quyết toán công trình xây dựng cơ bản

67 83 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 08:01

1.1.1Đặc điểm của xây dựng cơ bản và quá trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đầu tư Xây dựng cơ bản có vai trò quyết định trong việc tạo ra cơ sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước1.1.1.2Đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất kinh doanh.. Đặc trưng của xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt có nhiều đặc điểm riêng của ngành xây dựng, sản phẩm xây dựng cũng có những đặc điểm riêng, khác với các sản phẩm hàng hóa của các ngành sản xuất vật chất khác. Những đặc điểm riêng của ngành và đặc điểm sản phẩm xây dựng có tác động đến công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động trong quy trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản. Việc nghiên cứu những đặc điểm này nhằm làm rõ ảnh hưởng của chúng đối với công tác quản lý tài chính, bao gồm cả công tác kiểm toán báo cáo quyết toán, là yêu cầu khách quan, có tính lý luận và thực tiễn.a.Đặc điểm của sản phẩm xây dựng.•Sản phẩm xây dựng có tính chất cố định, nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất, thủy sản, khí hậu. Đặc điểm trên cho ta thấy :Nơi tiêu thụ sản phẩm cố địnhNơi sản xuất biến động nên lực lượng sản xuất thi công( thiết bị thi công, phục vụ thi công, lao động, vật tư kỹ thuật) luôn luôn biến động. Chất lượng và giá cả( chi phí xây dựng) sản phẩm chịu ảnh hưởng trực tiếp của các điều kiện tự nhiên. Do vậy để tránh và giảm thiếu lãng phí, thất thoát do nguyên nhân khách quan bởi các tác động trên đòi hỏi trước khi khởi công xây dựng công trình phải làm thật tốt công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị xây dựng. Đặc điểm này đòi hỏi cần có giải pháp tài chính để kiểm tra việc sử dụng và quản lý vốn đầu tư ngay từ khâu đầu tiên là xác định chủ trương đầu tư, lựa chọn địa điểm, điều tra khảo sát, thăm dò…để dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi cao. LỜI MỞ ĐẦU Mỗi lồi người biến chuyển lớn cấu trúc xã hội lại ngành nghề đời Nếu cách mạng khoa học xã hội lần thứ xuất ngành chăn nuôi, cách mạng khoa học xã hội lần thứ hai xuất ngành thủ công nghiệp cách mạng khoa học xã hội lần thứ ba xuất ngành cơng nghiệp khủng hoảng kinh tế giới 1929-1933 thúc đẩy đời phát triển ngành dịch vụ mẻ: ngành kiểm tốn Kiểm tốn chức xác minh bày tỏ ý kiến đối tượng cần kiểm toán dựa phương pháp riêng để đảm bảo cho báo cáo mức trung thực hợp lý Để sản phẩm báo cáo kiểm tốn kiểm tốn viên xây dựng quy trình cho đối tượng gọi quy trình kiểm toán Hiện Việt Nam, lĩnh vực kiểm tốn độc lập, kiểm tốn báo cáo tài chiếm tỷ trọng tương đối lớn.Bên cạnh vấn đề mẻ : kiểm toán xây dựng bản, kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hoàn thành chiếm tỷ lệ nhỏ chưa thống mặt lý luận Là ngành sản xuất vật chất tảng kinh tế quốc dân, định sở hạ tầng đất nước, xây dựng vai trò mặt quốc gia.Tuy nhiên, nhà quản lý gặp phải vấn đề là: thất thoát lĩnh vực đầu tư xây dựng Do sinh nhu cầu báo cáo toán cần kiểm toán trước trình tốn Và nhiều cơng ty kiểm tốn tham gia kiểm toán lĩnh vực coi mẻ Đó lý em chọn đề tài : ‘’ Hồn thiện quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình Xây dựng hồn thành Công ty VAFICO thực hiện’’ Nghiên cứu đề tài giúp em cụ thể hóa quy trình kiểm tốn chung vào đối tượng kiểm toán cụ thể báo cáo tốn cơng trình xây dựng hồn thành hồn thiện quy trình kiểm tốn báo cáo tốn Cơng ty VAFICO để từ rút nhận xét , đánh giá kiến nghị để từ đạt hiệu q trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hoàn thành Lĩnh vực đầu tư xây dựng lĩnh vực rộng nói chung quản lý tài đầu tư xây dựng nói riêng Quản lý tài đầu tư xây dựng bao gồm nhiều vấn đề từ khâu: chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư kết thúc đầu tư Phạm vi đề tài đề cập đến phần kết thúc đầu tư, tức chủ đầu tư hoàn thành báo cáo tốn Đề tài khơng q trọng, chi tiết vào phương pháp thu thập chứng mà trình bày cách tổng quan quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hoàn thành Qua phạm vi nghiên cứu nói đề tài chia làm ba phần : Phần I sở lý luận quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hồn thành Phần II Thực trạng quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hồn thành Cơng ty VAFICO thực Phần III Một số nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hồn thành Đề tài mơ tả chi tiết quy trình kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình Xây dựng hồn thành Cơng ty VAFICO thực Từ đưa nhận xét đánh giá quy trình kiểm tốn Cơng ty thực kiến nghị nhằm hoàn thiện chúng Mặc dù cố gắng trình thực đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu xót Em mong bảo thầy giáo PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO QUYẾT TỐN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẢN HỒN THÀNH 1.1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG BẢN HỒN THÀNH 1.1.1 Đặc điểm xây dựng trình quản lý đầu tư xây dựng Đầu tư Xây dựng vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội, nhân tố định làm thay đổi cấu kinh tế nước, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước 1.1.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây dựng sản xuất kinh doanh Đặc trưng xây dựng ngành sản xuất vật chất đặc biệt nhiều đặc điểm riêng ngành xây dựng, sản phẩm xây dựng đặc điểm riêng, khác với sản phẩm hàng hóa ngành sản xuất vật chất khác Những đặc điểm riêng ngành đặc điểm sản phẩm xây dựng tác động đến cơng tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động quy trình thực đầu tư xây dựng Việc nghiên cứu đặc điểm nhằm làm rõ ảnh hưởng chúng công tác quản lý tài chính, bao gồm cơng tác kiểm tốn báo cáo tốn, u cầu khách quan, tính lý luận thực tiễn a Đặc điểm sản phẩm xây dựng  Sản phẩm xây dựng tính chất cố định, nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm, phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện địa chất, thủy sản, khí hậu Đặc điểm cho ta thấy : - Nơi tiêu thụ sản phẩm cố định - Nơi sản xuất biến động nên lực lượng sản xuất thi công( thiết bị thi công, phục vụ thi công, lao động, vật tư kỹ thuật) ln biến động Chất lượng giá cả( chi phí xây dựng) sản phẩm chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhiên Do để tránh giảm thiếu lãng phí, thất ngun nhân khách quan tác động đòi hỏi trước khởi cơng xây dựng cơng trình phải làm thật tốt công tác chuẩn bị đầu tư chuẩn bị xây dựng Đặc điểm đòi hỏi cần giải pháp tài để kiểm tra việc sử dụng quản lý vốn đầu tư từ khâu xác định chủ trương đầu tư, lựa chọn địa điểm, điều tra khảo sát, thăm dò…để dự án đầu tư đảm bảo tính khả thi cao  Sản phẩm xây dựng quy mơ lớn, kết cấu phức tạp Sản phẩm xây dựng với tư cách cơng trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, đưa trao đổi mua bán thị trưòng bất động sản tài sản cố định nên sản phẩm bé nhỏ sản xuất hàng loạt sản xuất công nghiệp Sản phẩm xây dựng tích lớn, loại cao tháp truyền hình, tháp nước, loại ngầm đất nhà ở, nhà xưởng Ngay thân sản phẩm đầy đủ ba phần: phần ngầm, phần phần cao Kết cấu sản phẩm phức tập, cơng trình nhiều hạng mục cơng trình: hạng mục cơng trình gồm nhiều đơn vị cơng trình Các phận cơng trình yêu cầu kỹ thuật khác Từ đặc điểm đòi hỏi: khối lượng vốn đầu tư lớn, vật tư lao động, máy thi công nhiều…Do vậy, quản lý kinh tế, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư xây dựng đòi hỏi phải làm tốt cơng tác kế hoạch hóa vốn đầu tư, lập định mức kinh tế kỹ thuật quản lý theo định mức Với đặc điểm quy mô lớn phức tạp sản phẩm xây dựng dẫn đến chi kỳ sản xuất dài Do vốn đầu tư bỏ vào để xây dựng dễ bị ứ đọng, gây lãng phí; ngược lại thiếu vốn làm cho công tác thi công gián đoạn, kéo dài thời gian xây dựng Từ đặc điểm yêu cầu công tác quản lý kinh tế, quản lý tài phải kế hoạch, tiến độ thi cơng, biện pháp kỹ thuật thi cơng tốt để rút ngắn thời gian xây dựng, tiết kiệm vật tư, lao động, tiết kiệm chi phí quản lý để hạ giá thành xây dựng Trên góc độ tài đòi hỏi phải giải pháp quản lý chi phí quản lý cơng tác tốn vốn đầu tư chủ đầu tư với nhà thầu, chủ đầu tư với quan cấp phát cho vay vốn đầu tư xây dựng  Sản phẩm xây dựng tính chất đơn chiếc, riêng lẻ theo đơn đặt hàng Mỗi sản phẩm thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ thiết kế Mỗi cơng trình u cầu riêng cơng nghệ, tiện nghi, mỹ quan, an toàn Do khối lượng, chất lượng chi phsi xây dựng cơng trình khác Từ đặc điểm cho thấy sản phẩm xây dựng giống hình thức song kết cấu, quy phạm khơng giống hồn tồn Do vậy, sản xuất hàng loạt theo mẫu thiết kế thống chi phí xây dựng khơng thống Từ đặc điểm u cầu cơng tác quản lý tài phải dự tốn cụ thể cho cơng trình, hạng mục cơng trình dự tốn chi tiết theo thiết kế tổ chức thi công b Đặc điểm sản xuất xây dựng  Địa điểm sản xuất không cố định Do đặc điểm sản phẩm xây dựng đơn chiếc, quy mô lớn, thời gian sử dụng dài…dẫn đến đặc điểm sản xuất ngành xây dựng khác với ngành sản xuất khác Đối với ngành sản xuất tiến hành địa điểm cố định như: sản xuất công nghiệp gắn với nhà máy, nông nghiệp gắn với đồng ruộng…Nhưng xây dựng cơng trình tiến hành địa điểm khác Sau hồn thành cơng trình, cong người cơng cụ lao động phải di chuyển đến địa điểm xây dựng Các phương án xây dựng, kỹ thuật tổ chức sản xuất phải thay đổi theo điạ điểm Như vậy, sản phẩm nơi tiêu thụ sản phẩm cố định; nơi sản xuất, địa điểm sản xuất thi di động Đặc điểm làm cho sản xuất xây dựng hay bị gián đoạn nảy sinh nhiều chi phí khác khâu di chuyển lực lượng thi cơng chi phí để xây dựng cơng trình tạm phục vụ thi cơng  Chu kỳ sản xuất thường dài Sản phẩm xây dựng cơng trình xây dựng hồn chỉnh mang tính chất tài sản cố định nên thời gian sản xuất chúng thường dài Thời gian phải tính theo đơn vị tháng, năm khơng thể tính theo phút, theo sản xuất cơng nghiệp Thời gian sản xuất dài bị chi phối quy mô mức độ phức tạp kỹ thuật xây dựng cơng trình, dự án  Sản xuất xây dựng mang tính đơn theo đơn đặt hàng thể nói sản phẩm xây dựng khơng giống hồn tồn, khơng thể tiến hành sản xuất hàng loạt mà sản xuất theo đơn đặt hàng thơng qua hình thức ký kết hợp đồng sau thắng thầu( thầu trường hợp định thầu)  Hoạt động xây dựng chủ yếu trời, chịu ảnh hưởng lớn yếu tố tự nhiên, điều kiện làm việc nặng nhẹ Điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu, mưa gió, bão lụt…đều ảnh hưởng đến trình xây dựng Ảnh hưởng thường làm gián đoạn q trình thi cơng, lực doanh nghiệp khơng điều hòa Từ ảnh hưởng đến sản phẩm dở dang, đến vật tư thiết bị thi cơng… 1.1.1.3 Đặc điểm q trình quản lỳ đầu tư Xây dựng a Trình tự đầu tư xây dựng Đặc điểm sản phẩm xây dựng đặc điểm sản xuất xây dựng nêu chi phối hoạt động đầu tư xây dựng đòi hỏi hoạt động phải tuân thủ trình tự bước theo giai đoạn Trên sở quy hoạch phê duyệt trình tự thực dự án đầu tư bao gồm tám bước công việc, phân theo ba giai đoạn theo bước sau:  Nội dung công việc thực giai đoạn chuẩn bị đầu tư bao gồm : - Nghiên cúu cần thiết phải đầu tư quy mơ đầu tư - Tiến hành thăm dò, xem xét thị trường để xác định nhu cầu tiêu thụ, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất, xem xét khả nguồn vốn đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư - Tiến hành điều tra, khảo sát chọn địa điểm xây dựng - Lập dự án đầu tư - Gửi hồ so dự án văn trình đến quan thẩm quyền định đầu tư, tổ chức cho vay vốn đầu tư quan chức thẩm định dự án đầu tư  Nội dung công việc thực giai đoạn chuẩn bị đầu tư bao gồm : - Xin giao đất thuê đất theo quy định Nhà nước - Chuẩn bị mặt xây dựng - Tuyển chọn tư vấn, khảo sát, thiết kế, giám định kỹ thuật chất lượng cơng trình - Phê duyệt, thẩm định thiết kế tổng dự toán, dự tốn hạng mục cơng trình - Tổ chức đấu thầu thi công xây lắp, cung ứng thiết bị - Xin giấy phép xây dựng giấy phép tài nguyên - Ký kết hợp đồng kinh tế với nhà thầu trúng thầu - Thi cơng xây lắp cơng trình - Kiểm tra, giám sát việc thực hợp đồng Sơ đồ 1.1: Trình tự đầu tư xây dựng Giai đoạn I Chuẩn bị đầu tư Nghiên cứu hội đầu tư Nghiên cứu dự án tiền khả Nghiên cứu dự án khả thi Thẩm định phê duyệt dự án Thi công xây dựng, đào tạo công nhân, cán quản lý, quản lý Chạy thử, nghiệm thu, toán Giai đoạn II Thực đầu tư Thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán Ký kết hợp đồng xây dựng, thiết bị Giai đoạn II Kết thúc đầu tư  Nội dung công việc phải thực kết thúc đầu tư bao gồm: - Nghiệm thu, bàn giao cơng trình - Thực việc kết thúc xây dựng cơng trình - Vận hành cơng trình hướng dẫn sử dụng cơng trình - Bảo hành cơng trình - Quyết tốn cơng trình - Phê duyệt cơng trình Qua sơ đồ ta thấy : - Bước sở để thực bước tiếp theo, giai đoạn trước sở thực giai đoạn sau Tuy nhiên tính chất quy mô dự án mà vài bước gộp vào như: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án vừa nhỏ khơng cần phải bước nghiên cứu hội đầu tư bước nghiên cứu dự án tiền khả thi mà xây dựng dự án khả thi, chí cần lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật dự án thiết kế mẫu - Khi bước trước thực xong, truớc triển khai thực bước phải kiểm tra để đánh giá đầy đủ khía cạnh kinh tế, tài chính, kỹ thuật bước trước chuyển sang bước b Các hinh thức quản lý thực dự án Tùy theo quy mơ, tính chất dự án lực Chủ đầu tư lựa chọn hình thức quản lý thực dự án: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án, Chủ nhiệm điều hành dự án, chìa khóa trao tay tự thực dự án  Hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Hình thức áp dụng dự án mà Chủ đầu tư lực chun mơn phù hợp cán chun mơn để tổ chức quản lý thực dự án theo trường hợp sau : - Chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án mà sử dụng máy kiêm nhiệm cử người phụ trách( chuyên trách kiêm nhiệm) để quản lý việc thực dự án Chủ đầu tư phải định giao nhiệm vụ, quyền hạn cho phòng ban cá nhân cử kiêm nhiệm chuyên trách quản lý thực dự án Những người giao phải lực chuyên môn quản lý, kỹ thuật, kinh tế tài phù hợp với yêu cầu dự án - Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án: Nếu máy Chủ đầu tư không đủ điều kiện để kiêm nhiệm việc quản lý thực dự án( quy mô vốn lớn, yêu cầu kỹ thuật cao) chủ đầu tư đồng thời quản lý nhiều dự án Ban quản lý dự án đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư thực cácc nhiệm vụ Chủ đầu tư giao phải đảm bảo đủ lực chun mơn nghiệp vụ để quản lý thực dự án Ban quản lý dự án gồm trưởng ban, phó ban phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc cho trưởng ban Khi dự án hòan thành, đưa vào khai thác sử dụng, Ban quản lý hàon thành nhiệm vụ giao Chủ đầu tư định giải thể giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án  Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án hình thức quản lý thực dự án pháp nhân độc lập đủ lực quản lý điều hành dự án thực hai phương thức: - Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng: trường hợp áp dụng Chủ đầu tư không đủ điều kiện trực tiếp quản lý thực dự án thuê tổ chức tư vấn đủ lực để thực dự án Tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án thực nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký với Chủ đầu tư - Ban quản lý dự án chuyên ngành: trường hợp áp dụng với dự án thuộc chuyên ngành xây dựng Chính phủ giao Bộ, quan nganh Bộ xây dựng chuyên ngành UBND cấp tỉnh quản lý thực hiện; Các dự án UBND cấp tỉnh giao cho Sở xây dựng chuyên ngành UBND cấp huyện thực Ban quản lý dự án chuyên ngành Bộ, UBND cấp tỉnh định thành lập phải thực chức năng, nhiệm vụ Chủ đầu tư quản lý thực dự án từ dự án phê duyệt đến bàn giao đưa vào khai thác sử dụng Ban quản lý dự án chuyên ngành giám đốc, phó giám đốc máy quản lý điều hành độc lập  Hình thức chìa khóa trao tay Hình thức áp dụng Chủ đầu tư phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực tổng thầu toàn dự án từ khảo sát, thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị xây lắp bàn giao cơng trình đưa vào khai thác sử dụng Chủ đầu tư phải tổ chức đấu thầu, ký kết thực hợp đồng ký với nhà thầu; thực giải phóng mặt bầng để bàn giao mặt cho nhà thầu tiến độ; đảm bảo vốn toán theo kế hoạch hợp đồng kinh tế Nhà thầu chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, giá yêu cầu khác dự án theo hợp đồng ký bàn giao dự án cho Chủ đầu tư khai thác, vận hành dự án Nhà thầu giao thầu lại cho nhà thầu phụ phải thực theo cam kết hợp đồng tổng thầu ký với Chủ đầu tư  Hình thức tự thực dự án Hình thức áp dụng Chủ đầu tư đủ lực hoạt động sản xuất, xây dựng, quản lý phù hợp, với yêu cầu thực dự án sử dụng vốn hợp pháp Chủ đầu tư vốn tự có, vốn tự huy động tổ chức, cá nhân, trừ vốn vay tổ chức tín dụng Khi thực hình thức tự thực dự án, Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát chặt chẽ việc sản xuất xây dưụng chịu trách nhiệm trước pháp luật chất lượng, giá sản phẩm cơng trình xây dựng Chủ đầu tư sử dung máy sử dụng Ban quản lý dự án trực thuộc để quản lý thực dự án, tuân thủ quy định pháp luật quản lý chất lượng sản phẩm cơng trình xây dựng Vì vậy, tùy theo dự án mà Chủ đầu tư thành lập không thành lập Ban quản lý dự án, từ xác định tổ chức cơng tác kế tốn qúa trình đầu tư xây dựng 1.1.2 Nội dung báo cáo tốn cơng trình xây dựng hoàn thành Dự án đầu tư sau hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư phải hồn thành báo cáo tốn vốn đầu tư, trình người thẩm quyền phê duyệt Báo cáo tốn cơng trình Xây dựng hồn thành hệ thống báo cáo tài lĩnh vực Xây dựng Báo cáo tốn vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, xác tổng chi phí đầu tư phép khơng tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố dịnh, tài sản lưu động; đồng thời phải đảm bảo nội dung, thời gian lập, thẩm tra phê duyệt theo quy định 10 2.2.2.1.3 Lập kế hoạch chiến lược Kế hoạch chiến lược Trưởng phòng Xây dựng soạn thảo trình Giám đốc ký duyệt Kế hoạch chiến lược bao gồm nội dung sau :  Mục tiêu phạm vi kiểm toán Mục tiêu kiểm toán báo cáo tốn cơng trình Xây dựng hồn thành xác định tính trung thực hợp lý thông tin hệ thống báo cáo tốn Phạm vị kiểm tốn tồn báo cáo toán  Các định đánh giá tổng thể thông tin công việc quản lý tổ chức thi công - Trách nhiệm Chủ đầu tư báo cáo toán vốn đầu tư: Chủ đầu tư trách nhiệm việc lập trình bày trung thực thông tin báo cáo tốn - Mơi trường kiểm sốt đánh giá tốt rủi ro kiểm soát mức thấp - Hệ thống kế toán: Chủ đầu tư áp dụng chế đơn kế tốn theo Quyết định số 214/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 Bộ trưởng Bộ Tài - Mục tiêu phục vụ khách hang: cung cấp dịch vụ kiểm toán  Các định lập kế hoạch - Phương pháp kiểm toán vận dụng: kiểm toán cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic, lấy xác nhận, xác minh tài liệu, quan sát, vấn, kỹ thuật tính tốn phân tích - Thời gian tiến hành hồn thành kiểm toán  Lập kế hoạch kiểm toán Sau kế hoạch làm việc, trưởng đồn kiểm tốn phân công công việc cho người Cụ thể: - Các kỹ sư phụ trách phần tính khối lượng xây lắp Người phân công phụ trách phần khối lượng kiểm tra khối lượng công việc báo cáo tốn cách dựa vào hồ sơ hồn cơng bao gồm: vẽ hồn cơng, nghiệm thu chi tiết, nghiệm thu kỹ thuật, biên làm việc trường, biên thí nghiệm ) hồ sơ thiết kế, hồ sơ thầu 53 - Chuyên gia kinh tế xây dựng phối hợp với kỹ sư kiểm tra đơn giá chế độ toán báo cáo toán - Các kiểm toán viên kiểm tra cơng việc lại( kiểm tra nguồn vốn, cơng nợ, chi phí đầu tư, chi phí khác) 2.2.2.2 Thực hành kiểm toán a Kiểm toán hồ sơ pháp lý Dự án Bưu cục Vĩnh Công Sau thu thập đầy đủ văn pháp lý dự án kiểm toán viên tiến hành kiểm toán theo trình tự sau: - Nghiên cứu, kiểm tra danh mục, nội dung trình tự thực văn pháp lý liên quan đến trình đầu tư xây dựng dự án, đối chiếu so sánh để đảm bảo phù hợp với quy định Quy chế quản lý đầu tư xây dựng., quy chế đấu thầu - Thẩm tra tính pháp lý văn bản, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kinh tế liên quan đến dự án - Xem xét việc chấp hành nguyên tắc, nội dung quy định loại văn : trình tự lập phê duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn - Kiểm tra việc chấp hành quy định Nhà nước qúa trình đầu tư xây dựng dự án toán vốn đầu tư, việc chấp hành quy định pháp luật thực chức quan liên quan qúa trình quản lý đầu tư xây dựng Kết kiểm toán phần hồ sơ văn pháp lý trình bày sau: Bảng 1.1: Kết kiểm tốn văn hồ sơ pháp lý Căn vào quy định Nhà nước trình tự đầu tư thủ tục đầu tư Xây dựng bản, qua kiểm toán hồ sơ pháp lý dự án Bưu cục chúng tối thấy: - Quyết định số 176/QĐ-ĐTPT-HĐQT ngày 09/5/2005 Hội đồng Quản trị- Tổng công ty Bưu viễn thơng Việt Nam việc phân cấp ủy quyền công tác đầu tư Xây dựng - Quyết định số 152B/QĐHDQT ngày 09/5/1996 Hội đồng Quản trị- Tổng cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam việc phân cấp phê duyệt toán đầu tư; - Quyết định số 3292/QĐ-ĐTPT ngày 23/6/2005 Tổng cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam việc phê chuẩn nguồn vốn kế hoạch đầu tư phân cấp năm 2005 54 - Quyết định số 6974/QĐ-ĐTPT ngày 27/12/2005 Tổng cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam việc phê chuẩn nguồn vốn kế hoạch bổ sung điều chỉnh đầu tư phân cấp năm 2005 - Quyết định số 2039/QĐ-ĐTXD ngày 11/05/2005 Bưư điện tỉnh Long An việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công tổng dự tốn cơng trình Bưu cục Vĩnh cơng- huyện Châu Thành - Quyết định số 6236/QĐ-ĐTXD ngày 05/12/2005 Bưu điện tỉnh Long An việc điều chỉnh bổ sung tổng dự tốn cơng trình Bưu cục Vĩnh cơng- huyện Châu Thành; - Quyết định số 2089/QĐ-ĐTXD ngày 16/07/2005 Bưu điện tỉnh Long An việc định thầu xây lắp cơng trình Bưu cục Vĩnh cơng- huyện Châu Thành; - Hợp đồng kinh tế số 2090/HĐ-XD ngày 16/07/2005 Bưu điện tỉnh Long An Công ty Cổ phần TNHH Thái Thịnh việc giao nhận thi cơng cơng trình Bưu cục Vĩnh cơng- huyện Châu Thành - Hợp đồng kinh tế số 24/HĐ- XD ngày 01/03/2005 Bưư điện tỉnh Long An Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Long việc tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng tổng dự tốn cơng trình Bưu cục Vĩnh cônghuyện Châu Thành - Nhật ký công trình - Bản vẽ hồn cơng cơng trình - Biên nghiệm thu bàn giao cơng trình tài liệu khác liên quan - Các vẽ thiết kế dự toán phê duyệt - Các biên nghiệm thu công tác xây lắp, nghiệm thu giai đoạn xây lắp, nghiệm thu khối lượng cơng việc hồn thành, biên nghiệm thu cơng trình hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng - Hồ sơ hồn cơng khối lượng tốn hạng mục cơng trình - Sổ sách chứng từ kế toán liên quan đến dự án - Báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành dự án b Kiểm tốn nguồn vớn đầu tư xây dựng dự án Theo định 3292/QĐ-ĐTPT ngày 23/6/2005 nguồn vốn đầu tư cho cơng trình Bưu cục Vĩnh Công gồm nguồn: 55 - Nguồn vốn khấu hao Tài sản cố định Bưu điện tỉnh Long An năm 2005 Phương pháp kiểm toán nguồn vốn sau: - Kiểm tra q trình tính khấu hao Tài sản cố định qúa trình phân bổ khấu hao để tái đầu tư xây dựng - Kiểm tra chi tiết sổ theo dõi, hợp đồng, chứng từ, lý tất loại tài sản - Theo dõi tài sản tính khấu hao tài sản khấu hao hết sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh - Kiểm tra trình khấu hao tài sản giá trị mà phân bổ để tái đầu tư xây dựng Bảng 1.2: Bảng tổng hợp nguồn vốn đầu tư dự án TT Nội dung Được duyệt Quyết toán Kiểm toán Chênh lệch Bảng 1.2: Bảng (chưa tổng hợp vốn Xây(chưa dựngthuế thuếnguồn (chưa thuế GTGT) 1 GTGT) GTGT) 6= 5-4 Vốn khấu hao 302.496.207 287.049.620 286.758.223 -291.397 TSCĐ Bưu điện tỉnh Long An Cộng 302.496.207 287.049.620 286.758.223 -291.397 ( Nguồn: Hồ sơ kiểm tốn Bưu cục Vĩnh Cơng năm 2005) Qua q trình kiểm tốn chứng từ kế tốn sổ sách kế tốn, báo cáo tốn thấy số liệu toán nhỏ số liệu kiểm tốn đơn vị tính sai giá trị tài sản giao cho đơn vị sử dụng 56 Bảng 1.3: Giá trị bàn giao cho đơn vị sử dụng TT Nội dung Quyết tốn Tài sản cớ định Tài sản lưu động Cộng 287.049.620 287.049.620 Kiểm toán Chênh lệch 5= 4-3 286.758.223 -291.397 286.758.223 -291.397 ( Nguồn: Hồ sơ kiểm toán Bưu cục Vĩnh Cơng năm 2005) thể nói qua kiểm toán nguồn vốn đâù tư toán phù hợp với tiến độ thi cơng, nghiệm thu khối lượng hồn thành c Kiểm tốn chi phí xây lắp Qúa trình thực xây lắp khối lượng cơng trình nhà thực đơn vị thi cơng Cơng ty TNHH Thái Thịnh Cơng việc mà kiểm tốn viên cần làm phần xây lắp: - Nghiên cứu, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ thầu định thầu nhà - Đối với xây lắp nhà chính, sở hồ sơ hồn cơng, biên nghiệm thu tài liệu liên quan khác để xác định lại khối lượng thi công thực tế nhà thầu thực đảm bảo phù hợp với thiết kế thi cơng cấp thẩm quyền phê duyệt - Đối chiếu đơn giá tốn nội dung cơng việc phàn thầu( định thầu) đảm bảo đơn giá TT Nội dung Dự toán Chi phí xây lắp đề nghị toán phù hợp đượcvới đơn giá trúng thầu( định thầu) - Kiểm traduyệt để đảm bảo cáctoán đơnKiểm giá toán toán Quyết Chênh lệchnội dung công việc phù hợp với đơn giá tương ứng phép áp dụng toán dự án 4và loại 5đơn giá khác 6=5-4 để phê chuẩn Xây lắp 280.334.343 280.334.343 279.307.079 -1.037.264 - Kiểm tra để áp dụng tính tốn trượt giá, đảm bảo phù hợp với điều kiện hợp đồng quy định hành Bảng 1.4: Bảng tổng hợp chi phí xâp lắp nhà chính Cộng 57 279.307.079 280.334.343 280.334.343 -1.037.264 ( Nguồn: Hồ sơ kiểm tốn Bưu cục Vĩnh Cơng năm 2005) ( Nguồn: Hồ sơ kiểm tốn Bưu cục Vĩnh Cơng năm 2005) Qua việc kiểm tốn chi phí xây lắp ta thấy chi phí xây lắp giảm 1.037.264(đồng) tính sai đơn giá khối lượng phần gạch lát Bảng1.5:Bảng tổng hợp giá trị chênh lệch nhà chính TT Chi phí Vật liệu Chi phí vận chuyển Chi phí nhân công Chi phí máy thi công Cộng trực tiếp phí Chi phí chung Giá thành xây dựng Thu nhập chịu thuế Giá trị XL trước thuế 10 Thuế GTGT Tổng toán Ký hiệu A1 A2 B C E F G H I L M Nhà chính Quyết toán 186.588.835 3.034.896 39.829.861 1.929.761 231.383.353 23.101.319 254.484.672 13.996.656 Kiểm toán 185.795.020 3.034.896 39.711.126 1.927.989 230.469.030 23.032.453 253.501.483 13.942.582 Chênh lệch -793.815 268.481.328 267.444.065 26.848.132 26.744.406 295.329.460 294.188.471 -1.037.264 -103.726 -1.140.991 -118.735 -1.772 -914.323 -68.866 -983.189 -54.075 ( Nguồn: Hồ sơ kiểm toán Bưu cục Vĩnh Công năm 2005) Bảng 1.6: Bảng chênh lệch khối lượng kiểm toán toán 58 TT Nội dung Đ/V Khối lượng Tính Q/t ( Qo) Đơn giá K/t Ch/l (Q1) Vật liệu Thành tiền chênh Nhân Máy Vật liệu công Nhân công Máy Nhà chính Lát gạch m2 Ceramic 40x40 cao
- Xem thêm -

Xem thêm: quyết toán công trình xây dựng cơ bản, quyết toán công trình xây dựng cơ bản, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH, 1 ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH., 2 Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Xây dựng cơ bản hoàn thành., THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HOÀN THÀNH TẠI CÔNG TY VAFICO., a. Khái quát chung về dự án bưu cục Vĩnh Công., Kết thúc kiểm toán, 3 .Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán công trình Xây dựng cơ bản hoàn thành tại Công ty VAFICO.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn