ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (145)

6 107 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 SINH HỌC OCEAN NGUYỄN THANH QUANG (Đề thi gồm 06 trang) Biên soạn đề: Lê Ngọc Trung Phản biên đề: Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC THEO CHỦ ĐỀ Phần 4: Gen - Mã di truyền - Nhân đôi ADN Phiên mã - Dịch mã - ĐHHĐG - Đột biến gen Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 35 phút - 25 câu, không kể thời tải đề Mã đề: 004 Câu 1: Vùng gen định cấu trúc phân tử protêin quy định tổng hợp ? A Vùng kết thúc B Vùng điều hòa C Vùng mã hóa D Cả ba vùng gen Câu 2: Trong cấu trúc phân t ADN,1 chu kì xoắn có độ dài nanomet? A.3,4 B.34 C.20 D.10 Câu 3: Thành phần nucleotit tắc khỏi chuỗi polinucleotit mà không làm đứt mạch A Đường C5H10O5 B Đường C5H10O4 C Bazo nito D Axit photphoric Câu 4: Trong loại axit nuclêic tế bào nhân thực, loại axit nuclêic có mạch đơn lại có hàm lượng lớn ? A ADN B mARN C rARN D tARN Câu 5: Năm 1961 hai nhà khoa học người Pháp F.Jacôp J.Mônô phát chế điều hòa tổng hợp protein đối tượng nào? A Trùng cỏ Paramecium caudatum B Vi khuẩn đường ruột Eschericia coli C Vi khuẩn nốt sần D Vi khuẩn lam Câu 6: Chỉ có loại nuclêôtit A, T, G người ta tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép, sau sử dụng phân tử ADN làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN Phân tử mARN có tối đa loại mã di truyền ? A loại B loại C loại D 27 loại Câu 7: Lơnxin có codon mã hóa là: UUA, UUG, XUU, XUX, XUA, XUG Khi xảy đột biến thay cặp nucleotit vị trí bazo nitơ codon có vai trò quan trọng quan trọng ? A 1, B 1, C 2, D 2, Câu 8: Hãy xếp phân tử ADN sợi kép theo mức độ tăng dần nhiệt độ biến tính (Tm) chúng: I 5’ AAGTTXTXTGAA 3’ II 5’ AGTXGTXAATGX 3’ III 5’ GGAXXTXTXAGG 3’ 3’ TTXAAGAGAXTT 5’ 3’ TXAGXAGTTAXG 5’ 3’ XXTGGAGAGTXX 5’ A I, III, II B II, III, I C I, II, III D III, II, I Câu 9: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen quần thể B Đột biến gen tạo alen khác biệt alen ban đầu, làm phong phú vốn gen quần thể C Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan đến cặp nucleotit D Đột biến gen dẫn đến thay đổi trình tự axit amin chuỗi polipeptit tương ứng Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 10: Giả sử gen nhân đôi mơi trường có phân tử 5- Brơm Uraxin (5-BU) sau lần nhân đơi số lượng gen đột biến bị đột biến thay A-T G−X số gen bình thường bao nhiêu? Biết 5-BU có lần thay đổi cấu trúc suốt q trình nhân đơi gen nói A 15 48 B 28 C 15 30 D 24 Câu 11: Một gen tổng hợp phân tử protein có 498 axit amin, gen có tỉ lệ A/G = 2/3 Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay hai cặp A – T hai ba hai cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thay hai cặp G – X hai ba hai cặp A – T Câu 12: Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm có trình tự nucleotit sau: Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh gồm axit amin Hãy cho biết mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) B Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) C Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) D Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) Câu 13: Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N14 Sau hệ, người ta chuyển sang mơi trường ni cấy có chứa N15 tế bào phân chia lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang nuôi cấy môi trường N14 để chúng phân chia lần Biết trình phân chia tế bào diễn bình thường Số phân tử ADN chứa N14 + N15 tạo lần phân chia cuối A 12 B 20 C 32 D Câu 14: Hàm lượng ADN hệ gen nấm men có kích thước lớn hàm lượng ADN E.Coli khoảng 100 lần, tốc độ chép ADN E.Coli nhanh nấm men khoảng lần Cơ chế giúp toàn hệ gen nấm men chép hồn chỉnh chậm hệ gen E.Coli khoảng vài chục lần do: A Tốc độ chép ADN enzim nấm men nhanh E.Coli B Ở nấm men có nhiều loại enzim ADN pơlimeraza E.Coli C Cấu trúc ADN nấm men giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ liên kết hidro D Hệ gen nấm men có nhiều điểm khởi đầu tái Câu 15: Cho biết ba 5’GXU3’ quy định tổng hợp axit amin Ala; ba 5’AXU3’ quy định tổng hợp axit amin Thr Một đột biến điểm xảy alen làm cho alen A thành alen a, phân tử mARN alen a bị thay đổi cấu trúc ba dẫn tới axit amin Ala thay axit amin Thr Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a có chiều dài lớn chiều dài alen A II Đột biến dạng thay cặp A-T cặp T-A III Nếu alen A có 150 nuclêơtit loại A alen a có 151 nuclêơtit loại A IV Nếu alen A phiên mã lần cần môi trường cung cấp 200 nuclêơtit loại X alen a phiên mã lần Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 cần môi trường cung cấp 400 nuclêôtit loại X A B C D Câu 16: Ảnh hưởng số đột biến khác gen x mã hóa cho protein X thiết yếu cho tổng hợp axit amin lơxin nghiên cứu nấm men đơn bội Trình tự đầy đủ mạch mã hóa gen x nêu Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, có dự đốn đúng? I Các tế bào mang đột biến X → T vị trí 13 tạo phiên mã mARN gen x ngắn bình thường II Các tế bào mang đột biến A → T vị trí 16 sống mơi trường khơng có lơxin III Các tế bào mang đột biến T → A vị trí 31 sản sinh thêm loại protein X* thiếu 10 axit amin IV Các tế bào mang đột biến dịch khung thêm G vị trí 33 34 tạo protein X biểu chức bình thường A B C D Câu 17: Ở người, có nhiều loại protein co tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên có nhiều protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein co tuổi thọ ngắn gì? I Chúng protein sử dụng lần II Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp protein khác III Chúng cho phép tế bào kiểm sốt q trình điều hòa hoạt động gen mức sau phiên mã cách xác hiệu IV Các protein tồn lâu thường làm cho tế bào bị ung thư V Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp axit nucleic khác VI Chúng giúp tế bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp ADN Số nhận định A B C D Câu 18: Khi nói đột biến gen, có phát biểu sau đúng? I Nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit II Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit IV Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa V Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường VI Hóa chất 5-Brơmơuraxin gây đột biến thay thể cặp G-X thành cặp A-T A B C D Câu 19: Hình mơ tả q trình diễn sinh vật nhân thực (a), (b) kí hiệu cấu trúc tham gia sản phẩm tạo từ q trình Phân tích hình ảnh cho biết phát biểu sau, có Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 phát biểu ? I Kết thúc tồn q trình tạo cấu trúc giống cấu trúc (b) II Bộ ba mã hóa tARN khớp với cấu trúc (a) theo nguyên tắc bổ sung III Các ribôxôm trượt cấu trúc (a) theo chiều từ 3’ đến 5’ IV Tiểu phần lớn ribôxôm đến gắn với cấu trúc (a) trước tiểu phần bé ribơxơm V Q trình diễn tế bào chất không diễn nhân tế bào Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 20: Cho hình ảnh phát biểu sau: I Hình ảnh biểu diễn q trình nhân đơi ADN II Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn III Quá trình nhân đơi AD N sở cho nhân đơi NST IV Q trình nhân đơi ADN có hình thành đoạn Okazaki V Có sử dụng loại nucleotit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu VI Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN VII Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có nhiều điểm khởi đầu q trình tái VIII Sự nhân đơi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi IX Trong trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ Trong số phát biểu có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 21: Một chuỗi polipeptit hồn chỉnh sinh vật nhân sơ có 498 axit amin.Trên gen vùng chứa thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit có số liên kết hidro A T số liên kết hidro G X (tính từ ba mở đầu đến ba kết thúc).Trong lần nhân đôi gen có phân tử 5BU thay T liên kết với A qua lần nhân đơi sau trở thành gen đột biến Khi gen đột biến nhân đôi lần lấy Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 từ môi trường số nucleotit loại G bao nhiêu? A 4206 B 4207 C 4208 D 4209 Câu 22: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli có phân tử ADN vùng nhân chứa N15 sang mơi trường có N14 Các vi khuẩn nói thực phân đôi lần liên tiếp tạo phân tử ADN có 90 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển tất vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng phân đôi lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ban đầu có 10 phân tử ADN II Tổng số phân tử ADN tạo sau kết thúc q trình nhân đơi cuối 1280 III Số phân tử ADN có chứa N14 sau kết thúc trình 210 IV Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1710 A B C D Câu 23: Gen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrơ, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin Có kết luận sau: I Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G - X cặp A - T II Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết III Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282; G = X = 368 IV Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêôtit Trong kết luận trên, có kết luận đúng? A B C D Câu 24: Gen B có tổng số nuclêơtit loại A chiếm 30% Do xảy đột biến đoạn tạo thành gen b làm cho số nuclêôtit loại A giảm 1/6, loại G giảm 1/4 so với chưa đột biến Sau đột biến, gen b dài 4080 Ao Trong nhận định sau, có nhận định đúng? I Số nuclêôtit loại gen b là: A=T=720; G=X=480 II Khi cặp gen nhân đơi lần tổng số nuclêơtit loại X mà môi trường cần cung cấp 3150 III Tổng số liên kết hiđrô gen B 3600 IV Tổng số nuclêôtit gen B 2640 A B C D Câu 25: Để theo dõi q trình tự nhân đơi ADN, M Meselson F Stahl dùng phương pháp đánh dấunguyên tử Nuôi tế bào vi khuẩn E Coli môi trường chứa đồng vị N15 cho 14 hệ (NH4Cl) nguồn nitoduy cung cấp cho vi khuẩn Kết thúc 14 hệ gần tất tế bào có ADN chứa N15 Dòng tế bàochứa N15 chiết ra, sau chuyển sang mơi trường chứa đồng vị N14 ADN chứa N15 (nặng) ADN N14(nhẹ) dung dịch CsCl (Cesium Chloride) tách riêng máy li tâm siêu tốc Sau vài giờ, dung dịch có giảm dần tỉ trọng: ADN nặng đáy, ADN nhẹ Theo giai đoạn, hai ông lấy mẫuvi khuẩn, tách ADN đo tỉ trọng, nhận thấy: Ở hệ thứ nhất, ADN nặng chiếm 50%, ADN nhẹ chiếm 50%; ởthế hệ thứhai, ADN nặng chiếm 25%, ADN nhẹ chiếm 75%; hệ thứ ba, ADN nặng chiếm 12,5%, ADN nhẹ chiếm87,5% Cho số nhận xét sau: I Thí nghiệm chứng ADN nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung II Ở hệ thứ tư, tỉ lệ ADN nhẹ ADN nặng : 15 III Dự đốn hệ n nhận hoàn toàn ADN nhẹ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 IV Giả sử xuất phát từ ban đầu có a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng a x 2n V Giả sử ban đầu có tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi khuẩn 20 phút số mạch đơn chứa N14 sau nuôi cấy 630 Trong số nhận xét trên, có nhận xét đúng? A B C D -Hết - Trên đề thi thử chế di truyền biến dị cấp độ phân tử Đề thi sưu tầm biện soạn Admin Lê Ngọc Trung lời tri ân admin nhóm anh Nguyễn Thanh Quang giúp đỡ em nhiều năm học vừa qua Trong q trình biên soạn chắn khơng thể tránh sai sót mong nhận góp ý từ thầy em học sinh Rất cảm ơn nguồn tài liệu từ thầy Phan Khắc Nghệ số thầy cô khác Cuối chúc em có mùa thi đạt nhiều thành công!!! Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | ... từ thầy em học sinh Rất cảm ơn nguồn tài liệu từ thầy Phan Khắc Nghệ số thầy cô khác Cuối chúc em có mùa thi đạt nhiều thành công!!! Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean... q trình diễn sinh vật nhân thực (a), (b) kí hiệu cấu trúc tham gia sản phẩm tạo từ trình Phân tích hình ảnh cho biết phát biểu sau, có Chun luyện thi đại học online mơn sinh học Sinh học ocean... nhân đơi sau trở thành gen đột biến Khi gen đột biến nhân đôi lần lấy Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Sinh học ocean | Ngày 04/08/2018 - Bài kiểm tra - Số 04 Nguyễn Thanh Quang-Sđt:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (145) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (145)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn