Biên bản giao nhận hồ sơ

1 173 2
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 15:04

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ Mã tài liệu: HC-14-BM03 Phiên bản: Ver 5.0 Ngày ban hành: BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ - Hôm nay, ngày tháng năm , Chúng gồm: BÊN GIAO: (tên đơn vị giao nộp tài liệu), đại diện là: Ông ( bà )……………………………………………………………………………… ……… Chức vụ công tác/chức danh………………………………………………………………… BÊN NHẬN: (tên đơn vị giao nộp tài liệu), đại diện là: Ông ( bà )……………………………………………………………………………………… Chức vụ công tác/chức danh………………………………………………………………… Thống lập biên giao nhận tài liệu với nội dung cụ thể sau: Tên khối tài liệu giao nộp………………………………………………………………… Thời gian tài liệu……………………………………………………………………… Số lượng tài liệu: - Tổng số hộp (cặp )………………………………………………………………………… - Tổng số hồ (đơn vị bảo quản)……… quy mét giá…………mét Tình trạng tài liệu giao nộp ……………………………………………………………… Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo Biên lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ bản, bên nhận (lưu trữ hành quan, tổ chức) giữ bản./ ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên ghi rõ họ tên) (Ký tên ghi rõ họ tên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản giao nhận hồ sơ, Biên bản giao nhận hồ sơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn