BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN 3 công chứng 2

14 979 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 14:41

Khi xác định chủ thể, Công chứng viên cần căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự và các Luật chuyên ngành khác như: Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự 2015, Luật Đất đai…để nhận diện đúng chủ thể cũng như quyền, nghĩa vụ của chủ thể đó khi tham gia giao dịch trong từng lĩnh vực.Chủ thể giao dịch Dân sự bao gồm nhiều loại cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, mặt khác, thuật ngữ “cá nhân “ bao gồm cả công dân Việt Nam và người nước ngoài. Tuy nhiên, trong phạm vi Đề tài này, chúng tôi chỉ bàn về kỹ năng xác định tư cách chủ thể tham gia giao dịch là cá nhân BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO CÔNG CHỨNG VIÊN -o0o - BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN – CC Đề tài: Phương thức nhận diện chủ thể hoạt động công chứng, giải pháp để nâng cao hiệu kỹ nhận diện người công chứng viên Họ tên học viên: Ngày sinh: Lớp: Khóa: Số báo danh: Phùng Minh Tấn 13/06/1978 Đào tạo nghề công chứng( Học thứ bảy chủ nhật ) Đào tạo nghề công chứng viên khóa 20 Trà Vinh 42 Trà Vinh, ngày 28 tháng 02 năm 2019 MỤC LỤC Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn A MỞ ĐẦU…………………….………………….…………………………1 B NỘI DUNG:………………………………… ………………………… I .KỸ NĂNG CHUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CHỦ THỂ THAM GIA GIAO DỊCH LÀ CÁ NHÂN…………………………………………… Tư cách chủ thể cá nhân cách chủ thể tham gia giao dịch:……………… 1.1 Điều kiện để cá nhân chủ thể giao dịch dân sự: 1.2 Điều kiện để chủ thể cá nhân trực tiếp tham gia ký kết, thực giao dịch dân sự:…………………………………………………………………………………… a) Người tham gia giao kết hợp đồng khơng có lực hành vi dân sự:……… b) Người tham gia giao kết hợp đồng có lực hành vi dân chưa đầy đủ:…3 c) Người tham gia giao kết hợp đồng có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi:……………………………………………………………………………………… d) Người bị hạn chế lực hành vi dân sự:………………………………… đ) Người bị lực hành vi dân sự:………………………………………5 e) Người có lực hành vi dân đầy đủ:………………….……………….5 1.3 Tư cách chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân số trường hợp:…………………………………………………………………………………… a) Chủ thể cá nhân tham gia giao dịch vợ chồng:……… ………………….7 b) Chủ thể cá nhân tham gia giao dịch với tư cách người đại diện theo pháp luật theo ủy quyền:……………………………………………………………………7 b.1 Trường hợp cá nhân tham gia giao dịch dân với tư cách người đại điện theo pháp luật (Điều 134 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015)……………….………….8 b.2 Trường hợp cá nhân tham gia giao dịch với tư cách người đại diện theo ủy quyền (Điều 134, 138 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015):…………………………… c Xác định cá nhân tham gia giao dịch người Việt Nam định cư nước người nước ngoài:……………………………………………………………….…9 Tư cách chủ thể tổ chức tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động công chứng:…………………………………………………………………………9 II Giải pháp để nâng cao hiệu kỹ nhận diện người công chứng viên:……………………………………………………………… …………….10 C KẾT LUẬN:…………………………………………… …………………….12 A MỞ ĐẦU Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Trong xã hội ngày phát triển, để đáp ứng nhu cầu đời sống, cá nhân phải thông qua giao dịch dân Giao dịch dân “ hành vi ” thiếu chủ thể Để đảm bảo ổn định, không vi phạm pháp luật không trái đạo đức xã hội trình thiết lập thực giao dịch dân Bộ luật dân 2015 quy định cụ thể giao dịch dân có quy định chi tiết chủ thể tham gia giao dịch dân Theo điều luật Công chứng 2014 quy định, thực công chứng hợp đồng (giao dịch), Công chứng viên cung cấp dịch vụ công Nhà nước ủy nhiệm thực nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức; ổn định phát triển kinh tế - xã hội Để đảm bảo hiệu lực pháp luật văn công chứng đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu trình tự, thủ tục, nội dung…trong điều kiện chủ thể tham gia giao dịch yếu tố vơ quan trọng, có ảnh hưởng đến hiệu lực hợp đồng, giao dịch Vì vậy, việc nhận diện xác định điều kiện người yêu cầu công chứng tham gia giao dịch kỹ quan trọng công chứng viên Về mặt lý thuyết, chủ thể ln đóng vai trò vô quan trọng pháp luật quốc gia Chính vậy, quy định có liên quan đến chủ thể quan hệ dân ln nhận quan tâm thích đáng từ phía nhà làm luật suốt trình lập pháp nước ta Tại Bộ luật Dân sự, nhà làm luật chia chủ thể quan hệ dân thành ba nhóm là: cá nhân, pháp nhân hộ gia đình, tổ hợp tác Nhìn cách tổng thể, dường có cá nhân pháp nhân hai chủ thể quan trọng đích thực quan hệ dân Tuy nhiên, xem xét góc độ khác, người ta khơng thể khơng tính đến số nhóm (tạm gọi chủ thể khác) điều kiện, hoàn cảnh lịch sử để lại đòi hỏi từ thực tế sống nhiều diện số giao dịch dân Theo cách nhìn nhận này, cho thời điểm nhà làm luật dân tạm thời định hình chủ thể tham gia quan hệ dân thành nhóm, bao gồm: cá nhân, pháp nhân, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quan Nhà nước Trung ương, địa phương quan hệ dân Dẫu vậy, suy cho cùng, cá nhân chủ thể đích thực, tham gia xác lập, giao kết giao dịch dân nói chung hay văn cơng chứng nói riêng Chính vậy, cơng chứng viên khơng thể bỏ qua quy định pháp luật dân có liên quan đến nhóm chủ thể quan hệ dân vô quan trọng Các nhà làm luật dành toàn văn Chương III Phần thứ Bộ luật Dân năm 2015 bao gồm 58 điều luật, từ Điều 16 đến Điều 73 để quy định “cá nhân”, đề cập đến khía cạnh sau: Năng lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân cá nhân; quyền nhân thân; nơi cư trú, giám hộ; thơng báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú, tuyên bố tích, tuyên bố chết B NỘI DUNG Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Khi xác định chủ thể, Công chứng viên cần vào quy định Bộ luật Dân Luật chuyên ngành khác như: Luật Hơn nhân gia đình, Bộ luật dân 2015, Luật Đất đai…để nhận diện chủ thể quyền, nghĩa vụ chủ thể tham gia giao dịch lĩnh vực Chủ thể giao dịch Dân bao gồm nhiều loại cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, mặt khác, thuật ngữ “cá nhân “ bao gồm công dân Việt Nam người nước Tuy nhiên, phạm vi Đề tài này, bàn kỹ xác định tư cách chủ thể tham gia giao dịch cá nhân I KỸ NĂNG CHUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CHỦ THỂ THAM GIA GIAO DỊCH LÀ CÁ NHÂN Tư cách chủ thể cá nhân cách chủ thể tham gia giao dịch: Để đáp ứng nhu cầu đời sống, cá nhân phải thông qua giao dịch dân Giao dịch dân nói chung hợp đồng dân nói riêng “phương tiện” thiếu chủ thể Tuy nhiên để đảm bảo ổn định trật tự trình thiết lập thực giao dịch dân sự, hướng tới việc thực lợi ích cho chủ thể tham gia lợi ích chung toàn xã hội Bộ luật dân nước ta quy định lực tham gia giao dịch dan chủ thể Người tham gia giao dịch dân phải đủ lực chủ thể Năng lực chủ thể tạo thành hai thành tố, lực pháp luật lực hành vi Trong lực pháp luật quyền xử chủ thể ghi nhận phép thực Năng lực hành vi khả tự có chủ thể việc thực hiện, kiểm sốt làm chủ hành vi Chủ thể giao dịch Dân bao gồm nhiều loại cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình … Mặt khác, thuật ngữ “cá nhân “ bao gồm công dân Việt Nam người nước Trong phạm vi viết bàn lực chủ thể cá nhân công dân Việt nam nhằm xác định rõ cá nhân tham gia giao dịch Dân trường hợp coi đủ lực chủ thể, trường hợp coi chưa đủ lực chủ thể 1.1 Điều kiện để cá nhân chủ thể giao dịch dân sự: Điều kiện để cá nhân chủ thể giao dịch dân sự: cá nhân có lực pháp luật dân sự: Khi đề cập đến “Năng lực pháp luật dân cá nhân”, Điều 16 Bộ luật dân năm 2015 nêu rõ: “Khoản Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân Khoản Mọi cá nhân có lực pháp luật dân Khoản Năng lực pháp luật dân cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết” Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Năng lực pháp luật dân cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật Dân Luật khác có quy định Tuy nhiên, chưa thấy quy định hạn chế nên nói cá nhân chủ thể giao dịch dân Ví dụ: Một đứa trẻ sinh chủ thể thừa kế di sản chủ thể nhận tăng cho tài sản quan hệ tặng cho tài sản, quyền tài sản 1.2 Điều kiện để chủ thể cá nhân trực tiếp tham gia ký kết, thực giao dịch dân sự: Mỗi cá nhân chủ thể giao dịch dân sự, để trực tiếp ký kết, thực giao dịch dân cá nhân phải đáp ứng điều kiện phải có lực hành vi dân Theo Điều 19 BLDS quy định lực hành vi dân cá nhân sau: “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự” Như vậy, lực hành vi khả tự có chủ thể việc thực hiện, kiểm soát làm chủ hành vi Theo phân tích “năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân thực hành vi dân có khả nhận thức suy luận cá nhân việc làm chủ, kiểm soát hành vi dân này” Trong quy định lực hành vi lực hành vi dân thường sử dụng để xác định lực hành vi quan hệ pháp luật khác Khi xác định tư cách chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân sự, Công chứng viên cần cứ, vận dụng quy định Bộ luật Dân năm 2015 ghi nhận cụ thể mức lực hành vi dân cá nhân sau: a) Người tham gia giao kết hợp đồng khơng có lực hành vi dân sự: Khoản Điều 21 quy định: “Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi người đại diện theo pháp luật người xác lập, thực hiện” Như vậy, người chưa thành niên tuổi coi khơng có lực hành vi, giao dịch trẻ em tuổi vơ hiệu người giao kết khơng có lực hành vi b) Người tham gia giao kết hợp đồng có lực hành vi dân chưa đầy đủ: Khoản Khoản Điều 21 quy định: “Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi; Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự xác lập, thực giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn ký giao dịch dân khác theo quy định luật phải người đại diện theo pháp luật đồng ý” Người chưa thành niên từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi coi có “năng lực hành vi phần” phép tự tham gia giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, giao dịch khác, phải đồng ý người đại diện theo pháp luật Như vậy, giao dịch không nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà không người đại diện theo pháp luật đồng ý vơ hiệu người giao kết khơng có lực hành vi Trường hợp người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, có tài sản riêng đủ để bảo đảm thực nghĩa vụ phép tự xác lập, thực giao dịch, trừ giao dịch mà pháp luật quy định phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, chẳng hạn việc lập di chúc phải đồng ý cha, mẹ người giám hộ Như vậy, trường hợp này, giao dịch mà pháp luật quy định phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật vơ hiệu lý người giao kết khơng có lực hành vi Ví dụ, C 17 tuổi, có tài sản riêng, tự mua máy vi tính để phục vụ cho việc học tập Giao dịch hợp pháp, không cần thông qua người đại diện c) Người tham gia giao kết hợp đồng có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi: Khoản Điều 23 quy định “Người thành niên tình trạng thể chất tinh thần mà không đủ khả nhận thức, làm chủ hành vi chưa đến mức lực hành vi dân theo yêu cầu người này, người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, sở kết luận giám định pháp y tâm thần, Tòa án định tuyên bố người người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi định người giám hộ, xác định quyền, nghĩa vụ người giám hộ” (đây trường hợp bị hạn chế lực hành vi dân sự) d) Người bị hạn chế lực hành vi dân sự: Khoản 1, Khoản Điều 24 quy định: “Người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tun bố người người bị hạn chế lực hành vi dân sự; Việc xác lập, thực giao dịch dân liên quan đến tài sản người bị Tòa án tuyên bố hạn chế lực hành vi dân phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày luật liên quan có quy định khác” Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Các giao dịch người bị hạn chế lực hành vi dân bị Tòa án tun vơ hiệu theo u cầu người đại diện người Ví dụ: Trường hợp ơng A người bị nghiện ma túy, có Quyết định Tòa án tun bố ơng A bị hạn chế lực hành vi dân Trong lúc lên nghiện, ông A đem xe mô tô gia đình bán cho ơng B với giá triệu đồng Khi phát hiện, gia đình ơng A khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên hợp đồng mua bán xe ơng A ơng B vơ hiệu Ơng B phải trả lại tài sản (chiếc xe mô tô) cho gia đình ơng A theo quy định Khoản Điều 125 đ) Người bị lực hành vi dân sự: Khoản 1, Khoản Điều 22 quy định: “Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người người lực hành vi dân sở kết luận giám định pháp y tâm thần Giao dịch dân người lực hành vi dân phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện” Đối với giao dịch người lực hành vi dân giao kết, theo yêu cầu người đại diện theo pháp luật người này, Tòa án tuyên giao dịch vơ hiệu Một người bị coi lực hành vi? Điều 22 BLDS quy định thủ tục người bị coi lực hành vi sau: Khi người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người người lực hành vi dân sở kết luận giám định pháp y tâm thần Vậy, giao dịch mà người lực hành vi giao kết trước có định tuyên bố lực hành vi vơ hiệu khơng? Theo án lệ số nước, trường hợp này, người đại diện cho người lực hành vi cần đưa chứng chứng tỏ vào thời điểm giao kết, lực hành vi biểu cách hiển nhiên, phía bên biết mà không cần phải viện dẫn chứng trực tiếp (Giấy giám định, kết luận bác sỹ…) BLDS dành Điều 125 để giải vấn đề này, người vào thời điểm giao kết giao dịch dân không nhận thức làm chủ hành vi u cầu Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu e) Người có lực hành vi dân đầy đủ: Điều 20 quy định: “Người thành niên người từ đủ mười tám tuổi trở lên Người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ, trừ trường hợp quy định điều 22, 23 24 Bộ luật ” Như có Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn nghĩa người từ đủ 18 tuổi trở lên không bị lực hành vi dân sự, không bị hạn chế lực hành vi dân người có lực hành vi dân đầy đủ Lưu ý: Trong giao dịch dân có đối tượng tài sản quyền tài sản mà chủ thể người đủ tuổi kết hôn theo quy định Luật nhân Gia đình (nữ từ đủ 18 tuổi, nam từ đủ 20 tuổi) cơng chứng viên cần xem xét đến tình trạng nhân người tài sản chung vợ chồng Tình trạng nhân xác định Giấy đăng ký kết hôn Giấy xác nhận tình trạng nhân Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người có hộ thường trú (hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký tạm trú trường hợp người khơng có nơi thường trú) Có thể khẳng định, người khơng có lực hành vi dân sự, người lực hành vi dân người bị hạn chế lực hành vi dân trường hợp tự đứng giao kết Hợp đồng, giao dịch Chỉ chắn người yêu cầu công chứngkết hợp đồng, giao dịch trạng thái tinh thần thoải mái, tự nguyện, không chịu sức ép từ phía bên ngồi, họ có lực hành vi dân phù hợp với quy định pháp luật Hợp đồng, giao dịch họ hồn tồn ý thức hậu việc làm mình, thơng tin chủ thể phải đầy đủ với giấy tờ mà họ cung cấp … cơng chứng viên cho họ ký kết Hợp đồng, giao dịch đó; có sai sót dẫn đến nhầm lẫn, tranh chấp hiệu lực văn công chứng Một chủ thể (cá nhân) quyền trực tiếp tham gia quan hệ pháp luật có đầy đủ lực chủ thể, tạo thành lực pháp luật lực hành vi Năng lực pháp luật gắn liền với quyền chủ thể (chủ thể có phép thực quyền hay khơng) khơng gắn với khả thực quyền Khơng có lực pháp luật, vậy, hiểu chủ thể khơng phép làm việc đó, kể thơng qua người đại diện Nói cách khác, khơng có lực pháp luật thực chất trường hợp pháp luật không cho phép chủ thể thực số quyền định Cho nên, việc xử lý trường hợp khơng có lực pháp luật việc xử lý nội dung hợp đồng vi phạm điều cấm pháp luật theo Điều 125 BLDS quy định Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện, là: “ Khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tun bố giao dịch vơ hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực đồng ý, trừ trường hợp: Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn - Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi, người lực hành vi dân nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày người đó; - Giao dịch dân làm phát sinh quyền miễn trừ nghĩa vụ cho người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế lực hành vi dân với người xác lập, thực giao dịch với họ; - Giao dịch dân người xác lập giao dịch thừa nhận hiệu lực sau thành niên sau khơi phục lực hành vi dân Đó lý Khoản Điều 125 quy định điều kiện lực hành vi Tóm lại, cơng chứng viên phải kiểm tra cá nhân có đủ thẩm quyền giao kết Hợp đồng, giao dịch hay không, hay nói cách khác cá nhân có đủ lực hành vi để tự xác lập hay đại diện cho bên thứ ba xác lập Hợp đồng, giao dịch hay không? công chứng viên phải kiểm tra độ tuổi người yêu cầu công chứng thông qua giấy tờ tùy thân mà họ xuất trình Nếu cần cơng chứng viên xác minh thêm số giấy tờ, tài liệu có liên quan giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu….Điều quan trọng giai đoạn công chứng viên cần phải xác định độ tuổi người yêu cầu công chứng phù hợp với loại Hợp đồng, giao dịch cụ thể theo quy định pháp luật, cá nhân đầy đủ lực hành vi Hợp đồng, giao dịch lại không đủ lực hành vi để giao kết Hợp đồng, giao dịch khác Ví dụ: Cá nhân từ đủ 15 tuổi có đủ tư cách giao kết Hợp đồng, giao dịch nhằm định đoạt tài sản riêng (loại tài sản không cần đăng ký quyền sở hữu) nhằm phục vụ cho sinh hoạt lại chưa thể chủ thể tham gia giao kết Hợp đồng, giao dịch liên quan đến chế độ tài sản chung, riêng vợ chồng, theo quy định Luật Hơn nhân gia đình “Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên” đủ tuổi kết hôn (Khoản Điều Luật HNGĐ) … 1.3 Tư cách chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân số trường hợp: a Chủ thể cá nhân tham gia giao dịch vợ chồng: Trong giao dịch có tham gia chủ thể vợ chồng, cơng chứng viên phải u cầu người đến giao dịch cung cấp giấy tờ để chứng minh họ vợ chồng, ví dụ như: Giấy đăng ký kết hơn, Trích lục đăng ký kết b Chủ thể cá nhân tham gia giao dịch với tư cách người đại diện theo pháp luật theo ủy quyền: Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn b.1 Trường hợp cá nhân tham gia giao dịch dân với tư cách người đại điện theo pháp luật (Điều 134 BLDS) ngồi điều kiện người đại diện phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập, thực cơng chứng viên phải yêu cầu họ cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách đại diện tham gia giao dịch họ như: - Khai sinh người chưa thành niên có ghi tên cha mẹ, trường hợp cha mẹ đại diện theo pháp luật cho chưa thành niên; - Đối với trường hợp người giám hộ (theo Điều 48, 52, 53, 54 BLDS) đại diện tham gia giao dịch dân cho người giám hộ phải cung cấp giấy tờ sau: + Văn lựa chọn giám hộ cho thân người giám hộ có đồng ý người chọn làm giám hộ, công chứng chứng thực; + Văn cử người giám hộ UBND cấp xã nơi người giám hộ cư trú (trường hợp người chưa thành niên, người lực hành vi dân khơng có người giám hộ đương nhiên vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị em ruột, ông bà… theo quy định Điều 52, Điều 53 BLDS); + Quyết định, án Tòa án định người giám hộ Việc giám hộ phải đăng ký UBND cấp xã nơi cư trú người giám hộ người giám hộ (theo Điều 19 Luật Hộ tịch) Tuy nhiên, người giám hộ đương nhiên dù khơng đăng ký phải thực việc giám hộ Đối với trường hợp tham gia giao dịch với tư cách người đại diện, pháp luật dân quy định việc “giám sát việc giám hộ” Điều 51 Điều 59 BLDS Trong đó, Khoản Điều 59 quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền, lợi ích đáng người giám hộ sau: “Người giám hộ người chưa thành niên, người lực hành vi dân có trách nhiệm quản lý tài sản người giám hộ tài sản mình; thực giao dịch dân liên quan đến tài sản người giám hộ lợi ích người giám hộ Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, chấp, đặt cọc giao dịch dân khác tài sản có giá trị lớn người giám hộ phải đồng ý người giám sát việc giám hộ Người giám hộ không đem tài sản người giám hộ tặng cho người khác Các giao dịch dân người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch thực lợi ích người giám hộ có đồng ý người giám sát việc giám hộ” 10 Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn b.2 Trường hợp cá nhân tham gia giao dịch với tư cách người đại diện theo ủy quyền (Điều 134, 138 Bộ luật Dân năm 2015): Trường hợp cá nhân đại diện theo ủy quyền cá nhân pháp nhân để tham gia giao dịch dân cá nhân làm đại diện phải có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân phù hợp với giao dịch dân xác lập, thực Đối với cá nhân đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải người đủ 18 tuổi trở lên thực c Xác định cá nhân tham gia giao dịch người Việt Nam định cư nước người nước ngoài: Khi cá nhân người Việt Nam định cư nước người nước tham gia giao dịch dân sự, Công chứng viên cần kiểm tra giấy tờ chứng minh họ người có đủ điều kiện để tham gia giao dịch dân hay khơng “Năng lực pháp luật cá nhân nước xác định theo pháp luật nước mà người có quốc tịch Người nước ngồi Việt Nam có lực pháp luật dân công dân Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác “(Điều 673 Bộ luật Dân năm 2015) Về xác định lực hành vi dân cá nhân người nước ngoài, Điều 674 Bộ luật Dân năm 2015 quy định: “- Năng lực hành vi dân cá nhân xác định theo pháp luật nước mà người có quốc tịch, trừ trường hợp quy định khoản Điều - Trường hợp người nước xác lập, thực giao dịch dân Việt Nam, lực hành vi dân người nước ngồi xác định theo pháp luật Việt Nam - Việc xác định cá nhân bị lực hành vi dân sự, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi bị hạn chế lực hành vi dân Việt Nam theo pháp luật Việt Nam” Công chứng viên cần kiểm tra giấy tờ tùy thân, xem xét điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật xem họ có đủ điều kiện chủ thể giao dịch dân không Bộ luật Dân số văn pháp luật chuyên ngành khác có quy định điều kiện cụ thể để cá nhân nước tham gia giao dịch, đặc biệt giao dịch bất động sản Việt Nam Tư cách chủ thể tổ chức tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động công chứng: 11 Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Để xác định lực chủ thể tổ chức tham gia hợp đồng, giao dịch mà thông qua người đại diện, ủy quyền điều quan trọng Điều kiện để thực quyền, nghĩa vụ dân làm đại diện trình xác lập giao kết hợp đồng, giao dịch người đại diện (quy định Điều 134 Bộ luật dân 2015), người ủy quyền phải tuân theo quy định pháp luật phải có đầy đủ lực hành vi dân Điều kiện để hợp đồng, giao dịch có hiệu lực pháp luật (Điều 117 Bộ luật Dân năm 2015) sở để văn cơng chứng có giá trị pháp lý (Điều Luật công chứng năm 2014) công chứng viên phải xác định phạm vi đại diện người đại diện bảo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp người đại diện người có lợi ích hợp pháp liên quan Nếu đại diện theo pháp luật người đại diện có quyền xác lập, thực giao dịch dân phải lợi ích người đại diện Nếu đại diện theo ủy quyền người ủy quyền thực hiện, xác lập hợp đồng, giao dịch phạm vi ủy quyền Đối với loại đại diện ủy quyền này, công chứng viên cần lưu ý lập hợp đồng ủy quyền liên quan đến việc người ủy quyền quyền chuyển quyền tài sản cho người khác Vì thực tế, khơng trường hợp người ủy quyền thực quyền khác phạm vi ủy quyền mà người ủy quyền Khi chủ thể tham gia giao dịch dân công chứng viên phải giải thích rõ hậu pháp lý việc ủy quyền cho Chủ thể hộ gia đình: Nếu chủ thể hộ gia đình phải xác định thành viên hộ Chưa có quy định thống xác định thành viên hộ gia đình Điều đã, gây nhiều khó khăn rủi ro pháp lý giao dịch dân mà Giao dịch dân người đại diện hộ gia đình xác lập, thực lợi ích chung hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ hộ gia đình Hộ gia đình chịu trách nhiệm dân tài sản chung hộ; tài sản chung không đủ để thực nghĩa vụ chung hộ thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới tài sản riêng Tư cách chủ thể tham gia hợp đồng giao dịch tổ chức bao gồm lực hành vi dân lực pháp luật dân Trong lực pháp luật quyền xử chủ thể ghi nhận phép thực Năng lực hành vi khả tự có chủ thể việc thực hiện, kiểm sốt làm chủ hành vi II Giải pháp để nâng cao hiệu kỹ nhận diện người công chứng viên: Xác định tư cách chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân sự, kỹ xác định lực pháp luật, lực hành vi dân cá nhân, cơng chứng viên phải nắm vững “kỹ nhận diện người” Đây kỹ mềm yêu cầu quan trọng hoạt động công chứng quốc gia nào, dù cơng chứng hình thức cơng chứng nội dung Cơng chứng viên cần có kỹ giao tiếp, kỹ nắm bắt tâm lý người yêu cầu công chứng kỹ nhận biết người giả, giấy tờ giả để từ xác định 12 Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn người yêu cầu công chứng thật hay giả, đồng thời phải có kỹ xác định lực pháp luật, lực hành vi dân Tổ chức thông qua người đại diện, ủy quyền yêu cầu công chứng cá nhân, pháp nhân Việc xác định thông qua giao tiếp, kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, giấy tờ khác pháp luật có quy định Để xác định tư cách chủ thể chủ sử dụng, chủ sở hữu tài sản hay đại diện công chứng viên phải nắm rõ giấy tờ chứng minh quyền tài sản chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch dân sự: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, hợp đồng ủy quyền,… Ngoài ra, người làm chứng, người phiên dịch giữ vai trò quan trọng đơi lúc có liên quan đến quan hệ dân xác lập tổ chức Việc xác định tư cách chủ thể cá nhân người làm chứng, người phiên dịch tốt góp phần đảm bảo tính xác thực hợp đồng, giao dịch dân Kỹ công chứng viên việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến lực chủ thể dù cá nhân, pháp nhân hay tổ chức khác phải nhận biết nguồn pháp luật áp dụng, vận dụng cho chủ thể cụ thể Người tham gia giao dịch Dân phải đủ lực chủ thể Năng lực chủ thể tạo thành hai thành tố, lực pháp luật lực hành vi Trong lực pháp luật quyền xử chủ thể ghi nhận phép thực Năng lực hành vi khả tự có chủ thể việc thực hiện, kiểm sốt làm chủ hành vi Để xác định tư cách chủ thể chủ sử dụng, chủ sở hữu tài sản hay đại diện công chứng viên phải nắm rõ giấy tờ chứng minh quyền tài sản chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch dân Để xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch, công chứng viên cần có kỹ áp dụng pháp luật nội dung để đảm bảo tính hợp pháp hợp đồng, giao dịch dân Mặc khác, công chứng viên cần phải tuân thủ pháp luật cơng chứng trình tự, thủ tục Cơng chứng viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ pháp luật, kỹ bổ trợ khác để hoàn thiện lực đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội công chứng viên có trình độ có đạo đức nghề nghiệp Kỹ công chứng viên việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến lực chủ thể dù cá nhân, pháp nhân hay tổ chức khác phải nhận biết nguồn pháp luật áp dụng, vận dụng cho chủ thể cụ thể Vì vậy, cơng chứng viên phải có kiến thức pháp luật nội dung tốt cơng chứng hợp đồng, giao dịch cách hiệu Xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công chứng viên Việc nghiên cứu nắm vững kỹ việc xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch yếu tố quan trọng hàng đầu cơng chứng viên hoạt động cơng chứng Đó việc xem xét 13 Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn chủ thể có đủ lực pháp luật lực hành vi dân để tham gia hợp đồng, giao dịch dân hay không? Để từ cơng chứng viên chấp nhận hay từ chối công chứng hợp đồng giao dịch Xác định đúng, xác người u cầu cơng chứng khơng tạo điều kiện cho cơng chứng viên xác định chủ thể, khách thể hợp đồng, giao dịch mà ngăn ngừa trường hợp mạo danh, lừa đảo… Việc xác định đúng, xác tư cách chủ thể tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch dân giúp cho công chứng viên xác định chủ thể, khách thể Hợp đồng, giao dịch mà ngăn ngừa trường hợp mạo danh, lừa đảo, giả mạo giấy tờ, giả mạo người yêu cầu cơng chứng hoạt động cơng chứng gây khó khăn cho hoạt động công chứng viên quan chức thiệt hại cho xã hội Hoạt động công chứng theo Luật công chứng năm 2014 quy định có liên đề cao vị trí, vai trò, trách nhiệm cơng chứng viên Điều đòi hỏi cơng chứng viên phải thận trọng xác việc xác nhận, công chứng giao dịch, hợp đồng dân Điều đặt yêu cầu cho công chứng viên phải thực nắm bắt quy định tinh thần luật, xác định tư cách chủ thể cá nhân tham gia giao dịch dân nhằm đảm bảo tính xác thực giao dịch, hạn chế tranh chấp phát sinh chủ thể, nhằm ngày nâng cao vị trí vai trò hoạt động công chứng xã hội, phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế giới Việt Nam C KẾT LUẬN Để đảm bảo tính có hiệu lực pháp luật an toàn pháp lý giao dịch dân cần phải đáp ứng nhiều yếu tố hình thức, nội dung, đối tượng giao dịch, chủ thể giao dịch…do đòi hỏi cơng chứng viên phải am hiểu quy định pháp luật chuyên ngành văn pháp luật có liên quan, đồng thời phải có nhiều kỹ chuyên sâu để áp dụng hoạt động hành nghề, mà kỹ xác định tư cách chủ thể tham gia giao dịch dân kỹ bản, quan trọng để đảm bảo cho giao dịch tiến hành chủ thể theo quy định pháp luật, tránh trường hợp bị vô hiệu giao dịch xác lập chủ thể không đủ điều kiện tham gia giao dịch Việc xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công chứng viên Việc nghiên cứu nắm vững kỹ việc xác định tư cách chủ thể tham gia hợp đồng, giao dịch yếu tố quan trọng hàng đầu công chứng viên hoạt động cơng chứng Đó việc xem xét chủ thể có đủ lực pháp luật lực hành vi dân để tham gia hợp đồng, giao dịch dân hay khơng? Để từ cơng chứng viên chấp nhận hay từ chối công chứng hợp đồng giao dịch dân 14 Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn ... có lực pháp luật dân Khoản Năng lực pháp luật dân cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết” Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Năng lực pháp luật dân cá nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp... nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi, giao dịch khác, phải đồng ý người đại diện theo pháp luật Như vậy, giao dịch không nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà không... diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày luật liên quan có quy định khác” Người viết báo cáo: Phùng Minh Tấn Các giao dịch người bị hạn chế lực hành vi dân bị
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN 3 công chứng 2, BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN 3 công chứng 2

Từ khóa liên quan