Bai luan cuu uoc luoc khao

6 166 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 23:47

BÀI LUẬN  MÔN HỌC: CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO ĐỀ TÀI: TĨM LƯỢC NGŨ KINH CỦA MƠI-SE, CHO BIẾT NHỮNG ĐIỀU NGŨ KINH DẠY VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN HỌC ĐƯỢC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TĐ TRẦN THỊ LÝ SINH VIÊN: TRẦN CÔNG KHUYÊN MÃ SỐ: K9-1962 I.Giới thiệu Là tạo vật Đức Chúa Trời, cần phải có hiểu biết chương trình Đấng Tạo Dựng dành cho loài người từ buổi ban đầu Và chương trình bày tỏ qua lời Đức Chúa Trời Kinh Thánh Hãy lược qua năm sách Kinh Thánh , gọi Ngũ Kinh Mơi-se để có nhìn khái qt đắn chương trình kỳ diệu Ngài II.Nội dung Môi-se người Đức Chúa Trời sử dụng để viết năm sách giai đoạn lãnh đạo tuyển dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nơ lệ Ai-cập tiến đất hứa A.Sách Sáng-thế Ký a.Tóm lược Sách Sáng-thế Ký phần giới thiệu toàn Kinh Thánh, Paul B.Hoff gọi “luống đất giống Kinh Thánh” sách luận sách Sáng Thế Ký Sách viết sau biến cố xuất hành, tức thời điểm dân Do Thái rời khỏi xứ Ai Cập sau 430 năm sống tha hương Sách chia thành phần với chủ đề nói phước hạnh Phần (chương 1-2) phước hạnh dành cho người vườn Ê-đen Chúa sáng tạo nên mn lồi Nhưng người đánh phước hạnh phần (chương 3-5) không lời Đức Chúa Trời Cứ người ngày xa đường tội lỗi để Chúa phải tẩy tất Đại Hồng Thủy có gia đình ưu tiên hưởng phước hạnh họ kính sợ Ngài phần (chương 6-9) Phần (1011) ký thuật phát triển lồi người trở lại đơng đúc đất kèm theo kiêu ngạo họ Và Chúa làm tản lạc loài người khắp đất cách cho họ nói nhiều thứ tiếng, từ sản sinh dân tộc đối tượng phước hạnh Ngài ban Phần (12-24) nói Áp-ra-ham người kính sợ tin cậy Đức Chúa Trời cách hết lòng để Ngài ban cho lời hứa sản sinh dòng dõi thánh, trở thành nguồn phước cho dân tộc Và thật, lời hứa bắt đầu thành thực ông sanh Y-sác tuổi già Nhưng kể từ đời sau, cháu ông dùng nhiều mưu mô để nhận phước hạnh phần (chương 25-26) Thậm chí, Gia-cốp hai trai Y-sác trở thành kẻ lừa đảo phước hạnh mà muốn nhận Điều ký thuật phần (chương 27-36) Trong lẩn trốn suốt 20 năm, Chúa dần thay đổi ông ban cho ông tên Y-sơ-ra-ên Kể từ đó, dân tộc Y-sơ-ra-ên dần hình thành qua dòng dõi Gia-cốp Phần (37-50) hành trình thật dài nhân vật Giơ-sép, Gia-cốp bị anh bán qua Ai-cập trải qua nhiều biến cố để Giơ-sép quay lại tha thứ cho anh trở thành nguồn phước gia đình cứu họ khỏi nạn đói năm sau b.Bài học Đức Chúa Trời tạo dựng nên người để ban phước hạnh cho người kinh nghiệm tình yêu thương Ngài Và trông mong phước hạnh từ nơi Ngài, Chúa cần tin cậy Chúa gương Áp-ra-ham để đời sống trở thành nguồn phước cho nhiều người Riêng cá nhân nhận học mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời điều cần yếu để kinh nghiệm phước hạnh Ngài ban cho Nhìn vào đời Sáng Thế Ký (Paul B.Hoff), p Giới Thiệu Niềm Tin Căn Bản (Nguyễn Sinh), thứ 44 Hê-nóc, Nơ-ê, Áp-ra-ham hay Giơ-sép, tơi thấy họ có mối liên hệ riêng tư, thân mật với Đức Chúa Trời thờ phượng nhờ họ nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời dành cho đời sống Bằng cách này, tin sống bình an, tin cậy lời làm theo điều Ngài muốn chúng hoàn tất sống đời B.Sách Xuất Ê-díp-tơ Ký a.Tóm lược Sách Xuất Ê-díp-tơ ký bắt đầu di dân 70 thành viên đại gia đình Gia-cốp hướng xứ Ê-díp-tơ để tránh khỏi nạn đói xảy khắp xứ Sau cư ngụ Ai Cập suốt 400 năm, gia đình trở thành dân Y-sơ-ra-ên đông đảo khiến dân Ai-cập ngày lo ngại tìm cách trừ diệt họ Tiếng kêu cầu dân Y-sơ-ra-ên thấu đến Đức Chúa Trời Và bụi gai cháy không tàn, Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se để giải cứu dân Ngài Môi-se đến gặp vua Ai-cập yêu cầu tha cho dân Y-sơ-ra-ên đáp lại giận từ nhà vua Vì vậy, Đức Chúa Trời dùng Môi-se giáng xuống khắp xứ Ai-cập tai vạ khủng khiếp Đến tai vạ thứ mười, Pha-ra-ơn để dân Y-sơ-răn Đức Chúa Trời cho họ kinh nghiệm nhiều quyền Ngài dẫn dắt họ xuyên qua lòng biển đỏ “như đất cạn” (Xuất Ê-díp-tơ Ký 15:19), dùng trụ mây trụ lửa che chở họ ngày đêm, ban nước từ đá phun ra, khiến ma-na chim cút từ trời sa xuống làm thức ăn nuôi họ Dân Y-sơ-ra-ên nhiều lần dâng lời ca tụng Đức Chúa Trời khơng lần họ lằm bằm, trách móc Chúa Mơi-se Sách Xuất Ê-díp-tơ ký kết lại dân dựng trại chân núi Si-nai Khi Môi-se lên núi nhận 10 điều răn, dân phạm tội thờ hình tượng bò vàng khiến cho hình phạt giáng họ Đã có đến 23.000 người chết tội lỗi 4, người hội chiêm ngưỡng vinh hiển Đức Chúa Trời ngự lên đền tạm vừa dựng nên b.Bài học Nhiều người thấy sau sống làm nô lệ Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên lại lang thang nơi đồng vắng khô khan, hiu quạnh Nhưng thật đằng sau chương trình vĩ đại Đức Chúa Trời để biệt riêng dạy dỗ dân đời sống thờ phượng phải lẽ trước mặt Ngài Chúng ta cần chuẩn bị hiểu biết nhiều đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời trở thành dân thuộc linh Ngài Tôi nhắc nhở nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời lúc nơi đời sống cá nhân Thờ phượng Chúa qua việc làm mình, danh Chúa tơn thánh trước mặt người Điều áp dụng cơng việc làm ăn, cách đối xử với người thân, mối liên hệ xã hội người Mặt khác, việc ý thức cứu chuộc Ngài đem khỏi ách nô lệ tội lỗi đem dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai-cập giúp có đời sống thờ phượng đẹp lòng Ngài C.Sách Lê-vi Ký a.Tóm lược Sách Lê-vi Ký bày tỏ cách rõ ràng chi tiết Chúa đẹp lòng đời sống dân Ngài Đó đời sống nên thánh trọn vẹn, địa vị mà Giáo Trình Cựu Ước Lược Khảo (Huang Sabin), p Giáo Trình Cựu Ước Lược Khảo ((Huang Sabin), p 11 nếp sống theo Ngài Sách Lê-vi Ký qua nhiều phương diện thánh khiết phương cách, đối tượng thời điểm để trở nên thánh khiết Phương cách để Đức Chúa Trời chấp nhận dâng lên lễ quy định (chương 1-7) Yêu cầu của lễ phải thú vật dưỡng tinh sạch, ăn thịt chiên, dê, bò đực bò cái, non hay già phải thầy tế lễ tuyển chọn Chúa dâng lên Trong trường hợp nghèo thay bồ câu (chương 810).5 Đối tượng nhắc đến phải trở nên thánh khiết không giới hạn điều gì, từ vật dụng sử dụng đơi có đụng đến nghi lễ thờ phượng (chương 11-15) Và thành phần quan trọng người dự phần vào Cho dù dân chúng hay thầy tế lễ thượng phẩm tất phải thánh khiết Thật vậy, thánh khiết trở thành mạng lịnh dành cho tất người riêng Những chương tiếp sau nhắc đến lệnh cấm phong tục ngoại giáo quy định lễ hội mùa màng (chương 16-25) Và cuối cùng, thời điểm để trở nên thánh khiết dĩ nhiên lúc đời sống dân Ngài Chẳng có thời điểm dành cho tội lỗi Tại đây, sách Lê-vi ký đề cập đến điều kiện để hưởng phước lành từ Đức Chúa Trời (chương 2637) b.Bài học Đức Chúa Trời ban điều để giúp dân Y-sơ-ra-ên sống với chương trình tốt đẹp mà Ngài ban cho họ với tư cách dân giao ước Ngài Hai chữ "thánh khiết" với người dường xa vời thừa hưởng chất tội lỗi từ thời Ađam Nhưng nhờ cậy nơi huyết báu Chúa Giê-xu, sinh tế trọn vẹn với Đức Chúa Trời, người xem thánh khiết trước mặt Ngài Điều mà thân nhắc nhở tất chúng ta, không loại trừ phải đeo đuổi thánh khiết thời điểm, nơi đến việc làm đời sống hàng ngày Nhưng để thực điều sống xung quanh đầy dẫy gian ác, chống nghịch Chúa Chúng ta cần thường xuyên xét trước lời Ngài để nhìn thấy sai trật, kịp thời ăn năn, xin Chúa tha thứ thêm lực để tiếp tục theo đuổi đời sống thánh khiết trước mặt Ngài D.Sách Dân số Ký a.Tóm lược Tên Dân số ký phát sinh từ dịch tiếng Latin tiếng Vulgate (numeri), tên dùng để gọi dựa hai lần kiểm tra dân số đoạn 26 nguyên Hê-bơ-rơ sách Dân số ký gọi "Trong đồng vắng" Qua sách Dân số ký, Mơi-se tiếp tục ký thuật lại hành trình dân Y-sơ-ra-ên đồng vắng bắt đầu kiện kiểm tra dân số Sau việc xếp lại trại quân Y-sơ-ra-ên chi phái, đồng thời thiết lập trách nhiệm người Lê-vi cháu họ thờ phượng Chúa đền tạm Tất diễn hiệp phục Nhưng phần lằm bằm dân cấp lãnh đạo Nếu cấp lãnh đạo thiếu tôn trọng với Mơi-se dân việc mau chóng vào đất hứa Một nguyên nhân điều xuất phát từ Cựu Ước Phán Truyền, chương Giáo Trình Cựu Ước Lược Khảo(Huang Sabin), p 14 Ngũ Kinh (Dick Voodwrad), chương xiii lời tường trình khác 12 thám tử sau hành trình thám xứ Ca-na-an Các thám tử công nhận Ca-na-an sứ màu mỡ, tốt tươi điểm khác lòng tin tiến chiếm xứ nỗi lo sợ thất bại đối diện với kẻ thù to cao, hùng mạnh Và dân thiếu tin cậy Đức Chúa Trời để lần lằm bằm, oán trách, mong ước chết sa mạc thay vào đất hứa Cuối cùng, họ phải trả giá cho bất tuân qua lời tuyên án Đức Chúa Trời "những thây ngã nằm đồng vắng nầy từ hai mươi tuổi lên, kẻ lằm bằm ta, chẳng vào xứ mà ta thề cho ở, ngoại trừ Ca-lép " (Dân số ký 14:29-30) Từ chương 20 có lẽ cột mốc buồn sách hai người thân cận Mơi-se qua đời ông vấp phạm thái độ với Đức Chúa Trời đập vầng đá thay cần dùng lời nói Nhân vật đề cập đến chương sau Ba-la-am, tiên tri ngoại đạo lại lời Chúa Sau việc Mơi-se chọn Giơ-s làm người kế vị để dẫn hệ vào đất hứa b.Bài học Sách Dân số Ký dạy lời Đức Chúa Trời với thái độ cần có kiên trì, kính sợ, tin cậy khẳng khái Sự lời luôn đem đến phước hạnh đời sống người theo Chúa người lân cận xung quanh họ Còn bất tuân nhận lấy sửa phạt, dạy dỗ Đức Chúa Trời hầu cho họ nhận sai lầm sớm quay lại đầu phục Ngài Bản thân rút học lời cho riêng khía cạnh khác Đó đơi chưa hiểu biết cần phải lời Chúa hồn cảnh tin cậy nơi quyền lòng thương xót Chúa mà làm Vì có nhiều điều sau hiểu biết biết tất dạy dỗ Chúa ích lợi cho đời sống E.Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký a.Tóm lược Sách Phục-truyền Luật Lệ Ký viết ba giảng Môi-se dành cho dân Y-sơ-ra-ên, riêng thứ chia làm hai phần nên tóm lại chia sách thành phần giai đoạn tịnh tiến việc phát triển lời Chúa đời sống người Giai đoạn thứ (chương 1-4) lắng nghe lời Chúa Đây thông điệp quan trọng giải Môi-se Trong giai đoạn thứ hai (chương 5-11) từ việc lắng nghe lời Chúa dẫn đến việc hiểu biết lời Chúa Nhưng điều xảy dân lắng nghe lời Chúa với thái độ "hết lòng, kính mến phục Giê-hơ-va" (Phục Truyền 10:12) Giai đoạn thứ (chương 12-26) tiến lên bước cao nắm vững lấy lời Ngài Trong phần này, Môi-se đưa cảnh báo không lời qua cụm từ "cất kẻ ác", "cất ác", "trừ ác" Rất nhiều trường hợp dân trước bị Đức Chúa Trời kỷ luật khơng theo mạng lệnh Ngài Giai đoạn thứ 4(chương 27-34) cao trào thông điệp mà Môi-se muốn bày tỏ cho dân Ơng tập trung nói giao ước Đức Chúa Trời Đó đời sống vô phước hạnh họ bước lời Đức Chúa Trời Ơng khơng qn nhắc họ phải tái lập lại giao ước với Đức Chúa Trời tiến vào đất hứa b.Bài học Qua câu chìa khóa tồn sách "Ngươi phải hết lòng, hết ý, kính mến Giê-hơ-va Đức Chúa Trời ngươi" nhắc người thái độ đời sống theo Chúa Ngài mong muốn nhìn thấy lời xuất phát từ lòng u kính Chúa từ việc sợ hãi hình phạt cho kẻ bất tuân Vâng lời kinh nghiệm tình yêu cứu chuộc Ngài điều răn nặng nề với Riêng cá nhân nhắc nhở thêm hai chữ "phục truyền" dễ giống dân Y-sơ-ra-ên lãng quên, xem nhẹ bị chi phối hoàn cảnh xung quanh, mục tiêu đời sống cá nhân mà bỏ qua mạng lệnh Ngài Mỗi người cần thường xuyên nhắc lại, truyền lại, nói mạng lệnh Chúa cho thân, cho người lân cận, cho hệ để không sai lệch khỏi đường theo Chúa đời sống giống Chúa III.Kết luận Dù qua cách sơ lược Ngũ Kinh Môi-se, nhận thấy quyền vĩ đại lòng thương xót lớn lao Đức Chúa Trời dân Y-sơ-ra-ên Mặt khác, gộp chung lại, Ngũ Kinh xem lời cảnh báo, lời kêu gọi với dân Y-sơ-ra-ên nói riêng người nói chun, từ bỏ sức riêng để sống đời nhờ cậy sức Chúa hầu cho nhận sống đời đời Nhiều Chúa đọc qua Ngũ Kinh xem sách lịch sử với nhiều biến cố khơng có nhiều liên hệ với thân mình, nên nhớ Đức Chúa Trời dân Y-sơ-ra-ên xưa, Đức Chúa Trời thờ phượng “Đức Chúa Jêsus Christ hơm qua, ngày nay, đời đời không thay đổi”.Nên phải “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khơn, mà kính mến Chúa Đức Chúa Trời” Tài liệu tham khảo Sáng Thế Ký - Paul B.Hoff Niềm Tin Căn Bản - Nguyễn Sinh Giáo Trình Cựu Ước Lược Khảo - Huang Sabin Cựu Ước Phán Truyền Ngũ Kinh - Dick Voodwrad ... thuật phần (chương 2 7-3 6) Trong lẩn trốn suốt 20 năm, Chúa dần thay đổi ông ban cho ông tên Y-sơ-ra-ên Kể từ đó, dân tộc Y-sơ-ra-ên dần hình thành qua dòng dõi Gia-cốp Phần (3 7-5 0) hành trình thật... Môi-se đến gặp vua Ai-cập yêu cầu tha cho dân Y-sơ-ra-ên đáp lại giận từ nhà vua Vì vậy, Đức Chúa Trời dùng Môi-se giáng xuống khắp xứ Ai-cập tai vạ khủng khiếp Đến tai vạ thứ mười, Pha-ra-ôn... thành dân Y-sơ-ra-ên đông đảo khiến dân Ai-cập ngày lo ngại tìm cách trừ diệt họ Tiếng kêu cầu dân Y-sơ-ra-ên thấu đến Đức Chúa Trời Và bụi gai cháy không tàn, Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se để giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai luan cuu uoc luoc khao, Bai luan cuu uoc luoc khao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn