Biểu mẫu Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

1 154 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:22

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ Mã tài liệu: HC-14-BM05 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỶ HỒ Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…, tại: Chúng gồm: , Chức danh: , Chức danh: Kính đề nghị: cho phép hủy loại hồ sau: STT Tên hồ số Phương pháp huỷ:…………………………………………………………………………………… Lý do: .……… TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngày …… tháng …… năm 20… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu Phiếu đề nghị hủy hồ sơ, Biểu mẫu Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn