ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (178)

18 82 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:11

Chuyên ôn luyện thi THPT Quốc gia Sinh Học – Nguyễn Thanh Quang – SĐT: 0348220042 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2019 KHĨA LUYỆN ĐỀ CƠ BẢN MÔN SINH HỌC Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề LỜI GIẢI ĐỀ THI SỐ (Lời giải gồm 18 trang) Câu 81: Trong quần thể sinh vật cá thể chủ yếu phân bố? A Đồng B Ngẫu nhiên C Theo nhóm D Theo chiều ngang Đáp án: C - Trong quần thể sinh vật cá thể chủ yếu phân bố theo nhóm - Phân bố theo nhóm phân bố phổ biến xảy môi trường sống không đồng nhất, cá thể tụ hợp với để hỗ trợ tốt Câu 82: Bộ phận làm nhiệm vụ hút nước muối khoáng chủ yếu rễ A Chóp rễ B Miền bần C Miền lơng hút D Miền sinh trưởng Đáp án: C Cấu tạo giải phẫu rễ gồm: - Miền sinh trưởng: Các tế bào có khả phân chia mạnh mẽ sinh tế bào thay tế bào già, chết, làm rễ dài - Miền lơng hút: Có nhiều lơng hút, nhiệm vụ hút nước muối khống - Vùng chóp rễ: Bảo vệ đầu rễ Vậy phận trên, miền lông hút làm nhiệm vụ hút nước muối khoảng chủ yếu rễ Câu 83: Trong trình dịch mã, phân tử mARN thường có số ribơxơm hoạt động Các ribôxôm gọi A pôlipeptit B pôlinuclêôtit C pôliribôxôm D pôlinuclêôxôm Đáp án: C - Trong dịch mã, mARN thường không gắn với ribôxôm riêng rẽ mà đồng thời gắn với nhóm ribơxơm (pơliribơxơm hay pơlixơm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp Câu 84: Ở người, quan đảm nhận chức tiêu hóa hóa học tham gia vào q trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho thể SINH HỌC OCEAN A Dạ dày B Ruột non C Thực quản D Ruột già Đáp án: B - Ở người, quan đảm nhận chức tiêu hóa hóa học tham gia vào q trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu cho thể ruột non - Ruột non thường có chiều dài trung bình từ 3,6 – 6m người lớn, xem quan dài thể người Tổng diện tích bề mặt bên ruột non đạt tới 400-500m2 nhờ vào lớp niêm mạc ruột có nếp gấp với lơng ruột lơng cực nhỏ Ruột non có mạch máu, mao mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới lông ruột Câu 85: Một quần thể thực vật lưỡng bội, gen A nằm nhiễm sắc thể thường có alen Trong quần thể, số kiểu gen đồng hợp gen A A 15 B C 20 D 10 Đáp án: B Nhận xét: Với n alen gen nằm NST thường ta có n kiểu gen đồng hợp gen Với gen A có alen số kiểu gen đồng hợp gen A Giả sử: alen gen A (A1, A2, A3, A4, A5) có kiểu gen đồng hợp là: A1A1, A2A2, A3A3, A4A4, A5A5 Câu 86: Dạng đột biến sau thường gây chết làm giảm sức sống sinh vật? A Đảo đoạn B Lặp đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn nhỏ Đáp án: C - Đột biến đoạn thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống sinh vật cá thể gen bị chứa mã loại prôtêin quan trọng prôtêin khơng thể phiên mã dẫn đến tình trạng bệnh lý Câu 87: Trong quần xã sinh vật, mối quan hệ sau bên có lợi? A Cạnh tranh B Cộng sinh C Hội sinh D Hợp tác Đáp án: C - Cạnh tranh: Các loài tranh giành nguồn sống thức ăn, chỗ mối quan hệ này, loài bị ảnh hưởng bất lợi, nhiên có lồi thắng loài khác bị hại bị hại - Cộng sinh: Hợp tác chặt chẽ hay nhiều loài tất loài tham gia cộng sinh có lợi - Hội sinh: Hợp tác hay nhiều lồi, lồi có lợi, lồi khơng có lợi chẳng có hại - Hợp tác: Hợp tác hay nhiều loài tất loài tham gia hợp tác có lợi Khác với cộng sinh, quan hệ hợp tác quan hệ chặt chẽ thiết phải có lồi Câu 88: Ở sinh vật nhân thực, axit amin lơxin mã hóa ba: XUU, XUX, XUG, XUA Ví dụ thể đặc điểm sau mã di truyền? A Tính liên tục B Tính phổ biến C Tính thối hóa D Tính đặc hiệu Đáp án: C - Ta nhận xét: Các ba XUU, XUX, XUG, XUA mã hóa cho axit amin lơxin Vậy ví dụ thể tính thái hóa mã di truyền - Mã di truyền có tính thối hóa, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin trừ AUG UGG SINH HỌC OCEAN Câu 89: Để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu Trước tạo ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu gắn sẵn vào A Thể truyền B Tế bào nhận C Gen cần chuyển D Enzim restritaza Đáp án: A - Trong kĩ thuật tạo giống phương pháp công nghệ gen bắt buột phải truyền Thể truyền (vectơ chuyển gen): Là phân tử ADN có khả tự nhân đôi, tồn độc lập tế bào mang gen từ tế bào sang tế bào khác, thể truyền plasmid, virut số NST nhân tạo nấm men Để nhận biết tế bào nhận có nhận ADN tái tổ hợp hay không người ta thường chọn thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh quy định đặc tính nhận biết Câu 90: Bằng chứng giải phẫu sau cho thấy tiến hố lồi sinh giới theo hình thức phân li ? A Cơ quan tương tự B Cơ quan thoái hoá C Cơ quan tương đồng D Cơ quan giống Đáp án: C - Bằng chứng giải phẫu quan tương đồng cho thấy tiến hố lồi sinh giới theo hình thức phân li - Cơ quan tương đồng quan nằm vị trí tương ứng thể, có nguồn gốc chung q trình phát triển phôi, sống điều kiện khác nên hình thái khác → phản ánh tiến hóa phân li Câu 91: Cho biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen với tần số 20% Theo lí thuyết, q trình giảm phân thể có kiểu gen XABXab tạo giao tử XaB với tỉ lệ A 10% B 40% C 20% D 30% Đáp án: A - Cơ thể XABXab giảm phân (f = 20%) cho giao tử: + Giao tử liên kết: XAB = Xab = 40% + Giao tử hoán vị: XAb = XaB = 10% Câu 92: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có số cá thể mang kiểu hình trội hai tính trạng chiếm 25%? Ab Ab AB aB Ab aB AB ab     A B C D aB aB ab ab ab ab aB ab Đáp án: C A Sai Vì P dị hợp cặp gen F1 , kiểu hình A-B- chiếm tỉ lệ = 50% + kiểu hình đồng hợp lặn AB aB  , kiểu hình A-B- đời chiếm 50% ab ab Ab aB  C Đúng Vì phép lai ln cho đời có kiểu hình A-B- chiếm 25% ab ab AB ab  ln cho đời có loại kiểu hình với tỉ lệ : → Tỉ lệ kiểu hình A-B- = 50% D Sai Vì phép lai aB ab Câu 93: Ở loài thực vật, xét gen nằm cặp NST khác Gen A có alen, A1 A2 trội so với A3 khơng trội so với Gen B có alen, B1 B2 trội so với B3 B Sai Vì phép lai SINH HỌC OCEAN khơng trội so với Trong lồi có tối đa loại kiểu hình? A 16 B 20 C D Đáp án: A - Theo quy ước ta có: A1 = A2 >> A3 A1 = A2 >> A3 Số loại kiểu hình tối đa là: (3 + C22 ) x (3 + C22 ) = 16 kiểu hình Câu 94: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh Mẹ bố phải có kiểu gen kiều để sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt xanh (aa) B Mẹ mắt đen (AA) x bố mắt đen (AA) C Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (AA) D Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa) Đáp án: D Theo giả thuyết: A quy định mắt đen >> a quy định mắt xanh Để sinh có đứa mắt đen (A-), có đứa mắt xanh (aa) bố, mẹ phải A Sai Vì mẹ mắt đen ( AA) x bố mắt xanh (aa) 100% mắt đen (A-) B Sai Vì mẹ mắt đen (AA) x bổ mắt đen (AA) 100% mắt đen (A-) C Sai Vì mẹ mắt đen ( Aa) x bố mắt đen (AA) 100% mắt đen (A-) D Đúng Mẹ mắt đen (Aa) x bố mắt đen (Aa) sinh có khả mắt xanh Câu 95: Khi nói hệ tuần hồn người, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì tim, tâm nhĩ ln co trước tâm thất B Máu động mạch ln giàu O2, máu tĩnh mạch giàu O2 giàu CO2 C Tâm thất co bơm máu vào động mạch, tâm nhĩ co bơm máu vào tĩnh mạch D Khi tâm trương máu từ tĩnh mạch cháy qua mao mạch để thực trình trao đổi khí Đáp án: A A Đúng Máu sau trở tim máu nghèo O2 - Tâm nhĩ co trước để bơm máu lên thực vòng tuần hồn nhỏ để lấy O2 - Sau tâm thất co để đưa máu đến quan thể  Tâm ln có trước tâm thất B Sai Vì máu tĩnh mạch giàu CO2 C Sai Vì tâm thất co bơm máu vào động mạch, tâm nhĩ co đẩy máu từ tâm nhĩ vào tâm thất D Sai Vì tâm trương (pha giãn chung) máu từ tĩnh mạch vào tâm nhĩ vào tâm thất Câu 96: Diễn thứ sinh có đặc điểm sau đây? A Bắt đầu từ mơi trường chưa có sinh vật B Được biến đổi qua quần xã trung gian C Q trình diễn ln gắn liền với phá hại môi trường D Kết cuối dẫn tới hình thành quần xã đỉnh cực Đáp án: B - Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi mơi trường - Có loại diễn sinh thái diễn nguyên sinh diễn thứ sinh - Trong đặc điểm trên, đặc điểm A, D đặc điểm diễn nguyên sinh - C Sai Nguyên nhân diễn sinh thái người tàn phá nhiên số nguyên nhân khác tác động mạnh mẽ ngoại cảnh hay cạnh tranh gay gắt loài quần xã Sự diễn thay từ quần xã đến quần xã khác tương đối ổn định lúc suy SINH HỌC OCEAN thoái em - B đặc điểm chung diễn sinh thái, đặc điểm diễn nguyên sinh diễn thứ sinh Câu 97: So với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo thường có số bậc dinh dưỡng lưới thức ăn khơng phức tạp Sự khác biệt dẫn đến hệ A tăng lượng sinh khối hình thành, tăng tính ổn định hệ B tăng nhanh tuần hoàn vật chất, giảm tính ổn định hệ C hệ có tính ổn định cao nhờ tận dụng triệt để nguồn lượng D hệ thống bị nhiều lượng hô hấp Đáp án: B - Số bậc dinh dưỡng tốc độ tuần hồn nhanh Tuy nhiên, số bậc dinh dưỡng cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng đơn giản Do lưới thức có tính ổn định thấp Câu 98: Trong đặc điểm sau, nhận định không đặc điểm thể đột biến dị đa bội A Bộ NST tồn theo cặp tương đồng B Tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội hai loài khác C Khơng có khả sinh sản hữu tính (bị bất thụ) D Hàm lượng ADN tế bào sinh dưỡng tăng lên so với dạng lưỡng bội Đáp án: C - Thể dị đa bội hình thành q trình lai xa kèm theo đa bội hóa nên thể dị đa bội có NST tồn theo cặp tương đồng, tế bào sinh dưỡng mang NST lưỡng bội hai lồi, có khả sinh sản hữu tính bình thường, có hàm lượng ADN tăng lên so với dạng lưỡng bội bình thường Câu 99: Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau ? A Nếu khơng có đột biến, khơng có di – nhập gen quần thể khơng có thêm alen B Nếu khơng có chọn lọc tự nhiên tần số alen quần thể khơng bị thay đổi C Nếu khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể không bị thay đổi D Trong điều kiện định, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen khơng tác động trực tiếp lên kiểu hình Đáp án: A A Đúng Đột biến để tạo alen chưa có quần thể, di – nhập gen mang alen từ quần thể khác vào Các em nhớ xét phạm vi quần thể Còn xét tồn sinh giới có đột biến tạo alen em B Sai Vì khơng có chọn lọc tự nhiên tần số tương đối alen quần thể bị thay đổi đột biến, di nhập gen, yếu tố ngẫu nhiên C Sai Vì khơng có tác động yếu tố ngẫu nhiên tính đa dạng di truyền quần thể bị thay đổi đột biến, chọn lọc tự nhiên Trong đột biến làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể, chọn lọc tự nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Sai Vì chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình khơng tác động trực tiếp lên kiểu gen Câu 100: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang môi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần phân bào liên tiếp tạo bao mạch ADN tổng hợp vùng nhân hoàn toàn chứa N14 ? SINH HỌC OCEAN A 30 B C 16 D 32 Đáp án: A - Phân tử ADN ban đầu có mạch mang N15 Khi chuyển sang mơi trường có N14 mạch tổng hợp mang N14 Mỗi vi khuẩn vùng nhân có phân tử ADN dạng vòng Khi vi khuẩn phân bào lần có nghĩa ADN nhân đơi lần Do đó, số phân tử ADN tạo là: 24 = 16 Số mạch đơn tổng hợp mang N14 = 16 x - = 30 Câu 101: Một quần thể sinh vật chịu tác động chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền hệ sau: P: 0,09 AA + 0,21 Aa + 0,70 aa = F1: 0,16 AA + 0,38 Aa + 0,46 aa = F2: 0,20 AA + 0,44 Aa + 0,36 aa = F3: 0,25 AA + 0,50 Aa + 0,25 aa = Biết A trội hoàn toàn so với a Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng A Loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen đồng hợp lặn B Loại bỏ kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp C Loại bỏ kiểu gen dị hợp giữ lại kiểu gen đồng hợp D Các cá thể mang kiểu hình lặn bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ dần Đáp án: D - Qua hệ, ta thấy tần số kiểu gen đồng hợp trội kiểu gen dị hợp tăng, tần số kiểu gen đồng hợp lặn giảm → Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể theo hướng loại bỏ kiểu hình đồng hợp lặn Câu 102: Biết A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; quần thể trạng thái cân di truyền Quần thể có tỉ lệ kiểu hình sau có tần số kiểu gen Aa lớn nhất? A Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng B Quần thể có tỉ lệ 100% hoa đỏ C Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng D Quần thể có tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Đáp án: A - Khi xảy ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân theo định luật Hacđi-Vanbec Khi thoả mãn đẳng thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, Quần thể cân p + q = A Ta có q2 = 0,25 q = 0,5 p = 0,5 Aa = 2pq = 0,5 B Ta có q = q = p = Aa = 2pq = C Ta có q2 = 0,5 q= 2 p= 2 Aa = 2pq = -1+ 0,41 6 p= Aa = 2pq = 0,47 4 Vậy tần số Aa quần thể A cao Câu 103: Gen A có 6102 liên kết hiđrơ mạch hai gen có X = 2A = 4T; mạch gen có X = A + T Gen bị đột biến điểm hình thành nên alen a, alen a có gen A liên kết hiđrơ Số nuclêôtit loại G gen a A 1581 B 678 C 904 D 1582 Đáp án: A - Tổng số liên kết hđrô gen Agen + Ggen = 6012 Mà Agen = A2 + T2, Ggen = G2 + X2 SINH HỌC OCEAN D Ta có q2 = 0,375 q= Nên ta có: Agen + Ggen = ( A2 + T2 ) + (G2 + X2) Theo đề tên mạch 2: X2 = 2A2 = 4T2  X2 = 4T2, A2 = 2T2 Trên mạch có X1 = A1 + T1 mà A1 = T2 T1 = A2 nên X1 = T2 + 2T2 = 3T2 X1 = G2 nên G2 = 3T2 Suy T2 + 21T2 = 6102  T2 = 266 Agen = 3T2 = 678 = Tgen Ggen = 3T2 = 1582 = Xgen Alen a có gen A liên kết hiđrô  cặp G-X suy Ggena = 1581 Câu 104: Ở loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng Sử dụng hóa chất cơnsixin tác động lên q trình giảm phân tạo giao tử đực Thực phép lai P: ♀Aa × ♂aa, thu F1 Các F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Biết phát sinh đột biến trình giảm phân tạo giao tử 2n, thể tam bội khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, F2 có tối đa loại kiểu gen? A B C D 12 Đáp án: C Quá trình gây đột biến đạt hiệu suất 100%, Aa cho loại giao tử Aa A, a aa cho loại giao tử aa a Aa A a aa Aaaa Aaa aaa a Aaa Aa aa - Vì thể tam bội khơng có khả tạo giao tử, F1 giao phấn ngẫu nhiên có n (n 1) sơ đồ lai Aaaa × Aaaa; Aaaa × Aa; Aaaa × aa; Aa × Aa; Aa × aa; aa × aa 2 - Các F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 gồm:  Aaaa × Aaaa  F2 có loại kiểu gen tứ bội  Aaaa × Aa Aaaa × aa  F2 có loại kiểu gen tam bội  Aa × Aa Aa × aa aa × aa  F2 có loại kiểu gen lưỡng bội Vậy có tổng số loại kiểu gen Câu 105: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu F1 có loại kiểu hình, thân cao, hoa đỏ chiếm 30% Biết khơng xảy đột biến Khoảng cách gen A gen B A 10cM B 20cM C 30cM D 40cM Đáp án: B - Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với thân thấp, hoa đỏ thu F1 có loại kiểu hình Điều chứng tỏ thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen, thân thấp, hoa đỏ dị hợp cặp gen - Vì hệ bố mẹ có thể dị hợp cặp gen, thể dị hợp cặp gen đời con, kiểu hình mang tính trạng trội (A-B-) có tỉ lệ = 0,25 + kiểu hình đồng hợp lặn ab ab SINH HỌC OCEAN Kiểu gen ab có tỉ lệ = 0,3 – 0,25 = 0,05 ab Vì thể dị hợp cặp gen ln tạo loại giao tử, loại 0,5 Cho nên 0,05 ab = 0,1ab × 0,5ab ab Giao tử ab = 0,1 Tần số hoán vị = 20% Câu 106: Giả sử quần thể lồi thú kí hiệu A, B, C, D có diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D 25 240 193 195 Diện tích khu phân bố (ha) 10 15 20 25 Mật độ (cá thể/ha) Cho biết diện tích khu phân bố quần thể khơng thay đổi, khơng có tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Quần thể A có kích thước nhỏ B Kích thước quần thề B lớn kích thước quần thể C C Nếu kích thước quần thể B quần thể D tăng 2%/năm sau năm kích thước hai quần thể D Thứ tự xếp quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn A C B D Đáp án: A Quần thể A B C D 25 240 193 195 Diện tích khu phân bố (ha) 10 15 20 25 Mật độ (cá thể/ha) 250 3600 3860 4875 Kích thước = mật độ x diện tích A Đúng Quần thể A có kích thước nhỏ 250 cá thể B Sai Kích thước quần thể B 3600 nhỏ kích thước quần thể C 3860 C Sai Vì kích thước ban đầu B D khác nên với tốc độ tăng giống kết cuối khơng D Sai Vì thứ tự A B C D Câu 107: Người người ta tiến hành thí nghiệm sau + Thí nghiệm 1: Đưa vào chng thủy tinh kín chiếu sáng liên tục + Thí nghiệm 2: Trồng nhà kín điều chỉnh nồng độ O2 + Thí nghiệm 3: Đo cường độ quang hợp điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao (mg CO2/ dm2 lá.giờ) Một học sinh đưa nhận xét sau, theo em nhận xét phù hợp A thí nghiệm phân biệt thực vật C3 thực vật C4 B Nguyên tắc thí nghiệm dựa vào hơ hấp sáng thực vật C3 thực vật C4 C Nguyên tắc thí nghiệm dựa vào điểm bù CO2 khác thực vật C3 C4 D Người ta dùng phương pháp nhuộm màu iôt tiêu giải phẫu để phân biệt thực vật C3 C4 tế bào mơ giậu thực vật C3 phát triển thực vật C4 khơng Đáp án: C Thí nghiệm 1: - Nguyên tắc: Dựa vào điểm bù CO2 khác thực vật C3 C4 Cây C3 chết trước có điểm bù CO2 cao (30ppm) thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp (0-10ppm) SINH HỌC OCEAN Thí nghiệm 2: - Nguyên tắc: Dựa vào hô hấp sáng Hô hấp sáng phụ thuộc vào nồng độ O2; hô hấp sáng có thực vật C3 khơng có thực vật C4 nên điều chỉnh O2 cao suất quang hợp thực vật C3 giảm Thí nghiệm 3: - Nguyên tắc: Dựa vào điểm bão hòa ánh sáng Điểm bão hòa ánh sáng thực vật C4 cao thực vật C3 nên điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao cường độ quang hợp thực vật C4 cao (thường gấp đôi ) thực vật C3 Thí nghiệm 4: - Nguyên tắc: + Lá C3 có tế bào mơ giậu phát triển, tế bào bao bó mạch khơng phát triển, nên nhuộm Iot tế bào mơ giậu bắt màu xanh, tế bào bao bó mạch khơng bắt màu xanh + Lá C4 có tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch phát triển, nên nhuộm Iot tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch bắt màu xanh A Sai Cả thí nghiệm phân biệt thực vật C3 thực vật C4 B Sai Ở thực vật C4 có hơ hấp sáng C Đúng Dựa vào điểm bù CO2 khác thực vật C3 C4 D Sai Thực vật C4 có tế bào mơ giậu tế bào bao bó mạch phát triển Câu 108: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng, gen phân li độc lập q trình giảm phân khơng xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau chưa (nếu xem vai trò bố mẹ nhau) A Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với có tối đa sơ đồ lai phù hợp B Cho chủng tự thụ phấn, có tối đa sơ đồ lai phù hợp C Cho giao phấn với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 9:3:3:1 có sơ đồ lai phù hợp D Cho giao phấn, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình 3:1, có tối đa sơ đồ lai phù hợp Đáp án: D A Đúng Cây thân cao, hoa trắng (A-bb) có kiểu gen quy định (AAbb, Aabb) → Số sơ đồ lai n (n 1) 3 sơ đồ lai 2 B Đúng Có kiểu gen chủng (AABB, AAbb, aaBB, aabb) → Có sơ đồ lai phù hợp C Đúng Kiểu hình 9:3:3:1 = (3:1) (3:1) = (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp) (kiểu gen dị hợp × kiểu gen dị hợp) → (Aa × Aa) (Bb × Bb) → Chỉ có sơ đồ lai phù hợp AaBb × AaBb D Sai Tỉ lệ 3:1 = (3:1) Trường hợp 1: Tỉ lệ 3:1 cặp gen thứ Aa × Aa (cặp gen Aa giống bố mẹ) Tỉ lệ cặp gen thứ BB × BB bb × bb BB × Bb BB × bb (có phép lai phù hợp có phép lai có kiểu gen giống nhau, phép lai có kiểu gen khác bố mẹ) → Số sơ đồ lai phù hợp = 1× = sơ đồ lai Trường hợp 2: Tỉ lệ cặp thứ nhất, tỉ lệ 3:1 cặp thứ → có sơ đồ lai phù hợp Vậy có + = sơ đồ lai phù hợp Câu 109: Khi nói thành phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? (1) Một hệ sinh thái ln có sinh vật sản xuất mơi trường sống sinh vật (2) Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải SINH HỌC OCEAN (3) Sinh vật phân giải chuyển hóa chất hữu thành chất vơ để cung cấp cho sinh vật sản xuất (4) Tất hệ sinh thái ln có sinh vật tiêu thụ A B C D Đáp án: B (1) Sai Vì số hệ sinh thái nhân tạo khơng có sinh vật sản xuất Ví dụ bể nuôi cá cảnh hệ sinh thái khơng có sinh vật sản xuất (2) Sai Vì vi khuẩn lam sinh vật sản xuất (3) Đúng Vì sinh vật phân giải phân giải xác chết, chất thải chuyển hóa chất hữu thành chất vô trả lại môi trường sống (4) Sai Vì có số hệ sinh thái nhân tạo khơng có động vật Ví dụ, bể ni tảo để thu sinh khối Câu 110: Khi nói cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng, xét kết luận sau: (1) Mỗi hệ sinh thái có nhiều mạng lưới dinh dưỡng (2) Mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) Cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa, theo môi trường (4) Khi bị mắt xích khơng làm thay đổi cấu trúc mạng lưới Có kết luận đúng? A B C D Đáp án: A (1) Sai Vì hệ sinh thái có lưới thức ăn (2) Sai Vì mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) Đúng Cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa năm thay đổi theo mơi trường điều kiện mơi trường thay đổi cấu trúc thành phần lồi quần xã thay đổi nên lưới dinh dưỡng cúng thay đổi (4) Sai Vì bị mắt xích cấu trúc mạng lưới thay đổi Câu 111: Ở loài thực vật, màu hoa gen quy định, thực hai phép lai: - Phép lai 1: P: ♀ Hoa đỏ x ♂ Hoa trắng → F1: 100% Hoa đỏ - Phép lai 2: P: ♀ Hoa trắng x ♂ Hoa đỏ → F1: 100% Hoa trắng Có kết luận sau: (1) Nếu lấy hạt phấn F1 phép lai thụ phấn cho F1 phép lai F2 phân ly tỷ lệ đỏ : trắng (2) Nếu gen quy định tính trạng bị đột biến biểu thành kiểu hình trường hợp khơng chịu ảnh hưởng môi trường (3) Nếu gen bị đột biến lặn biểu thành kiểu hình trạng thái đồng hợp (4) Gen quy định tính trạng có alen Số kết luận A B C D Đáp án: A - Con lai phép lai thuận nghịch đề có kiểu hình giống mẹ nên tính trạng gen nằm tế bào chất quy định (1) Sai Vì gen nằm tế bào chất quy định nên kiểu hình giống mẹ với phép lai (F1 x F1): ♀ Hoa trắng x ♂ Hoa đỏ → F2: 100% Hoa trắng (2) Đúng Gen ngồi nhân gen đơn alen biểu kiểu hình bị đột biến khơng chịu SINH HỌC OCEAN 10 ảnh hưởng môi trường  (3) sai (4) Sai Gen quy định tính trạng có nhiều alen nhiên chúng khơng tồn thành gặp mà trạng thái đơn alen Câu 112: Hình ảnh sau mơ tả q trình hình thành lồi chế tự đa bội Hãy nghiên cứu hình ảnh cho biết phát biểu có phát biểu đúng? (1) Tế bào hợp tử mang nhiễm sắc thể lưỡng bội hai loài khác (2) Tế bào hợp tử gọi thể tứ bội (4) Trong trình phát sinh tạo giao tử tế bào sinh dục bố mẹ xảy tượng không phân li tất nhiễm sắc thể kì sau II trình giảm phân (5) Tiến hành phép lai thể bố mẹ thể phát triển từ hợp tử tạo từ trình ta thu lai có khả sinh sản hữu tính A B C D Đáp án: D (1) Sai Hình ảnh sau mơ tả q trình hình thành lồi chế tự đa bội, hợp tử tạo có nhiễm sắc thể gồm hai nhiễm sắc thể lưỡng bội loài (2) Đúng Thể tứ bội có NST 4n = 12 (3) Đúng Do không phân li tất nhiễm sắc thể tế bào trình giảm phân I trình giảm phân II (4) Sai Tiến hành phép lai thể bố mẹ (2n)và thể phát triển từ hợp tử tạo từ trình (4n) ta thu lai khơng có khả sinh sản hữu tính lai 3n bất thụ Câu 113: Xét hai tế bào sinh tinh lồi (2n = 8) có kiểu gen AaBbDdXEY thực q trình giảm phân, đó, tế bào xảy tượng cặp NST thường chứa cặp gen Aa không phân li lần phân bào I, NST giới tính Y khơng phân li lần phân bào II, cặp NST khác phân li bình thường Số loại giao tử tối đa tạo thành A B C D 16 Đáp án: B - Ở em ý có gen cặp gen Aa NST Y khơng phân li q trình phân bào nên ta chia kiểu gen AaBbDdXEY thành AaXEY BbDd - Với tế bào sinh tinh BbDd giảm phân cho loại giao tử: BD, bd Bd, bD - Với tế bào sinh tinh AaXEY giảm phân có cặp gen Aa không phân li giảm phân I NST giới tính Y khơng phân li giảm phân II Trường hợp 1: Trường hợp 2: AAaa E GPI E X X YY AAaa E E X X YY GPI AAaa YY AAaa E X X E XE XE YY GPII GPII AaYY, Aa, X E AaX E , YY,0 (Đối với trường hợp giao tử có giá trị kết hợp gen khác tạo hợp tử lệch bội, nhiên kiểu gen thể tạo giao tử lúc giao tử khơng có giá trị) SINH HỌC OCEAN 11 - Một tế bào sinh tinh AaBbDdXEY giảm phân có cặp gen Aa không phân li giảm phân I NST giới tính Y khơng phân li giảm phân II cho giao tử sau: AaBDXE, bdYY, bd Hoặc AabdXE, BDYY, BD AabDXE, BdYY, Bd Hoặc AaBdXE, bDYY, bD BDXE, AabdYY, Aabd Hoặc bdXE, AaBDYY, AaBD BdXE, AabDYY, AabD Hoặc bDXE, AaBdYY, AaBd - Vậy tế bào sinh tinh cho tối đa loại giao tử khác tế bào tạo tối đa loại giao tử Câu 114: Ảnh hưởng số đột biến khác gen x mã hóa cho protein X thiết yếu cho tổng hợp axit amin lơxin nghiên cứu nấm men đơn bội Trình tự đầy đủ mạch mã hóa gen x nêu 20 30 40 10 490 ATG GXG XAA GAG XAG AAG XGT GGT AXG GGX TTG GAT AGX GAX…GGA XAG TAG Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đốn đúng? (1) Các tế bào mang đột biến X → T vị trí 13 tạo phiên mã mARN gen x ngắn bình thường (2) Các tế bào mang đột biến A → T vị trí 16 sống mơi trường khơng có lơxin (3) Các tế bào mang đột biến T → A vị trí 31 sản sinh thêm loại prôtêin X* thiếu 10 axit amin (4) Các tế bào mang đột biến dịch khung thêm G vị trí 33 34 tạo protein X biểu chức bình thường A B C D Đáp án: C Nhận xét: Gen phiên mã ba TAX (tương ứng với ba mở đầu mARN AUG) Như vậy, mạch mã gốc phải mang ba TAX → mạch mã hóa gen x cho mạch bổ sung - Mạch bổ sung có trình tự nucleotit giống hệt trình tự mạch mARN khác T thay U mARN (1) Sai Đột biến gen cấu trúc không làm thay đổi độ dài mARN, mARN phiên mã bình thường có thay đổi loại nu đột biến điểm (2) Sai Đột biến A → T vị trí 16 làm thay AAG → TAG → đột biến làm thay axit amin thành axit amin khác →protein X khơng có chức sinh học→ khơng tổng hợp axit amin lơnxin →không thể sống mơi trường khơng có lơxin (3) Sai Đột biến T → A vị trí 31 làm thay TTG → ATG → mARN AUG Riboxom sinh vật nhân chuẩn dịch mã ba mở đầu xuất đầu tiên, vị trí đột biến 31 nằm trình tự chuỗi axit amin tổng hợp, đơn giản thay thành axit amin methionine (4) Sai Thay đọc GAT AGX (vị trí 34 - 39 ), ribơxơme đọc GGA TAG đạt đến côdon dừng lại Dịch mã dừng đó, protein không hoạt động SINH HỌC OCEAN 12 Câu 115: Ở loài thực vật, màu sắc hoa quy định hai cặp gen không alen phân li độc lập, cho hai hoa đỏ có kiểu gen dị hợp hai cặp gen giao phấn với (P), thu F1: hoa đỏ hoa trắng Biết không xảy đột biến, biểu kiểu gen khơng phụ thuộc vào mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Trong số hoa trắng đời F1 phép lai, loại không chủng chiếm tỉ lệ 7/16 (2) Ở F1 có tối đa kiểu gen quy định hoa trắng (3) Ở F1 có tối đa kiểu gen khác (4) Tính trạng màu sắc hoa chịu chi phối hai gen alen tương tác lẫn theo kiểu bổ sung A B C D Đáp án: B 1AAbb 1AABB 2AABb Theo đề ta có: F1: hoa đỏ hoa trắng = 16 tổ hợp giao tử = x → bên P cho loại giao 2Aabb 2AaBB 4AaBb tử → P dị hợp cặp gen, mà phép lai tính 1aaBB 2aaBb 1aabb trạng nên tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen bổ sung - Đối với tập tương tác gen em nên ghi bảng Quy ước: giấy, 30s để ghi thôi! A-B-: Hoa đỏ - Các em nhớ hệ số (121 – 242 – 121) đối hàng A  bb   aaB   Hoa trắng aabb  (1) Sai Cây hoa trắng F1 có kiểu gen 1AAbb ngang ban đầu ta ghi AA(ở hàng thứ nhất), Aa hàng thứ 2, aa hàng thứ Đối với cột dọc, cột thứ ta ghi BB, cột ta ghi Bb cột ta ghi bb Đây cách ghi nhanh phép lai AaBb x AaBb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb → Cây hoa trắng không chủng là: Aabb + aaBb chiếm tỉ lệ (2) Đúng kiểu gen AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb (3) Sai Ở F1 có tối đa loại kiểu gen khác nhau: AABB, AaBB, AABb, AaBb, AAbb, Aabb, aaBb, aabb (4) Sai Tính trạng màu sắc hoa chịu chi phối hai gen không alen tương tác lẫn theo kiểu bổ sung Câu 116: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết sau: 32,76% đỏ, tròn : 3,24% đỏ, dài : 58,24% vàng, tròn : 5,76% vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Tần số alen B, b 0,2 0,8 (2) Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% (3) Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% (4) Nếu cho tất đỏ, dài tự thụ phấn thu F1 có 8% vàng, dài A B C D.1 Đáp án: C - Vì hai gen phân li độc lập ta có: Tỉ lệ kiểu hình quần thể: ( 36% đỏ : 64% vàng) (91% tròn : 9% dài) + Với 36% đỏ : 64% vàng = 0,36 A- : 0,64 aa  a = 0, 64  0,8  A = 0,2  Cấu trúc di truyền: SINH HỌC OCEAN 13 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa + Với 91% tròn : 9% dài = 0,91 B- : 0,09 bb  b = 0, 09  0,3  B = 0,7  Cấu trúc di truyền: 0,49 BB : 0,42 Bb : 0,09 bb (1) Sai Tần số alen B, b 0,7 0,3 (2) Đúng Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp (AABB) quần thể chiếm: 0,04 x 0,49 = 1,69% (3) Đúng Cây vàng, tròn (aaB-) chiếm tỉ lệ: 0,64 x 0,91 = 0,5824 - Cây vàng, tròn (aaBB) chiếm tỉ lệ: 0,64 x 0,49 = 31,36 aaBB 0,3136  53,8% - Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ:  aaB  0,5824 (4) Sai Cây đỏ, dài (A-bb) tự thụ phấn  (0,04 AA : 0,32 Aa) bb tự thụ phấn Nhận xét: Ở em phải đưa tỉ lệ (0,04 AA : 0,32 Aa) 100% khơng gian mẫu có đỏ Ta có: (0,04 AA : 0,32 Aa) = AA : Aa 9 Do (1AA : Aa) bb tự thụ  vàng, dài F1 chiếm tỉ lệ:    9 Nhưng điều cần lưu ý: - Đối với ý (3) vàng alen lặn quy định tỉ lệ kiểu gen quy định tính trạng hình dạng BB 0, 49 quy định (B- Bb) Vậy tỉ lệ   B  0,91 13 chọn lần Câu 117: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với - Đối với ý (4) phép lai tự thụ tỉ lệ alen d quy định mắt trắng Phép lai P: AB D d X X ab AB D X Y thu F1, tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu ab hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6% Biết không xảy đột biến xảy hoán vị gen q trình phát sinh giao tử Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) F1 có 28 loại kiểu gen (2) F1 có kiểu hình trội tính trạng chiếm 55,5% (3) Tần số hốn vị gen 4% (4) F1 có 12% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ A B C D Đáp án: D Phép lai P: AB D d X X ab AB D AB AB X Y= ( x ) (XDXd x XDY) ab ab ab Với phép lai: XDXd x XDY → 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1XdY → Ruồi mắt trắng chiếm - Trong tổng số ruồi F1, số ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 6% → ab = 6% : = ab SINH HỌC OCEAN 14 24% Do đó: ab = 24% = 48% ab x 50% ab (do ruồi giấm hoán vị gen xảy ruồi cái) ab Mà ab = 48% > 25% → Đây giao tử sinh liên kết, tần số hoán vị = 100% - x 48% = 4% AB AB x cho đời kiểu gen, phép lai XDXd x XDY cho đời có kiểu gen Vậy ab ab AB D d AB D phép lai P: X X X Y cho đời con: x = 28 kiểu gen ab ab (1) Đúng Phép lai: (2) Đúng Tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng (A-B-D-) (A-B-) x (D-) + Tỉ lệ kiểu hình (A-B-) = 50% + 24% = 74% + Trong phép lai XDXd x XDY tỉ lệ (D-) chiếm Vậy tỉ lệ kiểu hình trội tính trạng đời là: 74% x = 55,5% (3) Đúng Tần số hoán vị = 100% - x 48% = 4% (4) Đúng Ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ ab D D ab D d ab X X + X X = x (XDXD + XDXd) = 24% x  12% ab ab ab Nhưng điều cần lưu ý: Nếu P dị hợp tử hai cặp gen giao phấn với AB AB AB Ab Ab ; ; ab ab ab aB aB Ab , thu F1 Theo lí thuyết aB F1 có tỉ lệ loại kiểu sau: ab chiếm tỉ lệ giao tử ab đực x giao tử ab ab ab - Kiểu hình mang tính trạng trội A-bb = aaB- = 0,25 – tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn ab ab - Kiểu hình mang hai tính trội A-B- = 0,5 + tỉ lệ kiểu hình đồng hợp lặn ab - Kiểu hình đồng hợp lặn - Tỉ lệ kiểu hình AABB = aabb Một số kinh nghiệm thân: AB AB AB Ab - Ta có phép lai P: hoặc hốn vị gen hai bên có 10 loại kiểu gen loại   ab ab ab aB kiểu hình AB Ab AB Ab Ab Ab - Ta có phép lai P: (hốn vị gen bên bên khơng hốn vị gen), (hốn vị   ab aB aB aB ab aB bên) cho kiểu gen kiểu hình AB Ab AB aB Ab Ab Ab aB AB Ab - Ta có phép lai P: hoặc hoặc (hoán vị gen      ab ab ab ab aB ab aB ab ab aB Ab AB AB AB bên bên khơng hốn vị gen) (hoán vị bên) cho kiểu gen kiểu hình  ab ab aB ab AB AB Ab AB Ab AB AB AB - Ta có phép lai P: hoặc , cho kiểu gen kiểu     ab Ab aB Ab aB aB ab aB SINH HỌC OCEAN 15 hình Nhận xét: - Thế hệ sau có kiểu tổ hợp giao tử có kiểu gen - Thế hệ sau có 16 kiểu tổ họp giao tử có 10 kiểu gen Câu 118: Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông quăn, đen : 23% cá thể đực lông thẳng, trắng : 2% cá thể đực lông quăn, trắng : 2% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Kiểu gen F1 XABXab XABY (2) Tần số hoán vị gen 8% (3) Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể lơng thẳng, trắng đời con, kiểu hình lơng quăn, đen chiếm tỉ lệ 50% (4) Nếu cho cá thể F1 giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thu đời có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ % A B C D Đáp án: D Theo đề ta có: P: Lơng quăn, đen x Lông thẳng, trắng thu F1: 100% lông quăn, đen → lông quăn trội so với lông thẳng, lông đen trội so với lông trắng Quy ước: A - quy định lông quăn, a quy định lông thẳng, B- quy định lông đen, b quy định lông trắng - Ở đời F2, tỉ lệ phân li kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ phân li kiểu hình giới → tính trạng liên kết giới tính (1) Đúng Ở F2, đực lông thẳng trắng chiếm tỉ lệ 23% → 0,23 XabY = 0,5Y x 0,46 Xab → Giao tử Xab = 0,46 > 25% → giao tử liên kết → kiểu gen F1 XABXab x XABY 2% 2% (2) Đúng Vì tần số hốn vị gen 8% 2% 2% 3% 3% (3) Đúng Đực F1 có kiểu gen XABY Tiến hành lai phân tích có sơ đồ lai XABY x XabXab Mà đực tạo giao tử XAB = 0,5 → Đời con, cá thể lông quăn, đen chiếm tỉ lệ 0,5 x = 0,5 = 50% (4) Đúng Cái F1 có kiểu gen XABXab Tiến hành lai phân tích ta có sơ đồ lai XABXab x XabY Vì có hốn vị gen với tần số 8% nên ta có giao tử XAb = 4% → Ở đời cá thể đực lông quăn, trắng chiếm tỉ lệ 4% x 0,5 = 2% Câu 119: Ở loài thực vật chiều cao quy định cặp gen không alen phân li độc lập tương tác cộng gộp, alen làm cho chiều cao tăng thêm 5cm so với gen lặn Cho đồng hợp trội lặn lai với thu F1 tất cao 125 cm Tiếp tục cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với F2 Biết trình giảm phân thụ tinh xảy bình thường khơng có đột biến xảy Cho phát biểu sau, số phát biểu 315 45 (1) Tỉ lệ cao 130 cm (2) Tỉ lệ cao 140 cm 1536 512 15 (3) Tỉ lệ kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đơi số cặp gen đồng hợp trội 128 SINH HỌC OCEAN 16 (4) Tỉ lệ kiểu gen có cặp gen đồng hợp lặn, cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp trội 128 A B C D Đáp án: A - Ta có: P: AABBDDEEFF x aabbddeeff  F1 x F1: AaBbDdEeFf x AaBbDdEeFf - Cây cao 130 cm có alen trội kiểu gen C10 105 - Tỉ lệ cao 130 cm: 10   (1) 512 - Cây cao 140 cm có alen trội vì: 140 - 125 = 15cm Tăng cm có thêm alen trội kiểu gen từ alen trội kiểu gen để tăng chiều cao 140 cm phải có alen trội kiểu gen C10 45   (2) Sai 10 1024 - Để kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đôi số cặp gen đồng hợp trội kiểu gen lúc phải có cặp gen đồng trội, cặp gen đồng lặn cặp gen dị hợp - Tỉ lệ kiểu gen có số cặp gen đồng hợp lặn gấp đơi số cặp gen đồng hợp trội là: - Tỉ lệ cao 140 cm: 2 15 1 1 C C        (3)     128 - Tỉ lệ kiểu gen có cặp gen đồng hợp lặn, cặp gen dị hợp cặp gen đồng hợp trội là: 3 1 1 C35  C12        (4)   128 Dạng khơng khó cần em nắm vững phương pháp giải toán tổ hợp, xác suất dễ dàng giải chúng Câu 120: Cho sơ đồ phả hệ số phát biểu phả hệ sau (1) Cả hai tính trạng gen lặn NST giới tính qui định (2) Có 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc (3) Cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh đứa trai, xác suất để đứa mang bệnh 37,5% (4) Xác suất để cặp vợ chồng sinh thêm đứa gái bình thường khơng mang alen gây bệnh 13,125% Số phát biểu ? A B C D SINH HỌC OCEAN 17 Đáp án: B (1) Sai Bệnh điếc gen lặn nằm NST thường quy định (A – không bị bệnh điếc, a – bị bệnh điếc) Bố mẹ III2 không bị mù màu sinh trai bị mù màu, phả hệ tính trạng mù màu xuất nam → tính trạng mù màu gen lặn nằm NST X, khơng có alen tương ứng Y quy định (B – không bị mù màu, b – bị mù màu) (2) Đúng Từ phả hệ ta thấy có 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc (3) Sai: - Bên phía người vợ III2 có mẹ bị điếc, anh trai bị mù màu 1 B b → người vợ III2 có kiểu gen có với tỉ lệ Aa( XBXB : X X ) 2 - Bên phía người chồng: + Ơng ngoại bị điếc, mẹ khơng bị điếc → người mẹ có kiểu gen bệnh điếc Aa + Ơng bà nội khơng bị điếc, em gái bố bị điếc → người bố có kiểu gen có với tỉ lệ AA : Aa 3 + Người chồng khơng bị điếc khơng bị mù màu có kiểu gen có với tỉ lệ: ( AA Aa)XBY 5 1 B b ♀ Aa ( XBXB: X X ) x ♂ ( AA: Aa)XBY 2 10 3 → Các con: ( AA : Aa : aa) ( XBXB : XBXb : XBY : XbY) 20 20 20 8 17 3 13 Ta có: Tỉ lệ trai Tỉ lệ trai bị mắc bệnh = A-XbY + aaXBY = x + x = 20 20 80 13 13 → Vợ chồng sinh đứa trai, xác suất để đứa mang bệnh : = = 80 40 32,5% (4) Đúng, xác suất cặp vợ chồng sinh đứa gái không mang alen bệnh = AAXBXB = x = 20 21 = 13,125% 160 HẾT Chỉ 10 suất đăng kí khóa học khuyến đề vip em Thời gian khuyến từ ngày 17/1 đến hết 31/1, em muốn đăng kí ib anh nha! SINH HỌC OCEAN 18 ... phần hệ sinh thái, có phát biểu sau đúng? (1) Một hệ sinh thái ln có sinh vật sản xuất môi trường sống sinh vật (2) Tất loài vi sinh vật xếp vào nhóm sinh vật phân giải SINH HỌC OCEAN (3) Sinh vật... cho sinh vật sản xuất (4) Tất hệ sinh thái ln có sinh vật tiêu thụ A B C D Đáp án: B (1) Sai Vì số hệ sinh thái nhân tạo khơng có sinh vật sản xuất Ví dụ bể ni cá cảnh hệ sinh thái khơng có sinh. .. tương đối ổn định lúc suy SINH HỌC OCEAN thoái em - B đặc điểm chung diễn sinh thái, đặc điểm diễn nguyên sinh diễn thứ sinh Câu 97: So với hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo thường
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (178) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (178)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn