ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (244)

3 133 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:17

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI KSCL TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Tỉnh Vĩnh Phúc LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 45 phút Gồm: 32 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 132 Câu Trong trình dịch mã, phần tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động Các ribơxơm gọi là: A Pôlipeptit B Pôlinuclêôxôm C Pôliribôxôm D Pơlinuclêơtit Câu Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit A 1800 B 2040 C 3000 D 2400 Câu Tác nhân sinh học gây đột biến gen A Virut hecpet B Động vật nguyên sinh C 5BU D Vi khuẩn Câu Mức độ gây hại alen đột biến thể đột biến phụ thuộc vào A Tác động tác nhân gây đột biến B Điều kiện môi trường sống thể đột biến C Môi trường tổ hợp gen mang đột biến D Tổ hợp gen mang đột biến Câu Trình tự nuclêơtit đặc biệt opêron để enzim ARN – polineraza bám vào khởi động trình phiên mã gọi A Vùng khởi động B Gen điều hòa C Vùng vận hành D Vùng mã hố Câu Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac E.Coli hoạt động? A Khi tế bào khơng có lactơzơ B Khi mơi trường có khơng có lactơzơ C Khi tế bào có lactơzơ D Khi prơtein ức chế bám vào vùng vận hành Câu Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp G – X A – T số liên kết hiđrô A Tăng B Tăng C Giảm D Giảm Câu Operon Lac vi khuẩn E.Coli gồm có thành phần theo trật tự: A Vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) B Gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) C Gen điều hòa – vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D Vùng khởi động – gen điều hòa – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu Quá trình nhân đơi ADN thực theo ngun tắc gì? A Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục B Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục C Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn D Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái Câu 10 Ở sinh vật nhân thực, ba mở đầu trình dịch mã là: A UUG B GAU C GUA D AUG Câu 11 Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức A Tất loài dùng chung mã di truyền B Mã mở đầu AUG C Nhiều ba xác định axit amin D Một ba mã hoá mã hoá cho loại axit amin Câu 12 Nhận định sau phân tử ARN ? A Trên tARN có anticơđon giống B Trên phân tử mARN có chứa liên kết bổ sung A – U, G – X C Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng D TARN có chức vận chuyển axit amin tới ribơxơm Câu 13 Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.Coli, mơi trường có lactơzơ A Prôtêin ức chế không tổng hợp B Prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/3 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Sản phẩm gen cấu trúc không tạo D ARN – polimeraza không gắn vào vùng khởi động Câu 14 Trong trình nhân đôi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối A ADN giraza B ADN ligaza C ADN pôlimeraza D Hêlicaza Câu 15 Một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN gọi A Anticodon B Mã di truyền C Codon D Gen Câu 16 Tất loài sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính đặc hiệu C Mã di truyền có tính thối hóa D Mã di truyền mã ba Câu 17 Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hòa A Mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen cấu trúc B Nơi gắn vào prôtêin ức chế để cản trở hoạt động enzim phiên mã C Mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành D Mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động Câu 18 Trong opêron Lac, vai trò cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: A Tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản trình phiên mã B Tổng hợp loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ C Tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã D Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã Câu 19 Trong trình phiên mã, enzim ARN – polymeraza tổng hợp phân tử mARN theo chiều nào? A 3’ → 3’ B 5’ → 3’ C 3’ → 5’ D 5’ → 5’ Câu 20 Một đột biến điểm xảy không làm thay đổi chiều dài gen làm tăng thêm liên kết hiđrô Đột biến thuộc dạng: A Thay cặp A – T thành cặp G – X B Mất cặp A – T C Thay cặp G – X thành cặp A – T D Mất cặp G – X Câu 21 Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A loại mã ba B 27 loại mã ba C loại mã ba D loại mã ba Câu 22 Trong q trình tự nhân đơi ADN, sợi tổng hợp liên tục, sợi thành đoạn A ADN polimerase tổng hợp mạch có chiều 5’ → 3’ B Hai mạch ADN xoắn kép theo hướng chiều C Một mạch không xúc tác enzim ADN polimerase D Các enzim tháo xoắn ADN di chuyển theo hai hướng Câu 23 Khi nói q trình nhân đôi ADN, kết luận sau không ? A Trên phân tử ADN sinh vât nhân sơ có điểm khởi đầu nhân đơi ADN B Sự nhân đôi ADN ti thể diễn độc lập với nhân đôi ADN nhân tế bào C Enzim ADN pôlimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN kéo dài mạch D Tính theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 5’→ 3’ mạch tổng hợp gián đoạn Câu 24 Gen H có 90 vòng xoắn có 20% Adenin Một đột biến xảy tạo alen h Alen đột biến ngắn gen ban đầu 3,4 A0 có số liên kết hiđrơ Số nuclêôtit loại alen h A A = T = 360; G = X = 537 B A = T = 359; G = X = 540 C A = T = 360; G = X = 540 D A = T = 363; G = X = 540 Câu 25 Trong q trình nhân đơi, mạch bổ sung với mạch khuôn ADN tổng hợp ngắn đoạn? A Mạch gốc chiều với chiều tháo xoắn B Mạch gốc có chiều 3’ → 5’ C Mạch khn có chiều 5’ → 3’ D Cả mạch khuôn Câu 26 Làm khuôn mẫu cho trình dịch mã nhiệm vụ A tARN B Mạch mã hoá C Mạch mã gốc D MARN Câu 27 Ở tế bào nhân thực, trình sau diễn tế bào chất? A Phiên mã tổng hợp mARN B Nhân đôi ADN C Dịch mã D Phiên mã tổng hợp tARN Câu 28 Guanin dạng kết cặp không tái gây đột biến thay FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/3 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Cặp G – X thành cặp X – G B Cặp G – X thành cặp A – T C Cặp G – X thành cặp A – U D Cặp G – X thành cặp T – A Câu 29 Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian B Vì prơtêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ C Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động D Vì gen cấu trúc làm gen điều hồ bị bất hoạt Câu 30 Trong trình dịch mã, loại axit nuclêic có chức vận chuyển axit amin A ADN B tARN C mARN D rARN Câu 31 Trong 64 ba mã di truyền, có ba khơng mã hố cho axit amin (bộ ba kết thúc) Các ba là: A UAG, UAA, UGA B UUG, UGA, UAG C UGU, UAA, UAG D UUG, UAA, UGA Câu 32 Bộ ba khơng có tính thoái hoá A AUG, UAA B AAG, UAA C UAG, UAA D AUG, UGG BẢNG ĐÁP ÁN C 17 C D 18 B A 19 B C 20 A A 21 B C 22 A D 23 C A 24 B C 25 C 10 D 26 D 11 D 27 C 12 D 28 B 13 B 29 A 14 B 30 B 15 D 31 A 16 A 32 D THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng quý thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/3 ... B 15 D 31 A 16 A 32 D THƯ VIỆN ĐỀ THI 2019 Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019 phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... cặp không tái gây đột biến thay FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/3 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Cặp G – X thành cặp X – G B Cặp G – X thành
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (244) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (244)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn