Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh đăk nông

127 100 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TƠ QUANG HỌC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC TẠI TỈNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN HÀNH CHÍNH CƠNG Chun ngành: Quản cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG THÀNH LÊ ĐẮK LẮK - NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Đặng Thành Lê công tác Học viện Hành Quốc gia tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình thực hồn thành Luận văn Cao học Hành cơng: Quản nhà nước tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, thầy giáo, giáo Học viện Hành tận tình, chu đáo trình tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức cho tác giả Xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, cơng chức, viên chức Học viện Hành Phân viện Học viện Hành khu vực Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành chƣơng trình cao học nhƣ hồn thành Luận văn Xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Nƣớc VSMT NT tỉnh Đăk Nông; Lãnh đạo Sở Tài ngun Mơi trƣờng tỉnh Đăk Nơng, Phòng Khoáng sản Tài nguyên nƣớc mà tác giả đến khảo sát, lấy số liệu phục vụ cho việc hồn thành Luận văn Kính mong nhận đƣợc góp ý q thầy giáo, giáo, đồng nghiệp học viên cao học - Học viện Hành q bạn đọc để Luận văn đƣợc hồn thiện hữu ích Xin trân trọng cảm ơn! Đắk Lắk, tháng năm 2017 Tác giả Tô Quang Học LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Cao học Quản công “Quản nhà nước tài ngun nước tỉnh Đắk Nơng” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu thơng tin đƣợc sử dụng Luận văn có xuất xứ rõ ràng kết nghiên cứu trình lao động trung thực thân Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trƣớc pháp luật lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia Luận văn cao học Đắk Lắk, tháng năm 2017 Tác giả Tô Quang Học MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Bảng danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC 1.1 Tài nguyên nƣớc 1.2 Quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc 1.3 Kinh nghiệm nƣớc 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc TIỂU KẾT CHƢƠNG I Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 2.1 Tổng quan tỉnh Đắk Nông 2.2 Quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc tỉnh Đắk Nông 2.3 Đánh giá chung TIỂU KẾT CHƢƠNG II Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 Quan điểm, định hƣớng phát triển Đảng Nhà nƣớc 3.2 Mục tiêu, định hƣớng phát triển tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 3.3 Giải pháp quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc tỉnh Đắk Nông Giai đoạn 2015-2020 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 7 18 28 34 38 39 39 45 56 62 63 63 67 70 82 83 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đơng Nam Á CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ĐTCB Điều tra tài nguyên nƣớc HĐQGTNN Hội đồng quốc gia tài nguyên nƣớc LVS Lƣu vực sông NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn QLNN Quản nhà nƣớc TN&MT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng TNN Tài nguyên nƣớc UBND Ủy ban nhân dân UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Vƣn hóa Liên Hiệp Quốc XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng biểu Nội dung Trang Bảng 1.1 Bảng tổng hợp vấn đề quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc Việt Nam 22 Bảng 2.1 Thống kê đơn vị hành chỉnh tỉnh Đắk Nông 40 DANH MỤC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Sơ đồ 1.2 Nội dung Tổ chức máy quản nhà nƣớc tài nguyên nƣớc Việt Nam Trang 27 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nƣớc tài nguyên đặc biệt quan trọng sống hành tinh, điều kiện tồn phát triển tự nhiên, kinh tế xã hội Nƣớc loại tài ngun q giá giữ vai trò quan trọng Hàng loạt tài liệu khoa học công bố nhiều kỷ vừa qua giới nói lên điều Khoảng hai trăm năm trƣớc đây, sách “Vân Đài loại ngữ”, nhà bác học Việt Nam Lê Q Đơn viết: "Vạn vật khơng có nƣớc khơng thể sống đƣợc, Mọi việc khơng có nƣớc khơng thể thành đƣợc" Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói tuyệt vời huấn thị Ngƣời Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 nhƣ sau: "Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta gọi Tổ quốc đất nƣớc; có đất có nƣớc, thành Tổ quốc Có đất lại có nƣớc dân giàu nƣớc mạnh Nhiệm vụ làm cho đất với nƣớc điều hoà với để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội" Không có nƣớc khơng có sống hành tinh Nƣớc động lực chủ yếu chi phối hoạt động dân sinh kinh tế ngƣời Nƣớc đƣợc sử dụng rộng rãi sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ điện, giao thông vận tải, chăn ni thuỷ sản v.v… Do tính chất quan trọng nƣớc nhƣ nên UNESCO lấy ngày 23/3 hàng năm làm ngày nƣớc giới Nƣớc loại tài nguyên đƣợc tái tạo theo quy luật thời gian khơng gian Nhƣng ngồi quy luật tự nhiên, hoạt động ngƣời tác động không nhỏ đến vòng tuần hồn nƣớc Nƣớc ta có nguồn tài nguyên nƣớc phong phú nhƣng khoảng 2/3 lại bắt nguồn từ ngồi lãnh thổ quốc gia, mùa khơ lại kéo dài 6-7 tháng làm cho nhiều vùng thiếu nƣớc trầm trọng Dƣới áp lực gia tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ảnh hƣởng tiêu cực đến tài nguyên nƣớc nhƣ tăng dòng chảy lũ, lũ quét, cạn kiệt nguồn nƣớc mùa cạn, hạ thấp mực nƣớc ngầm, suy thoái chất lƣợng nƣớc… Do đó, giữ gìn, bảo vệ tài ngun nƣớc, dùng đủ hơm nay, giữ gìn cho ngày mai, trách nhiệm toàn xã hội Mỗi ngƣời dân cần đƣợc tuyên truyền sâu rộng tài nguyên nƣớc, từ thấy đƣợc nghĩa vụ viêc giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá Với thực tế chọn đề tài “Quản Nhà nước tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông” cho luận văn cao học ngành Quản công Luận văn đƣợc giới hạn khía cạnh quản nhà nƣớc thông qua việc khảo sát thực tế khai thác, sử dụng, quản bảo vệ tài nguyên nƣớc tỉnh Đắk Nông Thông qua tham khảo phân tích hệ thống văn pháp quy hành khai thác, sử dụng, bảo vệ quản nƣớc Tình hình nghiên cứu Quản Nhà nƣớc tài nguyên nƣớc lãnh thổ Việt Nam chung, địa bàn tỉnh Đắk Nơng nói riêng khơng vấn đề mới, nhƣng ln đề tàitính thời khơng phần phức tạp Vấn đề đƣợc nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, hoạch định sách hoạt động thực tiễn tập trung sâu nghiên cứu, tìm tòi, khảo sát Đến có nhiều cơng trình đƣợc cơng bố dƣới góc độ, mức độ, khía cạnh, hình thức thể khác đƣợc đăng tải công bố số sách, báo, tạp chí Trung ƣơng địa phƣơng, nhƣ: Báo cáo “Kết thực đề án, điều tra đánh giá nước đất 07 vùng trọng điểm tỉnh Đắk Nông” Dự án Điều tra, đánh giá nƣớc dƣới đất số vùng trọng điểm thuộc 05 tỉnh Tây Ngun (2006), Chủ biên Ơng Ngọc Khốt Thực Liên đồn địa chất Thủy văn-Địa chất cơng trình Miền Nam Đề tài “Quản tài nguyên môi trường nước” (2014), PGS-TS Trƣơng Thanh Cảnh làm giáo viên hƣớng dẫn, nhóm học viên khoa Mơi trƣờng Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên thực nghiên cứu Đề tài làm rõ thêm sở luận thực tiễn tổng quan tài nguyên nƣớc, trạng sử dụng giải pháp nâng cao công tác quản tài nguyên nƣớc Việt Nam điều kiện nay.(www.slideshare.net) Bài báo cáo “Tài nguyên nước trạng sử dụng nước” (2013) Giáo viên hƣớng dẫn Lê Quốc Tuấn, nhóm sinh viên Trƣờng Đại học nơng lâm TP Hồ Chí Minh thực nghiên cứu Các tác giả nêu vai trò tài nguyên nƣớc, tình hình sử dụng, tác động biến đổi khí hậu, vấn đề nhiễm tài nguyên nƣớc, biện pháp quản nhà nƣớc để phát triển bền vững tài nguyên nƣớc nƣớc ta Báo cáo “Quy hoạch thuỷ lợi với điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 địa bàn tỉnh Đắk Nơng” (2015), Viện Quy hoạch Thủy lợi Hà Nội Báo cáo “Tổng hợp nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước mặt, đề xuất giải pháp khai thác hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Đông bắc tỉnh Đắk Nông” (2016) Ths Lê Viết Thuận Chi cục Thủy lợi Đắk Nơng Nhìn chung, tác giả phân tích cách hệ thống, tồn diện Tài nguyên nƣớc lãnh thổ Việt Nam số vùng tỉnh Đắk Nơng Trên sở đó, tác giả đề cập đến phƣơng hƣớng, giải pháp quản tài nguyên nƣớc tình hình mới, cơng trình, sản phẩm có giá trị, ý nghĩa lớn mặt luận thực tiễn, sở để kế thừa cho việc nghiên cứu Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu đề cập đến vấn đề tài nguyên nƣớc nói chung đặt nằm phạm vi nghiên cứu nguồn tài nguyên nƣớc ngầm, nƣớc mặt cụ thể số vùng địa bàn tỉnh, mà chƣa có đề tài, luận văn nghiên cứu sâu đến QLNN tài nguyên nƣớc nhƣ đề tài luận văn lựa chọn Ngoài thực tế công tác ngành cấp nƣớc nông thôn địa bàn tỉnh nên mong muốn nghiên cứu đề tài có đóng góp thiết thực liên quan đến ngành Do đề tài nghiên cứu „Quản Nhà nƣớc tài nguyên nƣớc địa bàn tỉnh Đắk Nông‟ cần thiết khơng trùng lập với cơng trình nghiên cứu có 08/GP-UBND 16 Ngày 26/6/15 Mỏ đá bazan Km 203-Ql14, xã Quảng Tín, huyện Đắk R‟lấp xã Quảng Tín, huyện Cơng ty TNHH Đắk R‟lấp Hòa Nam 06 tháng III Thống kế giấy phép thăm dò khống sản địa bàn Huyện Đắk Mil TT Số, Ngày ký Giấy phép Tên mỏ khoáng sản Vị trí địa 09/GP-UBND Ngày 02/06/10 Mỏ đá Bazan Thôn 5, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil Thôn 5, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil 18/GP-UBND Ngày 05/08/10 Mỏ than bùn ĐắkGour, xã Thuận An, huyện Đắk Mil xã Thuận An, huyện Đắk Mil 24/GP-UBND Mỏ Đá Bazan Thôn 1, xã Thôn 1, xã ĐắkRla, Ngày 07/10/10 ĐắkRla, huyện Đắk Min huyện Đắk Min 35/GP-UBND Mỏ đá Bazan Xã Đức Thôn 3, Xã Đức Mạnh, Ngày 21/12/10 Mạnh, huyện Đắk Mil huyện Đắk Mil 12/GP-UBND Ngày 13/04/11 Mỏ đá Bazan Thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil 03/GP-UBND Mỏ đá bazan thôn Tân Sơn 1, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil Ngày 14/05/14 Diện tích ( ) Chủ đầu tƣ Thời hạn thăm dò Cơng ty TNHH 10 10 19 Thơn 10A, xã Đắk Lao, 10 thôn Tân Sơn 1, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil mỏ:1.753.537m ; cấp tháng Công ty Cổ phần 9,3 huyện Đắk Mil Thành Công (đã cấp giấy kt) 10/4/2011 Công ty CP khoáng sản Đắk Lắk tháng GT Văn Minh 121:1.647.500 m , cấp 122:106.037m Độ sâu:2,35m Toàn mỏ:235.530m ; cấp Thiên Tân (đa cấp giấy kt) Công ty TNHH MTV Trùng Dƣơng (cấp giấy kt 13) Công ty TNHH Thạch Lợi (cấp giấy kt) Công ty CP XD CT Trữ lƣợng thẩm định Độ sâu:25m Toàn 2,5 tháng Đén hết tháng tháng 121:210.445 m , cấp 122:25.085m Độ sâu:55m; trữ lƣợng toàn mỏ đạt cấp 121:2.545.500m Độ sâu:33m; trữ lƣợng toàn mỏ đạt cấp 121:4.021.439m Độ sâu trung bình:17,8m; trữ lƣợng tồn mỏ cấp 121:1.810.100m Độ sâu trung bình:30m; trữ lƣợng toàn mỏ cấp 121:2.234.556m IV Thống kế giấy phép thăm dò khống sản địa bàn Huyện Cƣ Jút TT Số, Ngày ký Giấy phép Tên mỏ khống sản Vị trí địa 02/GP-UBND Ngày 13/3/09 Mỏ sét thôn 1, xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút thôn 1, xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút 20 14/GP-UBND Mỏ sét Xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút Xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút 14,4 Ngày 17/05/11 Diện tích ( ) Chủ đầu tƣ Thời hạn thăm dò Độ sâu:6,6m; trữ lƣợng Cơng ty CP ĐT PT 21/GP-UBND Mỏ đá Bazan Buôn Nuôi, Ngày 21/7/11 xã Êapơ, huyện Cƣ Jút 25/GP-UBND Mỏ sét gạch ngói xã ĐắkĐắk Drông, huyện Cƣ Ngày 01/9/11 Drông, huyện Cƣ Jút Jút xã Êapô, huyện Cƣ Jút 12 54 CN Tây Âu (đã cấp kt) Công ty CP vật liệu XD ĐắkNông Công ty TNHH XD Nam Hải Cơng ty CP gạch ngói Sài Gòn Trữ lƣợng thẩm định toàn mỏ:1.044.639m ; cấp 4,5 tháng tháng tháng tháng 121:863.268m , cấp 122:181.371m Độ sâu trung bình:11,24m; trữ lƣợng tồn mỏ:1.608.544m ; cấp 121:1.576.725m , cấp 122:31.819m Độ sâu trung bình:20,4m; trữ lƣợng tồn mỏ cấp 121:2.450.000m Độ sâu trung bình:7,74m;trữ lƣợng tồn mỏ:3.862.139m ;trữ lƣợng cấp 121:1.514.260m ; cấp 122:2.347.879m V Thống kế giấy phép thăm dò khống sản địa bàn Huyện ĐắkGlong TT Số, Ngày ký Giấy phép Tên mỏ khoáng sản Vị trí địa 25/GP-UBND Ngày 25/10/10 Mỏ sét gạch ngói Xã Đắk Ha, huyện ĐắkGlong Xã Đắk Ha, huyện ĐắkGlong 19/GP-UBND Mỏ đá Bazan Xã Đắk Som, Xã Đắk Som, huyện Đắk Ngày 08/7/11 huyện Đắk G‟Long G‟Long 03/GP-UBND Ngày 28/2/12 Mỏ sét gạch ngói xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long 05/GP-UBND Ngày 28/2/12 06/GP-UBND Mỏ cát xây dựng suối Đắk N‟tao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long Mỏ đá bazan thôn 3, xã Đắk suối Đắk N‟tao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long thôn 3, xã Đắk Ha, Ngày 28/2/12 Ha, huyện Đắk G‟long huyện Đắk G‟long 15/GP-UBND Đèo 52, xã Quảng Sơn, Ngày 20/4/12 Mỏ đá bazan Đèo 52, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long 21/GP-UBND Ngày 22/11/13 Mỏ đá bazan thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long Diện tích ( ) Chủ đầu tƣ Công ty CP Đầu tƣ 25,26 0,3 5,8061 2,07 9,59 Trữ lƣợng thẩm định Đến hết 25/04/11 mỏ:1.548.841m ; cấp Công ty CP Hƣng 10 huyện Đắk G‟long Tài AST(đã cấp kt) Thời hạn thăm dò Thịnh(đã cấp kt 13) Cơng ty TNHH SXTM Anh Duy Công ty TNHH MTV TM DV Xuân Hƣơng Công ty TNHH Thạch Anh Công ty TNHH MTV cà phê 15 DNTN khai thác đá Hồng Liên tháng tháng (25/225/8/12) tháng tháng tháng tháng Độ sâu:9,3m Toàn 3 121:1.237.640 m , cấp 122:311.201m Độ sâu trung bình 94,5m; tồn mỏ:9.502.100m ; cấp 121:9.244.100m ; cấp 122:258.000m Độ sâu:8,65m Toàn mỏ:515.430m ; cấp 121:421.872 m , cấp 122:93.558m Độ sâu:4,05m Toàn mỏ cấp 122:12.150m ; Độ sâu trung bình:16,8 Tồn mỏ cấp 121:909.201 m Độ sâu trung bình:36,6m; trữ lƣợng toàn mỏ:675.912m ; cấp 121:588.612m ;cấp 122:87.300m Độ sâu trung bình:22m Tồn mỏ cấp 121:2.021.493 m 07/GP-UBND Ngày 11/5/16 Mỏ sét gạch ngói xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long 31,85 Công ty TNHH TM Cƣờng Thắng 12 tháng VI Thống kế giấy phép thăm dò khống sản địa bàn Huyện Tuy Đức TT Số, Ngày ký Giấy phép 32/GP-UBND Ngày 14/12/10 24/GP-UBND Ngày 25/8/11 23/GP-UBND Ngày 18/12/14 Tên mỏ khống sản Vị trí địa Diện tích ( ) Mỏ đá Bazan Khu 1469, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức Mỏ đá Bazan thôn 4, xã Đắk R‟tih, huyện Tuy Đức Mỏ đá bazan Đồi 982, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức Khu 1469, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức Thôn 4, xã Đắk R‟tih, huyện Tuy Đức xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức 5,03 7,3 5,5 Chủ đầu tƣ Công ty TNHH Vƣợng Phát (đã cấp khai thác) Công ty TNHH Tân Hợp Thịnh Công ty Cổ phần đƣờng Đắk Lắk Thời hạn thăm dò tháng tháng tháng Trữ lƣợng thẩm định Độ sâu:48,8 m, trữ lƣợng toàn mỏ đạt cấp 121:1.427.028 m Chƣa họp thẩm định VII Thống kế giấy phép thăm dò khoáng sản địa bàn Huyện Đắk Song TT Số, Ngày ký Giấy phép Tên mỏ khống sản Vị trí địa Diện tích ( ) Chủ đầu tƣ Thời hạn thăm dò 10/GP-UBND Ngày 07/04/11 Mỏ đá Bazan Xã Trƣờng Xuân, huyện Đắk Song Xã Trƣờng Xuân, huyện Đắk Song 26,5 Công ty CP Green Garden Trƣờng Xuân tháng 11/GP-UBND Ngày 07/04/11 Mỏ đá Bazan Xã ‟ NâmN Jang, huyện Đắk Công ty TNHH MTV ‟ Xã NâmN Jang, huyện Đắk Song 5,85 Song 05/GP-UBND Ngày 04/06/14 06/GP-UBND Ngày 04/06/14 07/GP-UBND Ngày 04/06/14 03/GP-UBND Ngày 26/1/16 Mỏ đá bazan thôn Đắk Tiên, xã Đắk N‟drung, huyện Đắk Song Mỏ đá bazan thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song Mỏ đá bazan Đắk Toit, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song Mỏ đá granite Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song thôn Đắk Tiên, xã Đắk N‟drung, huyện Đắk Song thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song xã Thuận Hà, huyện Đắk Son xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song 8,43 20 20 4,6 Quản SC đƣờng Đắk Lắk DNTN SX-TM-DV Quang Vũ Công ty CP Thạch Sơn Hà Công ty TNHH XD Trƣờng Hải Công ty Cổ phần Phú Tài tháng Trữ lƣợng thẩm định Độ sâu:25m Toàn mỏ:3.646.077m ; cấp 121:2.089.615 m , cấp 122:1.556.462m Độ sâu:8,07m Toàn mỏ:743.400m ; cấp 121:490.275 m3, cấp 122:253.125m Độ sâu:22,61m Toàn tháng mỏ cấp 121:1.428.208m tháng Độ sâu:20m Toàn mỏ cấp 121:2.516.037m Độ sâu:17,46m Toàn mỏ cấp 121:2.659.071m Độ sâu:17,46m Toàn mỏ cấp 121:2.659.071m tháng tháng VIII Thống kế giấy phép thăm dò khống sản địa bàn Huyện Krơng Nơ TT Số, Ngày ký Giấy phép 10/GP-UBND Tên mỏ khống sản Vị trí địa Mỏ Cát Thơn Bn Choah, Thôn Buôn Choah, xã Ngày 24/06/10 xã Buôn Choah, Krông Nô Buôn Choah, Krông Nô 23/GP-UBND Đá Bazan Xã Quảng Phú, Xã Quảng Phú, huyện Ngày 07/10/10 huyện Krông Nô Krông Nô 33/GP-UBND Mỏ cát Quảng Phú 2, Xã Quảng Phú , huyện Krông Nô Mỏ than bùn Thôn Easanô, Xã Quảng Phú, huyện Ngày 17/12/10 31/GP-UBND Ngày 14/12/10 34/GP-UBND Ngày 20/12/10 03/GP-UBND Ngày 13/01/11 17/GP-UBND Ngày 15/06/11 xã Đắk Drô, huyện Krông Nô Diện tích ( ) 11,5 5,2 Krơng Nơ Thơn Easanơ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 14 Mỏ cát Thôn Phú Hƣng, xã Thôn Phú Hƣng, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Quảng Phú, huyện Krông Nô Mỏ cát Thôn Buôn Choah, Thôn Buôn Choah, xã xã Buôn Choah, huyện Krông Nô Buôn Choah, huyện Krông Nô Mỏ đá Bazan Thôn JốkDu, xã Nậm Nung, huyện Krông Nô Thôn JốkDu, xã Nậm Chủ đầu tƣ Cty CP VLXD Tây Nguyên Công ty Cổ Phần QL XD Giao thông Đắk Lắk Doanh nghiệp tƣ nhân Quỳnh Mai (đã cấp kt) Công ty CP lƣợng môi trƣờng xanh Sao Việt Thời hạn thăm dò tháng tháng tháng 12 tháng Công ty CP 1,9 Nung, huyện Krông Nô lƣợng môi trƣờng xanh Sao Việt tháng Công ty CP lƣợng môi trƣờng xanh Sao Việt tháng 15 Công ty CP Đông Bắc tháng Trữ lƣợng thẩm định Độ sâu:3,8 m, trữ lƣợng toàn mỏ đạt cấp 122:412.250 m Độ sâu 4m, trữ lƣợng toàn mỏ:62.320 m Trong đó:cấp 122:58.320 m ; khối lƣợng tảng lăn: 4.000 m Độ sâu:3,5m, trữ lƣợng toàn mỏ đạt cấp 122:136.000 m Trữ lƣợng toàn mỏ:81.896,6 Cấp 121:38.271,8 Cấp 122:43.624,8 Độ sâu trung bình:4,17m; trữ lƣợng tồn mỏ cấp 122:75.968m Độ sâu trung bình:3,94m; trữ lƣợng tồn mỏ cấp 122:188.300m Độ sâu trung bình 20,82m, trữ lƣợng tồn mỏ:2.247.942m Trong đó:cấp 121:1.996.625m ; 10/GP-UBND Ngày 24/5/07 Mỏ cát sông Ea Krông Nô, xã Đắk Nang, xã Đức Xuyên, Nâm Nung, huyện Krông Nô 10 11 12 13/GP-UBND Ngày 01/9/15 14/GP-UBND Ngày 10/9/15 15/GP-UBND Ngày 10/9/15 02/GP-UBND Ngày 21/1/15 Mỏ cát Quảng Phú 3, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Mỏ cát Quảng Phú 5, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Mỏ cát Quảng Phú 1, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Mỏ đá bazan thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô cấp 122:251.317m Độ sâu:3,6m, trữ lƣợng xã Đắk Nang, xã Đức Xuyên, Nâm Nung, huyện Krông Nô xã Quảng Phú, huyện Krông Nô xã Quảng Phú, huyện Krông Nô xã Quảng Phú, huyện Krông Nô xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 10 90 Cơng ty TNHH Xn Bình tháng tồn mỏ đạt cấp 122:3.217.339 m 7,8 3,16 9,6 10 DNTN Văn Hồng Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân DNTN Quỳnh Mai Công ty CP ĐT TM Đức Thành tháng tháng tháng tháng PHỤ LỤC 05 THỐNG KÊ CÁC GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN (2010 -2015) (Cập nhật số liệu đến hết ngày 18.11.2016) I Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn thị xã Gia Nghĩa Số, ngày ký TT Giấy phép sản 22/GP-UBND Ngày 22/11/2007 Mỏ đá bazan Vị trí địa TX Gia Nghĩa Mỏ đá bazan Đắk R’moan, xã Đắk R‟moan TX Gia Nghĩa 10/GP-UBND Ngày 19/6/2009 Mỏ đá hố Kè, xã Đắk R’moan, Mỏ đá hố Kè, xã Đắk R’moan, TX Gia TX Gia Nghĩa Nghĩa 10/GP-UBND Ngày 11/8/2014 Mỏ đá bazan Thôn Tân An, xã Đắk R’moan, TX Gia Nghĩa Mỏ đá bazan Thôn 11, xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa Mỏ đá bazan Thôn Tân An, xã Đắk R’moan, TX Gia Nghĩa Mỏ đá bazan Thôn 22/GP-UBND Tên mỏ khoáng Ngày 12/10/2014 Đắk R’moan, 11, xã Đắk Nia, TX Gia Nghĩa Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ 34,7 Công ty TNHH XD Phúc Vinh 19,05 7,5 Chi nhánh Công ty 508 Đắk Nông DNTN Trần Phúc Thời hạn Công suất khai thác giấy phép chế biến 20 năm 20 năm (chƣa lấy giấy phép) CB:200.000m3/năm KT:103.450m /năm CB:95.000m3/năm 15 năm Công ty TNHH Lực Kỹ 11 KT:235.000m3/năm KT:1.181.097m3 CSKT:100.000m3/năm KT:990.985m3 20 năm CSKT:51.786m3/năm Ghi Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh II Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Đắk R’lấp Số, ngày ký TT Giấy phép Tên mỏ khống sản Vị trí địa 04/GP-UBND Ngày 28/1/13 Mỏ đá bazan Bon Bu Đốp II, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan thôn 5, xã Đắk Sin, huyện Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan Bon Pinao II, xã Nhân Nhân Đạo, Đắk R‟lấp Bazan Bon Pinaon II, xã Nhân Đạo, Đắk 06/GP-UBND Ngày 26/2/13 Mỏ đá bazan thôn 3, xã Kiến Thành, thôn 3, xã Kiến Thành, Đắk R‟lấp 10 07/GP-UBND Ngày 26/2/13 Mỏ đá bazan Bon Sare, xã Đắk Ru, Bon Sare, xã Đắk Ru, huyện Đắk R‟lấp 11 18/GP-UBND Ngày 24/10/13 Mỏ cát thôn 6, xã Đắk Ru, huyện thôn 6, xã Đắk Ru, huyện Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan thôn bazan thôn 13, xã 12 19/GP-UBND Ngày 25/10/13 13 07/GP-UBND 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan thôn Đắk Wer, huyện Đắk R‟lấp thôn Bù Đốp, xã 21/GP-UBND Ngày 04/6/2012 39/GP-UBND Ngày 24/10/12 46/GP-UBND Ngày 28/12/12 Đạo, Đắk R‟lấp Đắk R‟lấp huyện Đắk R‟lấp Đắk R‟lấp Mỏ đá bazan Bon Bu Đốp II, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R‟lấp Thôn 5, xã Đắk Sin, Đắk R‟lấp Bazan Bon Pinao, xã R‟lấp Thời hạn Công suất khai thác giấy phép chế biến Cơng ty TNHH Thƣơng mại Chính Trƣờng 13 năm KT: 48.000m3/năm Tổng công ty điện lực 11 năm TLKT: 3.691.617m3 KT:350.000m3/năm TLKT:2.396.955 Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ 2,5 16,69 Vinacomin 9,324 Công ty CP Phú Tài 25 năm 30 năm 55,91 Công ty TNHH Thƣơng mại – DV Thiên Nhân II 2,26 Công ty CP KS XD & TM Ficô Đắk Nông 2,3 Công ty TNHH SX & TM Tân Ngọc Phát DNTN Vân Anh Hoàng Diệu 4,7 Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắk Nông 7,2 Công ty TNHH XD Phƣơng Chi Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Đang lập thủ tục trả lại giấy phép khai thác khoáng sản m3 CS:100.000 m3/năm TLKT:7.250.000m3 CS:250.000m3/năm Thu hồi giấy phép khai thác QĐ số 1246/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 UBND tỉnh 15 năm TLKT:551.000m3 CS:45.000m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh 07 năm TLKT:502.630m3 CS:80.000m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh năm TLKT:252.916m3 CS:45.000m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh 17 năm lập thủ tục thu đất 18 năm TLKT:814.082m3 CS:49.350m3/năm TLKT:957734m3 Ngày 26/6/15 Bù Đốp, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R‟lấp Nghĩa Thắng, huyện Đắk R‟lấp CS:54.000m3/năm Nam III Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Đắk Mil Số, ngày ký TT Giấy phép 20/GP-UBND 14 15 Ngày 14/07/2011 23/GP-UBND Ngày 24/8/2011 Tên mỏ khoáng sản Mỏ Than bùn Đắk Gour, xã Thuận An, huyện Đắk Mil Mỏ đá bazan thôn 5, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil Mỏ đá bazan thơn Vị trí địa Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ Thời hạn giấy Công suất khai phép thác chế biến Mỏ Than bùn Đắk Gour, xã Thuận An, huyện Đắk Mil Thôn 5, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil 10 10 Công ty CP Thiên Tân Công ty TNHH XD 23 năm tháng 30 năm Thành Công Công suất khai thác: Từ năm 1-3: 653 m3/năm Từ năm 47:6.667m3/năm Từ năm đến kết thúc: 13.333 m3/năm TLKT:1.480.500m3 CS:49.350m3/năm CB:42.000m3/năm Thôn 3, xã Đức 16 18/GP-UBND Ngày 24/4/2012 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil Mạnh, huyện Đắk Mil 19 Công ty TNHH Thạch Lợi 30 năm KT:100.000m /năm 17 01/GP-UBND Ngày 09/01/13 Mỏ đá bazan thôn 1, xã Đắk R‟la, huyện Đắk Mil Thôn 1, xã Đắk R‟la, huyện Đắk Mil 9,3 Công ty TNHH MTV Trùng Dƣơng 22 năm CS:100.000 m3/năm 18 19 04/GP-UBND Ngày 04/06/14 09/GP-UBND Ngày 28/7/15 Mỏ đá bazan thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil Mỏ đá Đô Ry, xã Đắk R‟la, huyện Đắk Mil Thôn 10A, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil xã Đắk R‟la, huyện Đắk Mil 10 3,1 Công ty Cổ phần khống sản Đắk Lắk Cơng ty Cổ phần khoáng sản Đắk Lắk Chƣa lấy giấy phép 30 năm 12 năm Chi TLKT:1.050.000m3 CSKT:35.000 m3/năm TLKT:361.789m3 CSKT:30.000 m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Thu hồi giấy phép Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 IV Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Cƣ Jút Số, ngày ký TT Giấy phép 20 25/GP-UBND Ngày 25/8/11 21 17/GP-UBND Ngày 11/9/13 22 20/GP-UBND Ngày 22/11/13 Tên mỏ khoáng sản Mỏ quặng Atimon thôn 15, xã Đắk Drông, Cƣ Jút Mỏ sét Trúc Sơn, xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút Mỏ đá bazan Buôn Nui, xã Ea Pô, huyện Cƣ Jút Vị trí địa Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ Cơng ty CP ôtô Xuân Kiên- Thôn 15, xã Đắk Drông, Cƣ Jút 80 Vinaxuki, chi nhánh Đắk Nông Xã Trúc Sơn, huyện Cƣ Jút 14,1 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Đắk Nông Buôn Nui, xã Ea Pô, huyện Cƣ Jút 12 Công ty TNHH XD Nam Hải Thời hạn giấy Công suất khai thác phép chế biến Trữ lƣợng KT:30.000 Công suất khai thác: 3.000 tấn/năm Trữ lƣợng KT:750.000 m3 Công suất khai thác: 25.000 m3/năm 12 năm 30 năm 23 năm tháng Trữ lƣợng KT:2.260.000m3 Công suất khai thác: 100.000m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh V Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Đắk G’long TT 23 24 25 Số, ngày ký Tên mỏ khoáng Giấy phép sản 26/GP-UBND Ngày 25/8/11 14/GP-UBND Ngày 20/4/12 02/GP-UBND Ngày 18/1/13 Quặng Wolfram Đắk R‟măng II, xã Đắk R‟măng, Đắk G‟Long Mỏ sét gạch ngói xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long Mỏ đá bazan Đắk Som, xã Đắk Som, Vị trí địa Đắk R‟măng, Đắk G‟Long Xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long Xã Đắk Som, huyện Đắk G‟long Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ Thời hạn giấy Công suất khai thác phép chế biến Thu hồi Giây phép khai thác QĐ số 1590/QĐUBND ngày 14/9/2016 UBND tỉnh 30 năm Trữ lƣợng KT:90.000 Công suất khai thác:5.000 tấn/năm KT:48.000m3/năm 26 năm tháng TLKT:4.441.336m3 CSKT:180.000m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số Công ty CP ôtô Xuân 90,8 Kiên-Vinaxuki, chi nhánh Đắk Nông 25,26 Công ty CP tài AST 10 Cơng ty CP Hƣng Thịnh Chi 20 năm huyện Đắk G‟long 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh 26 Ngày 12/8/14 27 16/GP-UBND Ngày 27/8/14 Mỏ cát xây dựng suối Đắk N‟tao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long Mỏ đá bazan Thôn 2, xã Đắk Ha, 17/GP-UBND Mỏ đá bazan Thôn Thôn 3, xã Đắk Ha, Ngày 27/8/14 3, xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long huyện Đắk G‟long 10/GP-UBND Ngày 19/8/15 Mỏ sét gạch ngói xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long 11/GP-UBND 28 29 huyện Đắk G‟long Suối Đắk N‟tao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long Thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk G‟long xã Quảng Sơn, huyện Đắk G‟long năm tháng TLKT:12.150m3 CSKT:3.000m3/năm 18 năm TLKT:1.329.025m3 CSKT:79.365m3/năm Công ty TNHH MTV TM 0,3 DV Xuân Hƣơng 8,9 Công ty TNHH Khai thác đá Hồng Liên TLKT:558.305m3 5,1509 Công ty TNHH Thạch Anh Công ty TNHH Sản xuất – Thƣơng mại – Dịch vụ Anh Duy (chƣa lấy giấy phép) 24 năm CSKT:22.950m3/năm 30 năm TLKT:315.749m3 CSKT:10.800m3/năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh Thời hạn giấy Công suất khai thác Chi phép chế biến 20 năm KT:40.000m3/năm 20 năm KT:40.000m3/năm năm KT:20.000m3/năm VI Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Krông Nô Số, ngày ký TT 30 31 32 Giấy phép 01/GP-UBND Ngày 09/02/10 04/GP-UBND Ngày 12/05/10 04/GP-UBND Ngày 28/2/12 Tên mỏ khoáng sản Mỏ Cát xây dựng Xã Đắk Nang, xã Đức Xuyên – huyện Krông Nô Mỏ Cát xây dựng Xã NâmNĐir, huyện Krông Nô Mỏ cát Quảng Phú 2, xã Quảng Phú, Vị trí địa Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ Xã Đắk Nang, xã Đức Xuyên – huyện Krông Nô 45 Cơng ty TNHH Xn Bình 45 Cơng ty TNHH Phú Bình Doanh nghiệp tƣ nhân Quỳnh Mai Xã NâmNĐir, huyện Krông Nô Mỏ cát Quảng Phú 2, xã Quảng Phú, huyện huyện Krông Nô Mỏ đá bazan thôn 33 34 35 41/GP-UBND Ngày 29/11/12 Jốk Du, xã Nâm Nung, huyệ n Krông Nô 16/GP-UBND Ngày 8/8/2013 Mỏ đá bazan Đèo 52, xã Quảng Phú, 12/GP-UBND Ngày 25/8/15 18/GP-UBND 36 Ngày 30/11/2015 huyện Krông Nô Mỏ cát B, thôn Buôn Choah, xã Buon Choah, huyện Krông Nô Mỏ than bùn Eaxanô, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô Krông Nô Thôn Jốk Du, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô xã Quảng Phú, huyện Krông Nô xã Buôn Choah, huyện Krông Nô xã Đắk Drô, huyện Krông Nô 37 29/GP-UBND ngày 08/12/2016 Mỏ cát Quảng Phú 1, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Xã Quảng Phú, huyện 30/GP-UBND ngày 08/12/2016 Mỏ cát Quảng Phú 3, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô Xã Quảng Phú, huyện 38 Krông Nô Krông Nô 15 2,07 Công ty cổ phần Đông Bắc Công ty TNHH MTV Cà phê 15 30 năm 20 năm Công ty Cổ phần Vật liệu 11,5 14 9,6 Xây dự ng Tây Nguyên (chƣa lấy giấy phép) Công ty Cổ phần Năng lƣợng Môi trƣờng xanh Sao Việt (Chƣa lấy giấy phép) Doanh nghiệp Tƣ nhân Quỳnh Mai Văn Hồng TLKT:475.852m3 CSKT:25.000m3/năm TLKT:412.250m3 21 năm CSKT:20.000m3/năm TLKT: 81.896,6 21 13 Doanh nghiệp Tƣ nhân 7,8 Trữ lƣợng KT:1.759.480 m3 CS:60.000 m3/năm 16 CSKT: 4.000 tấn/năm Độ sâu: 4,49 m3, trữ lƣợng toàn mỏ cấp 122: 376.524 m3, trữ lƣợng khai thác cấp 122:364.852 m3 Độ sâu: 4,62 m, trữ lƣợng Địa chất toàn mỏ 122: 319.356, trữ lƣợng khai thác 122: 309.456 m3 Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh VII Giấy phép khai thác địa bàn huyện Đắk Song Tên mỏ khống sản Vị trí địa 22/GP-UBND Ngày 28/11/13 Mỏ đá bazan Đắk Ađior, xã Nâm N‟Jang, huyện Đắk Song xã Nâm N‟Jang, huyện Đắk Song 40 03/GP-UBND Ngày 13/02/15 Mỏ đá bazan thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song 41 11/GP-UBND Ngày 19/8/15 Mỏ đá bazan thôn Đắk Tiên, xã Đắk N‟đrung, huyện Đắk Song TT 39 42 20/GP-UBND Ngày 30/11/2015 43 23/GP-UBND Ngày 27/10/2016 thơn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song tích (ha) Chủ đầu tƣ 5,85 Công ty TNHH MTV QL&SC đƣờng Đắk Lắk 15 thôn Đắk Tiên, xã Đắk N‟đrung, huyện Đắk Song Mỏ đá Granit Đắk Hòa, xã Đắk Hòa, huyện xã Thuận Hà, huyện Đắk Song Xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song Thời hạn giấy phép 10 năm Công ty Cổ phần Thạch Sơn Hà (Chƣa lấy giấy phép) 8,43 20 4,6 Dịch vụ Quang Vũ (Chƣa lấy giấy phép) Công ty TNHH Xây dựng Trƣờng Hải (Chƣa lấy giấy phép) Công ty Cổ phần Phú Tài Đắk Song Công suất khai thác chế biến TLKT:404.395 m3 CSKT:42.000m3/năm TLKT:2.222.560 m 29 năm DNTN Sản xuất Thƣơng mại Mỏ đá bazan Đắk Toit, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song Chi Diện Số, ngày ký Giấy phép CSKT:100.000m3/năm TLKT:1.275.736 m3 26 năm 29 năm 30 năm CSKT:50.000m3/năm TLKT: 2.335.589 m3 tƣơng đƣơng 2.942.842 m3 đá nguyên khai CSKT: 100.000 m3 đá nguyên khai/năm TLDC 2.472.500 m3 450.862,3 m3 đá ốp lát, 2.021.637,7 m3 khơng đạt tiêu chuẩn làm đá ốp lát TLKT 1.658.200 m3 302.374 m3 đá ốp lát 1.355.826 m3 đá hôcj CSKT 56.210 m3 năm Tƣớc giấy phép khai thác định số 1131/QĐUBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh VIII Giấy phép khai thác khoáng sản địa bàn huyện Tuy Đức Số, ngày ký TT Giấy phép Tên mỏ khoáng sản Mỏ đá bazan tiểu khu 1469, xã 44 Quảng Trực, huyện Tuy Đức Tổng số giấy phép: 44 Gp 08/GP-UBND Ngày 27/2/13 Vị trí địa Diện tích (ha) Chủ đầu tƣ Tiểu khu 1469, xã Quảng Tr ực, huyện Tuy Đức 5,03 Công ty TNHH Vƣợng Phát Thời hạn giấy Công suất khai phép thác chế biến 21 năm TLKT:814.774m3 lập thủ tục thuê đất CS:40.000m3/năm Chi ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC 1.1 Tài nguyên nƣớc 1.2 Quản lý nhà nƣớc tài nguyên nƣớc 1.3 Kinh nghiệm nƣớc 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý nhà nƣớc tài nguyên. .. cho nhà nƣớc làm công tác quản lý - Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý tài nguyên nước nội dung quan trọng Quản lý nhà nƣớc tài nguyên nƣớc Bảng 1.1: Bảng tổng hợp vấn đề quản lý Nhà nước tài nguyên. .. Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƢỚC TẠI TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 2.1 Tổng quan tỉnh Đắk Nông 2.2 Quản lý nhà nƣớc tài nguyên nƣớc tỉnh Đắk Nông 2.3 Đánh giá chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh đăk nông , Quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn