.3 lựa chọn tủ phân phối 28 2.2.4 Chọn cầu chì cho tủ động lực 29 2.2.5.Lựa chọn dây dẫn từ tủ ĐL tới động 31 CHƢƠNG TÍNH BÙ CƠNG SUẤT PHẢN KHÁNG 39 3.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 39 3.1.1 Tổn thất điện mạng điện 39 3.1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hệ số cosφ 40 3.2 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ COSφ VÀ CHỌN THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT 41 3.2.1 Các định nghĩa hệ số công suất cosφ 41 3.2.2 Các biện pháp nâng cao hệ số cosφ 42 3.2.3 Lựa chọn phƣơng pháp bù công suất phản kháng 45 3.3 XÁC ĐỊNH, TÍNH TỐN VÀ PHÂN BỐ DUNG LƢỢNG BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 45 3.3.1 Xác định dung lƣợng bù toàn phân xƣởng 45 CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ THI CƠNG CHO PHÂN XƢỞNG KHÍ 47 4.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 47 4.1.1 Phƣơng pháp lắp đặt 47 4.1.1.1 Giới thiệu chung 47 4.1.1.2 Phƣơng án dây 49 4.1.1.3 Cách lắp đặt thiết bị điện 51 4.2 CHỌN DÂY DẪN (CÁP) 51 4.2.1 Dây từ MBA đến TPPC 51 4.2.2 Từ TPPC đến TDL1 53 4.2.3 Dây từ TĐL1 đến thiết bị 54 4.2.4 Dây từ TĐL2 đến thiết bị 55 4.2.5 Từ TĐL3 đến thiết bị 56 4.2.6 Dây từ TĐL4 đến thiết bị 56 4.2.7 Dây từ TĐL5 đến thiết bị 57 4.3 Sơ đồ bố chí cơng tắc ổ cắm phân xƣởng sửa chữa khí 58 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 LỜI MỞ ĐẦU Điện dạng lƣợng nhiều ƣu điểm nhƣ dễ dàng chuyển thànhcác dạng lƣợng khác nhƣ nhiệt năng, năng, hóa năng… để truyền tải phân phối Chính điện đƣợc sử dụng rộng rãi lĩnh vực hoạt động ngƣời Điện năng lƣợng ngành cơng nghiệp, điều kiện quan trọng để phát triển khu thị khu dân cƣ Vì lý lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội kế hoạch phát triển điện phải trƣớc bƣớc nhằm thỏa mãn nhu cầu điện trƣớc mắt tƣơng lai Đặc biệt ngành kinh tế nƣớc ta chuyển dần từ nƣớc nơng nghiệp sang cơng nghiệp, máy móc dần thay cho sức lao động ngƣời Để thực đƣợc việc nâng cấp cải tiến hệ thống cung cấp điện để đáp ứng đƣợc nhu cầu tăng trƣởng không ngừng điện Sau năm học tập Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đƣợcnhận đề tài tốt nghiệp:" Thiết kế thi cơng cung cấp điện cho phân xƣởng khí ” GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn hƣớng dẫn Đề tài gồm nội dung sau: Chƣơng 1: Các phƣơng pháp xác định phụ tải tính tốn Chƣơng 2: Thiết kế mạng hạ áp cho phân xƣởng khí Chƣơng 3: Tính công suất bù phản kháng Chƣơng 4: Thiết kế thi cơng cho phân xƣởng khí CHƢƠNG THIẾT KẾ THI CƠNG CHO PHÂN XƢỞNG KHÍ 4.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 4.1.1 Phƣơng pháp lắp đặt 4.1.1.1 Giới thiệu chung Khi thiết kế mạng điện nhà, xƣởng tùy theo yêu cầu đặc điểm đƣờng dây mà ta áp dụng phƣơng pháp dây cho phù hợp, đảm bảo kỹ thuật an tồn điện.Nhìn chung đặt đƣờng dây hai hình thức: đặt đặt ngầm  Đặt trang bị đƣờng dây trông thấy đƣợc, đặt theo trần nhà, đà, cột … kiến trúc gỗ gạch thể dùng phƣơng pháp đặt dây kẹp dây, buli, khuôn gỗ ống dùng cáp nhiều sợi bọc cách điện sợi  Đặt ngầm chủ yếu đặt dây bên tƣờng, dƣới sàn bêtơng Cách đòi hỏi phải đảm bảo an toàn điện, vững thay khicần Đặt ngầm thƣờng dùng phƣơng pháp đặt dây ống công việc lắp đặt đƣờng dây thƣờng phải tiến hành song song với việc xây dựng kiến trúc.Với yêu cầu mỹ thuật xây dựng nhà ngày phƣơng pháp đặtngầm chủ yếu …  Phân loại dây dẫn điện: dây dẫn điện nhiều loại nhƣng đƣợc phân loại nhƣ sau: theo chất dẫn điện lõi: oCáp Cu: lõi dẫn làm đồng oCáp Al: lõi dẫn làm nhơm Theo cấu tạo lõi dẫn: oDây điện nõi cứng : Lõi dẫn điện lõi đơn, thƣờng hình trụ oCáp điện: Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi dây dồng nhỏ kết xoắn lại Theo chất bọc cách điện: oCáp PVC: bọc cách điện nhựa PVC thông dụng oCáp XLPE: bọc cách điện XLPE, tính chất chịu nhiệt đẫn điện cao PVC 47 Theo số lớp bọc cách điện oCáp cách điện đơn: lớp bọc cách điện, ví dụ: cáp PVC/CU oCáp cách điện kép: bên ngồi lớp bọc cách điện lớp bọc bảo vệ ví đụ PVC/PVC/CU PVC/XLPE/CU Theo số lõi dẫn: oCáp lõi oCáp nhiều lõi: thƣờng lõi, lõi, lõi Trên sở phụ tải tính tốn xác định dòng làm việc lớn Ilvmax, dây đƣợc chọn theo điều kiện: Với K tích hệ số hiệu chỉnh: o K=K1.K2.K3 dây o K=K4.K5.K6.K7 dây âm tƣờng đất Ilvmax = Iđm cho thiết bị hoạt động riêng lẻ Ilvmax = Itt cho nhóm thiết bị Xác đinh dòng làm việc lớn nhóm Ilvnhóm Tên nhóm Stt (kVA) Uđm Itt (A) Nhóm 85,54 380 129,96 Nhóm 95,65 380 145,32 Nhóm 221,3 380 336,23 Nhóm 99,2 380 150,72 Nhóm 76,18 380 115,74 Chiếu sáng 63.00 380 95.72 Tủ 228.25 380 346.79 -Chọn kiểu dây hình tia cho từ máy biến áp đến tủ phân phối (TPPC) 48 -Chọn kiểu dây hình tia cho từ TPPC đến tủ động lực , từ tủ động lực đến thiết bị -Từ tủ động lực đến thiết bị chọn dây máng -Từ máy biến áp đến TPPC , chọn âm đất 4.1.1.2 Phƣơng án dây Do yêu cầu mỹ thuật an toàn điện kỹ thuật đặt đƣờng dây, cần thiết trí hệ thống điện nhà tình trạng khơ ráo, ta dùng phƣơng pháp dây ống.Khi xây cất đƣờng ngầm để đặt đƣờng ống phải đặt đƣờng ống chừa phần đặt vậtche bảo vệ đƣờng ống Cách thực nhƣ sau: +Luồn dây vào ống gen +Đặt dây vào rãnh cho dây đặt theo hình chữ T chữ L bảng điện(theo đƣờng song song vng góc với bảng điện) sau chát vữa chùmlên +Đối với đƣờng dây qua cửa phải đặt lên cách dầm cửa 0.5m +Tại điểm uốn ta cần thiết bị chuyển nối để đảm bảo an toàn cho dây +Khi dây trần nhà nên lắp đặt dây dọc theo phƣơng sắt dƣới củatrần 49 Hình 4.1 : Phƣơng án dây đặt ngầm Đối với phƣơng án dây ống cần lƣu ý số điểm sau: -Dây dẫn ống ta chọn loại dây bọc PVC -Không nối dây ống mà đƣợc nối hộp nối Với phƣơng án đặt ngầm : Mắc kiểu ƣu điểm đẹp, sang trọng, gọn gàng nhƣng cơng lắp đặt cao, phải thiết kế, tính tốn đƣờng dây nhƣ tồn linh kiện, dây dẫn chìm phải bảo đảm an tồn  Bạn cần ý: + Khơng đặt dây dẫn, cáp điện khơng vỏ bọc bảo vệ ngầm trực tiếp dƣới lớp vữa trát tƣờng, trần nhà, chỗ đóng đinh khoan lỗ +Không đƣợc đặt đƣờng dây điện ngầm tƣờng chịu lực bề sâu rãnh chôn 1/3 bề dày tƣờng + Không đƣợc đặt dây dẫn cáp điện ống thông + Cấm đặt dây dẫn dọc mái nhà nhƣ chôn trực tiếp dƣới lớp đất nhà + Dây xuyên tƣờng vào nhà phải luồn ống cách điện không cháy phải tránh nƣớc đọng đƣờng dây + Dây dẫn điện ngầm tƣờng phải dùng dây bọc lớp cách điện mối nối phải đặt hộp nối 50 4.1.1.3 Cách lắp đặt thiết bị điện + Đối với bóng huỳnh quang: đặt sát tƣờng cách trần 0.5m + Đối với quạt trần: đặt cách trần 0.3m + Đối với bảng điện gồm ổ cắm công tắc: đặt cách sàn nhà 1.4 m + Đối với bảng điện ổ cắm: đặt cách sàn 0.4m + Đối với tủ điện thiết bị bảo vệ nhƣ cầu dao, aptomat: đặt cách sàn nhà 1.6m Hình 4.2: vị chí chọn cơng tắc ổ cắm 4.2 CHỌN DÂY DẪN (CÁP) 4.2.1 Dây từ MBA đến TPPC Ta chọn kiểu cáp ngầm Phụ thuộc vào hệ số: K4, K5, K6, K7 K4: phụ thuộc vào cách lắp đặt Cách lắp đặt Hệ số K4 Đặt ống đất nung, ống ngầm rãnh đúc 0,8 Trƣờng hợp khác 51 Chọn =0.8 dây ống K5: thể ảnh hƣởng số mạch kề : đƣợc tra theo bảng số kiệu sau: Định vị dây đặt kề Chôn ngầm Hệ số K5 Số mạch cáp nhiều lõi 0,8 0,7 10 11 12 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5 0,45 0,41 0,38 K5 =1 Tính chất đất Hệ số K6 Rất ƣớt( bão hòa) 1,21 Ƣớt 1,13 Ẩm 1,05 Khô Rất khô 0,86 Hệ số xét đến tính chất đất → chọn K6 = (đất khơ) K7 nói lên phụ thuộc vào nhiệt độ đất Ở ta chọn K7 = 0,96 (ứng với cách điện nhựa XLPE nhiệt độ 250C Cách điện Nhiệt độcủađất (oC) PVC XLPE EPR 10 1,10 1,07 15 1,05 1,04 20 1,00 1,00 25 0,95 0,96 30 0,89 0,93 52 K = K4.K5.K6.K7 = 0,8.1.1.0,96 = 0,768 √ √ Chọn dây ta tra bảng IEC dây chon ngầm tiết diện nhỏ theo dạng dây: Itt TPPC K Icp = Itt /K Tiết diện (mm2) Cách điện Chiều dài dây (m) 469,84 150 XLPE (PR2) 20 360,84 0,768 4.2.2 Từ TPPC đến TDL1 Ta dây máng K1 = (do máng) K2 = 0.73 tra bảng IEC trang H1-25 ta bảng sau ứng với trƣờng hợp dây di máng Số cáp K2 12 16 20 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 K3 xét đến ảnh hƣởng nhiệt độ môi trƣờng Ở ta lấy K = 0.91 sử dụng cách điện XLPE nhiệt độ 40o C  K = K1.K2.K3 = 1.0,73.0,91 = 0,6643 Ta tra bảng trang H1-28 IEC ta chọn dây nhƣ sau: 53 Ứng với mã E Dây đồng tiết diện: 50 mm2 Cách điện : XLPE Chiều dài dây: 28 m Các trƣờng hợp khác tƣơng tự với K= 0.6643 ta bảng sau: Tiết Tên Itt nhóm K Icp=Itt/K diện Cách điện Chiều dài (mm2) (m) TĐL 132,61 199,62 50 29 TĐL 70,42 106,01 16 14 TĐL 87,83 132,21 25 33 TĐL 67,95 0,664 102,29 25 XLPE 57 TĐL 45,58 68,61 35 (PR2) 112 144,09 25 Tủ chiếu 95,72 sáng 4.2.3 Dây từ TĐL1 đến thiết bị Ta có: - K1 =1 ( máng ) - K2 = 0,82 ( mạch) - K3 = 0,91 ( dùng cách điện XLPE nhiệt độ 40oC ) - K= K1.K2.K3 =1.0,82.0,91 = 0,7462 Ta lập bảng sau: 54 0,6 Tiết Tên thiết bị Iđm(A) Icp≥ Iđm / K K diện (mm2) 41 26,05 0,7462 34,91 2,5 42 74,80 0,7462 100,24 16 7C 31,75 0,7462 42,5 Cách chiều điện dài (m) 9,7 XLPE 14,2 13,4 4.2.4 Dây từ TĐL2 đến thiết bị Ta : - K1 =1 ( máng ) - K2 = 0,72 ( mạch) - K3 = 0,91 ( dùng cách điện XLPE nhiệt độ 40oC ) - K= K1.K2 K3 = 1.0,72.0,91 =0,6552 Ta lập bảng sau: Tên thiết bị Iđm(A) K Icp ≥ Iđm Tiết diện Cách Chiều dài /K (mm2) điện (m) 1A 20,26 30,92 2,5 17,3 1B 20,26 30,92 2,5 13,2 3B 10,13 15,46 1,5 23,2 3C 10,13 15,46 1,5 6,35 9,69 1,5 7A 31,75 48,46 6,2 7B 31,75 48,46 10,4 9B 6,08 9,28 1,5 24,6 0,6552 55 XLPE 19,3 20,7 4.2.5 Từ TĐL3 đến thiết bị Ta : - K1 =1 ( máng ) - K2 = 0,72 ( mạch) - K3 = 0,91 ( dùng cách điện XLPE nhiệt độ 40oC ) - K= K1.K2.K3 = 1.0,72.0,91 =0,6552 Ta lập bảng sau: Tên thiết Iđm( bị A) 3A K 10,1 Icp≥ Iđm / Tiết diện Cách Chiều dài K (mm2 ) điện (m) 15,46 1,5 17,2 9A 6,08 9,28 1,5 22,7 10 9,77 14,91 1,5 12 46,38 6,2 38,64 38,64 17,1 38,64 10,4 9,28 1,5 15,3 30,3 11 25,3 12 25,3 13 25,3 15 18A 6,08 0,655 XLPE 14,6 4.2.6 Dây từ TĐL4 đến thiết bị Ta : - K1 =1 ( máng ) - K2 = 0,72 ( 15 mạch) - K3 = 0,91 ( dùng cách điện XLPE nhiệt độ 40oC ) 56 - K= K1.K2.K3 = 1.0,72.0,91 =0,6552 Ta lập bảng sau: Tiết Tên thiết bị Iđm(A) K Icp≥ Iđm / K diện (mm2 ) Cách Chiều điện dài (m) 14A 25,32 38,65 31,8 14B 25,32 38,65 27,4 17 2,53 3,86 2,5 18,9 18B 6,08 9,28 2,5 6,2 18C 6,08 9,28 2,5 17,2 19 11,40 17,39 2,5 25 3,80 5,80 2,5 11,6 26A 6,08 9,28 2,5 23,3 26B 6,08 9,28 2,5 25,0 27 3,51 5,35 2,5 37,5 30A 8,18 12,49 2,5 25,7 30B 8,18 12,49 2,5 29,4 38A 6,54 9,99 2,5 37,2 38B 6,54 9,99 2,5 38,2 39A 6,54 9,99 2,5 43,3 0,6552 XLPE 4.2.7 Dây từ TĐL5 đến thiết bị Ta : - K1 =1 ( máng ) - K2 = 0,72 ( 14 mạch) - K3 = 0,91 ( dùng cách điện XLPE nhiệt độ 40oC ) - K= K1.K2.K3 = 1.0,72.0,91 =0,6552 Ta lập bảng sau: 57 22,4 Tên thiết bị Iđm(A) K Icp≥ Iđm / K Tiết diện (mm2 ) Cách Chiều dài điện (m) 30C 8,18 12,49 38,6 31A 3,26 4,97 1,5 28,9 31B 3,26 4,97 1,5 24,9 33A 10,52 16,05 18,4 33B 10,52 16,05 33C 10,52 16,05 14,0 33D 10,52 16,05 12,0 33E 10,52 16,05 28,8 34 2,53 3,86 1,5 7,9 38C 6,54 9,99 2,5 30,5 38D 6,54 9,99 2,5 34,1 38E 6,54 9,99 2,5 16,7 39B 6,54 9,99 2,5 41,5 40 6,54 9,99 2.5 32,5 0,6552 XLPE 4.3 Sơ đồ bố chí cơng tắc ổ cắm phân xƣởng sửa chữa khí Quy tắc đặt cơng tắc : đặt gần cửa vào Mỗi phận phòng ban cơng tắc chiếu sáng ổ cắm 58 7,9 Hình 4.3: Sơ đồ bố chí ổ cắm công tắc chiếu sáng Kết luận chƣơng 4: chƣơng em tìm hiểu đƣợc cách thi cơng phƣơng pháp lắp đặt dây dẫn tính tốn cách bố chí lắp đặt thiết bị điện 59 KẾT LUẬN Trong thời gian 12 tuần vừa qua em đƣợc giao thực đồ án tốt nghiệp “Thiết kế thi cơng cung cấp điện cho xƣởng khí ” với hƣớng dẫn tận tình thầy giáo GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn em nắm bắt đƣợc số vấn đề nhƣ sau:  Tìm hiểu thiết kế cung cấp điện cho xƣởng khí  Nắm bắt đƣợc phụ tải xƣởng khí để qua thiết kế hệ thống  Cung cấp điện cho xƣởng khí  Tính tốn lựa chọn thiết bị điện hạ áp cho phân xƣởng khí Do thời gian hạn nên đồ án em nhiều sai xót, em mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]: Ngô Hồng Quang – Vũ Văn Tẩm (2008), thiết kế cung cấp điện, NXB Khoahọc kỹ thuật Hà Nội [2]: Nguyễn Xuân Phú – Nguyễn Công Hiền – Nguyễn Bội Khuê, Cung cấpđiện, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội [3]: Nguyễn Công Hiền – Nguyễn Mạnh Hoạch (2001), Hệ thống cung cấp diệncủa xí nghiệp công nghiệp đô thị nhà cao tầng, NXB Khoa học kỹ thuậtHà Nội [4]: Ngô Xuân Quang (2003), Giáo trình cung cấp điện, NXB giáo dục [5]: Nguyến Lân tráng (2007), Quy hoạch phát triển hệ thống điện, NXB Khoahọc kỹ thuật [6]: Ngô Hồng Quang (2002), Sổ tay lựa chọn tra cứu thiết bị điện từ 0,4đến 500kV, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội [7]: Tài liệu thi công điện, hướng dẫn lắp đặt điện nhà xưởng 61 ... máy móc, thi t bị, biết đƣợc cơng suất q trình cơng nghệ thi t bị, ngƣời thi t kế bắt tay vào thi t kế mạng hạ áp cho phân xƣởng Cơng suất tính tốn động nhóm động phân xƣởng Với động cơ: Ptt =... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG ISO 9001:2015 THI T KẾ THI CƠNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƢỞNG CƠ KHÍ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Hƣớng... tính tốn cho tồn phân xƣởng sửa chữa khí 25 CHƢƠNG THI T KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO PHÂN XƢỞNG CƠ KHÍ 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Phân xƣởng sửa chữa khí có diện tích 1000m2gồm thi t bị đƣợc chia làm nhóm Cơng suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế thi công cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí, Thiết kế thi công cung cấp điện cho một phân xưởng cơ khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn