Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an

176 64 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 06:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠMNGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠMNGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60.34.04.03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ KIM SƠN HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sĩ Quản lý công với đề tài “Tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳngphạm Nghệ An” sản phẩm nghiên cứu riêng Nội dung Luận văn dựa quan điểm cá nhân tác giả, sở nghiên cứu lý luận, tổng hợp thực tiễn với hƣớng dẫn khoa học thầy PGS.TS Võ Kim Sơn Các kết luận, số liệu trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phƣơng Thảo LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, tác giả nhận đƣợc động viên, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Võ Kim Sơn, ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình, đầy trách nhiệm để Luận văn đƣợc hoàn thành cách tốt Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính, khoa Sau Đại học thầy cô giáo, giảng viên phận cung cấp kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt Luận văn Bên cạnh đó, để có số liệu, thơng tin xác luận văn, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳngphạm Nghệ An đồng nghiệp, bạn giúp đỡ nhiệt tình trình thu thập thơng tin Trong q trình nghiên cứu, trình độ, lực, kinh nghiệm tác giả hạn chế, thời gian nghiên cứu không nhiều, Luận văn thiếu sót Tác giả kính mong thầy cô giáo, nhà quản lý, nhà khoa học đóng góp để Luận văn đƣợc hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phƣơng Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP: Cao đẳngphạm GD: Giảng dạy HC Hành UBND: Ủy ban nhân dân VC: Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 1.1 Ảnh hƣởng yếu tố trì động viên 16 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy trƣờng CĐSP Nghệ An 49 Biểu đồ 2.2 Trình độ chun mơn viên chức 50 Biểu đồ 2.3 Phân loại viên chức theo vị trí việc làm 51 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰCTẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP9 1.1 Động lực học thuyết tạo động lực 1.2 Động lực làm việc viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 18 1.3 Tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 30 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho viên chức số trƣờng đại học, cao đẳng 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰCTẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ AN 47 2.1 Khái quát chung Trƣờng Cao đẳngphạm Nghệ An 47 2.2 Thực trạng động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 52 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 59 2.4 So sánh, đánh giá động lực làm việc biện pháp tạo động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 80 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ AN 92 3.1 Căn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 92 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện biện pháp tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An thời gian tới 94 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 109 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 120 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Động lực tạo động lực làm việc vấn đề đƣợc quan tâm quản lý nguồn nhân lực, không động lực làm việc chìa khóa tạo nên thành công hay thất bại tổ chức mà yếu tố chứa đựng linh hoạt, mềm dẻo định trực tiếp đến suất lao động Bất kỳ tổ chức muốn tồn phát triển phải quan tâm đến vấn đề sử dụng, khai thác triệt để hiệu nguồn lực ngƣời, để làm đƣợc điều phải khơi gợi, thúc đẩy lòng đam mê, nhiệt tình cống hiến công việc cá nhân Viên chức công tác đơn vị nghiệp giáo dục công lập nhân tố định không với chất lƣợng giáo dục quốc gia mà ảnh hƣởng quan trọng đến lực, phẩm chất đời ngƣời Để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt đó, đòi hỏi viên chức ngành giáo dục phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt hết có lòng yêu nghề, có động lực làm việc, cống hiến Xuất phát từ sứ mệnh đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có chất lƣợng, động lực làm việc đội ngũ viên chức biểu tính trách nhiệm cung ứng dịch vụ giáo dục cho xã hội, đồng thời điều kiện để nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, thực thành công chiến lƣợc “Đổi bản, toàn diện giáo dục” mà Đảng Nhà nƣớc đặt Chính vậy, việc nghiên cứu động lực tạo động lực làm việc cho viên chức giáo dục yêu cầu cấp thiết Tuy nhiên, vấn đề động lực tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập vấn đề phức tạp chứa đựng nhiều khó khăn Trong năm qua, tình trạng viên chức ngành giáo dục có biểu thiếu động lực làm việc ngày trở thành tƣợng đƣợc Nhà nƣớc, tổ chức toàn xã hội quan tâm Các biểu là: mức độ say mê, tâm huyết với cơng việc, kết hồn thành nhiệm vụ thấp; nhiều viên chức chƣa thực yên tâm với vị trí cơng tác đƣợc giao; tƣợng lãnh phí thời gian cơng sở, tình trạng “sáng cắp tối cắp về”, “chân chân ngồi” phổ biến; số lƣợng viên chức bỏ việc chuyển việc ngày nhiều; tƣợng “chảy máu chất xám” trở thành nguy khu vực công phải đối mặt, ngày có ngƣời tài, ngƣời giỏi muốn làm cơng việc đơn vị nghiệp công lập giáo dục Trƣờng Cao đẳngphạm Nghệ An trƣờng có bề dày truyền thống với 55 năm xây dựng phát triển Hằng năm trƣờng cung cấp cho tỉnh Nghệ An địa phƣơng khác nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - xã hội Để nâng cao chất lƣợng đào tạo, việc thu hút đội ngũ nhân tài, viên chức có kinh nghiệm làm việc cho ngành giáo dục, cho trƣờng thách thức lớn nhà quản lý Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tƣợng này, nguyên nhân chƣa thực tạo động lực làm việc với sách khuyến khích động viên phù hợp với đặc trƣng riêng nghề nghiệp môi trƣờng làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đƣợc tạo hấp dẫn từ khu vực tƣ nhân, vấn đề động lực, tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập nhiệm vụ quan trọng quản lý nhân Xuất phát từ lý trên, vấn đề “Tạo động lực làm việc cho viên chức Trường Cao đẳng phạm Nghệ An” nhiệm vụ cấp bách lý luận thực tiễn đòi hỏi phải nghiên cứu, làm rõ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Động lực tạo động lực làm việc vấn đề không mới, đƣợc nhiều tác giả nƣớc nghiên cứu nhiều cấp độ khác TS Nguyễn Thị Hồng Hải nghiên cứu “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước” (Tạp chí Tổ chức Nhà nƣớc) đƣa quan niệm chung động lực làm việc, tầm quan trọng tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tổ chức hành nhà nƣớc, từ đƣa số giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nƣớc Bài viết đƣa nhìn tổng thể, chung động lực làm việc, ảnh hƣởng nhƣ tầm quan trọng tạo động lực tổ chức hành nhà nƣớc Đề tài “Vai trò động lực nhu cầu vấn đề chủ động định hướng hoạt động người sở nhận thức nhu cầu”, Luận án tiến sỹ Triết học tác giả Lê Thị Kim Chi (2002) phân tích nội dung hoạt động ngƣời vai trò động lực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ để xác định nhu cầu bách nay, đồng thời nêu số giải pháp để đáp ứng nhu cầu nhằm phát huy vai trò động lực ngƣời phát triển kinh tế - xã hội Tác giả Nguyễn Thị Phƣơng Lan (2015) với Luận án tiến sỹ Quản lý Hành cơng về: “Hồn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức quan hành nhà nước”, đề xuất cách tiếp cận hệ thống việc sử dụng công cụ tạo động lực vận dụng phù hợp bối cảnh cụ thể với đặc thù ngành nghề, tổ chức sử dụng lao động tâm lý ngƣời lao động Bên cạnh đó, đề tài cung cấp đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực quản lý nhân góp phần nâng cao hiệu chất lƣợng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành hƣớng tới cơng vụ chun nghiệp, hiệu quả, phục vụ nhân dân cách tốt Trƣớc yêu cầu nghiệp đổi nói chung đổi giáo dục nói riêng, nhằm cung cấp sở lý luận thực tiễn, số đề tài, cơng trình nghiên cứu tiếp cận động lực làm việc phƣơng diện Bảng 2.39 Nhận xét biện pháp khen thƣởng – kỉ luật VCHC Đơn vị: % Mức độ nhận xét Nhận xét công tác khen thƣởng – kỉ luật viên chức Rất Nhiều nhiều (2) (1) Vừa phải (3) Rất Ít (4) Tổng (4) (5) (5) A Tần suất thực khen thƣởng viên chức năm 8,9 26,7 42,2 15,6 6,7 22,3 B Khen thƣởng vào hiệu thực thi công việc 15,6 15,6 51,1 8,9 6,7 15,6 13,3 26,7 40 20 60 D Tần suất thực kỉ luật viên chức năm 2,2 11,1 42,2 31,1 13,3 44,4 E Hình thức kỉ luật vào mức độ vi phạm viên chức 13,3 26,7 44,4 8,9 6,7 15,6 F Biện pháp kỉ luật có tính răn đe, ngăn ngừa vi phạm 15,6 15,6 31,1 22,2 15,6 37,8 Tổng số lƣợt lựa chọn 55,6 109,0 237,7 126,7 69,0 C Phần thƣởng có giá trị thúc đẩy nỗ lực làm việc Bảng 2.40 Mức độ hài lòng với cơng tác khen thƣởng – kỉ luật VCHC Đơn vị: % Mức độ hài lòng với cơng tác khen thƣởng – kỷ luật quan VC Hành Số lƣợng Tỉ lệ (%) A Rất hài lòng: 11,1 B Hài lòng: 13,3 C Trung bình: 21 46,7 D Khơng hài lòng: 10 22,2 E Rất khơng hài lòng: 6,7 45 100,0 Tổng 155 Bảng 2.41 Mức độ tác động yếu tố thuộc điều kiện, môi trƣờng làm việc động lực làm việc VCGD Mức độ tác động Rất Trung Các yếu tố tác động Nhiều Ít Rất nhiều bình SL % SL % SL % SL % SL % A Điều kiện làm việc tốt 21 23,1 15 16,5 15 16,5 18 19,8 22 24,2 B Môi trƣờng làm việc 12 13,2 16 17,6 19 20,9 23 25,3 21 23,1 thân thiện, hòa đồng C Quy định tổ chức 20 22,0 16 17,6 28 30,8 15 16,5 12 13,2 mang tính dân chủ Tổng số lƣợt lựa chọn 53 58,3 47 51,7 62 68,2 56 61,6 55 60,5 Bảng 2.42 Mức độ nhận xét VCGD điều kiện, môi trƣờng làm việc Đơn vị: % Điều kiện, môi trƣờng làm việc Rất tốt (1) A Cơ sở vật chất, trang thiết 13,2 bị, phƣơng tiện làm việc B Mối quan hệ 18,7 đồng nghiệp C Môi trƣờng, không khí 22,0 làm việc D Các quy định nội 16,5 quan Mức độ nhận xét Tốt Trung Khơng Rất khơng bình tốt tốt (2) (3) (4) (5) 37,4 27,5 13,2 8,8 Tổng mục (1), (2), (3) 78,1 23,1 24,2 20,9 13,2 66,0 38,5 25,3 14,3 0,0 85,8 19,8 46,2 8,8 8,8 82,5 Bảng 2.43 Đánh giá VCGD mức độ dân chủ điều kiện, môi trƣờng làm việc Cơ hội đƣợc thảo luận với lãnh đạo cấp điều kiện môi trƣờng làm việc tại: A Thƣờng xuyên: B Thỉnh thoảng: C Không bao giờ: VCGD Số lƣợng Tỉ lệ (%) 17 18,7 63 69,2 11 12,1 Bảng 2.44 Mức độ tác động tiền lƣơng, phúc lợi tới động lực làm việc VCGD Mức độ tác động Tiền lƣơng phúc lợi đảm bảo Rất nhiều SL 65 Nhiều % SL % 71,4 13 14,3 156 Trung Ít Rất bình SL % SL % SL % 5,5 2,2 6,6 Bảng 2.45 Mức độ nhận xét VCGD chế độ tiền lƣơng, phúc lợi Đơn vị: % Mức độ nhận xét Tổng Chế độ tiền lƣơng, phúc lợi Rất Cao Trung Thấp Rất cao bình thấp (1), (2), (3) (1) (2) (3) (4) (5) A Việc trả lƣơng nhƣ 9,9 8,8 28,6 25,3 27,5 47,3 vào kết làm việc B Sự công bằng, hợp lý 8,8 11,0 53,8 12,1 14,3 73,6 trả lƣơng viên chức C Mức sống thân phụ thuộc 67,0 vào khoản thu nhập từ trƣờng 9,9 12,1 5,5 5,5 89,0 D Trong thu nhập tiền lƣơng 79,1 khoản phụ cấp chiếm tỷ trọng 4,4 6,6 8,8 1,1 90,1 E So với ngành nghề khác 3,3 13,2 37,4 22,0 24,2 mức thu nhập F Mức độ hài lòng thu 11,0 12,1 42,9 20,9 13,2 nhập từ công việc làm G Việc đảm bảo công bằng, 11,0 12,1 49,5 18,7 8,8 hợp lý chi trả tiền thƣởng H Trong thu nhập tiền thƣởng 0,0 4,4 31,9 48,4 15,4 chiếm tỷ trọng L Sự ổn định thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 89,0 5,5 3,3 2,2 0,0 hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp M Mức độ quan tâm 23,1 19,8 31,9 13,2 12,1 khoản phúc lợi đƣợc nhận Tổng số lựa chọn 302,2 101,1 297,8 176,9 122,0 Bảng 2.46 Mức độ hài lòng VCGD chế độ tiền lƣơng, phúc lợi Mức độ hài lòng chế độ tiền lƣơng, phúc lợi từ công việc làm: 53,8 65,9 72,5 36,3 97,8 74,7 VC Giảng dạy Số lƣợng Tỉ lệ (%) A Rất hài lòng: B Hài lòng: C Trung bình: D Khơng hài lòng: E Rất khơng hài lòng: 13 41 20 91 Tổng 157 8,8 14,3 45,1 22,0 9,9 100,0 Bảng 2.47 Mức độ tác động yếu tố thuộc điều kiện, môi trƣờng làm việc động lực làm việc VCHC Mức độ tác động Rất Trung Các yếu tố tác động Nhiều Ít Rất nhiều bình SL % SL % SL % SL % SL % A Điều kiện làm việc tốt 14 31,1 11 24,4 12 26,7 11,1 6,7 B Môi trƣờng làm việc thân thiện, hòa đồng 17,8 12 26,7 11 24,4 17,8 13,3 C Quy định tổ chức mang tính dân chủ 15,6 17,8 14 31,1 20,0 15,6 Tổng số lƣợt lựa chọn 29 64,4 31 68,9 37 82,2 22 48,9 16 35,6 Bảng 2.48 Mức độ nhận xét VCHC điều kiện, môi trƣờng làm việc Đơn vị: % Mức độ nhận xét Điều kiện, môi trƣờng Rất làm việc tốt (1) Tốt Trung Không Tổng Rất khơng tốt (5) mục (2) bình (3) tốt (4) (1), (2), (3) A Cơ sở vật chất, trang thiết 17,8 bị, phƣơng tiện làm việc 28,9 26,7 13,3 13,3 73,3 B Mối quan hệ đồng nghiệp 20,0 13,3 31,1 17,8 17,8 64,4 C Mơi trƣờng, khơng khí làm việc 31,1 20,0 28,9 13,3 6,7 80,0 D Các quy định nội quan 26,7 24,4 42,2 6,7 0,0 93,3 Bảng 2.49 Đánh giá VCHC mức độ dân chủ điều kiện, môi trƣờng làm việc Cơ hội đƣợc thảo luận với lãnh đạo cấp điều kiện môi trƣờng làm việc tại: A Thƣờng xuyên: B Thỉnh thoảng: C Không bao giờ: 158 VCHC Số lƣợng Tỉ lệ (%) 12 26,7 26 57,8 15,6 Bảng 2.50 Mức độ tác động tiền lƣơng, phúc lợi tới động lực làm việc VCHC Mức độ tác động Trung Tiền lƣơng Rất nhiều Nhiều Ít Rất bình phúc lợi đảm SL % SL % SL % SL % SL % bảo 38 84,4 8,9 4,4 2,2 0,0 Bảng 2.51 Mức độ nhận xét VCHC chế độ tiền lƣơng, phúc lợi Mức độ nhận xét Tổng Rất Cao Trung Thấp Rất Chế độ tiền lƣơng, phúc lợi cao bình thấp (4), (5) (1) (2) (3) (4) (5) A Việc trả lƣơng nhƣ vào kết làm việc 0,0 11,1 26,7 35,6 26,7 62,3 B Sự công bằng, hợp lý trả lƣơng viên chức 6,7 11,1 37,8 24,4 20,0 44,4 C Mức sống thân phụ thuộc 71,1 vào khoản thu nhập từ trƣờng 6,7 8,9 8,9 4,4 13,3 D Trong thu nhập tiền lƣơng khoản phụ cấp chiếm tỷ trọng 64,4 13,3 4,4 13,3 4,4 17,7 E So với ngành nghề khác mức thu nhập 0,0 2,2 20,0 17,8 60,0 77,8 F Mức độ hài lòng thu nhập từ công việc làm 4,4 4,4 24,4 40,0 26,7 66,7 G Việc đảm bảo công bằng, hợp lý chi trả tiền thƣởng 6,7 11,1 46,7 24,4 11,1 35,5 H Trong thu nhập tiền thƣởng chiếm tỷ trọng 0,0 0,0 24,4 55,6 20,0 75,6 L Sự ổn định thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 64,4 11,1 17,8 4,4 2,2 6,6 M Mức độ quan tâm khoản phúc lợi đƣợc nhận 64,4 6,7 11,1 13,3 4,4 17,7 282,1 77,7 222,2 237,7 179,9 Tổng số lƣợt lựa chọn 159 Bảng 2.52 Mức độ hài lòng VCHC chế độ tiền lƣơng, phúc lợi Mức độ hài lòngvề chế độ tiền lƣơng, phúc lợi VCHC từ công việc làm: Số lƣợng Tỉ lệ (%) A Rất hài lòng: 6,7 B Hài lòng: 13,3 C Trung bình: 21 46,7 D Khơng hài lòng: 10 22,2 E Rất khơng hài lòng: 11,1 Bảng 2.53 So sánh tỉ lệ có ý định chuyển công tác VCGD VCHC So sánh tỉ lệ có ý định % lựa chọn % so sánh chuyển cơng tác VCGD VCHC VCGD VCHC A Có 19,8 20,0 100 101,1 B Không 46,2 51,1 100 110,7 C Chƣa biết 34,1 28,9 100 84,8 Bảng 2.54 So sánh tình hình sử dụng thời gian làm việc VCGD VCHC Mức độ làm việc riêng công sở A Thƣờng xuyên: B Thỉnh thoảng: C Không bao giờ: Mức độ muộn, sớm A Thƣờng xuyên: B Thỉnh thoảng: C Không bao giờ: % lựa chọn VCGD 4,4 30,8 64,8 % so sánh VCHC 26,7 53,3 20,0 % lựa chọn VCGD 7,7 35,2 57,1 VCGD 100 100 100 VCHC 606,7 173,3 30,8 % so sánh VCHC 33,3 40,0 26,7 VCGD 100 100 100 VCHC 433,3 113,8 46,7 Bảng 2.55 So sánh mức độ hồn thành cơng việc VCGD VCHC Mức độ hồn thành cơng % lựa chọn % so sánh việc vƣợt thời gian, kế VCGD VCHC VCGD VCHC hoạch quy định A Thƣờng xuyên: B Thỉnh thoảng: C Không bao giờ: 28,6 49,5 22,0 40,0 35,6 24,4 160 100 100 100 140,0 71,9 111,2 Mức độ khơng hồn thành cơng việc theo thời % lựa chọn % so sánh VCGD VCHC A Thƣờng xuyên: 9,9 8,9 100 89,9 B Thỉnh thoảng: 27,5 42,2 100 153,7 C Không bao giờ: 62,6 48,9 100 78,1 gian, kế hoạch quy định VCGD VCHC Bảng 2.56 So sánh mức độ nỗ lực làm việc VCGD VCHC Mức độ nỗ lực để hồn thành cơng việc đƣợc giao có động lực làm việc % lựa chọn % so sánh VCGD VCHC A Rất cao: 31,9 24,4 100 76,7 B Cao: 24,2 40,0 100 165,5 C Vừa phải: 28,6 22,2 100 77,8 D Thấp: 13,2 8,9 100 67,4 E Rất thấp: 2,2 4,4 100 202,2 Mức độ nỗ lực khắc phục gặp khó khăn giải % lựa chọn VCGD VCHC % so sánh VCGD VCHC A Luôn sẵn sàng: 34,1 53,3 100 156,6 B Cân nhắc hoàn cảnh định: 54,9 33,3 100 60,7 C Từ chối: 11,0 13,3 100 121,3 công việc Mức độ tự học, tự nghiên cứu trau dồi kiến thức % lựa chọn VCGD VCHC % so sánh VCGD VCHC A Thƣờng xuyên: 47,3 22,2 100 47,0 B Thỉnh thoảng: 33,0 35,6 100 107,9 C Không bao giờ: 19,8 42,2 100 213,5 chuyên môn 161 VCGD VCHC Bảng 2.57 So sánh mức độ nhận xét yếu tố công việc VCGD VCHC Tỉ lệ lựa chọn Mức độ nhận xét yếu tố thuộc công việc Rất nhiều Tỉ lệ lựa chọn VCGD 82.5 Tỉ lệ lựa chọn VCHC 64.4 Trung bình Ít Rất 122.1 221.1 102.3 72.6 88.9 202.2 179.9 66.6 Nhiều Bảng 2.58 So sánh mức độ khơng hài lòng VCGD VCHC VCGD Mức khơng hài lòng khơng hài VCHC Số lƣợng Tỉ lệ (%) Số lƣợng Tỉ lệ (%) Khơng hài lòng: 20,0 22,0 20,0 Rất khơng hài lòng: 9,0 9,9 6,7 29 31,9 11 26,7 lòng cơng việc đảm nhận Tổng 162 Phụ lục IV TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY STT Tên tiêu chí 1.2 2.1 chủ nhiệm, cố vấn HT, trợ lý khơng hồn thành nhiệm vụ kiêm nhiệm đƣợc giao Khơng hồn thành nhiệm vụ hồn thành khơng xác, khơng thời gian quy định ảnh hƣởng tới hoạt động chung đơn vị, nhà trƣờng (Theo phân công đơn vị) Chấp hành kỷ luật lao động Bỏ coi thi, bỏ lên lớp không báo cáo 10 Cá nhân tổ thông tin chức đánh giá đơn vị chức năng; nộp đề thi học kỳ, nộp điểm không thời gian quy định Báo cáo đơn vị, CBVC, phòng ĐTNCKH, phòng TTGD, Lãnh đạo đơn phòng KT-ĐBCLGD, vị, HĐ đánh giá phòng TC-ĐN, phòng cấp trƣờng CTHSSV, kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT Lãnh đạo đơn 10 Đánh giá lãnh đạo vị, HĐ đánh giá đơn vị, phòng chức cấp trƣờng 10 Kiểm tra ngẫu nhiên Lãnh đạo đơn tổ KT, phản ánh vị, HĐ đánh giá CBVC, phòng TTGD cấp trƣờng Báo cáo đơn vị, CBVC, phòng ĐTLãnh đạo đơn NCKH, phòng TTGD, vị, HĐ đánh giá phòng KT-ĐBCLGD, cấp trƣờng kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT Đổi khơng báo cáo 2.2 Phƣơng thức lấy Hồn thành nhiệm vụ đƣợc phân công, kế hoạch, quy định GV 1.1 Điểm trừ/ 01 lần vi phạm 163 10 Báo cáo đơn vị, CBVC, phòng ĐTNCKH, phòng TTGD, Lãnh đạo đơn phòng KT-ĐBCLGD, vị, HĐ đánh giá phòng TC-ĐN, phòng cấp trƣờng CTHSSV, kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT Vi phạm quy chế coi, 2.3 chấm thi 2.4 Coi thi, lên lớp muộn cho lớp nghỉ sớm > phút với lý khơng đáng Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, phản ánh Lãnh đạo đơn vị CBVC, phòng TTGD 2.5 Bỏ họp không báo cáo đơn vị tổ chức 10 Báo cáo đơn vị tổ chức họp 2.6 Đến họp muộn sớm với lý khơng đáng > 15 phút 2.7 2.8 Chịu trách nhiệm tổ chức họp nhƣng đến muộn > phút với lý khơng đáng Làm trật tự, ăn quà, uống rƣợu, hút thuốc làm việc khu vực trƣờng 5 Báo cáo đơn vị tổ chức họp Phản ánh ngƣời dự họp Lãnh đạo đơn vị Lãnh đạo đơn vị CBVC, Lãnh đạo đơn vị Kiểm tra tổ KT, Lãnh đạo đơn vị phản ánh CBVC Tham gia hoạt động phong trào nhà trƣờng, đơn vị, đồn thể phát động 3.1 Khơng tham gia hoạt động mà đơn vị, đoàn thể u cầu với lý khơng đáng 3.2 Thiếu ý thức trách nhiệm hoạt động phong trào đƣợc phân công 10 Đánh giá đơn vị, đoàn thể tổ chức hoạt Lãnh đạo đơn vị động Đánh giá đơn vị, đoàn thể tổ chức phong trào 164 Lãnh đạo đơn vị 4.1 Thực quy định khác Không đeo thẻ viên chức làm việc quan Có ý kiến (bằng văn có chữ ký xác nhận) phản 4.2 ánh thái độ làm việc, vi phạm an tồn giao thơng Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, báo cáo đơn Lãnh đạo đơn vị vị; phát CBVC 10 Phản ánh đơn vị có Lãnh đạo đơn liên quan, CBVC, vị, HĐ đánh giá sinh viên cấp trƣờng 165 Phụ lục V TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH STT Tên tiêu chí Điểm trừ/ 01 lần vi phạm Cá nhân tổ thông tin chức đánh giá Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc phân cơng, kế hoạch, quy định Khơng hồn thành nhiệm vụ đƣợc 1.1 giao (Theo bảng phân 10 công nhiệm vụ đơn vị phụ trách) Giải công việc chậm, không với 1.2 thời gian quy định lớn 01 ngày 1.3 Phƣơng thức lấy Xử lý cơng việc khơng xác (do chủ quan) ảnh hƣởng tới hoạt động Đánh giá hàng tháng Lãnh đạo đơn Đánh giá hàng tháng Lãnh đạo đơn Đánh giá hàng tháng vị, HĐ đánh giá cấp trƣờng Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, đơn vị; phản ánh VC Lãnh đạo đơn Chấp hành kỷ luật LĐ Đi muộn, sớm 30 2.1 phút (trừ VC nữ có nhỏ dƣới 12 tháng) 2.2 vị, HĐ đánh giá cấp trƣờng chung nhà trƣờng nhƣng chƣa đến mức bị xét kỷ luật Lãnh đạo đơn vị, HĐ đánh giá cấp trƣờng Đi muộn, sớm lớn 30 phút 10 Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, đơn vị; phản ánh VC 166 vị Đến họp muộn 2.3 sớm với lý khơng đáng Phản ánh VC, 15 phút Lãnh đạo đơn ngƣời dự họp vị Đến họp muộn 2.4 sớm với lý không 10 đáng > 15 phút 2.5 Vi phạm nếp sống văn hóa Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, phản ánh Lãnh đạo đơn vị đơn vị, VC 2.6 2.7 Vi phạm quy chế chuyên môn Nghỉ 01 buổi làm việc với lý khơng đáng Báo cáo phòng chức năng, khoa/bộ Lãnh đạo đơn vị, P.HC-QT, P.ĐT-NCKH, 10 môn, tổ kiểm tra Báo cáo đơn vị, phát VC, tổ Lãnh đạo đơn vị kiểm tra Tham gia hoạt động phong trào nhà trƣờng, đơn vị, đoàn thể phát động 3.1 3.2 Không tham gia hoạt động mà đơn vị, đoàn thể yêu cầu với lý khơng đáng Thiếu ý thức trách nhiệm hoạt động phong trào đƣợc phân cơng Báo cáo đơn vị, 10 đồn thể tổ chức Lãnh đạo đơn vị phong trào Báo cáo đơn vị, đoàn thể tổ chức Lãnh đạo đơn vị phong trào Thực quy định khác 4.1 Không đeo thẻ viên chức làm việc quan Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, báo cáo đơn vị; phát viên chức 167 Lãnh đạo đơn vị Có ý kiến (bằng văn có chữ ký xác nhận) 4.2 phản ánh thái độ làm việc, vi phạm an toàn giao thông 10 Không tắt thiết bị điện, 4.3 nƣớc khơng sử dụng Phản ánh đơn vị có liên quan, CBVC, SV Kiểm tra ngẫu nhiên tổ KT, phản ánh đơn vị, VC Đơn vị quy trách Lãnh đạo đơn vị, HĐ đánh giá cấp trƣờng Lãnh đạo đơn vị nhiệm cá nhân Khơng đóng cửa sổ, cửa vào phòng làm việc 4.4 hết thời gian làm việc Phát bảo vệ, VC Đơn vị quy trách nhiệm cá nhân 168 Lãnh đạo đơn vị 169 ... cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu động lực hoạt động tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An từ năm... sở lý luận động lực tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập; Chương 2: Thực trạng động lực tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An; Chương... giá động lực làm việc biện pháp tạo động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 80 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an , Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn