công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tổng công ty cổ phần vận tải và dịch vụ miền bắc

17 36 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 08:11

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DỊCH V MIN BC I T VN : Trong trình tồn phát triển mình, ngời tham gia vào loại hoạt động xã hội gồm hoạt động kinh tế Ta hiểu hoạt động kinh tế hoạt động tạo cải vật chất cho xã hội, hoạt động giúp cho ngời tồn tại, ngày hoàn thiện ngợc lại hoạt động kinh tế tồn t¹i cã ngêi Tãm l¹i, ngêi cã vai trò thiếu hoạt động kinh tế, định tính chất hoạt động kinh tế Khi nói đến hoạt động kinh tế tức nãi ®Õn mét doanh nghiƯp hay mét tỉ chøc kinh tế, ta nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngời đóng vai trò nhân tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp giải pháp ngời doanh nghiệp đợc đa nên hàng đầu tất biện pháp khác Bi viết đề cập đến thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng Công ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc để từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị nhằm góp phần đa doanh nghiệp phát triển vững khẳng định thơng hiệu II MT S QUAN IM CHUNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CƠNG TY: Quan ®iĨm chung: Mục tiêu công tác quản trị nhân lực nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp lực lợng lao động hoạt động hiệu Để đạt đợc mục tiêu nhà quản trị phải biết cách thâu dụng, phát triển, đánh giá trì nhân viên mục tiêu xã hội, mục tiêu doanh nghiệp mục tiêu ngời lao động - Mục tiỊu ®èi víi x· héi: BÊt kú mét tỉ chøc đời tồn muốn đợc thừa nhận cộng đồng phải thoả mãn điều kiện: Đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội Nói nh nghĩa trình hoạt động tổ chức phải tìm cách trung hoà lợi ích với lợi ích cộng ®ång Mét doanh nghiƯp lµ mét tỉ chøc, mét tỉ chức hoạt động lĩnh vực cần mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng Trớc hết, doanh nghiệp kinh doanh phải tuân theo qui định pháp luật, phải cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo yêu cầu cộng đồng, phải đảm bảo giải công ăn việc làm cho số lợng lao động để giúp xã hội giảm bới nạn thất nghiệp, nâng cao phúc lợi xã hội đặc biệt doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu xã hội bảo vệ gìn giữ môi trờng xung quanh - Mục tiêu doanh nghiệp: Quản trị nhân lực cách hợp lý hiệu cách tốt giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu quan trọng tồn tại, phát triển thu đợc lợi nhuận cao Trong công tác quản trị nhân lực tự cứu cánh mà phơng tiện để giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu thân - Mục tiêu cá nhân ngời lao động: Ngời lao động tham gia lao động trớc hết để thoả mãn nhu cầu đợc lao động, đợc cống hiến cho xã hội sau lợi ích cá nhân họ nh thu nhập để nâng cao mức sống song thật sai lầm coi trọng lợi ích tổ chức cộng đồng mà quên lợi ích cá nhân ngời lao động, lợi ích cá nhân, mục tiêu cá nhân yêu cầu đáng ngời lao động đồng thời động lực thúc đẩy họ hoạt động hăng say sáng tạo Doanh nghiệp tổ chức ngời lao động Chính vậy, doanh nghiệp phải coi trọng mục tiêu cá nhân cán nhân viên doanh nghiệp phải trọng đến công tác đào tạo bồi dỡng để không ngừng nâng cao tố chất cán bộ, công nhân viên, công tác lao động tiền lơng, tiền thởng để nhân viên tự thấy công sức bỏ đợc đền bù cách xứng đáng Hay nói cách khác, quản trị nhân lực phải nhằm đạt đợc mục tiêu cá nhân Phần lớn doanh nghiệp nớc ta nay, việc đào tạo cán công nhân viên chủ yếu để trang trải đáp ứng cho công việc đòi hỏi, đối tợng đào tạo không đợc phân loại cụ thể theo chức công việc, hình thức đào tạo đơn giản với đội ngũ giảng viên chủ yếu kiêm chức, cha trọng nâng cao đào tạo cập nhật kiến thức Tại doanh nghiệp thiếu quy chế, quy định đào tạo cán công nhân viên Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo sau khoá cha đợc tổ chức thờng xuyên mà mơí dừng lại mức tổ chức thi tốt nghiệp để đánh giá Do đó, thiếu hẳn đợt kiểm tra, sát hạch kiến thức mà học viên học đợc vận dụng vào thực tế nh Nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển cán bộ, công nhân viên giúp cho doanh nghiệp đội ngũ lao động hùng hậu đảm bảo mặt kiến thức khả công tác, đảm bảo cho suất lao động đợc nâng cao, hoạt động sản xuât kinh doanh hiệu mở rộng Giúp cho ngời lãnh đạo dễ dàng quản lý, góp phần làm gi¶m chi phÝ s¶n xt kinh doanh cho doanh nghiƯp việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu máy móc trang thiết bị Tóm lại, nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển giúp kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty CP Vận tải dịch vụ Miền Bắc: Bộ máy quản lý Tổng công ty đợc kiện toàn hoàn thiện, cấu khoa học, ổn định, hoạt động hiệu Bộ máy Tổng công ty đợc tổ chức từ xuống dới thực chức sau: - Tổ chức xắp xếp nhân theo cấu khoa học, hợp lý nhiệm vơ, tõng bé phËn - Tỉ chøc khai th¸c ngn hàng, tìm kiếm thị truờng - Tổ chức cung cấp sử lý thông tin tình hình tài sản tài công ty, tổ chức hệ thống kiểm soát nội hiệu - Tổ chức cấu phận cách phù hợp nhằm đạt hiệu lao động cao, thực đầy đủ sách, nghĩa vụ với cấp trên, với nhà nớc với tổ chức xã hội Bộ máy quản lý Tổng công ty đợc thực theo sơ đồ sau: Đại Hội Cổ Đông Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát Ban Tổng Giám Đốc Phòn g Kinh Doan h Phòn g Vận Tải Phòn g Đại Lí Vận Tải Phòng Kỹ Thuật Vật T Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Phòng Kế Toán Tài Chính Phòn g Tổ Chức Hành Chín h 2.1 Nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực việc làm cần thiết mội doanh nghiệp vai trò cuả ngời ngày trở nên quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp cho dù doanh nghiệp sở hữu trang thiết bị máy móc đại nhng ngời sử dụng chẳng ý nghĩa Không doanh nghiệp nguồn lao động yếu cần đào tạo mà doanh nghiệp nhân viên, cán đầy kinh nghiệm lực cần phải thờng xuyên đào tạo để củng cè vµ cung cÊp kiÕn thøc cËp nhËt cho hä Đối với Tổng Công ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cần thiết hết thay đổi phơng hớng kinh doanh sản xuất mặt khác ngời lao động đợc đào tạo lâu Tổng Công ty nhận thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực đầu t đem lại lợi ích đáng kể từ nguồn nhân lực phơng tiện hữu hiệu để đạt đợc phát triển toàn Tổng Công ty Chính vậy, đào tạo phát triển nhân lực vấn đề Tổng Công ty đặc biệt quan tâm Tổng Công ty cố gắng xây dựng thực khoá đào tạo, phát triển cách khoa học để đem lại hiệu cao Từ nhận thức đắn Tổng Công ty xem xét đánh giá lại khả chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tay nghề cán công Đây cách làm cần thiết để phát yếu cán công nhân viên để từ xác đinh đợc nhu cầu đào tạo phát triển Để thực công việc này, Tổng Công ty sử dụng số công việc nhằm đánh giá lực làm việc cán công nhân viên nhu cầu đào tạo họ - Xác định khả làm việc ngời lao động trình độ họ, từ tìm thiếu xót vè kỹ trình độ + Thiếu cấp chuyên môn mà công việc họ đòi hỏi từ dẫn đến thiếu kỹ để thực công việc mà họ cần đảm nhiệm + Thiếu kỹ thao tác thực công việc + Phân tích vấn đề tổ chức, phân công lao động thiếu xót khâu tổ chức ta tìm nhu cầu đào tạo Ngoài phải dựa vào cá nhân để xác định yêu cầu Đó Tổng Công ty dựa vào hồ sơ nhân viên trình công tác cán công nhân viên từ phân tích tìm ngời phù hợp số lợng cử đem lại hiệu cao 2.2 Về giáo trình đồ dùng phục vụ cho giảng dạy Thông qua tham khảo tài liệu thu thập công ty khoá đào tạo Tổng công ty từ trớc tới giáo trình để giảng dạy cho học viên mà dạy theo giáo án giáo viên đợc giao nhiệm vụ giảng dạy biên soạn Ngoài khoá học ngắn ngày giáo án để giảng dạy, giáo viên giảng dạy theo cách riêng họ, họ thấy cần phải truyền đạt mà học viên nắm bắt đợc họ dạy, với cách Tổng công ty áp dụng cho khóa học nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật Ngoài ra, suốt trình giảng dạy Tổng công ty không cung cấp đầy đủ trang thiết bị dùng cho giảng dạy học tập, trang thiết bị tơng đối ít, cha sở hạ tầng riêng để phục vụ cho học tập, mà chủ yếu phải dạy héi trêng lín cđa Tỉng c«ng ty ë héi trêng cha máy chiếu học viên nhìn đợc hình vẽ hay ví dụ minh hoạ để học viên hiểu dễ ràng điểm Tổng công ty cần phải đợc tiếp tục phát huy sau công nhân đợc học hết phần lý thuyết thi học viên đợc tham gia vào việc học thực hành mô hình lẫn thực tế, sau thành thạo mô hình học viên đợc đa xuống để thực hành thực tế 2.3 Hình thức đào tạo phát triển Đào tạo đội ngũ cán nhân viên hoạt động đầu t đem lại lợi ích to lớn lâu dài ý thức đợc điều nên Tổng công ty từ lâu trọng tới công tác đào tạo lao động Khi thành lập, cán công nhân viên Tổng công ty cha đợc tuyển chọn kỹ càng, cha nghiệp vụ chuyên môn cao Vấn đề đặt Tổng công ty phải để đợc đội ngũ lao động phù hợp với tình hình mà đảm bảo công ăn việc làm cho ngời lao động Giải pháp mà Tổng công ty chọn đào tạo lại tuyển chọn bổ sung thấy cần thiết Sau xác định đợc nhu cầu đào tạo, nhà quản trị công tác đào tạo phát triển lại phải trả lời câu hỏi : Nên lựa chọn phơng pháp đào tạo ngời lao động để đáp ứng đợc mặt chất lợng, thời gian tèn kÐm nhÊt ë Tỉng c«ng ty hiƯn thêng sư dơng mét sè biƯn ph¸p sau: - Gi ngêi tham gia vào lớp đào tạo thờng kỳ hàng năm nhà máy ôtô ISUZU, SUZUKI ( cán kỹ thuật công nhân Xởng sửa chữa ôtô) - Gửi cán công nhân viên học trờng Đại học Tài kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) - Tham gia hội thảo phơng pháp mà Tổng công ty thờng áp dụng cách không thức Đó diễn hội thảo liên quan đến vấn đề mà Tổng công ty quan tâm Tỉng c«ng ty sÏ cư ngêi tham gia häc hái đúc rút kinh nghiệm Những ngời tham dự hội thảo chủ yếu Ban Tổng Giám đốc hay trởng, phó phòng ban Bảng số 4: Các phơng pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ MB Phơng pháp áp dụng cho CBQL CNSX 1.Dạy kèm Gửi tr- ờng 3.Dự hội nghị 4.Luân chuyển Thực Nơi làm Ngoài NLV việc công tác V: áp dụng; O: không áp dụng Bảng số : Số lợng lao động đợc đào tạo theo hình thức chủ yếu: (Đơn vị: Ngời) STT Chỉ tiêu Đào tạo Đào tạo lại Đào tạo nâng l4 ơng Tổng số 2007 20 50 130 200 2008 2009 40 100 20 70 100 50 160 220 2010 100 30 100 230 Nhìn vào bảng ta thấy: năm 2007, số lợng đào tạo 200 ngời, thời gian Tổng công ty mở rộng phát triển nên nhu cầu đào tạo nhiều, để phục vụ cho sản xuất kinh doanh Đến năm 2008, số lợng đào tạo 160 ngời việc năm sau đào tạo năm trớc, tình hình Tổng công ty lúc vào ổn định hoạt động bình thờng Nhng đến năm 2009 2010, số lợng đào tạo ngày tăng do: Môi trờng sản xuất kinh doanh lúc đòi hỏi trình độ cao Tổng Công ty phải đào tạo cán công nhân viên để bắt kịp với ph¸t triĨn cđa x· héi còng nh cđa chÝnh Tỉng công ty 2.4 Tổ chức quản lý công tác đào tạo Khi ngời lao động đợc học họ đợc hởng chế độ nh ngời thực hoạt động sản xuât kinh doanh nhng trình học tập họ phải tích cực đáp ứng đợc yêu cầu khoá học, họ phải tham gia đầy đủ khoá học trách nhiệm báo cáo kết học tập trình đào tạo Ngoài ra, Tổng công ty yêu cầu cung cấp cho cán lãnh đạo lịch học khoá học để ngời lãnh đạo để theo dõi Nếu đạt đợc kết cao, ban Tổng giám đốc biện pháp khen thởng khuyến khích nh đề bạt công tác, khen thởng Đối với ngời tự bỏ tiền học, Tổng công ty tạo điều kiện mặt thời gian hỗ trợ phần kinh phí để khuyên khích họ tự trau dồi kiến thức cho thân 2.5 Nguồn kinh phí cho đào tạo - Nguồn : Do Tổng công ty tự bỏ từ lợi nhuận Tổng công ty để cung cấp cho ngời mà Tổng công ty cử học Tổng công ty bỏ tổ chức lớp học Tổng công ty, trợ giúp ngời tự giá bỏ tiền học Số tiền chủ yếu để trả tiền học phí cho ngời đợc Tổng công ty cử học nghiệp vụ đào tạo thờng phục vụ cho nhu cầu Tổng công ty Ngn 2: Tõ ngêi lao ®éng tù ngun bá tiỊn học Trờng hợp ngời lao động muốn bỏ khoản tiền để học nhằm nâng cao trình độ riêng 10 héi sù nghiƯp chung chđ u ngn vÉn đợc sử dụng việc học ngoại ngữ tin học Nguồn 3: Từ hãng Ô tô ISUZU SUZUKI hỗ trợ, nhng tính đến lợng tiỊn cÊp cho chø cha tÝnh ®Õn chi phÝ tỉ chức lớp học Bảng số 6: Quỹ đào tạo phát triển tình hình sử dụng quỹ Tổng công ty Cổ Phần Vận Tải Dịch Vụ MB (Đơn vị : Triệu đồng) Nă 2007 2008 2009 2010 100 60 100 150 50 40 50 70 30 40 40 50 m Chỉ tiêu Từ hỗ trợ Từ lợi nhuận Công ty Nguồn khác Kinh phÝ sư dơng 50 30 90 100 trÝch từ quỹ đào tạo phát triển Tổng nguồn 230 170 280 370 T×nh h×nh sư dơng 81,8% 100% 100% 100% quỹ (Số liệu đợc lấy từ phòng Tổ Chức Hành Chính) Tình hình sử dụng quỹ đào tạo phát triển cao, điều cho thấy nhu cầu đào tạo Tổng công ty cha đáp ứng đủ (bởi đội ngũ lao động thiếu cà cấp kỹ đáp ứng yêu cầu công việc) Năm 2007 tổng quỹ đào tạo 230.000.000đ, sử dụng hết 81.8% quỹ việc không sử dụng hết quỹ lúc quỹ nên ko đủ để đào tạo thêm ngời hay thay đổi cách đào tạo Năm 2008, 2009 2010, với lợng quỹ nh 11 trên, Công ty tính toán hợp lý sử dơng hÕt Qua b¶ng chóng ta cã thĨ thÊy, q tăng nhiều năm 2009 2010 Do lúc công ty trú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ cho cán công nhân viên 2.6 Tiến hành đào tạo Sau chẩn bị kỹ công tác nh: Giáo viên, giáo trình, lớp học, kinh phí, Tổng công ty bắt đầu cho đào tạo Công việc đào tạo đợc giám sát phòng Tổ Chức Hành Chính Phòng nhiệm vụ theo dõi khoá đào tạo, biểu giáo viên không tốt, thay giáo viên Hoặc cán công nhân viên thái độ không hợp tác, không cho theo học 2.7 Đánh giá hiệu công tác đào tạo Sau kết thúc khoá học, Tổng công ty tổ chức buổi kiểm tra trình đọ học viên Nếu đạt yêu cầu bố trí vào công việc phù hợp Nếu không đạt yêu cầu tổ chức cho thi lại Hiệu công tác đào tạo cong đợc thể qua (Bảng 3: Kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm gần đây) Qua bảng ta thấy kết sản xuất kinh doanh công ty ngày tăng, thu nhập ngời lao đọng tăng đáng kể * Thành tích đạt đợc Từ Tổng công ty đợc cổ phần hoá đội ngũ cán công nhân viên hạn chế số lợng trình độ chuyên môn, đến Tổng công ty Cổ Phần vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc đội ngũ cán công nhân viên tơng đối đông hoạt động kinh doanh uy tín thị trờng Đó nhờ Tổng công ty nhà lãnh đạo động, hết lòng với Tổng công ty 12 + Tổng Công ty nhận thức đợc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đầu t đắn đem lại lợi ích cao nên Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thực khoá đào tạo phát triển cách khoa học + Tổng Công ty sử dụng giải pháp hợp lý để đào tạo phát triển nguồn nhân lực đào tạo tuyển chọn bổ sung thấy cần thiết + Tổng Công ty điều kiện thuận lợi để tổ chức lớp bồi dỡng chuyên môn dễ dàng chọn đợc giáo viên lực chuyên môn cao + Xây dựng đợc chế độ, sách tiền lơng, tiền thởng hợp lý cho cán công nhân viên nhiều hình thức khen thởng vật chất tinh thần để khuyến khích ngời lao động làm việc tốt + Bố trí nhân viên phù hợp với trình độ + Tổ chức cho ngời lao động học tập với thiết bị đại dễ dàng đợc tiếp cận với giáo dục đại thông qua thiết bị truyền thông + Cách nhìn nhận xã hội vấn đề đào tạo phát triển + Tạo đợc vị thị trờng nh cạnh tranh + Là doanh nghiệp đầu địa bàn mặt * Các hạn chế nguyên nhân *Hạn chế: + Đội ngũ lao động trình độ cha cao, số lao động dấu hiệu trì trệ 13 + Cha đáp ứng đợc hết yêu cầu đào tạo phát triển nguồn lao động Tổng công ty + Hệ thống giáo trình theo chuyên đề đào tạo vấn đề xúc công tác đào tạo Các chơng trình nội dung đào tạo giáo trình nhng cha đợc chuẩn hoá + Mặc dù kết đào tạo phát triển khả quan nhng Tổng công ty vÉn cha cã chiÕn lỵc, néi quy, quy chÕ cho việc đào tạo phát triển, Tổng công ty thực đợc việc kết đào tạo cao việc đào tạo Tổng công ty nhiều mang tính chất đối phó + Công tác tổ chức cho ngời lao động đợc trực tiếp nớc đào tạo dài hạn ngắn cha + Đối với nhiều cán công nhân viên việc học hành trở nên khó việc đào tạo để đáp ứng nhu cầu tơng lai hạn chế + Việc đánh giá hiệu chơng trình đào tạo sau khoá học không thờng xuyên Do thiếu hẳn đợt kiểm tra sát hạch kiến thức mà học viên học đợc vận dụng vào công việc thực tế nh nên việc phát huy kiến thức học viên đợc vào thực tế hạn chế * Nguyên nhân + Do kinh phí Tổng công ty hạn hẹp + Do nhiều ngời lao động làm việc lâu năm nên ti ®· cao, sù tiÕp thu kÐm + Cha cã sách cụ thể cho đào tạo nên khó khăn cho việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 + Cha khuyến khích lòng say mê công việc nhân viên Mặt khác, nhiều lãnh đạo trung gian đến sở Nhiều lao động gián tiếp nh phí quản lý Tổng công ty cao cấu tổ chức lỏng lẻo, đội ngũ cán công nhân viên toàn Tổng công ty cha đoàn kết Đó trở ngại mà sớm chiều khắc phục đợc Những trở ngại gây ¶nh hëng hÕt søc lín mơc tiªu qu¶n lý tối u nguồn nhân lực III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổng công ty cổ phần vận tải dịch vụ miền bắc Từ việc phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển Tổng công ty, phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lợc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Cổ phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc với tham khảo kinh nghiệm đào tạo phát triển ngn nh©n lùc cđa mét sè doanh nghiƯp ViƯt Nam khác Ta nhận thấy, Tổng công ty cần thực số biện pháp để nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển hay gián tiếp đạt đợc mục tiêu đề Cụ thể là: - Mở rộng hình thức phơng pháp đào tạo - Trẻ hoá đội ngũ cán công nhân viên đợc gửi đào tạo - Đổi công tác tuyển chọn lao động - Phân loại lao động hợp lý Phân loại lao động theo tính chuyên môn hoá 15 - Tăng cờng công tác đánh giá khả thực công việc cán công nhân viên tổ chức thi nhằm phân loại lao động để sách đào tạo lại thích hợp - Cải tiến công tác tiền lơng - Phải đào tạo chuyên sâu mặt nghiệm vụ Đào tạo đối tợng theo chuyên sâu, tổ chức đào tạo để phát triển nhanh đội ngũ cán trình độ - Kết hợp cập nhật kiến thức với nâng cao kỹ ứng dụng đợc đào tạo thực tế - Nâng cao chất lợng đào tạo chơng trình cụ thể đợc tiêu chuẩn hoá từ thấp đến cao cho chuyên môn, chuyên đề đào tạo - Xây dựng phơng châm đào tạo giúp cho cán đào tạo phát triển với cán công nhân viên xác định hớng cho công tác đào tạo học tập, đích để bám vào thực đào tạo phát triển IV KT LUN Vai trò ngời ngày trở nên quan trọng tổ chức Con ngời đợc coi nhân tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Nhận thức đợc tầm quan trọng ngời doanh nghiệp hiểu đào tạo phát triển cách tốt để phát triển khả trình độ ngời Cho đến Tng công ty Cổ phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc trọng đến công tác đào tạo phát triển nhằm đội ngũ lao động đủ khả trình độ đáp ứng đ- 16 ợc công việc để lấy làm sở mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Tng công ty Từ trớc đến thật phủ nhận đợc ngời đợc hớng dẫn đào tạo khả thực công việc họ tốt hiệu Ngày nay, nói đến doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu mặt mà vấn đề ngời ta nghĩ đến khả làm việc ngời doanh nghiệp Chính vậy, doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải trọng đến công tác đào tạo phát triển Mọi nguồn lực đợc xem hữu hạn, nguồn tài nguyên ngời đợc xem vô hạn, việc phát huy yếu tố ngời tốt cho doanh nghiệp Vì công tác đào tạo đợc xem yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh doanh nghiệp./ -Ti liệu tham khảo: - Giáo trình MBA Đại học Griggs - Tài liệu internet - Giáo trình trờng ĐH Việt Nam - Báo cáo Tng công ty Cổ phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc - Các tài liệu khác 17 ... nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổng công ty cổ phần vận tải dịch vụ miền bắc Từ việc phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển Tổng công ty, phơng hớng hoạt... động sản xuất kinh doanh chiến lợc công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty Cổ phần Vận Tải Dịch Vụ Miền Bắc với tham khảo kinh nghiệm đào tạo phát triển ngn nh©n lùc cđa mét sè doanh... cao hiệu công tác đào tạo phát triển giúp kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty CP Vận tải dịch vụ Miền Bắc: Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tổng công ty cổ phần vận tải và dịch vụ miền bắc , công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tổng công ty cổ phần vận tải và dịch vụ miền bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn