bài giảng điện tử ankin

30 121 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2019, 05:45

Bài 43: ANKINIMục đính yêu cầu:1.Kiến thức:Học sinh biết: tính chất hóa học ankin và cách điều chế axetilenHọc sinh hiểu: Söï gioáng nhau vaø khaùc nhau veà tính chaát hoaù hoïc giöõa ankin vaø anken .2.Kỷ năng:Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm của học sinhDựa vào cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của ankin3.Thái độ Tạo cho học sinh hứng thú trong học tập,kích thích sự sáng tạo của học sinh.II Chuẩn bị:1.Giáo Viên:•Dụng cụ:Bộ cụng cụ điều chế axetileỐng nghiệm, ống dẫn khí•Hóa chất: Dung dịch Br2 , KMnO4 và dung dịch AgNO3 NH3 Canxicacbua CaC2, nước cất2.Học sinh:Chuẩn bị bài ankin trước ở nhàChuẩn bị cách tiến hành thí nghiệmIIITiến trình bài giảng:1.Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ: Viết đồng phân và gọi tên ankin có CTPT là C5H83.Bài mớiHoạt động của Giáo viên Học sinhNội dungHoạt động 1: GV: giới thiệu cách điều chế axetilen trong công nghiệp. Để điều chế được canxicacbua người ta cho vào lò điện vôi sống và C ở nhiệt độ khoảng 20000C.GV: Trong công nghiệp để điều chế axetilen người ta dùng phương pháp nhiệt phân khí metanở 15000C và làm lạnh nhanhHoạt động 2: GV: Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của ankin?HS: có liên kết baGV: dự đoán tính chất hóa học của ankin?HS: có liên kết nên có phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp Hoạt động 2:GV: cho học sinh tiến hành các THHS: báo cáo kết quả thí nghiệmHoạt động 3: GV: viết PTPU axetilen tác dụng với H2 theo 2 giai đoạn?HS: viết PTGV: nhận xét và kết luậnGV: yêu cầu HS viết PT dưới dạng tổng quátGV: Viết PT phản ứng axetilen với Br2 ?HS hoạt động nhóm: viết PT theo 2 giai đoạnGV: nhận xét và nhấn mạnh muốn dùng lại ở giai đoạn 1 cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp GV: viết PTPU etin tác dụng HClHS: viết PTGV: nhận xét và nhấn mạnh PU dùng lại ở giai đoạn 1GV: yêu cầu 1 HS viết PTPU axetilen và nước tỉ lệ 1:1?GV: nhận xét và kết luậnGV: cung cấp phản ứng ddime và trime hóaHoạt động 4:GV: nguyên tử H liên kết trực tiếp với C liên kết ba rất linh động dễ bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.GV : viết PT tổng quátGV:viết PTPU của but1in với dung dich AgNO3 NH3 ?HS: thảo luận nhóm, viết PTPU?GV: nhận xétGV: viết PT phản ứng của axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 ?GV: nhận xet GV: viết PT PU thế bằng ion kim loại của but2in?HS: viết PTHoạt động 5:GV: gọi 1 HS lên viết PT ? Nhận xét tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O GV: cho 1 HS nhắc lại hiện tượng của thí nghiêm với dung dịch KMnO4 Hoạt động 6:HS: thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trắc nghiệmIIĐiều chế1.Trong phòng thí nghiệm CaC2 + 2H2O ® Ca(OH)2 + C2H2 2.Trong công nghiệp 2CH4 CH  CH + 3H2IIITính chất hóa học CH≡CH Thí nghiệm1.Phản ứng cộnga Phản ứng cộng H2 CH  CH + H2 CH2= CH2 CH  CH + 2H2 CH3 CH3 CnH2n2 + H2 CnH2nCnH2n2 + 2H2 CnH2n+2b Cộng Br2 CH≡CH+ Br2 BrCHCHBrBrCH=CHBr+ Br2 Br2 CH­CHBr2 TTThí nghiệmHiện tượng1Axetilen + dd Br2 Mất màu 2Axetilen + dd AgNO3 NH3 Kết tủa vàng3Axetilen+ dd KMnO4 Mất màu4Đốt cháy axetilenNgọn lửa sáng chói c Phản ứng cộng HCl CH≡CH+ HCl CH2CH­Cl( vinyl clorua) CH2CH­Cl+ HClCH3CHCl2(1,1đicloetan) d Phản ứng cộng H2O CH  CH + HOH CH2= CH ↔ CH3─ C HO │ O ─ H anđêhit axetic e Phản ứng đime hóa, trime hóaCH  CH + H C  CH CH2= CH C  CH Vinylaxetilen3CH  CH 2.Phản ứng thế bằng ion kim loạiAgNO3 + 3NH3 +H2OAg(NH3)2OH+ NH4NO3 Phức chất, tan trong nướcPTTQ: R C  CH + Ag(NH3)2OH R C  CAg + H2O + 2 NH3CH3CH2 C  CH + Ag(NH3)2OH CH3 CH2 C  CAg + H2O + 2 NH3HC  CH +2Ag(NH3)2OH AgC  CAg + 2H2O + Bạc axetilua 4 NH3But1in không tác dụng với dd AgNO3 NH3 KL: chỉ có ank1in tham gia phan ứng thế bằng ion kim loại và dùng để nhận biết ank1in.3.Phản ứng oxi hóaa oxi hóa hoàn toàn2CnH2n2 + (3n1)O2 2nCO2 + (2n2)H2O nCO2> nH2O b phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Ankin làm mất màu dung dịch KMnO4 IVÚng dụng :Làm nguyên liệu Làm nhiên liệuBÀI TẬP CỦNG CỐCâu 1: Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch Br2 ?A.CH4 ; C2H4 ; C2H2B.C2H2 ; C2H4 ; CH2 = CH CH = CH2 C.C2H4 ; C2H2 ; C4H10 D.C3H6 ; CH º C CH3 ; C3H8Đáp án BCâu 2: Chất nào không tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac?A.But1inB.But2inC.PropinD.Etin Đáp án: BCâu 3: Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3NH3 dư tạo kết tủa vàng?A.4 B. 2 C. 3 D. 5 Đáp án BCâu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ankin A ta thu được số mol của:A.CO2 < H2OB.CO2 > H2OC.CO2 = H2OD.Tất cả đều sai.Đáp án BCâu 5: Phân tử nào sau đây có thể trùng hợp ? (1) CH2 = CH2 ; (2) CH º CH (3) CH2 = CHCl ; (4) CH3 CH3 A.1, 3B.2, 3C.1, 2, 3, 4 D.1, 2, 3 Đáp án D V4.Kiến thức:Học sinh biết: tính chất hóa học ankin và cách điều chế axetilenHọc sinh hiểu: Söï gioáng nhau vaø khaùc nhau veà tính chaát hoaù hoïc giöõa ankin vaø anken .5.Kỷ năng:Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm của học sinhDựa vào cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của ankin6.Thái độ Tạo cho học sinh hứng thú trong học tập,kích thích sự sáng tạo của học sinh.II Chuẩn bị:3.Giáo Viên:•Dụng cụ:Bộ cụng cụ điều chế axetileỐng nghiệm, ống dẫn khí•Hóa chất: Dung dịch Br2 , KMnO4 và dung dịch AgNO3 NH3 Canxicacbua CaC2, nước cất4.Học sinh:Chuẩn bị bài ankin trước ở nhàChuẩn bị cách tiến hành thí nghiệmIVTiến trình bài giảng:4.Ổn định lớp5. Kiểm tra bài cũ: Viết đồng phân và gọi tên ankin có CTPT là C5H86.Bài mớiHoạt động của Giáo viên Học sinhNội dungHoạt động 1: GV: giới thiệu cách điều chế axetilen trong công nghiệp. Để điều chế được canxicacbua người ta cho vào lò điện vôi sống và C ở nhiệt độ khoảng 20000C.GV: Trong công nghiệp để điều chế axetilen người ta dùng phương pháp nhiệt phân khí metanở 15000C và làm lạnh nhanhHoạt động 2: GV: Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của ankin?HS: có liên kết baGV: dự đoán tính chất hóa học của ankin?HS: có liên kết nên có phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp GV: cho học sinh tiến hành các THHS: báo cáo kết quả thí nghiệmHoạt động 3: GV: viết PTPU axetilen tác dụng với H2 theo 2 giai đoạn?HS: viết PTGV: nhận xét và kết luậnGV: yêu cầu HS viết PT dưới dạng tổng quátGV: Viết PT phản ứng axetilen với Br2 ?HS hoạt động nhóm: viết PT theo 2 giai đoạnGV: nhận xét và nhấn mạnh muốn dùng lại ở giai đoạn 1 cần thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp GV: viết PTPU etin tác dụng HClHS: viết PTGV: nhận xét và nhấn mạnh PU dùng lại ở giai đoạn 1GV: yêu cầu 1 HS viết PTPU axetilen và nước tỉ lệ 1:1?GV: nhận xét và kết luậnGV: cung cấp phản ứng ddime và trime hóaHoạt động 4:GV: nguyên tử H liên kết trực tiếp với C liên kết ba rất linh động dễ bị thay thế bằng nguyên tử kim loại.GV : viết PT tổng quátGV:viết PTPU của but1in với dung dich AgNO3 NH3 ?HS: thảo luận nhóm, viết PTPU?GV: nhận xétGV: viết PT phản ứng của axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 ?GV: nhận xet GV: viết PT PU thế bằng ion kim loại của but2in?HS: viết PTHoạt động 5:GV: gọi 1 HS lên viết PT ? Nhận xét tỉ lệ số mol CO2 và số mol H2O GV: cho 1 HS nhắc lại hiện tượng của thí nghiêm với dung dịch KMnO4 HS: thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trắc nghiệmNội dungVIĐiều chế3.Trong phòng thí nghiệm CaC2 + 2H2O ® Ca(OH)2 + C2H2 4.Trong công nghiệp 2CH4 CH  CH + 3H2VIITính chất hóa học CH≡CH 4.Phản ứng cộnga Phản ứng cộng H2 CH  CH + H2 CH2= CH2 CH  CH + 2H2 CH3 CH3 CnH2n2 + H2 CnH2nCnH2n2 + 2H2 CnH2n+2b Cộng Br2 CH≡CH+ Br2 BrCHCHBrBrCH=CHBr+ Br2 Br2 CH­CHBr2 c Phản ứng cộng HCl CH≡CH+ HCl CH2CH­Cl( vinyl clorua) CH2CH­Cl+ HClCH3CHCl2(1,1đicloetan) d Phản ứng cộng H2O CH  CH + HOH CH2= CH ↔ CH3─ C HO │ O ─ H anđêhit axetic e Phản ứng đime hóa, trime hóaCH  CH + H C  CH CH2= CH C  CH Vinylaxetilen3CH  CH 5.Phản ứng thế bằng ion kim loạiAgNO3 + 3NH3 +H2OAg(NH3)2OH+ NH4NO3 Phức chất, tan trong nướcPTTQ: R C  CH + Ag(NH3)2OH R C  CAg + H2O + 2 NH3CH3CH2 C  CH + Ag(NH3)2OH CH3 CH2 C  CAg + H2O + 2 NH3HC  CH +2Ag(NH3)2OH AgC  CAg + 2H2O + Bạc axetilua 4 NH3But1in không tác dụng với dd AgNO3 NH3 KL: chỉ có ank1in tham gia phan ứng thế bằng ion kim loại và dùng để nhận biết ank1in.6.Phản ứng oxi hóaa oxi hóa hoàn toàn2CnH2n2 + (3n1)O2 2nCO2 + (2n2)H2O nCO2> nH2O b phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Ankin làm mất màu dung dịch KMnO4 VIIIÚng dụng :Làm nguyên liệu Làm nhiên liệuBÀI TẬP CỦNG CỐCâu 1: Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch Br2 ?E.CH4 ; C2H4 ; C2H2F.C2H2 ; C2H4 ; CH2 = CH CH = CH2 G.C2H4 ; C2H2 ; C4H10 H.C3H6 ; CH º C CH3 ; C3H8Đáp án BCâu 2: Chất nào không tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac?E.But1inF.But2inG.PropinH.Etin Đáp án: BCâu 3: Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3NH3 dư tạo kết tủa vàng?B.4 B. 2 C. 3 D. 5 Đáp án BCâu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 ankin A ta thu được số mol của:A.CO2 < H2OB.CO2 > H2OC.CO2 = H2OD.Tất cả đều sai.Đáp án BCâu 5: Phân tử nào sau đây có thể trùng hợp ? (1) CH2 = CH2 ; (2) CH º CH (3) CH2 = CHCl ; (4) CH3 CH3 E.1, 3F.2, 3G.1, 2, 3, 4 H.1, 2, 3 Đáp án DIXTTThí nghiệmHiện tượng1Axetilen + dd Br2 Mất màu 2Axetilen + dd AgNO3 NH3 Kết tủa vàng3Axetilen+ dd KMnO4 Mất màu4Đốt cháy axetilenNgọn lửa sáng chói KIỂM TRA BÀI CŨ Viết CTCT đồng phân gọi tên ankin có CTPT C5H8? CH≡C-CH2-CH2-CH3 pent-1-in CH3-C≡C-CH2-CH3 pent-2-in CH≡C-CH-CH3 3-metylbut-1-in CH3 ( Tiết 2) NỘI DUNG BÀI HỌC • II- Điều chế axetilen • III- Tính chất hóa học • IV - Ứng dụng II- ĐIỀU CHẾ AXETILEN 1-Trong phòng thí nghiệm CaC2+ H2O Ca(OH)2+ C2H2 Canxicacbua t0 CaO  3C �� � CaC  CO 2- Trong công nghiệp CH4 15000C C H +3 H 2 III- TÍNH CHẤT HĨA HỌC Phản ứng cộng C C Phản ứng oxi hóa khơng hồn tồn LK đơi LK đơn H Phản ứng Phản ứng đime hóa, trime hóa THÍ NGHIỆM TN1: điều chế axetilen TN2: axetilen tác dụng với dung dịch brom TN3: axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 môi trường NH3 TN4: axetilen tác dụng với dung dịch KMnO4 TN5: đốt cháy axetilen 1- Phản ứng cộng a/ Phản ứng cộng hiđro CH≡CH+ 2H2 Ni, t0 CH3-CH3 Pd/PbCO Viết PTPƯ axetilen CH≡CH+ H2 t0 CH2=CH2 tác dụng với H2 theo PTTQ: Cgiai Pd/PbCO đoạn? C H H + H n 2n n 2n-2 Ankin CnH2n-2 + 2H2 t0 Ni, t0 Anken CnH2n+2 ankan b/ Cộng Brom : CH CH + Br -20 C Br-CH CHCH Br Br 1,2- đibrometen Br-CH CH-Br CH-Br + Br Br Viết PTPU axetilen tác dụng với dung Br Br 1,1,2,2- tetrabrometan dịch brom? Nhận xét Br-CH Ankin làm màu dung dịch Brom chậm anken c/ phản ứng cộng hiđroclorua CH≡CH + HCl xt, t0 CH2=CH−Cl (vinyl clorua) Viết PTPU axetilen tác dụng CH3−CHCl CH2=CH−Cl HCl2 giai đoạn với HCl+theo gọi tên sản phẩm? (1,1-đicloetan) CH≡CH+ HCl HgCl2 150-2000C CH2=CH-Cl Ankin Cộng Oxi hóa hiđro brom HX (HCl, H2O…) đime trime hóa phản ứng cháy màu dd KMnO4 Thế ion kim loại Ank-1-in Phản ứng dùng để phân biệt ank-1-in với anken ankin khác Đèn xì PVC IV- Ứng dụng C2H2 Giấm PVA Tổng hợp cao su BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Các chất sau làm màu dung dịch Br2 ? A CH4 ; C2H4 ; C2H2 B C2H2 ; C2H4 ; C4H6 C C2H4 ; C2H2 ; C4H10 D C3H6 ; C3H4 ; C3H8 Câu 2: Chất không tác dụng với dung dịch bạc nitrat amoniac? A But-1-in B Propin C But-2-in D Etin Câu 3: Có đồng phân ankin có cơng thức phân tử C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa vàng? A B C D Câu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin A ta thu số mol của: A CO2 < H2O B CO2 > H2O C CO2 = H2O D Tất sai Câu 5: Phân tử sau trùng hợp ? (1) CH2 = CH2 ; (2) CH  CH (3) CH2 = CHCl ; (4) CH3  CH3 A 1, C 1, 2, 3, B 2, D 1, 2, 7916534082 10 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m(g) ankin A thu 2,016 lít CO2 1,215g H2O, giá trị m ankin là: A 1,215g B 1,2g C 1,3g D Kết khác Câu 7: Cho chất sau: metan, etilen, but-2en axetilen Kết luận sau đúng? A Cả bốn chất có khả làm màu dung dịch brom B Có ba chất có khả làm màu dung dịch brom C Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat amoniac Khơng có chất làm nhạt màu D dung dịch kali pemanganat KÕt thóc Câu 1: Viết PTPU trùng hợp butađien , isopren trùng hợp (2) 7916534082 10 Câu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn anken A ta thu số mol của: A CO2 < H2O B CO2 > H2O C CO2 = H2O D Tất sai 7916534082 10 Câu 4: Phân tử sau trùng hợp ? (1) CH3-CH3 ; (2) CH2=CH-CH=CH2 (3) CH2 = CHCl ; (4) CH2= CH-CH3 2, 3, A 1, C B 2, D 1, 2, 7916534082 10 Câu 5: Đốt cháy hoàn tồn m(g) anka đien A thu 2,016 lít CO2 1,215g H2O, giá trị m ankin là: A 1,215g B 1,2g C 1,3g D Kết khác 7916534082 10 Câu 6:Cho chất sau: metan, etilen, but-2-en butađien Kết luận sau đúng? A Cả bốn chất có khả làm màu dung dịch brom B Có ba chất có khả làm màu dung dịch brom C Có hai chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat amoniac Không có chất làm nhạt màu D dung dịch kali pemanganat 7916530824 10 ... tồn Ankin làm màu dung dịch KMnO4 Ankin Cộng Oxi hóa hiđro brom HX (HCl, H2O…) đime trime hóa phản ứng cháy màu dd KMnO4 Thế ion kim loại Ank-1-in Phản ứng dùng để phân biệt ank-1-in với anken ankin. .. But-2-in D Etin Câu 3: Có đồng phân ankin có cơng thức phân tử C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo kết tủa vàng? A B C D Câu 4: Khi đốt cháy hoàn toàn ankin A ta thu số mol của: A CO2
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử ankin, bài giảng điện tử ankin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn