ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (213)

5 48 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:13

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 1/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đáp án có trang) Mã đề thi 302 Câu Lúa chiêm lấp ló đầu bờ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ màlên Giải thích sau nhất: A Vì cung cấp đủ lượng nước B Vì mưa giơng tạo điều kiện thuận lợi cho q trình nước C Vì rễ hút nhiều nước kèm theo khống D Vì tia lửa điện phá vỡ liên kết ba N2 hình thành NO3- cho hấp thụ Câu Operon là: A Một tập hợp gồm gen cấu trúc gen điều hòa nằm cạnh B Một đoạn phân tử ADN có chức định q trình điều hòa C Một nhóm gen đoạn ADN có liên quan chức năng, có chung chế điều hòa D Một đoạn phântử axit nucleic có chức điều hòa hoạt động gen cấu trúc Câu Loại axit Nucleic cấu tạo nên Riboxom A.rARN B.tARN C ADN D mARN Câu Sản phẩm pha sáng quang hợp là: A ATP, NADPH, O2; B H2O, ADP, NADP C ATP, NADPH, O D ATP, NADPH, CO2 Câu Quan sát thí nghiệm hình sau, chọn kết luận nhất: A Đây thí nghiệm chứng tỏ q trình hơ hấp thải CO2 B Đây thí nghiệm chứng tỏ qtrình hơ hấp thải CaCO3 C Đây thí nghiệm chứng tỏ trình quang hợp thải O2 D Đây thí nghiệm chứng tỏ trình quang hợp thải CO2 Câu Dạng đột biến sau đột biến cấu trúc NST ? A Lặp đoạn NST B Đảo đoạn NST C Mất đoạn NST D Thay cặp Nu Câu 7: Nitơ rễ hấp thụ dạng: A N2, NO3-, NH4+ B NO3-; NH4+ C NH3, NO3-; NH4+ D NO2-; NO3- Câu Ở tế bào xét cặp NST tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể, tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu protein histon để tạo nên Nucleoxom 14,892 m Khi tế bào bước vào kì nguyên phân, tổng số phân tử protein histon nucleoxom cặp NST là: A 9600 phântử B 4800 phân tử C 1020 phân tử D 8400 phân tử Câu Phép lai AaBbx AaBb, đời phát sinh tứ bội có kiểu gen AAAaBbbb Đột biến phát sinh ở: A Lần giảm phân giới lần giảm phân giới B Lần giảm phân trình tạo hạt phấn tạo noãn Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019 Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo C Lần giảm phân q trình tạo hạt phấn tạo nỗn D Lần nguyên phân hợp tử Câu 10 Các hoocmon Insulin tuyến tụy tiết tác dụng lên gan có vai trò: A Chuyển hóa glicogen thành glucozo máu B Chuyển hóa glucozo thành glicogen dự trữ C Chuyển hóa glucozo thành glucagon dự trữ D Phối hợp glucagon chuyển glucozo thành glicogen dự trữ Câu 11 Con đường nước qua khí khổng có đặc điểm là: A Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh B Vận tốc lớn, không điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng C Vận tốc nhỏ, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng D Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở khí khổng Câu 12 Điều khơng nói đột biến cấu trúc NST A Biến đổi số lượng hay số cặp NST B Biến đổi hình dạng cấu trúc NST C Sắp xếp lại gen NST D Sắp xếp lại nhóm gen NST Câu 13 Mất đoạn lớn NST thường dẫn đến hậu quả: A Gây chết giảm sức sống B Làm giảm cường độ biểu tính trạng C Mất khả sinh sản D Làm tăng cường độ biểu tính trạng Câu 14 Khi nói cấu trúc khơng gian phân tử ADN, điều sau không đúng: A Các cặp bazo nito liên kết với theo nguyên tắc bổ sung B Hai mạch ADN xếp song song ngược chiều C Có cấu trúc hai mạch xoắn kép, đường kính vòng xoắn 20AO D Chiều dài chu kì xoắn 3,4 AO gồm 10 cặp Nu Câu 15 Ở loài xét tế bào sinh noãn nguyên phân lần liên tiếp sinh tế bào có tổng cộng 640 NST Số loại giao tử thiếu NST tối đa là: A.21 B.32 C 45 D.20 Câu 16 Ở ngơ, q trình nước chủ yếu qua: A.Rễ B Thân C Lá D Hoa Câu 17 Tiêu hóa q trình: A Làm biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ B Làm thay đổi thức ăn thành chất hữu C Biến đổi chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng cho thể D Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng ATP Câu 18: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước muối khoáng chủ yếu rễ A Miền bần B Miền sinh trưởng C Chóp rễ D Miền lông hút Câu 19: Đột biến điểm gồm dạng: A Mất thêm cặp nuclêôtit B Mất, thêm thay cặp nuclêôtit C Mất, thêm đảo cặp nuclêôtit D Mất thêm cặp nuclêôtit Câu 20: Đặc điểm khơng phải ưu điểm tiêu hóa thức ăn ốngtiêu hóa so với túi tiêu hóa: A Trong ống tiêu hóa hình thành phận chuyên hóa, thực chức khác nhau: tiêu hóa học, hóa học, hấp thụ thức ăn B Thức ăn qua ống tiêu hóa biến đổi học trở thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu C Thức ăn theo chiều ống tiêu hóa khơng bị trộn lẫn với chất thải (phân) thức ăn túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải D Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa khơng bị hòa lỗng Câu 21: Một tế bào sinh dưỡng loài có nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdEe Trong q trình ngun phân NST cặp Dd khơng phân li tạo tế bào có kí hiệu nhiễm sắc thể là: A ABDdE abe B AaBbDDddEe AaBbEe C AaBbDDdEe AaBbdEe D abDde ABE Câu 22: Đột biến lặp đoạn phát sinh A Tiếp hợp, trao đổi chéo không cân cromatit cặp NST tương đồng Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo B Rối loạn phân li NST phân bào C Đứt gãy nhiễm sắc thể D Rối loạn nhân đôi phân tử AND Câu 23: Các ba mARN có vai trò quy định tín hiệu hết thúc quà trình dịch mã là: A 3’UAG5’; 3'UAA5’; 3’UGA5’ B 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3'AGU5’ C 3'GAU5’; 3'AAU5’; 3'AGU5’ D 3'GAU5’; 3'AAU5;; 3'AUG5’ Câu 24: Huyết áp thay đổi hệ mạch? A Huyết áp cao động mạch, giảm mạnh tĩnh mạch thấp mao mạch B Huyết áp cao động mạch, giảm mạnh mao mạch thấp tĩnh mạch C Huyết áp cao tĩnh mạch, động mạch thấp tĩnh mạch D Huyết áp cao động mạch chủ giữ ổn định tĩnh mạch mao mạch Câu 25: Ở sinh vật nhân thực, tâm động nhiễm sắc thể A Là vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân B Là vị trí liên kết với thoi phân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào C Là điểm màtại phân tử ADN bắt đầu nhân đơi D Có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào Câu 26: Cơn trùng hơ hấp A Qua bề mặt thể B Bằng hệ thống ống khí C Bằng mang D Bằng phổi Câu 27: Khí oxi giải phóng qua q trình quang hợp, có nguồn gốc từ A H2O B Sự tổng hợp NADPH pha sáng C Sự phân giải sản phẩm trung gian pha tối D CO2 Câu 28: Có q trình thực dựa nguyên tắc bổ sung? 1.Nhân đôi ADN Phiên mã Hình thành mạch pơlinuclêơtit 4.Mở xoắn 5.Dịch mã 6.Đóng xoắn A.4 B.5 C D.2 Câu 29 Cho phát biểu sau: (1) Thực vật C4 có hai dạng lục lạp: lục lạp tế bào mô giậu lục lạp bào bao bó mạch (2) Ở thực vật CAM, lấy CO2 xảy vào ban đêm Còn q trình tổng hợp đường lại xảy vào ban ngày (3) Trong đường cố định CO2, hiệu quang hợp nhóm thực vật xếp theo thứ tự C3 >C4> CAM (4) Nhóm thực vật C3 C4, pha tối diễn khác chất nhận CO2 sản phẩm cố định CO2 Số phát biểu nội dung là: A.1 B.4 C.2 D.3 Câu 30 Trong phát biểu có phát biểu nói đặc điểm tiêu hóa động vật: (1) Ruột non xảy trình hấp thụ thức ăn, khơng xảy q trình tiêu hóa thức ăn (2) Ruột non thú ăn thực vật dài so với thú ăn thịt (3) Ở thú ăn thịt, thức ăn tiêu hóa học hóa học dày giống người (4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa nội bào A B.4 C.1 D.2 Câu 31: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian chức sinh học (2) Vùng khởi động Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza (3) Gen cấu trúc Z bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị biến đổi không gian không trở thành enzim xúctác (4) Vùng vận hành Operon Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với protein ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Trong trường hợp trên, có trường hợp mà khơng có đường Lactozo Operon Lac thực phiên mã A B.2 C.5 D.3 Câu 32 Ở loài vi khuẩn xét đoạn phân tử ADN có gen I, II, III, IV, V phân bố vị trí sau Trong gen II, III, IV, V thuộc Operon Theo lý thuyết có phát biểu sau FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo đúng: (1) Nếu gen I nhân đơi lần gen V nhân đơi lần (2) Nếu gen III phiên mã 10 lần gen V phiên mã 10 lần (3) Nếu gen I phiên mã lần gen II phiên mã lần (4) Nếu có tác nhân 5BrU tác động vào q trình nhân đơi gen IV sau lần nhân đơi phát sinh đột biến gen A B C D Câu 33 Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng lồi động vật (2n=4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Biết NST số chứa alen A, NST số 1' chứa alen a; NST số chứa alen B, NSTsố 2' chứa alen b đột biến xảy lần phân bào giảm phân Cho phát biểu sau: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân vàtế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X không tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo tế bào đơn bội mang đột biến với xác suất 1/2 (4) Tế bào X tạo loại giao tử a ABb (5) Cho giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu A.3 B.4 C.2 D.5 Câu 34: Alen A vi khuẩn E.coli đột biến thành alen a Biết alen A alen a liên kết hidro Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu alen a alen A có số lượng nuclêơtit đột biến điểm (2) Nếu alen a alen A có chiều dài alen A có 500 nuclêơtit loại G alen a có 498 nuclêơtit (3) Chuỗi polipeptit alen a chuỗi polipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống (4) Nếu alen A có 400 nuclêơtit loại T 500 nuclêơtit loại G alen a có chiều dài 306,34nm A.4 B.1 C D.2 Câu 35: Cho P: AaBbDd x AaBbDd Biết gen quy định tính trạng trội - lặn hồn tồn Giả sử, q trình phát sinh giao tử đực có 16% số tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li cặp Dd lần giảm phân 1, cặp lại phân li bình thường Trong q trình phát sinh giao tử có 20% số tế bào sinh trứng bị rối loạn phân li cặp Aa giảm phân 1, cặp khác phân li bình thường (1) Theo lý thuyết, số kiểu gen đột biến gen tối đa hình thành F1 120 Group: https://www.facebook.com/groups/SinhhocBookGol/ Trang Sinh học Bookgol – Bookgol.vn Sinh học – Đam mê –Sáng tạo (2) Số loại hợp tử thể ba tối đa hình thành F1 72 (3) Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AaaBbdd F1 0,525% (4) Theo lý thuyết, tỷ lệ hợp tử bình thường thu F1 96,8% Số đáp án là: A.4 B.1 C.3 D.2 Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Giả sử đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đơi có tế bào sinh dưỡng thể đột biến là: (1) nhiễm sắc thể (2) 12 nhiễm sắc thể (3) nhiễm sắc thể (4) nhiễm sắc thể (5) 20 nhiễm sắc thể (6) 28 nhiễm sắc thể (7) 10 nhiễm sắc thể (8) 24 nhiễm sắc thể Trong thể đột biến đột biến đa bội lẻ? A.5 B.3 C D.4 Câu 37: Trong phát biểu sau, có phát biểu so sánh trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực (1) Tại đơnvị tái q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực phát triển theo hai hướng khác (2) Trên chạc ba tái q trình nhân đơi sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn theo đoạn Okazaki (3) Mạch tạo thành từ nhân đôi ADN sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ có chiều 3' đến 5'; mạch tạo khơng có enzym ARN polymeaza (4) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ có đơnvị tái bản, q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái (5) Hai chạc hình chữ Y đơn vị tái q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực có độ lớn A.2 B.3 C.4 D Câu 38 Cho nhận định sau: (1) Tác động tia UV tạo cấu trúc TT gây đột biến thêm cặp Nu (2) Đột biến gen phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ,liều lượng, thời điểm tác động không phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen (3) Hóa chất 5BrU tác nhân gây đột biến cặp Nu (4) Đột biến gen xảy cặp nu gen bị thay cặp nu khác Có nhận định ? A.1 B.2 C.4 D.3 Câu 39: Ở cà chua, alen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định vàng, alen B qui định thân cao trội hoàn toàn so với a qui định thân thấp Cho giao phối lưỡng bội chủng khác hai tính trạng thu F1 Xử lý consixin với F1, sau cho F1 giao phấn với thu đời F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 121: 11: 11: Các phép lai cho kết gồm: (1) AAaaBBbb x AaBb (2) AAaaBb x AaBBbb (3) AaBbbb x AaaaBBbb (4) AaaaBBbb x AaaaBbbb (5) AaaaBBbb x AAaaBb (6) AaBBbb x AAaaBbbb Số cặp bố mẹ F1 phù hợp kết F2 là: A.4 B.2 C D.3 Câu 40 Cho lưỡng bội có kiểu gen Aa lai với nhau, đời thu tứ bội có kiểu gen AAaa Có bào nhiêu chế phát sinh thể đột biến ? (1) Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ (2) Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ (3) Đột biến xảy lần giảm phân bố mẹ (4) Đột biến xảy lần nguyên phân hợp tử (5) Đột biến xảy lần giảm phân bố giảm phân mẹ A.2 B.1 C.4 D.3 FanPage: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang ... q trình phát sinh giao tử đực có 16% số tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li cặp Dd lần giảm phân 1, cặp lại phân li bình thường Trong q trình phát sinh giao tử có 20% số tế bào sinh trứng bị... đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực (1) Tại đơnvị tái trình nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực phát triển theo hai hướng khác (2) Trên chạc ba tái trình nhân đơi sinh vật... kì xoắn 3,4 AO gồm 10 cặp Nu Câu 15 Ở loài xét tế bào sinh noãn nguyên phân lần liên tiếp sinh tế bào có tổng cộng 640 NST Số loại giao tử thi u NST tối đa là: A.21 B.32 C 45 D.20 Câu 16 Ở ngơ,
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (213) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (213)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn