bài tập luật kinh tế

1 115 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 17:36

Bài tậpCâu 1+Khi lâm vào tình trạg phá sản, DN vẫn còn hoạt động nhưng không cân đối đc tài chính+ khi mất khả năng thanh toán là DN không thanh toán được nợ trong khỏag tg 3 thángCâu 2+đúng, vì theo điều 42 luật phá sản 2014 thanh lí tài sản thực hiện sau khi có quyết định tuyên bố phá sản chứ không còn là thủ tục riêng biệt được tiến hành trc khi tuyên bố phá sảnCâu 3Đáp án G : chủ nợ k có tài sản đảm bảoCâu 4Đáp án D : không nộp loại nàoCâu 5Đáp án B : ra quyết định mở THPS Bài tập Câu +Khi lâm vào tình trạg phá sản, DN hoạt động khơng cân đối đc tài + khả tốn DN khơng tốn nợ khỏag tg tháng Câu +đúng, theo điều 42 luật phá sản 2014 lí tài sản thực sau có định tun bố phá sản khơng thủ tục riêng biệt tiến hành trc tuyên bố phá sản Câu Đáp án G : chủ nợ k có tài sản đảm bảo Câu Đáp án D : không nộp loại Câu Đáp án B : định mở THPS
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập luật kinh tế, bài tập luật kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn