ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (199)

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ THI THỬ SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 10 trang) Mã đề thi 401 Câu Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 A Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch B Chỉ xảy lục lạp tế bào mô giậu C Chỉ xảy lục lạp tế bào bao bó mạch D Xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào mơ xốp Câu Đậu Hà lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, tìm thấy A Thể B Thể không C Thể ba D Thể bốn Câu Trong tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ q trình giảm phân tế bào A ABB abb AAB aab B Abb B ABB b C ABb a aBb A D ABb A aBb a Câu Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập A Quen nhờn B In vết C Học ngầm D Học khôn Câu Ở thực vật hoocmơn thuộc nhóm ức chế sinh trưởng A Auxin, gibêrelin B Auxin, xitôkinin C Êtilen, axit abxixic D Axit abxixic, xitôkinin Câu Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrơ, hiệu số nuclêơtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20% Sau đột biến chiều dài gen không đổi.Cho phát biểu sau: I Gen ban đầu có số lượng loại nuclêơtit A = T = 450, G = X = 1050 II Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G gen đột biến 42,90% dạng đột biến thay cặp G - X cặp A - T III Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G 42,72% dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X IV Dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit Số phát biểu A B C D Câu Cho nhân tố sau: Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, nhân tố tiến hoá A I, II, III, V B I, III, IV, V C II, III, IV, V D I, II, III, IV Câu Phân tử ADN cấu tạo từ loại đơn phân? A B C D Câu Các dây leo quấn quanh gỗ nhờ kiểu hướng động nào? A Hướng nước B Hướng tiếp xúc C Hướng đất D Hướng sáng Câu 10 Trong công nghệ gen, enzim sử dụng bước tạo ADN tái tổ hợp A Restrictaza ligaza B Restrictaza ADN pôlimeraza C ADN pôlimeraza ARN pôlimeraza D Ligaza ADN pôlimeraza FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 11 Nhân tố không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Giao phối không ngẫu nhiên B Đột biến C Chọn lọc tự nhiên D Di - nhập gen Câu 12 Khi sống môi trường có khí hậu khơ nóng, lồi thuộc nhóm thực vật sau có hơ hấp sáng? A Thực vật C3 C4 B Thực vật C3 C Thực vật CAM D Thực vật C4 Câu 13 Động vật có hình thức hơ hấp qua bề mặt thể? A Cá chép B Chim bồ câu C Giun đất D Châu chấu Câu 14 Nếu có bazơ nitơ tham gia vào trình nhân đơi phân tử ADN phát sinh đột biến dạng A Thay cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêôtit C Mất cặp nuclêôtit D Đảo cặp nuclêôtit Câu 15 Những động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn A Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua B Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi C Cá chép, gà, thỏ, khỉ D Châu chấu, ếch, muỗi Câu 16 Đặc điểm sau khơng thuộc sinh sản vơ tính? A Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn B Con sinh hoàn toàn giống giống thể mẹ ban đầu C Cá thể tạo đa dạng đặc điểm thích nghi D Các cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định Câu 17 Ví dụ sau ví dụ quan tương đồng? A Đi cá mập cá voi B Vòi voi vòi bạch tuộc C Ngà voi sừng tê giác D Cánh dơi tay người Câu 18 Dạng đột biến nhiễm sắc thể làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng? A Lặp đoạn B Chuyển đoạn C Mất đoạn D Đảo đoạn Câu 19 Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.Coli, phát biểu sau sai? A Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prơtêin gen quy định bị thay đổi cấu trúc B Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã C Khi prơtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã D Gen điều hòa R khơng thuộc operơn, có chức mã hóa prơtein ức chế Câu 20 Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,3 0,7 B 0,9 0,1 C 0,7 0,3 D 0,4 0,6 Câu 21 Nếu tuyến yên sản sinh quá nhiều hoocmôn sinh trưởng giai đoạn trẻ em dẫn đến hậu A Các đặc điểm sinh dục nữ phát triển B Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ C Người bé nhỏ khổng lồ D Các đặc điểm sinh dục nam phát triển AB D d AB D X X  X Y cho F1 có kiểu hình lặn ba Câu 22 Phép lai hai cá thể ruồi giấm có kiểu gen ab ab tính trạng chiếm 4,0625% Biết gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với gen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh ngắn, gen D quy định mắt đỏ trội hoàn tồn so với gen d quy định mắt trắng, khơng có đột biến xảy Tần số hốn vị gen A 30% B 40% C 20% D 35% Câu 23 Theo thuyết tiến hóa đại, có phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể II Di nhập gen làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu theo hướng xác định III Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp thứ cấp cho tiến hóa FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo IV Yếu tố ngẫu nhiên di nhập gen làm giảm đa dạng vốn gen quần thể A B C D Câu 24 Ở quần thể xét gen có alen: cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn Sau trải qua hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình quần thể bao nhiêu? A 64% cánh dài : 36% cánh ngắn B 84% cánh dài : 16% cánh ngắn C 36% cánh dài : 64% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 25 Cho thành tựu: I Tạo chủng vi khuẩn E Coli sản xuất insulin người II Tạo giống dâu tằm tam bội có suất tăng cao so với dạng lưỡng bội bình thường III Tạo giống bơng giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ thuốc cảnh Petunia IV Tạo giống dưa hấu tam bội khơng có hạt, hàm lượng đường cao Những thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền A III IV B I IV C I II D I III Câu 26 Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Biết không xảy đột biến bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Trong kết luận sau đây, có kết luận đúng? I Gen gây bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định II Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ III bị bệnh 18 III Kiểu gen người đàn ông hệ thứ III đồng hợp trội dị hợp 10 IV Xác suất người cặp vợ chồng hệ thứ III không mang gen bệnh 18 A B C D Câu 27 Ở bí ngơ, kiểu gen A-bb aaB- quy định tròn, kiểu gen A  B  quy định dẹt, kiểu gen aabb quy định dài Cho bí dẹt dị hợp tử hai cặp gen lai với bí dài, đời F1 thu tổng số 160 gồm loại kiểu hình Tính theo lý thuyết, số dài F1 A 75 B 105 C 54 D 40 Câu 28 Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ : 43,75% vàng Biết khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời đỏ: vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định đỏ III Cho đỏ F2 giao phấn với vàng F2 thu F3 có tỉ lệ đỏ : vàng IV Trong số đỏ F2 đỏ không chủng chiếm A B C D Câu 29 Cây cạn ngập úng lâu ngày bị chết nguyên nhân sau đây? A Q trình hấp thụ khống diễn mạnh mẽ, bị ngộ độc B Cây hấp thụ nhiều nước FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Cây không hút nước dẫn đến cân nước D Hơ hấp hiếu khí rễ diễn mạnh mẽ Câu 30 Ở người, gen quy định màu mắt có alen (A a), gen quy định nhóm máu có alen (IA, IB, IO) Cho biết gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Số kiểu gen tối đa tạo từ gen nói quần thể người A B 30 C 18 D 21 Câu 31 Cho phép lai (P): ♂AaBb × ♀AaBb Biết rằng: 10% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Có 2% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Các giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Cho phát biểu đời con: I Có tối đa 40 loại kiểu gen đột biến lệch bội cặp nhiễm sắc thể nói II Hợp tử đột biến dạng thể ba chiếm tỉ lệ 5,8% III Hợp tử AAaBb chiếm tỉ lệ 1,225% IV Trong hợp tử bình thường, hợp tử aabb chiếm tỉ lệ 5,5125% Số phát biểu A B C D Câu 32 Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, d nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Ở lồi này, theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Các thể ba có tối đa 108 kiểu gen II Các bình thường có tối đa 27 kiểu gen III Có tối đa 172 loại kiểu gen IV Các sinh có tối đa loại kiểu hình A B C D Câu 33 Khi nói hệ tuần hồn động vật, có phát biểu sau đúng? I Tất động vật không xương sống có hệ tuần hồn hở II Vận tốc máu cao động mạch chủ thấp tĩnh mạch chủ III Trong hệ tuần hoàn kép, máu động mạch giàu O máu tĩnh mạch IV Ở người, huyết áp cao động mạch chủ, thấp tĩnh mạch chủ A B C D Câu 34 Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai cặp gen không alen phân li độc lập quy định, đó: A-B-: dẹt; A-bb aaB-: tròn; aabb: dài Tính trạng màu sắc hoa gen có alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt, hoa đỏ : tròn, hoa đỏ : dẹt, hoa trắng : tròn, hoa trắng : dài, hoa đỏ Cho dẹt, hoa đỏ F1 đem ni cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa tạo thành dòng lưỡng bội chủng thu tối đa số dòng A B C 16 D Câu 35 Ở lồi thực vật, màu sắc hoa gen có alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; chiều cao hai cặp gen B,b D,d quy định Cho (P) thân cao, hoa đỏ dị hợp ba cặp gen lai với đồng hợp lặn ba cặp gen trên, thu đời gồm: 140 thân cao, hoa đỏ; 360 thân cao, hoa trắng; 640 thân thấp, hoa trắng; 860 thân thấp, hoa đỏ Trong phát biểu sau có phát biểu đúng? I Tính trạng màu sắc hoa tính trạng chiều cao tuân theo quy luật di truyền liên kết hoàn toàn Bd II Kiểu gen (P) Aa bD III Đã xảy hốn vị gen (P) với tần số 28% IV Tỉ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen đời 7% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A B C D Ab D d Ab d Câu 36 Cho phép lai ♀ X X ♂ X Y Biết cặp tính trạng cặp gen quy định di truyền aB E e ab E trội hồn tồn, tần số hốn vị gen A B 20%, D E khơng có hốn vị gen Theo lý thuyết, có nhận định nhận định sau? I Tỉ lệ cá thể mang A, B có cặp nhiễm sắc thể giới tính Xd Xd 7,5% E e D II Giao tử ABX E chiếm 10% III Cơ thể giảm phân cho tối đa loại giao tử IV Tỉ lệ cá thể có kiểu hình đồng lặn 2,5% A B C D Câu 37 Gen A có chiều dài 153 nm có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành gen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần liên tiếp tạo gen Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại A 1617 nuclêôtit loại G Dạng đột biến xảy với gen A A Thay cặp A - T cặp G - X B Mất cặp G - X C Mất cặp A - T D Thay cặp G - X cặp A - T Câu 38 Khi nói quang hợp thực vật, có phát biểu phát biểu sau? I Thực vật C4 có suất thấp thực vật C3 II Khí khổng lồi thực vật CAM đóng vào ban đêm mở vào ban ngày III Quá trình quang phân li nước diễn xoang tilacơit IV Thực vật C3 có lần cố định CO2 pha tối A B C D Câu 39 Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdHh × AaBbDdHh cho đời có kiểu hình mang tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 27 81 27 A B C D 64 64 256 256 D d Câu 40 Trong q trình giảm phân thể có kiểu gen AaBbX X xảy hoán vị gen alen e E D d với tần số 20% Cho biết khơng xảy đột biến, tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử abX D tạo từ e thể A 10,0% B 2,5% C 5,0% D 7,5% FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 5/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn A 21 C C 22 D C 23 A A 24 B C 25 D A 26 B B 27 D Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D 28 B B 29 C BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 A A B C 30 31 32 33 C C C D 14 A 34 D 15 B 35 B 16 C 36 D 17 D 37 A 18 A 38 D 19 B 39 D 20 B 40 A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án C Cặp Aa giảm phân bình thường tạo giao tử A, a Cặp Bb giảm phân có rối loạn giảm phân I, giảm phân II bình thường tạo giao tử Bb O Vậy tế bào giảm phân hình thành giao tử Abb a aBb A Câu 4: Đáp án A Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án A Gen trước đột biến: % A  %G  50%  % A  %T  15%   %G  % A  20% %G  %T  35% H = 4050 = 15%N.2 + 35%N.3 → N = 3000 nucleotit I Đúng Số lượng nucleotit loại A = T = 450; G = X = 1050 II Sai Do chiều dài gen không thay đổi sau đột biến → Đột biến thay cặp nucleotit A 450  Nếu thay cặp G – X cặp A – T ta có tỉ lệ   0, 4299 G 1050  A 450  III Đúng Nếu thay cặp A – T cặp G – X, ta có tỉ lệ   0, 4272 G 1050  IV Sai Dạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X khơng làm thay đổi trình tự axit amin chuỗi polipeptit (tính thối hóa mã di truyền) Câu 7: Đáp án B Giao phối ngẫu nhiên khơng phải nhân tố tiến hóa khơng làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án A FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 6/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án D Đều chi trước thú A Sai Cá mập thuộc lớp cá, cá voi thuộc lớp thú B Sai Vòi voi mũi voi C Sai Ngà voi voi, sừng tê giác có nguồn gốc biểu bì Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án B Nếu gen điều hòa bị đột biến khơng tạo protein ức chế gen cấu trúc phiên mã lactose mơi trường Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án D ab d ab Ta có: X Y  0, 040625   0,1625  ab.0,5ab ab ab → ab = 0,325 → f = 35% Câu 23: Đáp án A I Đúng II Sai Di nhập gen nhân tố tiến hóa vơ hướng III Sai Đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp IV Sai Nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 24: Đáp án B Cấu trúc quần thể di truyền: xAA:yAa:zaa x + y + z = y Tự phối hệ: Aa =  0, 08  y  0, 64 → Cấu trúc di truyền trước tự phối: 0,2AA: 0,64Aa: 0,16aa Kiểu hình: 84% cánh dài: 16% cánh ngắn Câu 25: Đáp án D Thành tựu đạt ứng dụng kĩ thuật di truyền là: I, III II, IV ứng dụng đột biến nhân tạo Câu 26: Đáp án B Bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh → Gen lặn NST thường quy định Quy ước: A- bình thường, a: bị bệnh I Đúng II Đúng Người số (5) có anh trai bị bệnh nên có kiểu gen 1AA: Aa.→ 2A: 1a Người số (6) không mang alen bệnh có kiểu gen AA Cặp vợ chồng – 6: (1AA:2Aa) x AA Người số 10 có kiểu gen 2AA: Aa.→ 5A:1a FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Người số 11 có em gái bị bệnh nên có kiểu gen 1AA: 2Aa →2A: 1a Cặp vợ chồng 10 – 11: (2AA:1Aa)(1AA:2Aa) 1 Xác xuất cặp vợ chồng 10 – 11 sinh bị bệnh  18 III Đúng IV Đúng.Xác suất cặp vợ chồng 10–11 sinh không mang alen bệnh 10 18 Câu 27: Đáp án D P: AaBb x aabb → F1: aabb = 0,25.1.160 = 40 Câu 28: Đáp án B Đời F2 đỏ: vàng → Tương tác bổ sung → F1 dị hợp cặp gen Quy ước gen: A-B-: Đỏ, Còn lại: Vàng P: AABB x aabb → F1: AaBb I Đúng Khi cho đỏ F1 lai với đỏ có kiểu gen AABb AaBB cho tỷ lệ đỏ: vàng II Sai Có kiểu gen quy định hoa đỏ AABB, AaBB, AABb, AaBb III Đúng Phép lai AaBb x aaBb AaBb x Aabb → đỏ: vàng IV Đúng Câu 29: Đáp án C Vì miền long hút bị phá hủy (lơng hút gãy, tiêu biến điều kiện thiếu oxi) Câu 30: Đáp án C Số kiểu gen tính trạng màu mắt: 2C2 + = Số kiểu gen tính trạng nhóm máu 3C2 + = → Tổng: 3+6 = 18 Câu 31: Đáp án C Xét cặp gen Aa - Giới đực: + 10% cặp gen Aa không phân li giảm phân I tạo 5%Aa, 5%O + 90% giảm phân bình thường tạo 90% giao tử bình thường: 45% A, 45%a - Giới cái: giảm phân bình thường tạo 100% giao tử bình thường: 50% A; 50%a → Có hợp tử đột biến chiếm 10%, Có hợp tử bình thường chiếm 90% Xét cặp gen Bb: - Giới đực: giảm phân bình thường tạo 100% giao tử bình thường (50%B; 50%b) - Giới cái: + 2% cặp gen Aa không phân li giảm phân I tạo 1% Bb, 1%O + 98% giảm phân bình thường tạo 98% giao tử bình thường: 49%B, 49%b → Có hợp tử đột biến chiếm 2%, có hợp tử bình thường chiếm 98% I Sai Số kiểu gen lệch bội cặp NST = 4.4 = 16 II Đúng Hợp tử đột biến dạng thể ba 2n + = 0,9.0,01 + 0,98.0,05 = 0,058 III Đúng Hợp tử AaaBb = 0,5A.0,05Aa.2.0,49.0,5 = 1,225% 0, 45a.0,5a.0, 49a.0,5b  6, 25% IV Sai Tỉ lệ aabb = 0,9.0,98 Câu 32: Đáp án C Ví dụ gen có alen A, a quần thể có kiểu gen bình thường AA, Aa, aa kiểu gen thể ba AAA, AAa, Aaa, aaa I Đúng Các thể ba tối đa 4C3x4x32 = 108 II Đúng Các bình thường có tối đa số kiểu gen 33 = 27 FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 8/10 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo III Sai Số kiểu gen tối đa 108 + 27 = 135 IV Đúng Mỗi tính trạng có kiểu hình (Trội, lặn) → Số kiểu hình = Câu 33: Đáp án D I Sai Ví dụ giun đất có hệ tuần hồn kín II Sai Cao động mạch chủ thấp mao mạch III Sai Máu đông mạch phổi nghèo oxi IV Đúng Câu 34: P: Cây dẹt, hoa đỏ tự thụ phấn → F1: Quả dài, hoa trắng → P dị hợp cặp gen (Aa Bb, Dd) Xét tỉ lệ chung: (9:6:1)(3:1) # Để → gen quy định hình dạng màu xắc nằm cặp NST Ta có: Aa Dd liên kết với 3 Quả dẹt, hoa trắng (A-ddB-) = → A-dd = 0,75B- = 0,25 → aabb = 16 16 → Cây dị hợp chéo liên kết hoàn toàn Ad Ad P: Bb  Bb aD aD Ad Cây dẹt hoa đỏ (1BB : Bb) aD → Giao tử (Ad:aD)(B:b) → nuôi cấy hạt phấn → lưỡng bội hóa → dòng Câu 35: Đáp án B Lai phân tích Xét tỉ lệ: Đỏ : trắng = 1:1 Cao: thấp = 1: → Tương tác bổ sung 9:7 Xét tỉ lệ chung (1:1)(3:1) # Đề → gen chiều cao màu sắc liên kết với Ta có: Aa Bb liên kết với Quy ước: A: Hoa đỏ, a: hoa trắng B-D- : Thân cao, lại thân thấp AB AB Thân cao, hoa đỏ: Dd  0, 07   0,14  AB 1ab  AB  0,14
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (199) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (199)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn