Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị

132 49 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VÂN ANH QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chun ngành: Quản cơng Mã số: 60 34 04 03 Đề xuất ngƣời hƣớngd LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VĂN GIAO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN T ủ ự, Họ Trần Vân Anh , Lời Cảm Ơn Trước hết xin c by t li cõm n sồu sc nhỗt n PGS.TS Trỉn Văn Giao ln sát hướng dẫn, chỵ bâo tận tình, giúp tơi tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử phån tích số liệu… nhờ đó, tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, xin gửi lời câm ơn tới quan tåm, giúp đỡ, góp ý q Thỉy Cơ, đồng nghiệp gia đình Câm ơn tập thể Thỉy, giáo Học viện Hành Quốc Gia täo điều kiện truyền đät kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua Học viên Træn Vån Anh MỤC LỤC T b pụ Lờ Lời Mục lục ụ Danh mụ , bảng biểu MỞ ĐẦU Chương 1: SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO SỞ HẠ TẦNG CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quandự dự bả hạ tầng ngu n v ớc 1.1.1 K ầ 1 Đầ dự 1 Đầ dự bằ ầ i vớ ầ 1.1.4 Nhữ 115 ớc 10 ớc 14 hạ tầng 17 1.2 Quả ý ớc dự dự từ sở hạ tầng cấp huy n 18 121K m 18 1.2.2 Quan ni m dự ặ bả ị b 1.2.3 Nội dung ý v 1.3 ểm vi c ầu ấp huy n 20 ớc ầ dự ngu n ớc cấp huy n 21 ả ả ý ớ hạ tầng cấp huy n 131 ý ề dự dự từ 39 chủ quan 39 132 N 1.4 Kinh nghi ả ý 41 i vớ dự dựơ bả hạ tầng miề ú s ị p 45 1.4.1 Kinh nghi m từ Bọ ý p ị ĩ i với huy u thực tiễn củ ị p Tóm tắt chương 45 Đ , ỉnh Quảng Trị từ vi c 48 49 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Một s ặ ểm tự , - ã ộ ự dự ị b 1 Đặ huy ểm tự ểm kinh t - 213 T ự 50 ã ội 2.2 Thực trạng ý i vớ huy Đ từ 68 n từ ý ớc hạ tầng 68 ộng từ từ 2.2.4 Thực trạng hạ tầng huy Đ 2.2.3 Thực trạng tổ ch c ả 2.2.5 Thực trạng ngu ý i vớ Đ ực ý i vớ hạ tầng huy hạ tầng huy từ dự bả p p ý dự 2.2.2 Thực trạng ngu n lự dự bả 12 – 2015 61 dự Đ 2.2.1 Thực trạng dự dự Đ hạ tầng huy i vớ 53 dự ầ 50 2 Đặ Đ 50 dự 72 dự Đ dự dự 78 dự từ ý i vớ hạ tầng huy dự Đ 79 dự 82 2.3 Đ từ ự ạề ả ý hạ tầ ớc ầ ị b dựng 83 Đ 2.3.1 K t 83 Hạ 86 233N 93 hạn ch Tóm tắt chương Chương 3: 96 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI GIAN TỚI 97 3.1 Đị p ển kinh t - ã ội huy Đng, tỉnh Quảng Trị 97 3.2 Giả p p n ý hạ tầng huy Đ 3.2.1 Giả p p ề h th bả p 3.2.2 Giả p p ề ổ ch 3.2.4 Giả p p ề 3 Đ i vớ p ý 101 103 ý 105 ực ý 111 112 113 T 113 3 Đ i với UBND huy 114 tỉnh 3 Đ i với UBND tỉ Tóm tắt chương 99 p ủ Bộ, từ , ỉnh Quảng Trị .99 í 3 Đ i vớ dự ộng 3.2.5 Giả p p ề ngu 3.2.6 Một s giả p p dự c 3.2.3 Giả p p ề ngu n lự 3.3 Một s ki n nghị i vớ Đ 117 119 120 KẾT LUẬN 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123 DANH MỤC VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA NH, HĐH p , CNTT tin CSHT GPMB Giả p HĐN Hộ KHCN Khoa họ KH K hoạch KTTT Ki KT-XH Kinh t - 10 NSĐP N 11 NSNN N N ớc 12 NSTW N T 13 QLNN Quả 14 TPCP T 15 UBND Ủ b 16 XDCB X 17 XH Xã ội hạ tầng ặt d ú ng tầng ã ội ị p ýN p dự ớc í p ủ d DANH MỤC ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: T huy ộ ởng củ Đ 56 Bảng 2.2: K t ộng v Bảng 2.3: Một s Biể 2.1: T X ộ ạn 2012 – 15 B ề SHT 1.2: N bả p p c ý dựdự ầ ị b Đ 74 ạn 2012 – 2015 75 ởng kinh t huy Đ 1: M ả ý ạn 2012 – 2015 2012 - 2015 58 bả p p bả 24 dự bả 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn: hạ tầ dự ò c gọ t cấu hạ tầ ền tảng cho hoạ tầng kỹ thu , tầ ộ ả ả ấ ự ữ ộ ề ủ ả ề ,ổ p ; ộp ầ nhấ , ủ ấ B 3% ĩ dụng NSNN ự ầ é ầ ự p ị p , ự í , ể X B ất lớn, , ị ững ngu n lực n NSNN ầ ớc giữ ò H t , NSNN d ý dụng hi u quy phạ p p ực t , vi c ý ng thấ p í, ịnh cấp v n, sử dụng v bả ấ ả ỏi phả bộc lộ hi p B Để …T ữ bộ, ẽ ọng N XDCB ã ể ầ ò ãb p ả ể , ,T é é í ; X ấ ề ầ u từ vi c quy , ự ch ppầ ởng kinh t ,N L t, Nghị ị , , ò ủ ể Vớ í , tầng kỹ thu ấp huy ngu n v lu ữ ớ, ã ội… s c quan trọng, ụ ển, nhu cầu ầ n lực ị b , ị ấp ỉ , th ng hạ tầ , ả ầ ể ấ p ộ khoả ổ ộp ể , X ọ ủ ầ ể ầ ò ã ầ Mặ ầ ể ị b ị , bề ộ ủ tấ ả ng ầ , ề ã ộ; ù ả ầ dễ ỗ ề ề ự, ầ KT-XH ủ hạ tầng bao g m hạ ấ bả th ộng KT-XH , ụ bả ấ ã ội, , ớng dẫ … , ã n vi c quy t Nhữ , tỉnh Quảng Trị ghi nh n; t ộ , ĩ ởng kinh t ự, í ị p ú ầ í miề 24,8% d ủ Đả ỉnh, UBND tỉ X B ại huy ề í ú ỉnh Quảngtỉnh ú N ớc, d ới p ới nỗ lực phấ ả ển KTã ạo ấu củ ý ầ X í B, ả ý c k t quan trọng; vi c huy í ẩy sản xuấ p è b triển khai thực hi ụ ất lớ p ả i vớ ự ã Song song với chủ p ủ ã p í , ời; Tuy k t b ề ị p N ũ ã ển từ NSNN dựng k t cấu hạ tầng KT-XH, p ỏ í d ã Đả ả p p p , ẩy chuyển dị , ặc bi ề ú ời s ng sinh hoạ í ều ki n thu n l triể , ải thi d n tộ , ỗ tr sản xuất ội ể B dựng k t cấu hạ tầng KT-XH huy n, tạo m pp ầ cấu kinh t , nhiề ộ , Đ ầu t tr ờng thu n l , ù Đ trọ u d X : 38 373 ộ, 153.209 chi m khoảng ầ dụng v n NSNN ể tạ ể KT-XH m 68% di ề d ữ ầ , ộ ớc ờng, ỉnh c ầ ụp b /9/2 15 ị p quyề ; B, 313 675 s ầ ấ p ụ X ột s ể… Mộ ú Vù ú í Tỉnh ủ , HĐN v ầ ự Đ XH, ú ọ ộ b ớc chuyể ; ề c cải thi ề d ữ dầ ã í Trị ầ ầ ã 135, Ch , Đề ển sản xuấ i th tự nhằ ạng è , ụt h u ầ í 814 úp huy n Đ k t ò quy , m so vớ ề nghị UBND huy n phạt chủ ầ ề p íB ả ý dự ị K vi c cấp p ấp p , ẩ ị ấ ẩ ịnh quy ộ ầ trọng củ N ã phủ , ý ầ X B ột ch , dụng v ị N ị ịnh củ ổ ch , ầ í ủ ầ ủ ầ ủ củ ộ ực hi ý d ả ý dụ ầ ủ N , ả bả ã N ớ, p ủ d ảm sử dụ ộng, ịnh củ p p ặn kịp thờ í ớc, t p thể c thực hi n quyền kiểm tra dụng v ả lu ; p ch ầ V i vớ ề ộ ý n ớc ý ầ Để p p , ất cần thi , ịnh củ ể bộ, í ịnh ị chi m , í pủ ớng dẫn củ ể p ải chị ng kiể ẩ ủ thủ tục theo quy ịnh quy -N Hoạ ẩ ị , 1%-3% , p ạm ch ộ quản hi u NSNN, thự t ki m, p í ò ỏi phải thực hi n t ầ ộng í í , ấp tổ ch c triển khai thực hi , dự ả p cho CSHT từ NSNN ngh ể (ti ị dự B ất l b QLNN , n T , ộ, k t quả) thực hi ềX p ng bộ, hi u ờng ng dụ p ần mềm ý, , SHT ể í ề XDCB , dự d ả è , ền, phổ bi n chủ , í 110 3.2.5 Giải pháp nguồn nhân lực quản -N ộ, c củ ý dự p ù p với p ộ ũ ực, phẩm chấ dự bả X ển kinh t -Đ thị ạo ki n th bả ều ki n th ộng sả … Đ ị ể -N ýở ý u dựng, thị ột nghề n th c tự ới ch ể ờng bất p ự trọng nghề nghi p, trả , m vụ ,pù ý dục, kiể ỏa p với chấ t c -N N ớc T c chấp ỷ lu t củ ý , c ữ bộ, , b n chất -N ều ti ời quy phạ hoạ í í ề ị p ị , ầ ầ b : ủ mạ ời quyị ầ c, miễn nhi m quyị , u -X ị dự ể p ải bị xử ầ ọng , ụ thể m từ , ị tham gia ầ - Tổ ch ớp b d ẩ ũ trạ ị b t dẫ - Vi p d ỡ ý giả ĩ ĩ n thấ ấp ở, l -K ỡng, t p huấ ể ,b ò ủ ý n m vữ ực hoạ ộng củ , , ã p í ã ép ủ ầ ực hi dự ị b hạ tầ ần g n vớ ộ i vớ p è 111 ạo, b i p ần d , dụ ển kinh t - d ã ộ, 3.2.6 Một số giải pháp khác -T ờng h p tổng thể quy hoạ triể ĩ , p n: H H ể ù ực KT – XH; ặc bi , tỉ ú ọng vi c h p –T , ục kinh t - Ph i h p ú ẩ ầ Khu kinh t cửa khẩ L L ú ẩ p ềm ờng La Lay – Mỹ Thủy, ờng H dự p ể Lộ… ể i th Khu kinh t cửa La Lay, Đ , íM ển k t cấu hạ tầ , ụ ại ã ã c t - Coi trọng vi c khả huy dự ũ SHT , ể tạ ki ộ dự ầ p ị ển s b ề ọn huy n - Tổ ch c vi (Theo Quy ch 217, 218 Bộ cộ , -B í ý ấ í d ã ộ , , ớng m c, ch ộng nhữ , , ý ớc; tổng h p, kịp thời é ể ực hi n; t thực hi n ền, th ng nh n th c củ ề ò, ý ý ầ - Đẩy mạ ấ ọng Vi c dựa ể t tổ ch c thực hi n, ề xuất nhữ d p ấp ổ ch ò ú , dụng v p , ặ d , cộ ổ ch c quầ -Đ -N ị Chủ ầ ất lớn vi c ò ủy Mặt tr n , p ản bi n); tổ ch c cho , dự ạnh vi d ĩ d ủ củ ú ĩ ủ i với p dựng CSHT theo mụ ển huy n 112 ả è -T ề, Lựa chọ p b ,p ể ề thi , bả , ý d ộ è; ịp thờ , ã, c, ch m ti ã ộ p hộ ể p p ững t p thể, , ,p dự ển KT – XH ị p ,p ộ í è, ịa ị p … p thể, è ”, p với từ ng nhữ c biể d phục vụ ời s pù ởng nhữ ; ũ - Áp dụ -X ú d ạt hi u cao - Tổ ch c biể giỏ , n th c củ ỷ l l i nhu n ng dụ u p “ /ổd ự dự í ộ ời s ng v t chấ hạ tầng, tạ ều ki ể ần cho d ề ội , sản xuất, kinh doanh - Ti p tục thực hi n ả L è p Phụ nữ, Đ ả u p ể T d i h p Ban ấp (Hộ N ạo d , Hội , Hội Cựu chi n binh) vi c thực hi n è bền vữ , ạn 2016-2020 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Ngu n lự kịp thờ (huy -T ã ú ò í è, m c hỗ tr bã bả ầ ppầ í ịnh, cầ ả b è, ặc bi ị b ề ẩy nhanh t ú d ộ giả n lực phả u 113 í è ) hạ tầng thi t y bể , ù sở hạ tầng nhằm -C ớc giữ ể thực hi è, ù N ã ặc bi ộc thiểu, nhằ p ể è , bạch, hỗ tr - Cầ ể nghi p thực hi n mụ ộng ngu n v n hỗ tr ả è Để nghi p m vớ ù mạn ã ộ t p thể, tổ ch , ộ ng, doanh ,d nv c, doanh nghi p từ cộ ổ ch , p ần phả ẩy ự nguy n củ , ả è bền ù vững -X é p ngu n v n từ è p n v n ODA, NGOs, , tổ ể ảm bả b ộ í p ỗ tr ầ ỡ X B ầu huy n SHT ịa c triển khai thực hi n - Tổ ch p , dựng k hoạ b -Ư xuấ ép bí ầ : ủy l , th ng b nh vi n, trạm y t , nv ầ ịa n tổ chc thực hi n ể d u dự t y u phục vụ sản ã, ờng họ , , , n, h ở… 3.3.2 Đối với Bộ, ngành Trung ương - Bộ, í T ả tr cấp, è hi , từ í ỗ tr ề è d ( ỗ tr í ỗ tr dựn ụ Bộ, giả p ặ pù ù, è p; ển kinh t - ộc thiểu s ển sản xuấ ; Đ í è è p dự , ơ ởp d 135) ỗ tr ủ ộ ù hạ tầng; Dự - Đề nghị í ể thực hi n hỗ tr ực hi ặc bi 2016 -2 iảm dầ , theo từ ã, í d - Ti p tụ é , í - Ti p tục ban h í , ề p ầ : ú ạndựng , ã T 114 ỗ tr ã ộ p í ầ ã ự ụ tạ ũ í ã è c trẻ ởổ - Bổ ầ ể bộ, ị b ị trấn huy í è c thụ h ỗ tr ể thị trấn trở ẩy p ội ịnh ề hạ tầ ki ể , N p í ều ị quy t 30a, tạ ển KT - XH huy ú è, ển huy n - í ĩ ầ ực ổ í ĩ ịnh, th ng nhất: hi ý ầ í ề í ổ ổ ị d , bất c p cho nhữ í ả ý ự Đối với Bộ Kế hoạch Đầu - Định khung giảm ầ ể -K ả ị p từ í ýd bù í ả ý b ả ủ ả ỉ , b Đ ng thời k hoạ ầ ầ ớc, phải è, ã í ầu vi c b ớc k b c thi t b í: ữ dự ầ p, dự - Xử ý ụ bổ v dựng, p ạt chấ ị p p ụ ơ G -N ầu m í hoạ hoạ ầ , dự t ịa ủ ả ấp -N ớc cầ ch m nhiề ị c quy , b í n ộ, k hoạch v n ch m Đối với Bộ Nội vụ ĩ ý n vi c ý ộng to lớ 115 ịnh ầ NSNN qua c ời kỳ Do v y vi ý ầ ả ụ ự ý ầ ộ ũ ầ Để ả ản , ộ ầu t p vụ ý ầ ực ời gian tớ p ầu ý ạn hi n cần t p - Đề nghị Bộ Nội vụ ị ả p p ực hi n ch vớ ộ ã ủ ũ í c trẻ í ề Đả , sử dụ ộ í -R b ú ề ấp vi c ấ ộ tinh thầ è ể i ấp ạo, b d ỡ b í, bộ, ể thay th ú ọ í ể s p x p, b ph p ý vi c í p ù p ực y é , u ạo lạ ội m - hoạch cụ thể, chi ti t cho chi m vụ ý p hi ĩ ầ ú ầ, p m vụ ý dự ầu ể phổ c p, c p nh t ầ ạn hi n ả ý p huấn nghi p vụ ả ý ầ cấp ở, vi p ực ý ở ầu ý ầ ộ ũ ả ý ã - ngh thu , , ạo, y từ b ý, ộ c giao h th 116 p ới khoa học - kỹ thu t, ủ phẩm chất, bả , m vụ ấp ý ầ , ẩn ch d ảm nhi m ch ể thực ọ p ả p ù p vớ dự i với ự cầ n ý ầ -X dự ự ki n th c kịp thời ý Đặc bi ĩ ạo b d ỡ ả ý ớc ầ - Đ i vớ ầ ũ bộ, Thanh lọc, tuyển chọn lạ ũ ý, ụ thể sau: QLNN c trẻ , í tạ ý ề ả ẩn p vụ, ực í ị, ị nghi p; ĩ -X lự dự ự ộ ũ p ú ại huy dộc thiểu s ầu củ ị p ộ , ể, chuyể ú bộ, b í ều ki ề tự miề ự ề nhi m vụ miề ú í ị ề ộ , ẩ bộ, bỏ phi í ,Q ể ị ,… X ất - ã ội miề ú , ững hạn ú ; ần phả i vớ n mộ ề ộ , ển ặ í ều m vụ “có nhu cầu cấp bách”, với nhữ ần thi - í , ch nhấ ị ịnh về: T ,Q bổ nhi m, thực hi p ẩm chấ ần thực hi n t Để thực hi n t bộ, bộ, c , ã huy n chỗ ạnh vi c thực hi Quy ch p í ề ã d ột khoả ỏ cấp ã; p tụ ực ý, ề ể từ , b ộ 3.3.3 Đối với UBND tỉnh ngành chức tỉnh Để c mụ 22 Đ ực hi n giả tho s ng ngang m b v ể ầ -T ơ ởk Đ theo Nghị quy ỏi huy è Đ ể n d c ầ n lực bền vữ , ề xuấ c nhữ n : , ề nghị UBND tỉnh cho chủ ều chỉnh, bổ ể p ù p vớ bền vữ è, khu vực, huy ả ề ả ều ki n thực t è bền vững ụ 22 ại hộ ại biểu huy Đảng lần th V ẫ ề - Đề nghị UBND tỉ hi n Nghị quy ộ dựng CSHT, s ki n nghị ể huy ị quy è , b ơ l ép p 117 bổ n lự ể thực n v n củ ịa p ần b í -T nv ểl chuẩn bị ầ ả , ẩ ịnh dự p d - í hi n phải cổ ầ u v n , dự , d ọ ú ầu thực hi n ịnh củ N ớc dự ần phả ộc thiểu s miề ý ã ới nhu cầ n P c thực ú tỉ c tự lực, khuy í ỗ lự ởng l i -B í hoạch v n sớm, phả k hoạch v n phạ ỉ , ũ - UBND tỉnh cầ ực miề , dự hoạ ,b dự ể thực hi í ị bổ v ầ ề ng hạ tầng quy ã ú ỏ ể ã, ộ ị dựng k T ã ấp huy p , ạn 2016-2 hoạch v ạng bị ộ í ị ngu n NSNN tỉ p dụng ổ UBN tỉnh ủy quyề ầu è triển bền vững mạnh ú ự i vớ è miề - UBND tỉnh b p ặc bi thực hi n t t vi c l ng ghép i với hộ p ã ĩ Q í ều ki ịnh m bổ 135, ũ ển kinh t - ã ội p í B p b ú B ng ự ph i h p chặt chẽ giữ nh mụ ú T th mạnh miề ộ p dự ể thực hi ũ củ é, ảm bả ò vọng cộ dựng từ , ầ ộng ngu n lự i ng với ngu n v n 30a ý ề ầ ầ dự -H ép, ấp ể c chủ hoạch v bổ cụ thể cho danh mục dự 118 p ầ nv ờng nh í p ấp ầu ầ d ị b n 3.3.4 Đối với UBND huyện Đakrông - Ki B (huy / ã); B cb ỉ ỉ ạo cấp í ể hoạ d , , bền vững ị b è bền vữ Q ộ ấp hoạ ộ P ị B d n ả è p - Ti p tục thực hi Đề ềb í ả è ại ã ặc bi - Đẩy mạnh hoạ ũ b ả ều phả b pí ị b ộ í p ý, dụng ổ í ạo, t p huấn, nhằ , dự ị ộ ũ B ã, ộc huy ự , ổ XDCB ộ ả ý ầ ũ ý từ NSNN, nhấ ớc i vớ ộ ũ ị trấn giải quy , dự ầu t X ý ầ ấ n - Thực hi n í ng thời, ở, nhằ ĩ SHT NSNN; cấp ã ể triển khai thự d ỡng c p nh t ki n th c ch c từ huy B ủ tụ ơ, ; ng thờ SHT nhi m vụ í , ng dụtụ í , p p ần ộ ảm phiề ý, , ực Ban ý ầ dụ SHT N c thực hi n d , bạ , - Củng c dự X ội u - UBND huy n ch c b ý ầ ấ c vi c thực hi n u ý ủ khả n v n nghi p hỗ tr ấ ẩ ịn , p d ầ , ả ý ầ - 135 dựng CSHT, huy phầ , ũ p ển KT-XH tổng h p, ần t p trung p p ần hỗ tr thực hi n t 119 ạo thực hi Đẩy mạ ỉ dự ữa vi c n th c cộ ể ạt mụ ộ ủ - Thực hi í pủ quy hoạ ã ặc bi u i với huy p ội dung quan trọng í è Đ ặ , ển sản xuất g n với ỉnh k t cấu hạ tầng kinh t - ù N ị quy t 30a : ẩy mạ ộ ể ầ n lự ã ội, nhấ dựng , ủy l i nhỏ Tóm tắt chương nhữ 2; k t h p vớ ị nhữ p í ớc hạ tầng huy s ki n nghị, bả Đ ề xuất vớ ú c hạn ch ển tỉnh Quảng Trị p theo, lu ả ý dự p ã dự huy n Đ ả p p dự ằ ị b ể u 120 n từ ớc , ỉnh Quảng Trị thời gian tớ ấp, ả Đ ng thờ ý ớc KẾT LUẬN Đầ X B ngu n v NSNN ã p p ển KT-XH chung tỉnh Quảng Trị QLNN ầ XDCB bằ nv t , nhu cầu ầ ất lớ kinh t p ể nhu cầ ò NSNN , ú , bằ miề ú ; p nv p ng d nvn d n ti ầ ý ầu , ại p ả ầ ý u ả ý dự ụ ầ huy n ực trạng ý ả p p B ực ặt hi n SHT v n NSNN X ũ ả p p ề xuấ ý NSNN ể t ầ B dự d ểu s nộ d ; lu mộ ặp nhiề ả ần thi í X ớc ể ppầ ú ực ều ki n ũ ý t ngu n v B từ ngu n v n NSNN, Đ T ạn T í u mộ ề quan trọ T dự ấp ò p ải bi t y, vi tiễn QLNN ầ X í n 2020 í ấ ể ển kinh t - ã ộ , huy p ĩ ất quan trọ ẩ p ề n lự ầ ề ặ ộý ấ ớc ta hi n nay, vi ủ ạn ch Vấ NSNN ọng i với dự ớc ạn 2012 - 2015 huy n ằ SHT v ả ý NSNN ị b huy n Đ p ý L ị nhấ ị ả s lu Vớ ể u, học t p i với khoa học ý ộ kh ạ, i lớ ẽ í , ; ả ý ch ỏi nhữ 121 ấ , ng thờ p ả ã pc ộc nhiề ới giải quy , ị ực hi p í Đò í ỏi phải ề mộ ả í ỉnh ý thầ , Hộ ng dẫ , thi n, p ột phần nhỏ X B bạ ng nghi p ú ẩ SHT ngu n v n NSNN huy T p ý ể lu ọng / 122 ả Đ p tụ ý ớc dự , ỉnh Quảng Trị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO í p ủ (2014), Nghị định 63/2 14/NĐ-CP ngày 26/6/2 14 Quy định chi tiết thi hành số điều Lu t Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, H Nội í p ủ (2015), Nghị định /2 15/NĐ-CP ngày 17/3/2 15 Quy định chi tiết thi hành số điều Lu t Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, H Nội í p ủ (2015), Nghị định 32/2 15/NĐ-CP ngày 25/03/2015 quản chi phí đầu xây dựng, H Nội í p ủ (2015), Nghị định 59/2 15/NĐ-CP quản dự án đầu xây dựng, H Nội Đ V P ng (2000), Thu hút sử dụng vốn đầu để phát triển kinh tế miền núi phía Bắc nước ta nay, Lun tiĩ Học vi H í Q c Gia (2015), Giáo tr nh Quản Hành Nhà nước t p 1, NXB Họ H í í í , H Nội Q ị, H Nội G (2 15), Giáo tr nh Quản Tài công, NXB ị, H Nộ Huy n Ủ Đ (2 15), Nghị Đại hội Đảng huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 L N ọ B (2 11), Tác động sách xóa đói giảm nghèo đến đời sống dân tộc thiểu số thuộc địa bàn điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, Lu ĩ ã ội họ , H Nội 10 L T ị T V (2 15), Quản nhà nước với đầu từ ngân sách cho vùng dân tộc miền núi tr n địa bàn huyện Bắc Trà y tỉnh Quảng Nam, Lu n 11 Nguyễn Th Bảo (2015), Quản nhà nước đầu xây dựng huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng B nh, Lu ĩ Quả ý ,Từ T H 12 Nguyễ Hí (2 15), Quản nhà nước dự án đầu xây dựng nguồn vốn NSNN cấp huyện thuộc Nội, Lu 123 n thạ ĩQả ý , H Nội 13.Qu c hội (2005), Lu t Đầu số 59/2 5/QH11 ngày 29/11/2 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 14 Qu c hội (2005), Lu t Ngân sách nhà nước số 1/2 2/QH11 ngày 16/12/2 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 15 Qu c hội (2015), Lu t Ngân sách Nhà nước số 83/2 15/QH13 ngày 25/6/2015, H Nội 16 Qu c hội (2014), Lu t Đầu số 67/2 14/QH13 ngày 26/11/2 14, H Nội 17 Qu c hội (2014), Lu t Xây dựng số /2 14/QH13 ngày 18/6/2 14, H Nội 18 Qu c hội (2013), Lu t Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2 13, H Nội 19 Qu c hội (2014), Lu t Đầu công số 49/2 14/QH13 ngày 18/6/2 14, H Nội 20 Trầ í V t (2015), Giải pháp quản đầu XDCB vốn ngân sách tỉnh Quảng B nh, Lu ĩ Quả ý , T T H 21 Tỉnh ủy Quảng Trị (2015), Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quảng Trị 22 UBND huy Đ , Báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH huyện Đakrông đến năm 2 , Đ 23 UBND huy Đ (2 15), Báo cáo t nh h nh phát triển KT-XH huyện Đakrông giai đoạn 2010 – 2015, Đ 24 UBND huy Đ (2 15), Nghị Đại hội Đảng huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đ 25.UBND tỉnh Quảng Trị (2016), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, Quảng Trị Website: 26 ẩ d http://camnangkinhdoanhnhadat.com/?p=169 27 T UBN ấ (14/1 /2 14), Đ (05/12/2013), http://dakrong.quangtri.gov.vn/index.php/vi/gioi-thieu/Ban-do-hanh-chinh/Bando-huyen-Dakrong-7/ 124 ... trạng quản lý nhà nước dự án xây dựng từ ngân sách nhà nước cho sở hạ tầng huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước dự án xây dựng từ ngân sách. .. sách nhà nước cho sở hạ tầng huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG... ỉnh Quảng Trị từ vi c 48 49 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị , Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn