Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên bái

128 213 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:45

BÙI QUANG TUẤN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BÙI QUANG TUẤN LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH N BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2016 HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI BÙI QUANG TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản xây dựng Mã số: 60580302 NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1: PGS.TS DƯƠNG ĐỨC TIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2: PGS.TS ĐỒNG KIM HẠNH HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Họ tên học viên: Bùi Quang Tuấn Sinh ngày: 05/01/1990 Lớp: 22QLXD22 Chuyên ngành đào tạo: Quản xây dựng Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh Yên Bái” Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tơi hồn tồn tơi làm, kết nghiên cứu tính tốn trung thực Trong q trình làm luận văn tơi có tham khảo tài liệu liên quan nhằm khẳng định thêm tin cậy tính cấp thiết đề tài Tôi không chép từ nguồn khác, vi phạm xin chịu trách nhiệm trước Khoa Nhà trường TÁC GIẢ Bùi Quang Tuấn i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình gia đình, thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp, tác giả hoàn thành luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản xây dựng với đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái” Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Dương Đức Tiến PGS.TS Đồng Kim Hạnh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Các kết đạt đóng góp nhỏ mặt khoa học thực tiễn việc nâng cao công tác quản dự án đầu xây dựng cơng trình Tuy nhiên, khn khổ luận văn, điều kiện thời gian trình độ có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận lời bảo góp ý bạn bè, thầy, giáo đồng nghiệp TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Quang Tuấn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, HÌNH VẼ vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG .3 1.1 Khái niệm dự án đầu xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án 1.1.2 Khái niệm dự án đầu 1.1.3 Khái niệm dự án đầu xây dựng 1.1.4 Vai trò đầu xây dựng 1.2 Tổng quan quản dự án đầu xây dựng địa bàn tỉnh Yên Bái .6 1.2.1 Quản dự án 1.2.2 Quản dự án đầu xây dựng 10 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản dự án đầu xây dựng 12 1.2.4 Tổng quan quản dự án đầu xây dưng nước ta .13 1.2.5 Tổng quan quản dự án đầu xây dựng địa bàn tỉnh Yên Bái 14 1.3 Tổng quan công tác quản dự án đầu xây dựng địa bàn tỉnh Yên Bái 15 1.3.1 Các hình thức tổ chức quản dự án địa bàn tỉnh 15 1.3.2 Tình hình thực thủ tục đầu 17 1.4 Tổng quan công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh Yên Bái 22 1.4.1 Quản chi phí 22 1.4.2 Quản chất lượng 27 1.4.3.Quản tiến độ .30 1.4.4 Quản khối lượng thi công 31 1.4.5 Quản an toàn lao động .32 1.4.6 Quản môi trường xây dựng .32 Kết luận Chương 33 CHƯƠNG 2: CƠ LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG .34 2.1 Cơ sở pháp quy định quản dự án đầu xây dựng .34 iii 2.1.1 Các văn Luật liên quan đến đầu xây dựng 34 2.1.2 Các Nghị định hướng dẫn Chính phủ 34 2.1.3 Các Thông hướng dẫn bộ, ngành, địa phương 35 2.2 Nội dung nhiệm vụ quản dự án đầu xây dựng 36 2.2.1 Các mơ hình tổ chức quản dự án đầu xây dựng 38 2.2.2 Các mơ hình tổ chức hoạt động Ban quản dự án 42 2.2.3 Các nguyên tắc công tác quản dự án đầu xây dựng 45 2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác quản dự án 46 2.3 Các yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng 47 2.3.1 Quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 47 2.3.2 Quản giai đoạn chuẩn bị dự án 49 2.3.3 Quản giai đoạn thực dự án 49 2.3.4 Quản giai đoạn kết thúc xây dựng, bàn giao sử dụng 53 2.4 Đề xuất tiêu chí đánh giá chất lượng cơng tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái 58 2.4.1 Hao phí nguồn lực cho thực quản công việc dự án phải bỏ hợp 58 2.4.2 Chi phí thực dự án nằm giới hạn tổng mức đầu 58 2.4.3 Hồn thành cơng việc dự án theo yêu cầu chất lượng, thời gian, an tồn, đảm bảo vệ sinh mơi trường 59 2.4.4 Đảm bảo tốt hài hòa lợi ích, mối quan hệ bên thực quản dự án 59 2.4.5 Tuân thủ nghiêm ngặt quy định luật pháp 60 Kết luận Chương 60 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH N BÁI 61 3.1 Giới thiệu Ban quản đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh n Bái 61 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 61 3.1.2 đồ tổ chức máy quản 61 3.1.3 Chức nhiệm vụ BQLDA 62 3.1.4 Đánh giá ưu nhược điểm máy tổ chức Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh Yên Bái 68 3.2 Thực trạng chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản đầu xây dựng cơng trình thủy lợi tỉnh n Bái 70 3.2.1 Hao phí nguồn lực cho thực quản công việc dự án phải bỏ hợp 70 iv 3.2.2 Chi phí thực dự án nằm giới hạn tổng mức đầu 71 3.2.3 Hồn thành cơng việc dự án theo yêu cầu chất lượng, thời gian, an tồn, đảm bảo vệ sinh mơi trường 72 3.2.4 Đảm bảo tốt hài hòa lợi ích, mối quan hệ bên thực quản dự án .75 3.2.5 Tuân thủ nghiêm ngặt quy định luật pháp 76 3.3 Chiến lược phát triển cơng trình thủy lợi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 2020 tầm nhìn đến năm 2030 76 3.3.1 Quan điểm phát triển công trình Nơng nghiệp -Thủy lợi tỉnh n Bái giai đoạn 2015 -2020 tầm nhìn đến năm 2030 76 3.3.2 Mục tiêu phát triển .77 3.4 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản đầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái 78 3.4.1 Giải pháp hoàn thiện máy hoạt động Ban quản dự án 78 3.4.2 Nâng cao chất lượng cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 86 3.4.3 Nâng cao chất lượng thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựng cơng trình 89 3.4.4 Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu xây dựng 93 3.4.5 Hoàn thiện công tác quản chất lượng xây dựng công trình 95 3.4.6 Nâng cao cơng tác quản tiến độ thực dự án 98 3.4.7 Hồn thiện quy trình nghiệm thu, toán vốn đầu 99 3.4.8 Nâng cao chất lượng cơng tác quản hồ hồn thành dự án 102 3.4.9 Nâng cao ứng dụng số tiến Khoa học - Công nghệ .104 Kết luận Chương 108 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 116 v DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, HÌNH VẼ Hình 1.1: Chu trình quản dự án đầu xây dựng Hình 1.2: Nội dung quản dự án Hình 1.3: đồ biểu thị chất lượng quản dự án đầu xây dựng 10 Hình 1.4: Cơng trình thủy lợi sụt lún xói ngầm dự án cụm cơng trình thủy lợi Nghĩa Tâm - Bình Thuận 28 Hình 1.5: Ảnh hưởng cố xói ngầm lên chất lượng cơng trình phía 29 Hình 2.1: đồ cấu trúc khoa học quản 36 Hình 2.2: đồ biểu diễn dự án đầu xây dựng 37 Hình 2.3: Mơ hình BQL dự án đầu xây dựng chuyên ngành, khu vực 38 Hình 2.4: Mơ hình BQL dự án đầu xây dựng dự án 39 Hình 2.5: Mơ hình Chủ nhiệm điều hành dự án 40 Hình 2.6: Mơ hình CĐT trực tiếp quản dự án 41 Hình 2.7: Mơ hình tổ chức Chìa khóa trao tay 42 Hình 2.8: đồ tổ chức theo dạng chức 43 Hình 2.9: đồ tổ chức dự án 43 Hình 2.10: đồ tổ chức theo dạng ma trận 44 Hình 2.11: Các bước trình đào tạo 48 Hình 3.1: đồ tổ chức máy quản BQLDA 62 Hình 3.2: Cơ cấu nguồn lực BQLDA 69 Hình 3.3: đồ thành lập BQL dự án đầu xây dựng chuyên ngành đề xuất 78 Hình 3.4: đồ quy trình thẩm tra, phê duyệt thiết kế - dự tốn XDCT 90 Hình 3.5: đồ hồn thiện quy trình lựa chọn nhà thầu xây dựng 95 Hình 3.6: đồ giám sát chất lượng XDCT công nghệ THTT 3G 96 Hình 3.7: đồ hồn thiện quy trình nghiệm thu, toán cho nhà thầu 100 Hình 3.8: đồ tổ chức quản hồ lưu trữ 103 Hình 3.9: Ứng dụng phần mềm quản dự án SmartIPM.Net vào quản dự án 104 Hình 3.10: Ứng dụng công nghệ THTT 3G vào QLCL XDCT 106 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Chênh lệch TMĐT dự án Đầu xây dựng đường Yên Bái-Khe Sang 23 Bảng 1.2: Chênh lệch giá trị hợp đồng điều chỉnh hợp đồng ban đầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Di chuyển, Nâng cấp Trạm bơm Đồng Đình, xã Âu Lâu tỉnh Yên Bái 24 Bảng 1.3: Tình hình giải ngân số dự án BQLDA .26 Bảng 1.4: Thời gian giải ngân dự án Nâng cấp sửa chữa cơng trình thủy lợi Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn 26 Bảng 1.5: Bảng phê duyệt toán số dự án 27 Bảng 1.6: Thời gian thực số dự án BQLDA .31 Bảng 3.1: Đánh giá hao phí nguồn lực thực dự án cơng trình thủy lợi Nậm Có Bản Lìm 71 Bảng 3.2: Đánh giá tiêu chí hồn thành cơng việc dự án yêu cầu 74 Bảng 3.3: Đánh giá hài hòa lợi ích bên thực Dự án Nâng cấp, sửa chữa cụm CTTL Bắc Văn Yên 76 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Chữ viết tắt ATLĐ BVHC BVTC CĐT CTXD DAĐT ĐTXD GPMB HĐXD HSMT HSYC HSDT NSNN QPPL QLCL TMĐT TVGS TĐC THTT TKCS TKKT UBND VSMT XDCB XDCT BQL BQLDA BVTC-DT KT-XH TCKT SNN TCXD Nội dung viết tắt thay An toàn lao động Bản vẽ hồn cơng Bản vẽ thi cơng Chủ đầu Cơng trình xây dựng Dự án đầu Đầu xây dựng Giải phóng mặt Hoạt động xây dựng Hồ mời thầu Hồ yêu cầu Hồ dự thầu Ngân sách Nhà nước Quy phạm pháp luật Quản chất lượng Tổng mức đầu vấn giám sát Tái định cư Truyền hình trực tuyến Thiết kế sở Thiết kế kỹ thuật Ủy ban nhân dân Vệ sinh môi trường Xây dựng Xây dựng cơng trình Ban quản BQL DAĐT XDCT thủy lợi tỉnh Yên Bái Bản vẽ thi công dự toán Kinh tế - Xã hội Tiêu chuẩn kỹ thuật Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thi công xây dựng viii + Cung cấp hồ cho quan thẩm quyền cho phép Lãnh đạo quan số công tác khác theo quy định pháp luật - Các phòng ban, cán cần hồ liên quan trình thực nhiệm vụ phải tìm kiếm số hiệu hồ thông qua sử dụng hệ thống thông mạng Internet nội quan để báo cho phận văn thư lưu trữ tìm kiếm bàn giao - Việc đào tạo, triển khai hệ thống tiến hành tập trung Hành - Tổng hợp BQL dự án 3.4.9 Nâng cao ứng dụng số tiến Khoa học - Công nghệ Để quản tốt dự án ĐTXD BQL dự án, CĐT, BQL dự án cần hệ thống thơng tin tồn bơ ̣ vòng đời dự án cách cập nhật, xác Việc QLDA cách có hiệu khó khăn, phức tạp Với đặc thù số lượng DAĐT lớn, dự án khác quy mô, nhiều dự án kéo dài nhiều năm với nhiều thay đổi, điều chỉnh Bản thân nhân QLDA có nhiều thay đổi, điều chuyển dẫn đến việc QLDA đầu gặp nhiều khó khăn Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu công tác QLDA ĐTXD Đầu cho ứng dụng cơng nghệ thơng tin cách tốt để tiết kiệm đầu công, giảm biên chế, góp phần thực thực đề án “Cải cách hành chính” 3.4.9.1 Sử dụng phần mềm quản dự án Phần mềm SmartIPM.net: Hệ thống quản dự án đầu sử dụng vốn NSNN thiết kế nhằm tin học hóa cơng tác quản dự án đầu cách nhanh chóng hiệu quả, mơ xem Hình 3.9 Hình 3.9: Ứng dụng phần mềm quản dự án SmartIPM.Net vào quản dự án 104 Tính phần mềm SmartIPM.net: - Quản thông tin dự án đầu tư: Quản thông tin chung dự án; thông tin định đầu tư, định đầu bổ sung điều chỉnh (số định, ngày định, TMĐT dự án…); thông tin phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu bổ sung/điều chỉnh: Số định, ngày định, tổng dự toán dự án… - Lập kế hoạch vốn: Lập kế hoạch bổ sung điều chỉnh vốn; tự động tính lũy kế vốn theo niên độ kế hoạch vốn, kế hoạch vốn bổ sung, điều chỉnh - Quản đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu (tên dự án, tên kế hoạch đấu thầu, ngày lập kế hoạch, danh sách gói thầu kế hoạch…; quản HSMT: Tên gói thầu, ngày trình hồ sơ, ngày duyệt hồ sơ, phương tiện đăng tải hồ sơ…; kết đấu thầu - Quản gói thầu, hợp đồng: Gói thầu (tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, giá dự thầu ); hợp đồng (số hợp đồng, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng, giá hợp đồng, phương thức tốn…); q trình thực hiện, tốn gói thầu - Quản tình hình thực dự án: Quản tiến độ dự án báo cáo tổng hợp tình hình thực biểu diễn cách trực quan qua đồ Gantt; tổng hợp tình hình thực gói thầu dự án; tổng hợp tình hình thực dự án đơn vị; so sánh tiến độ kế hoạch thực dự án - Chế độ báo cáo: Quản chế độ báo cáo theo định kỳ đơn vị, tự động đưa cảnh báo đơn vị không thực theo định kỳ 3.4.9.2 Ứng dụng tin học kiểm tra, giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Thực tế công tác quản dự án đầu xây dựng BQL dự án có nhiều phát sinh, điều chỉnh thiết kế, q trình thi cơng gặp nhiều vấn đề chất lượng, kỹ thuật Việc trực dõi trường CĐT BQL dự án góp phần tích cực nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, quy trình biện pháp đảm bảo an toàn làm việc trường đơn vị thi cơng Vì cần thiết phải tăng cường “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu kiểm tra, giám sát trường” công nghệ THTT 3G Với thiết bị khoảng thời gian BQL dự án kiểm tra, kiểm sốt nhiều cơng trình thi cơng, khắc phục tình trạng dễ dãi, thiếu kiên 105 đối phó đơn vị tồn giúp người trực tiếp kiểm tra, giám sát trường nâng cao kỹ kiểm tra, giám sát; Giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu kiểm tra, giám sát trường” có chi phí khơng lớn, dễ thực giúp CĐT, BQL dự án họp giao ban cơng trường trực tuyến tăng cường kiểm tra giám sát thực tế thi công công trường mà không cần di chuyển nhiều Mơ ứng dụng xem Hình 3.10 Hình 3.10: Ứng dụng công nghệ THTT 3G vào QLCL XDCT - Nội dung giải pháp ứng dụng công nghệ + Nội dung công nghệ: Sử dụng công nghệ THTT 3G nhà cung cấp dịch vụ FPT có tên gọi dịch vụ FPT Video Conterence thiết bị cầm tay thiết bị End point mô tả đồ sau: Hệ thống gồm phần, là: Hệ thống quản trung tâm; thiết bị đầu cuối cố định HD-110; thiết bị đầu cuối di động Hệ thống quản trung tâm đặt nhà cung cấp dịch vụ FPT làm nhiệm vụ quản tài khoản đầu cuối khởi tạo tài khoản có đăng nhập Thiết bị đầu cuối cố định HD-110: Gồm bộ, đặt phòng Giám đốc BQL dự án; 01 đặt phòng Phó Giám đốc quản giai đoạn THDA; 01 đặt phòng Quản kỹ thuật 01 đặt Ban huy công trường Bộ thiết bị để hiển thị hình 106 ảnh âm từ thiết bị đầu cuối di động truyền về, gồm có đầu Vidyo HD110, 01 camera, 01 micro chuyên dụng th Cơng ty FPT hình tivi 40 inser Thiết bị đầu cuối di động: Sử dụng iPad mini Retina có kết nối 3G, thiết bị phụ kèm theo gồm chân đế chạc để cố định máy quay, ống kính room tai nghe Trên thiết bị cài đặt sẵn phần mềm để thực kết nối với thiết bị đầu cuối cố định BQL dự án, người cầm thiết bị khởi động phần mềm nhấn nút kết nối thực quay hình ảnh trường theo yêu cầu người kiểm soát BQL dự án, Bộ phận kỹ thuật cơng trình trang bị thiết bị đầu cuối này, tổng số 10 Tất thiết bị Công ty FPT Telecom cung cấp trọn + Vận hành thiết bị: Căn báo cáo công việc hàng ngày đơn vị, Bộ phận kỹ thuật chọn vị trí làm việc cần kiểm tra, giám sát để cử cán TVGS mang theo thiết bị đầu cuối di động đến nơi làm việc chọn Tại BQL dự án thiết bị đầu cuối cố định khởi động chờ sẵn Khi người trực tiếp kiểm tra đến trường mở kết nối Cán BQL dự án đối thoại trực tiếp với người trường muốn thấy rõ hình ảnh xa thiết bị quay đến 150 mét Trực tiếp đồng chí Phó BQL phụ trách kỹ thuật phân cơng người kiểm sốt hàng ngày thơng qua thiết bị Nếu có nhiều nhóm kiểm tra kết nối thời điểm tất nhóm hiển thị hình Khi cần kiểm tra đơn vị cơng tác đưa hình ảnh đơn vị vào trung tâm hình để xem xét đồng thời trao đổi, hướng dẫn người có mặt trường thấy cần thiết Thiết bị cho phép người kiểm soát BQL dự án quan sát tất hình ảnh thiết bị di động kết nối để lại âm đầu cần trao đổi + Chi phí thực hiện: Chi phí mua sắm thiết bị ban đầu dự kiến khoảng 205,40 triệu đồng lấy từ chi phí quản dự án + CĐT BQL dự án quan sát diễn biến cơng việc trường, kiểm tra thủ tục, biện pháp an toàn thực hiện, trao đổi trực tiếp với người huy, người 107 giám sát, người cho phép… biết xác việc tự kiểm tra, kiểm sốt trường TVGS làm nào, khắc phục tình trạng giấu lỗi xử khơng nghiêm đơn vị TVGS; Kết luận Chương Trong năm qua BQL dự án có nhiều nỗ lực mặt nhằm nâng cao lực quản dự án thực tốt yêu cầu nhiệm vụ Tuy tồn tại, hạn chế số khâu công tác quản dự án dẫn đến số CTXD khiếm khuyết chất lượng, mỹ thuật, chậm tiến độ nêu Chương Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế Trên sở pháp lý, luận khoa học thực tiễn, với việc phân tích, đánh giá thực trạng quản dự án BQL dự án, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực quản dự án đầu xây dựng góp phần nâng cao hiệu quản dự án tối đa BQL dự án thời gian tới Tất giải pháp tác giả nghiên cứu, đề xuất có tính khả thi cao, dễ áp dụng Nếu thời gian tới, BQL dự án áp dụng giải pháp đề xuất vào thực nhiệm vụ quản dự án đầu XDCT BQL thực mang lại kết công việc tốt mặt, cụ thể: Mơ hình cấu tổ chức hoạt động BQL dự án phù hợp mang tính chun mơn hóa cao hơn; lực đội ngũ cán nâng cao, tinh nhuệ để đáp ứng yêu cầu công việc giao; tiến độ thực công việc rút ngắn, chất lượng công việc nâng cao; thời gian thực công việc dự kiến giảm tới 30% so với trước chưa áp dụng giải pháp trên; đời sống công chức, viên chức bước nâng cao, an tâm công tác, tâm huyết với công việc 108 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Những kết đạt * Về sở pháp lý: Luận văn tổng hợp, đánh giá làm sáng tỏ đặc điểm bật của pháp luật ĐTXD nước ta qua thời kỳ, từ đánh giá mặt đạt hạn chế cần khắc phục Thơng qua phân tích đánh giá thấy số két đạt được, nhiên hạn chế, tồn hệ thống văn pháp luật HĐXD thiếu đồng bộ, chặt chẽ, chồng chéo áp dụng quản lý, khó thực Theo đó, việc tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao công tác QLDA Ban QLDA sở quan trọng để quan QLNN tham khảo việc hoàn thiện hành lang pháp * Về sở luận khoa học thực tiễn: Luận văn đánh giá trạng công tác QLDA ĐTXD Ban quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái, tổng hợp, phân tích đánh giá kết đạt cơng tác QLDA, mặt tồn tại, hạn chế Từ phân tích, đánh giá ngun nhân khách quan, chủ quan để đề xuất giải pháp khắc phục nhằm hồn thiện, nâng cao chất lượng cơng tác QLDA đầu XDCT Ban QLDA Ngoài Chủ đầu tư, Ban QLDA tham khảo áp dụng thực nhiệm vụ cụ thể quan, đơn vị Những tồn trình thực luận văn Mặc luận văn tiến hành nghiên cứu sở pháp sở luận khoa học, thực tiễn quan trọng Tuy vậy, nội dung nghiên cứu rộng, đề cập hầu hết nội dung quan trọng công tác QLDA đầu XDCT thời gian thực kiến thức tác giả hạn chế nên việc đánh giá thực trạng công tác QLDA Ban QLDA khái qt, chưa đánh giá cụ thể cơng tác quản theo cơng trình, thời kỳ nên kết mang lại độ xác chưa cao; am hiểu ứng dụng công nghệ thông tin thân chưa nhiều Những kiến nghị hướng nghiên cứu Để thực nâng cao hiệu công tác QLDA đầu XDCT cần phái đặc biệt ý đến việc hoàn thiện pháp luật xây dựng, tránh tình trạng chồng chéo, khơng 109 đồng thời gian qua kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình Ngồi ra, cần có thời gian sâu nghiên cứu để từ có phương pháp phân tích thực trạng cụ thể hơn, thực tế Theo phân tích lựa chọn đề xuất giải pháp nâng cao cơng tác QLDA xây dựng hợp hiệu nhất, hướng nghiên cứu đề tài Kết luận Cùng với trình phát triển hội nhập quốc tế đất nước, lĩnh vực đầu XDCB ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân thông qua việc ĐTXD sở HTKT với nguồn vốn bố trí chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn đầu quốc gia Do đó, cần có sai sót nhỏ gây thiệt hại lớn cho Chủ đầu nói riêng tồn xã hội nói chung Qua q trình nghiên cứu cơng tác QLDA Ban quản dự án đầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái, luận văn hệ thống luận pháp bản, luận khoa học thực tiễn công tác QLDA Theo đó, tác giả tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng việc QLDA Ban QLDA bao gồm kết đạt được, tồn tại, bất cập mà tác giả để đề xuất số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao lực QLDA Ban QLDA nói riêng, tham khảo áp dụng cho chủ thể tham gia HĐXD khác nói chung; tài liệu tham khảo cho quan QLNN việc ban hành văn hướng dẫn Luật phù chi tiết, phù hợp tình hình phát triển kinh tế đất nước Kiến nghị * Kiến nghị Trung ương: - Đề nghị Quốc hội tiếp tục giám sát tình hình tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung hồn chỉnh kịp thời (nếu có) Luật ban hành cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng - Đề nghị Chính phủ, bộ, ban, ngành tăng cường phối hợp để tiếp tục ban hành văn QPPL nhằm hướng dẫn chi tiết, sát thực tế, thống lĩnh vực HĐXD 110 - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đặc biệt quy phạm tính tốn thủy văn cơng trình, tiêu chuẩn thi cơng cho phù hợp tình hình Biến đổi khí hậu, nước biển dâng; tượng El Nino tác động lớn đến thời tiết, khí hậu Việt Nam * Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị UBND tỉnh, Sở, ban ngành cấp tỉnh ban hành văn hướng dẫn thực văn QPPL kịp thời; sớm thành lập Ban QLDA xây dựng chuyên ngành; bố trí vốn cho dự án có kế hoạch, chủ trương, khởi cơng XDCT - Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã cần liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sứm bàn giao mặt cho dự án ĐTXD * Kiến nghị Ban QLDA: - Tổ chức thực nhiệm vụ giao tuân thủ quy định pháp luật HĐXD, đặc biệt quan tâm chất lượng lựa chọn nhà thầu xây dựng - Tiếp tục chọn lọc, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ giao, đăc biệt đáp ứng cho việc thành lập Ban quản dự án đầu xây dựng cơng trình Nơng nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tác giả đề xuất; tăng cường ứng dụng Khọc học - Công nghệ vào công tác QLDA - Chăm lo đời sống, chế độ ưu đãi cho cán bộ, viên chức Ban QLDA để ổn định công tác, tận tâm công việc giao mang lại hiệu cao 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật Lữu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 [2] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 [3] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 [4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng năm 2014 [5] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 [6] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều luật lưu trữ [7] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu [8] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ việc quản chi phí đầu xây dựng [9] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ việc quy định chi tiết hợp đồng xây dựng [10] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2015 Chính phủ việc quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng 112 [11] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2015 Chính phủ việc quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [12] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ việc quản dự án đầu xây dựng [13] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2015 Chính phủ việc giám sát đánh giá đầu [14] Chính phủ nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 Chính phủ việc hướng dẫn hành số điều Luật Đầu công [15] Bộ Kế hoạch Đầu (2015), Thông số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu việc quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu [16] Bộ Kế hoạch Đầu (2015), Thông số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu việc quy định chi tiết lập hồ yêu cầu định thầu, chào hàng cạnh tranh [17] Bộ Kế hoạch Đầu (2015), Thông số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trình tổ chức lựa chọn nhà thầu [18] Bộ Kế hoạch Đầu (2015), Thông số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu việc quy định mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu [19] Bộ Kế hoạch Đầu (2015), Thông số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ dự thầu 113 [20] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Quy định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản hoạt động đầu xây dựng [21] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 04/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Quy định Giải thưởng chất lượng cơng trình xây dựng [22] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công quản chi phí đầu xây dựng [23] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định quản chi phí đầu xây dựng [24] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 07/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng Hướng dẫn Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng [25] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2016 Bộ xây dựng hướng dẫn hình thức tổ chức quản dự án đầu xây dựng [26] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2016 Bộ xây dựng hướng dẫn lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng [27] Bộ Xây dựng (2016), Thông số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng năm 2016 Bộ xây dựng quy định hướng chi tiết thẩm định, phê duyệt dự án đầu xây dựng thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình [28] Bộ Tài (2016), Thơng số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [29] Bộ Tài (2016), Thơng số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 Bộ Tài Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 114 [30] Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (2015), Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/12015 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái việc ban hành quy định số nội dung quản đầu xây dựng địa bàn tỉnh Yên Bái [31] TS Đinh Tuấn Hải (2009), “Quản dự án xây dựng” - NXB Xây dựng, Hà Nội [32] PGS.TS Nguyễn Bá Uân (2012), “Bài giảng Quản dự án” - Trường Đại học Thủy lợi [33] Tham khảo trang Web Chính phủ Việt Nam Bộ, Ban, Ngành, Báo online, 115 PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Một số hình ảnh cơng tác quản dự án chất lượng Hình ảnh Vỡ đường ống nước Sơng Đà (nhiều lần) Hình ảnh lún, nứt km 83 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 116 Hình ảnh vỡ đập Thuỷ điện Đăkrông tỉnh Quảng Trị Hình ảnh lún sụt mạnh Cầu máng số - Dự án hồ sơng Dinh tỉnh Bình Thuận 117 Hình ảnh Kênh Ba Bò tỉnh Bình Dương hư hỏng nặng sau trận mưa Hình ảnh vụ Sập cầu dẫn - Dự án cầu Cần Thơ 118 ... THUỶ LỢI BÙI QUANG TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Quản lý xây dựng. .. lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình bao gồm: quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an tồn... 1.3.1.2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (Ban quản lý dự án khu vực) Một số BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực địa bàn tỉnh Yên Bái như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình, Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên bái , Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tỉnh yên bái , CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHƯƠNG 2: CƠ SƠ LÝ LUẬN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH YÊN BÁI, KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn