ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (187)

6 118 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:12

hực vật nguồn thức ăn trực tiếp cho loài giáp xác Mè hoa nhiều cá tạp cá mương, cá thong đong, cân cấn coi giáp xác thức ăn yêu thích Vật đầu bảng ao cá chuyên ăn loài cá mương, thong đong, cân cấn số lượng ỏi Để nâng cao hiệu kinh tế ao biện pháp sinh học đơn giản A giảm cá mè hoa B thả thêm cá C thả thêm cá thong đong D thả thêm thực vật Câu 107: Hai quần thể rắn nước thuộc loài Quần thể gồm 3000 sống môi trường đất ngập nước, quần thể gồm 1000 sống hồ nước Biết rằng, alen A quy định có sọc thân trội hồn tồn so với alen a quy định không sọc Quần thể có tần số alen A 0,8; quần thể có tần số alen a 0,3 Hai khu vực sống cách mương đào Sau hệ nhận thấy quần thể có tần số alen A 0,794 Điều xảy hai quần thể rắn nước này? A Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể B Trong quần thể xảy tượng đột biến lặn alen A thành alen a C Trong quần thể xảy tượng tự thụ tinh số cá thể D Có tượng di cư từ quần thể sang quần thể Câu 108: Các hình sau mơ tả tháp sinh khối hệ sinh thái nước hệ sinh thái cạn: Nhận xét sau đúng? A Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái cạn B Hình tháp hình tháp biểu bậc dinh dưỡng hệ sinh thái nước C Hình tháp hình tháp bền vững D Hình tháp biểu bền vững Câu 109: Một loài động vật, biết gen quy định cặp tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Xét phép lai P: ♀ AB aB Dd × ♂ Dd, thu F1 có kiểu hình A-B-dd chiếm tỉ lệ 11,25% Khoảng cách gen ab ab A gen B Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe A 40cM B 20cM C 30cM D 18cM Câu 110: Một lồi thực vật có NST 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể, xét gen có hai alen Quan sát nhóm cá thể có đột biến số lượng nhiễm sắc thể cặp số 1, thu 36 kiểu gen đột biến Đây dạng đột biến A thể B thể bốn C thể ba D thể kép Câu 111: Cho P: ♂AaBb × ♀aabb Trong hợp tử tạo thành có hợp tử có kiểu gen AaaBb Giải thích sau hợp lí? A Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân II B Ở số tế bào sinh trứng, cặp NST aa rối loạn phân li giảm phân II C Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I D Ở số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li giảm phân I giảm phân II Câu 112: Trong phát biểu sau, phát biểu khơng nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? A Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể B Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể C Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể D Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể Câu 113: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định vàng Cho thân cao, đỏ chủng giao phấn với thân thấp, vàng chủng (P), thu F gồm 100% thân cao, đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, vàng chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? I Ở đời F2 có kiểu gen quy định thân cao, đỏ II Ở đời F2 số cá thể có kiểu gen giống F1 chiếm 32% III Tần số hoán vị gen 20% IV Ở F2 tỉ lệ thân cao, vàng chủng thân thấp, đỏ chủng 1% A B C D Câu 114: Ở lồi thực vật giao phấn, có hai quần thể sống hai bên bờ sông Quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa; quần thể có cấu trúc di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Theo chiều gió thổi, số hạt phấn từ quần thể phát tán sang quần thể cấu trúc di truyền quần thể không thay đổi Giả sử tỉ lệ hạt phấn phát tán từ quần thể sang quần thể qua hệ nhau; kích thước hai quần thể không đổi qua hệ Có nhận định sau đúng? I Tần số alen A quần thể có xu hướng giảm dần qua hệ II Tần số alen A quần thể giữ nguyên không đổi kích thước quần thể gấp lần quần thể III Sau n hệ bị tạp giao quần thể bị biến đổi cấu trúc di truyền giống quần thể IV Tần số alen A quần thể tăng kích thước quần thể nhỏ nhiều so với quần thể A B C D Câu 115: Cho giao phối gà trống gà mái có kiểu hình chân cao, lơng xám Thu F1 có tỷ lệ kiểu hình: Giới đực: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe Giới cái: 30% chân cao, lông xám : 7,5% chân thấp, lông xám : 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến, có kết luận sau ? I Tính trạng màu lơng cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính quy định II Tần số hoán vị gen 20% III Gà trống chân cao, lơng xám có kiểu gen chủng F1 chiếm 5% V Có kiểu gen quy định gà mái chân cao, lông vàng A B C D Câu 116: Ba tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaXDEYde giảm phân bình thường, có tế bào xảy hốn vị gen alen D alen d Theo lí thuyết, kết thúc giảm phân có nhận định sau đúng? I Tạo tối đa loại giao tử II Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ : : : III Có thể tạo giao tử chứa alen trội với tỉ lệ 1/2 IV Có thể tạo loại giao tử với tỉ lệ ngang A B C D Câu 117: Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen phân li độc lập quy định Khi kiểu gen có mặt đồng thời hai alen trội A B cho hoa màu đỏ, có mặt alen trội A cho hoa màu vàng, có mặt alen trội B cho hoa màu hồng khơng có alen trội cho hoa màu trắng Tính trạng chiều cao gen có alen quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ, thân cao : hoa đỏ, thân thấp : hoa vàng, thân cao : hoa vàng, thân thấp : hoa hồng, thân cao : hoa trắng, thân cao Biết khơng xảy đột biến, có phát biểu sau phù hợp với kết trên? I Kiểu gen (P) Aa Bd bD II Khi cho hoa vàng, thân thấp hoa trắng, thân cao F1 lai với thu F2 100% hoa vàng, thân cao III Tần số hoán vị gen 20% IV Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen F1 25% A B C D Câu 118: Ở người, bệnh gặp gen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Nghiên cứu bệnh địa phương có số lượng dân cư lớn, có tỉ lệ người mắc bệnh 1% Theo dõi di truyền bệnh dòng họ, người ta vẽ phả hệ bên: Biết rằng, trai II3 mắc bệnh gặp Có nhận định sau đúng? I Xác suất sinh trai mắc bệnh cặp vợ chồng III1 III2 0,0176 II Nếu người chồng III1 kết hôn với người vợ bình thường khơng huyết thống tỉ lệ sinh mắc bệnh gặp giảm kết hôn với người vợ III2 III Trong trường hợp xảy nhân cận huyết tỉ lệ mắc bệnh gặp quần thể tăng lên bé trai IV Nếu cặp vợ chồng III1 III2 sinh đầu lòng mắc bệnh xác suất sinh đứa thứ không mắc bệnh Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe 75% A B C D Câu 119: Xét nhóm tế bào sinh dưỡng ruồi giấm, có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 8, kí hiệu AaBbDdXY Nhóm tế bào nguyên phân số lần xảy rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính số tế bào Nếu không xét đến khác hàm lượng ADN nhiễm sắc thể, loại tế bào có hàm lượng ADN tăng lên so với bình thường chiếm tỉ lệ A 3/9 B 6/8 C 1/4 D 1/8 Câu 120: Cho hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Lấy ngẫu nhiên F1 cho giao phấn với nhau, thu F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Theo lý thuyết, có tối đa phép lai F phù hợp kết trên? A B 10 C D - HẾT -LỚP VIP SINH 2019 – LIVESTREAM - LiveStream thứ thứ hàng tuần, học đến thi - Cung cấp chuyên đề tập, chuyên đề lí thuyết hướng dẫn cách học - Đề đăng vào ngày thứ để học sinh làm trước - Học phí 400K, chuyển khoản vào tài khoản thầy Phan Khắc Nghệ - Đăng kí học: Inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... sinh đầu lòng mắc bệnh xác suất sinh đứa thứ khơng mắc bệnh Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019. .. LIVESTREAM - LiveStream thứ thứ hàng tuần, học đến thi - Cung cấp chuyên đề tập, chuyên đề lí thuyết hướng dẫn cách học - Đề đăng vào ngày thứ để học sinh làm trước - Học phí 400K, chuyển khoản vào... chủng giao phấn với thân thấp, vàng chủng (P), thu F gồm 100% thân cao, đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại kiểu hình, thân cao, vàng chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (187) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (187)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn