KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI DÀNH CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21

17 77 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 19:13

Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI DÀNH CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21 TS Đỗ Văn Hùng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQGHN Tóm tắt: Nghiên phân tích tầm nhìn xu phát triển đặt hội thách thức cho ngành thư viện giới Việt Nam kỷ nguyên thông tin Những thách thức hội đặt cho ngành thư viện phải tích cực đổi hợp tác để phát triển, yếu tố người đóng vai trò định đến tương lai ngành thư viện Xây dựng khung lực cốt lõi bước tiến trình đổi nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân Trên sở phân tích thực trạng đào tạo nhân lực ngành thư viện Việt Nam tham khảo khung lực IFLA, Mỹ, Úc Canada, nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận chuẩn đầu theo phương pháp CDIO khung lực cốt lõi dành cho cán thư Việt Nam kỷ 21 Từ khóa: Khung lực cốt lõi; cán thư viện; đào tạo nhân lực; tầm nhìn tào cầu; thơng tin thư viện Tầm nhìn xu đặt cho ngành thư viện Năm 2017, IFLA (Liên đoàn Quốc tế Hội Cơ quan thư viện) khởi động chương trình quốc tế Xây dựng tầm nhìn tồn cầu cho ngành thư viện tồn giới (IFLA, 2017) Cơ sở để IFLA đưa chương trình với thay đổi khoa học cơng nghệ, kinh tế xã hội tồn cầu tác động mạnh mẽ đến ngành thư viện, thư viện cần có hợp tác việc xây dựng cho sứ mệnh chung dựa giá trị phổ quát kỷ nguyên thông tin Câu hỏi đặt làm để cán thư viện thư viện trì sứ mệnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội bối cảnh công nghệ thay đổi không ngừng (Coghill & Russell, 2017)? Các thư viện ngày khơng thực thể riêng tách biệt cộng đồng hay địa phương mà phục vụ, thay vào bối cảnh xã hội Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 thông tin số kết nối trực tuyến thư viện phải tham gia cộng đồng chung để quay trở lại phục vụ cho cộng đồng riêng tốt Tầm nhìn tồn cầu mà IFLA đưa cho ngành thư viện kỷ 21 là: ngành thư viện lớn mạnh hợp tác thống toàn cầu để thúc đẩy xã hội học tập khơng có nạn mù chữ tiếp cận giáo dục, xã hội có trách nhiệm cao người cam kết giá trị cốt lõi tự do, công xã hội phát triển, xã hội thông tin mà cá nhân có nguồn lực, giáo dục kỹ để tự tiếp cận miễn phí đến nguồn thơng tin đáng tin cậy có giá trị qua hỗ trợ quyền tự cá nhân vấn đề kinh tế, xã hội trị Theo IFLA (2018), để hồnh thành sứ mệnh trên, ngành thư viện cần tập trung vào 10 vấn đề cốt lõi, là: tập trung thúc đẩy việc cung cấp thông tin tri thức cách bình đẳng miễn phí, cán thư viện phải người dẫn đầu việc thúc đẩy tự tri thức; cam kết sâu sắc với vai trò cốt lõi việc hỗ trợ xóa mù chữ, tăng cường việc học đọc người dân; tập trung vào phục vục cộng đồng cách cụ thể hiệu quả, thư viện phải thực hiểu nhu cầu cộng đồng phục vụ xây dựng dịch vụ phù hợp; thúc đẩy ứng dụng đổi lĩnh vực kỹ thuật số; tìm kiếm ủng hộ mạnh mẽ cho ngành thư viện cấp quốc gia khu vực; nhận thức rõ tìm kiếm tài trợ cho hoạt động thư viện thách thức lớn nhấn chúng ta, thư viện cần phải cho bên liên quan hiểu giá trị tác động thư viện cộng đồng; mong muốn thúc hợp tác phát triển quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, xây dựng ngành thư viện thống (united library field); thực mong muốn loại bỏ quan liên ngại thay đổi tồn ngành thư viện; tự hào người bảo vệ tài sản trí tuệ tri thức giới, thư viện thúc đẩy tối đa việc truy cập đến nguồn tri thức nhân loại; thu hút hệ chuyên gia thư viện trẻ cam kết sâu sắc mong muốn dẫn dắt xu phát triển ngành, để làm điều ngành thư viện cần tạo điều kiện cho hệ trẻ có hội thực việc học tập, phát triển dẫn dắt IFLA xu diễn có tác động trực tiếp đến ngành thư viện thúc đẩy thay đổi ngành (IFLA, 2016) Thứ nhất, công nghệ vừa mở rộng giới hạn truy cập đến thơng tin, với câu hỏi đặt mà thông tin dễ chia sẻ thực người sở hữu thông tin? Các vấn đề quyền số, truy cập đến nội dung số mượn tài liệu số đặt cho thư viện thách thức việc tiếp cận thu thập, lưu trữ, tổ chức chuyển giao thông tin theo phương thức hoàn toàn Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 Chúng ta sống thời đại bùng nổ thông tin với lượng thông tin khổng lồ tạo hàng ngày, việc lựa chọn thông tin phù hợp biển thông tin thực thách thức cá nhân Mỗi ngày có 2.5 Exabytes liệu tạo ra, tương đương gấp 250.000 lần độ lớn Thư viện Quốc hội Mỹ (Khoso, 2016) John Naisbitt khẳng định chết đuối thơng tin, chết đói tri thức (NLB, 2017) - vấn đề mà công dân số (digital citizen) phải đối mặt kỷ nguyên thông tin số Cán thư viện làm để hỗ trợ cơng dân số thích nghi với mơi trường này? Điều họ phải công dân số thực với tảng tốt lực thông tin số Xu thứ hai giáo dục trực tuyến dân chủ hóa phá vỡ kết cấu hoạt động học tập toàn cầu Giáo dục trực tuyến (MOOC, OCW) miễn phí xu Câu hỏi đặt giáo dục trực tuyến miễn phí thực giá trị nào? Giá trị giáo dục mở tạo hội học tập cho tất người Giáo dục mở đường hữu hiệu khả thi để thỏa mãn muốn có trình độ đại học mà khơng tạo thêm gánh nặng cho giáo dục đại học Người học tham gia khóa học lúc nơi với giá rẻ chí miễn phí để phục vụ nhu cầu đặc thù cơng việc Các khóa học đóng gói theo cá nhân hóa, nguồn học liệu chất lượng truy cập mở miễn phí (tài nguyên giáo dục mở OER) Theo Cerny (2015) trường đại học trở thành trung tâm cộng đồng, nơi kết hợp sức mạnh tổng hợp đào tạo thức phi thức Các trường ứng dụng công nghệ để thay đổi hệ thống giáo dục truyền thống nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội học tập kỷ nguyên thông tin Xu đặt thách thức cho thư viện thực thể khơng thể thiếu hệ thống Thư viện nhân tố tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận đến xu giáo dục thông qua việc cung cấp kỹ cho người học cung cấp sở hạ tầng để họ truy cập rộng rãi đến nguồn thơng tin có chất lượng, đến khóa hoc mở Cán thư viện tham gia xu với vai trò nhà giáo dục, trực tiếp tham gia vào tiến trình thúc đẩy giáo dục mở địa phương pham vi toàn cầu Xu thứ ba ranh giới quyền riêng tư bảo vệ liệu xác định lại bối cảnh Câu hỏi đặt là người bạn tin tưởng – phủ bạn máy tìm kiếm? Vấn đề thu thập, quản lý sử dụng thơng tin cá nhân đặt nóng hết mà sản phẩm, dịch vụ người sử dụng trực tuyến Wikileaks công bố hàng ngàn trang tài liệu Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 việc phủ thu thập thơng tin cơng dân, hay Facebook vướng vào việc hỗ trợ hãng phân tích số liệu Cambridge Analytica khai thác liệu người dùng ví dụ thực tế vấn đề riêng tư bảo vệ liệu cá nhân bị xâm phạm Thư viện triển khai dịch vụ trực tuyến, kết hợp với đối tác cơng nghệ, tài dịch vụ, tham gia mạng xã hội… phải cần lưu ý đến vấn đề quyền riêng tư người dùng liệu cá nhân mà họ thu thập Với luật vừa đời Luật tiếp cận thông tin (2016) Luật an ninh mạng (2018), thư viện cán thư viện cần trang bị cho kiến thức tảng an tồn thơng tin bảo vệ quyền riêng tư cá nhân Xu thứ tư xã hội trực tuyến siêu kết nối lắng nghe trao quyền cho cá nhân, nhóm cộng đồng có tầm ảnh hưởng Internet mạng xã hội làm thay đổi cách người ta tương tác với Người ta kết nối, lập nhóm chia sẻ vấn đề có mối quan tâm cách dễ dàng Tương tác trực tuyến phủ nhận xu chủ đạo thời gian tới Xu mang lại lợi ích thiết thực, nhiên tiềm ẩn rững rủi ro tiềm tàng, vấn đề an toàn an ninh tham gia mạng xã hội trực tuyến cảnh bảo tất người Vai trò thư viện bối cảnh tham gia đào tạo hệ người dùng internet áp dụng cách tích cực tiêu chuẩn hành vi văn hóa có giá trị truyền thống vào mơi trường số trực tuyến Nói cách khác xây dựng văn hóa mạng mơi trường kết nối số Xu thứ năm kinh tế thơng tin tồn cầu chuyển đổi cơng nghệ Các cơng nghệ điện tốn đám mây, liệu lớn, blockchain, trí tuệ nhân tạo, robot, vạn vật kết nối với kinh tế chia sẻ yếu tố có tác động trực tiếp đến kinh tế quốc gia Trong kinh tế này, lực lượng lao động bị tác động mạnh với thay dần người phần lớn công việc Thư viện với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ bị tác động sớm Câu hỏi đặt khâu cơng việc thư viện tự động hóa, thơng tin số hóa, người dùng chủ động khai thác thơng tin, vai trò cán thư viện đâu? Có thể khẳng định vai trò cốt lõi cán thư viện không thay đổi, cách họ thực vai trò thay đổi Mô tả cán thư viện kỷ 21 gói gọn người mơi giới cung cấp thông tin dựa tảng công nghệ Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 Hình 1.vai trò cán thư viện mơi trường thơng tin số Bối cảnh nước, Việt Nam tiến trình đổi mạnh mẽ giáo dục đặc biệt giáo dục đại học đào tạo nghề Trong giáo dục đại học tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng phát triển đào tạo nghề nghề, thúc đẩy lực tự học suốt đời người học, trọng phát triển kỹ năng lực người học thay tập trung truyền thụ kiến thức Đổi nội dung chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu thực tiễn nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển mục tiêu ưu tiên giáo dục đại học Việt Nam (MOET 2014) Những thay đổi đặt cho thư viện - đơn vị hỗ trợ giáo dục quốc dân nhiệm vụ tham gia vào đổi giáo dục thúc đẩy nhu cầu tự học người dân, xây dựng xã hội học tập kiến tạo Thực trạng đào tạo ngành thông tin - thư viện Việt Nam Hiện có chương trình Bộ giáo dục Đào tạo thức cung cấp mã ngành Quản lý thơng tin ngành Thông tin – thư viện, trước 2018 ngành Thông tin học Khoa học thư viện (MOET 2017) Việc thay đổi cho thấy dịch chuyển tư ngành nghề, trọng đến quản trị thông tin bối cảnh kinh tế Việt Nam có dịch chuyển lớn sang kinh tế thơng tin tri thức Cả nước có 12 trường đào tạo ngành thư viện với đủ ba bậc đào tạo: cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ Hàng năm đào tạo cung cấp cho thị trường lao động khoảng 1000 nhân lực Khảo sát chương trình đào tạo ngành TTTV trường đại học hàng đầu Việt Nam cho thấy, khoảng cách lớn đào tạo nước với yêu cầu IFLA yêu cầu lực cầncho cán thư viện kỷ 21 (IFLA, 2012) Xem bảng Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 Nghiên cứu số vấn đề bất cập đào tạo nghề thư viện nay: • Còn khoảng cách lớn nội dung đào tạo chương trình đào tạo nguồn nhân lực thư viện Việt Nam với giới Các nội dung mang tính ứng dụng cơng nghệ, quản trị tri thức, môi trường thông tin, tác động xã hội xã hội thông tin, đạo đức nghề nghiệp, tri thức địa chưa trường quan tâm • Các chương trình đào tạo nặng lý thuyết, tỷ lệ thực hành, thực tập thực tế thấp Bênh cạnh có trùng lặp nội dung đào tạo học phần chương trình đào tạo • Tỷ lệ học phần đại cương không liên quan trực tiếp đến chun mơn cao, điều dẫn đến việc hạn chế thời lượng dành cho đào tạo nội dung chuyên ngành lĩnh vực có liên quan • Các chương trình thiết kế cứng chưa thực linh hoạt cho người học, tỷ lệ môn học tự chọn thấp • Đào tạo thường xuyên, hay họi đào tạo nâng cao trình độ cho người làm chưa thực trọng Các trường đầu tư triển khai cho hoạt động đào tạo mang tính quy, mảng đào tạo thường xuyên bị bỏ ngỏ Các tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa thực quan tâm đến vấn đề Các hoạt động đào tạo thường xuyên thiếu tính định hướng chiến lược chung Bảng So sánh mức độ đáp ứng chương trình đào tạo Việt Nam chuẩn IFLA Nội dung LIS1 LIS2 LIS3 LIS4 LIS5 LIS6 LIS7 Nội dung 1a: Môi Thấp trường thông tin, tác động xã hội xã hội thông tin, đạo đức nghề nghiệp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Nội dung 1b: Chính Trung Trung Trung sách thơng tin, Lịch Bình Bình bình sử thơng tin thư viện Cao Trung bình Cao Trung bình Chương trình ĐT Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 Nội dung 2: Tạo lập, Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung kết nối sử dụng bình bình bình bình bình bình bình thơng tin Nội dung 3: Đánh giá Trung nhu cầu tin thiết kế bình dịch vụ đáp ứng nhu cầu tin Cao Cao Trung bình Cao Cao Trung bình Nội dung 4: Quy trình Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung chuyển giao thơng tin bình bình bình bình bình bình bình Nội dung 5: Quản trị nguồn lực thông tin bao gồm: tổ chức, xử lý, truy xuất, lưu trữ bảo quản thơng tin định dạng trình bày khác Cao Trung Trung bình bình Cao Nội dung 6: Nghiên cứu, phân tích diễn giải thơng tin Cao Trung Trung Trung bình bình bình Trung Trung Trung bình bình bình Cao Trung Trung bình bình Nội dung 7: Ứng Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung dụng cơng nghệ thơng bình bình bình bình bình bình bình tin truyền thơng vào tất khía cạnh sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện Nội dung 8: Quản trị Trung Thấp tri thức bình Thấp Trung Thấp bình Thấp Trung bình Nội dung 9: Quản lý Trung Trung Trung Trung Trung Trung Trung quan thơng tin bình bình bình bình bình bình bình Nội dung 10: Đáng Thấp giá hiệu sử dụng Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 thông tin thư viện phương pháp định tính định lượng Nội dung 11: Hiểu Thấp biết hệ tri thức địa: hiểu nhu cầu cung cấp thông tin dịch vụ cho cồng đồng cụ thể Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Ghi chú: để đảm bảo tính khuyết danh nghiên cứu, chúng tơi mã hóa chương trình đạo tạo trường đại học từ LIS1 đến LIS7 Chuẩn đầu khung lực cho cán thư viện 3.1 Tiếp cận chuẩn đầu theo phương pháp CDIO Năm 2010, Neil Gaiman phát biểu bầu làm chủ tịch danh dự tuần lên thư viện quốc gia Hoa kỳ phát biểu: Google mang đến cho bạn 100,000 câu trả lời, chuyên gia thư viện đưa cho bạn câu trả lời xác Phát biểu Gaiman cho thấy vai trò chuyên gia thư viện việc cung cấp thơng tin xác, nhu cầu cho người dùng tin không thay đổi theo thời gian ảnh hưởng công nghệ Vậy làm để đào tạo chuyên gia thông tin để cạnh tranh với google giới số? Trước tiên thay đổi phương pháp đào tạo với việc xác định rõ chuẩn đầu cho người học cách chương trình tạo tạo quy đào tạo thường xuyên Học tập tích hợp trải nghiệm chủ động theo phương pháp CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate: hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực vận hành) xu trường đại học áp dụng (Gunnarsson, 2017) Đây quy trình đào tạo vào chuẩn đầu (learning outcome-based), đề cao tính sáng tạo, trọng đến phát triển kỹ thái độ người học, gắn kết khả làm việc sinh viên với yêu cầu nhà tuyển dụng Giúp người học phát triển toàn diện với kỹ Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 cứng kỹ mềm để nhanh chóng thích ứng với mơi trường làm việc ln thay đổi chí đầu việc thúc đẩy thay đổi THÁI ĐỘ Biết = lực kiểm soát hành vi cá nhân Cam kết KỸ NĂNG Biết cách làm = thực thi công việc cụ thể Năng lực Đảm bảo thành cơng Q trình Mục tiêu KIẾN THỨC Biết = hiểu thơng tin Hình Chuẩn đầu theo kiến thức – Kỹ – Thái độ Năng lực tích lũy người học sau tốt nghiệp thể qua ba khía cạnh đánh giá là: kiến thức, kỹ thái độ Từ kiến thức chung cung cấp, người học hiểu thơng tin tiếp nhận, chuyển hóa thơng tin thành kiến thức riêng để phản ánh hiểu giới quan sống, hiểu lĩnh vực làm việc Trong kỹ giúp người học triển khai hồn thành công việc cụ thể cách tốt nhất, đặc biệt kỹ nẵng giúp họ phối hợp tổ chức hợp tác cơng việc Trong thái độ, thói quen hay hành vi giá trị cá nhân mà người cần tích lũy theo năm tháng, dĩ nhiên hoạt động giáo dục có vai trò xây dựng hình thành giá trị Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 tảng Thái độ sống, thái độ làm việc người có định quan trọng thành cơng người 85 % Nghe Đặt câu hỏi Giao tiếp Phản hồi Quan sát Đặt mục tiêu 10 Chính trực Chăm Cam kết Cẩn thận Lạc quan Nhạy cảm Điềm tĩnh Không phê phán Say mê Thấu cảm 15 Các kiến thức chung % bản, khoa học, học thuyết, thông tin, số, số liệu, biểu đồ, mơ tả… KIẾN THỨC Hình Mức độ đóng góp kiến thức, kỹ thái độ vào thành cơng cá nhân Do chương trình đào tạo phải thiết kế với việc đặt trọng vào phát triển lực cho người học Theo nghiên cứu nhất, kiến thức yếu tố quan trọng dẫn đến thành công công việc, chiếm 15%, thái độ sống, kỹ cá nhân đóng vai trò 85% thành cơng cá nhân Đây vấn đề đặt cho giáo dục đặt nặng vấn đề truyền dạy kiến thức theo lối hàn lâm Điều đặt 10 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 đào tạo ngành thông tin - thư viện trường đào tạo ngành hạn chế yếu tố thực hành nghề nghiệp phát triển lực tư sáng tạo cá nhân 3.2 Khung lực cho cán thư viện Kiến thức tảng Kỹ mềm Công nghệ thông tin Cán thư viện Lãnh đạo, quản lý Nghiên cứu, Chuyển giao Xây dựng quản trị nguồn lực thơng tin Hình Năng lực cầncán thư viện kỷ 21 Trên cở tham khảo khung lực dành cho cán thư viện Mỹ (ALA, 2009), Canada (CARL, 2010), Úc (ALIA, 2014) IFLA kết hợp với khảo sát thực tiễn Việt Nam, đề xuất khung lực dành cho cán thư viện Việt Nam kỷ 21 Trong lực cán thư viện hình thành nhóm lĩnh vực Xem Hình * Kiến thức tảng (Foundational Knowledge) Bao gồm kiến thức môi trường xã hội, văn hóa, kinh tế, trị thơng tin nơi họ sống làm việc Kiến thức nghề thư viện vấn đề đạo đức, giá trị quy tắc nghề thư viện; vai trò thư viện 11 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 việc thúc đẩy tự chia sẻ tri thức, tự trí tuệ thơng qua việc xây dựng, quản lý lưu trữ tài liệu khoa học; hiểu biết nguồn học liệu học thuật đơn vị chuyên cung cấp học liệu học thuật, tạp chí truy cập mở, nguồn học liệu uy tín; kiến thức sở hữ trí tuệ, quyền tác giả để cung cấp thông tin cho người dùng cách hiệu quy định pháp luật Hiểu biết cặn kẽ đơn vị mà họ làm việc như: cấu trúc tổ chức, quy trình định, quy trình cơng việc, tài chính, sách, chiến lược bổ sung, dịch vụ cung cấp, đối tượng bạn đọc mà họ phục vụ…; ngồi họ nắm tranh tổng quan tổ chức mang đơn vị họ phục vụ với tầm nhìn, mục tiêu chiến lược phát triển chung tổ chức Khơng thế, hiểu biết rộng môi trường làm việc bên tổ chức (trong nước quốc tế) yêu cầu bắt buộc cán thư viện phải biết để họ điều hành hoạt động thư viện hiệu bối cảnh hội nhập * Kỹ mềm (Interpersonal skills) Kỹ mềm hay kỹ cá nhân coi nhóm yếu tố định thành công cá nhân Kỹ mềm bao gồm: khả thích ứng, linh hoạt, hứng thú với trải nghiệm kiến thức mới; khả giao tiếp, tuyên truyền để cộng đồng thấy vai trò tần quan trọng thư viện; lực đàm phán để đạt đồng thuật giải vấn đề đặt ra, khả quản lý thay đổi với tư mở sàng thích ứng tình khác nhau; khả định, kỹ giải vấn đề; có sáng kiến tư sáng tạo tư đổi mới; khả phối hợp hợp tác công việc; kỹ marketing để chủ động giới thiệu sản phẩm dịch thư viện đến người dùng, kỹ định hướng tư vấn, kỹ viết kỹ thuyết trình Trong nghiên cứu mình, Hawamdeh Foo (2001) cho thói quen, hành vi ứng xử thái độ lực quan trọng cán thư viện * Lãnh đạo quản lý (Leadership and Management) Năng lực lãnh đạo quản lý cho nhóm lực giúp cán thư viện chủ động tổ chức hoạt động thư viện cách hiệu Năng lực thể thông qua khả gây ảnh hưởng tạo động lực cho người khác công việc mơi trường làm việc Các kiến thức liên quan đến lãnh đạo quản lý bao gồm: quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, phát triển dịch vụ nguồn lực thông tin, quản trị rủi ro, quản trị dự án, lực thẩm định 12 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 đánh giá, kỹ hợp tác phối hợp bên liên quan Không cán quản lý thư viện, nhân viên thư viện cần trang bị tối thiểu lực để tổ chức thực công việc * Xây dựng quản trị nguồn lực thông tin (Information Resources and Organization of Recorded Knowledge and Information) Cán thư viện có kiến thức tảng tổ chức phát triển quản lý nguồn lực thông tin thư viện phục vụ cho nhu cầu người dùng tin Kiến thức bao gồm: hiểu vòng đời ấn phẩm khoa học; phát triển quản lý sưu tập; kiến thức tổ chức thông tin số lựa chọn, thu thập, lưu trữ, mô tả, tổ chức tài liệu số với nhiều định dạng khác nhau; kiến thức bảo quản số quy tắc bản, sách, quy trình, dịch vụ hoạt động cần thiết để đảm bảo cho việc truy cập lâu dài; kiến thức lưu trữ bảo quản tài liệu in ấn; Hiểu biết thông tin tổ chức để từ xây dựng quản trị loại sở liệu thư viện Sử dụng hệ thống tiêu chuẩn mô tả thư mục, siêu liệu, đánh mục phân loại tri thức để tổ chức thông tin tri thức * Năng lực thông tin (Information Literacy) Năng lực thông tin (NLTT) coi lực thiết yếu cá nhân kỷ 21 SCONUL đề xuất mơ hình trụ cột NLTT (SCONUL, 2011) NLTT bao gồm: nhận dạng (Indentify): có khả nhận dạng nhu cầu thơng tin cần; phạm vi (Scope): có khả truy cập đến nguồn tri thức khác để lấp đầy hiểu biết vấn đề bạn quan tâm Tức biết cách khác để đáp ứng nhu cầu tin; lập kế hoạch (Plan): biết cách xây dựng chiến lược tìm tiếm xác định thơng tin liệu; thu thập (Gather): có khả định vị truy cập đến nguồn thông tin liệu cần; đánh giá (Evaluate): biết cách so sánh đánh giá thông tin liệu; quản lý (Manage): có khả tổ chức thơng tin liệu đồng thời áp dụng tri thức thu nhận được; thể (Present): có khả trình bày kết nghiên cứu, tổng hợp thông tin liệu có để tạo tri thức phân phối tri thức nhiều hình thức đa dạng khác NLTT chia thành cấp độ, là: (1) Mức độ người bắt đầu, mức độ chưa coi người có NLTT, (2) Mức độ bản, mức độ ghi nhận người có NLTT để phục vụ cho công việc cá nhân, (3) Mức độ nâng 13 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 cao, mức độ người có NLTT làm chủ nhu cầu thơng tin biết cách tìm kiếm, đánh giá sử dụng cách hiệu quả, (4) Mức độ thành thạo, mức độ NLTT trở thành phần lực cá nhân để phục vụ cho mục tiêu học tập suốt đời, (5) Mức độ chuyên gia, mức độ người có NLTT trở thành chuyên gia tư vấn, người đào tạo NLTT cho người khác Đối với cán thư viện, họ cần đạt NLTT mức độ Năng lực thông tin cán thư viện thể qua việc họ đào tạo hướng dẫn người dùng sử dụng thư viện hiệu quả; họ có kỹ sư phạm để giảng dạy khai thác sử dụng thông tin; khả tư phản biện lực tự học suốt đời; tư vấn hỗ trợ dịch vụ thông tin tham khảo; tương tác giao tiếp với bạn đọc để hỗ trợ làm thỏa mãn nhu cầu thông tin họ * Nghiên cứu chuyển giao (Research & Contributions to the Profession) Cán thư viện có kiến thức tảng nghiên cứu khoa học có cam kết hỗ trợ phát nghiên cứu khoa học chuyển giao cơng nghệ Họ đóng góp vào q trình nghiên cứu xuất viết bài, hiệu đính, tham khảo đánh giá; hỗ trợ thơng tin tham khảo trình nghiên cứu; giảng dạy phương thức trích dẫn làm tài liệu tham khảo, tham gia giảng dạy khoa học thư viện; có phương pháp nghiên cứu hiểu rõ mơ hình nghiên cứu; có khả viết hồ sơ xin tài trợ cho hoạt động nghiên cứu triển khai dự án nghiên cứu * Kỹ công nghệ thơng tin (Information Technology Skills) Cán thư viện có hiểu biết lực công nghệ thông tin cách để ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện nhằm đổi hoạt động thư viện giúp thư viện bắt kịp với tiến khoa học cơng nghệ Có thể khẳng định tiến công nghệ xử lý thông tin, lưu trữ thông tin, truyền dẫn thông tin… áp dụng từ giai đoạn đầu công nghệ vào lĩnh vực thư viện Cán thư viện cần nắm hệ thống thư viện tích hợp, công nghệ web nổi, quản trị nguồn lực thông tin điện tử, phát triển web, công nghệ lưu trữ, hệ thống quản trị nội dung, hệ thống hỗ trợ học tập, quản trị liệu kỹ đa phương tiện (Heinrichs & Lim, 2009) Họ biết cách sử dụng phương pháp đánh giá thẩm định thông số kỹ thuật, hiệu đầu tư sản phẩm dịch vụ dựa công nghệ; Với vai trò chuyên gia thư viện số 14 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 họ nắm nguyên tắc kỹ thuật cần thiết để nhận dạng phân tích cơng nghệ phát minh nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến có liên quan đến ngành thư viện (Shahbazi & Hedayati, 2013) Kết luận Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thư viện Việt Nam cần tham gia kết nối để có tâm nhìn tồn cầu, thực tốt phục vụ cộng đồng địa phương (think global, act local) Vai trò cán thư viện thúc đẩy tiến trình hội nhập thư viện Việt Nam với giới Để làm điều này, họ cần trang bị lực để có khả thích thích ứng với mơi trường làm việc quốc tế có tính cạnh tranh cao với thay đổi khơng ngừng khoa học công nghệ Nghiên cứu đưa tiếp cận chuẩn đầu theo mô hình kiến thức kỹ - thái độ dựa theo phương pháp đào tạo CDIO Trong nhấn mạnh đến phát triển kỹ thái độ người học nhắm giúp họ có thích ứng tốt với mơi trường làm việc ln thay đổi có lực học suốt đời Trên sở đề xuất khung lực cốt lõi dành cho cán thư viện thư viện Việt Nam kỷ 21 Khung lực gồm nhóm lĩnh vực sở để trường đào tạo ngành thơng tin thư viện tham khảo việc đổi điều chỉnh chương trình đào tạo Qua góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiệm cận với trình độ quốc tế, đồng thời tham gia tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng Tài liệu tham khảo ALA Council, (2009) ALA’s core competences of librarianship Approved by the ALA Executive Board, October 25th 2008 Approved and adopted as policy by the ALA Council, January 27th 2009 ALIA (2014) The library and information sector: core knowledge, skills and attributes Truy cập https://www.alia.org.au/about-alia/policiesstandards-and-guidelines/library-and-information-sector-core-knowledgeskills-and-attributes CARL (2010) Core competencies for 21st century CARL librarians Truy cập https://www.carl-abrc.ca/doc/core_comp_profile-e.pdf 15 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 Cerny, M (2015) The way to open education through the modern technology Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol 174, pp 3194 – 3198 Coghill, J.G., Russell, R.G (2017) Developing librarian competencies for the digital age Rowman & Littlefield Gunnarsson, S (2017) Automatic control education in a CDIO perspective IFAC-Papers OnLine 50(1), pp 12161-12166 Hawamdeh, S., & Foo, S (2001) Information professionals in the information age: Vital skills and competencies Proc International Conference for Library and Information Science Educators in the Asia Pacific Region (ICLISE 2001), Kuala Lumpur, Malaysia, June 11-12 Heinrichs, J.H & Lim, J.S (2009) Emerging requirements of computer related competencies for librarians Library & Information Science Research, 31, pp 101–106 IFLA (2016) IFLA trend resport 2016 update Truy cập https://trends.ifla.org/files/trends/assets/trend-report-2016-update.pdf 10.IFLA (2017) the IFLA Global https://www.ifla.org/node/11900 Vision Project Truy cập 11.IFLA (2018) Global vision report summary top 10 highlights and opportunities Truy cập https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/publications/gv-reportsummary.pdf 12.Khoso, M (2016) How much data is produced every day? Northeastern University Truy cập từ http://www.northeastern.edu/levelblog/2016/05/13/how-much-dataproduced-every-day 13.Luật an ninh mạng Số 24/2018/QH14, ban hành ngày 12 tháng năm 2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14.Luật tiếp cận thông tin Số 104/2016/QH13, ban hành 06 tháng năm 2016 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 16 Hội thảo “Tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tới hoạt động thông tin khoa học công nghệ", Hội Thông tin KH&CN Việt Nam tổ chức Hà Nội, ngày 18/12/2018 15.MOET 2014 Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT: ban hành Kế hoạch hành động ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW 16.NLB (2017) Drowning in information but starved for knowledge Truy cập từ http://www.nlb.gov.sg/sure/drowning-in-information-but-starved-forknowledge 17 SCONUL (2011) The SCONUL seven pillars of information literacy core model for higher education SCONUL Working Group on Information Literacy Truy cập từ http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf 18 Shahbazi, R and Hedayati, A (2013) Identifying digital librarian competencies according to the analysis of newly emerging IT-based LIS jobs in 2013 The Journal of Academic Librarianship, vol 42, pp 542–550 17
- Xem thêm -

Xem thêm: KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI DÀNH CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21, KHUNG NĂNG LỰC CỐT LÕI DÀNH CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn