ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (144)

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:10

Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 SINH HỌC OCEAN NGUYỄN THANH QUANG Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC THEO CHỦ ĐỀ Phần một: Gen - Mã di truyền - Nhân đôi ADN Môn: Sinh học (Đề thi gồm trang) Thời gian làm bài: 40 phút - 32 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Mã đề: 001 Câu 1: Bốn loại nuclêotit phân biệt thành phần A Bazơ nitơ B Đường C Đường glucôzơ D Axitphotphoric Câu 2: Loại nuclêôtit sau đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN ? A Ađênin B Timin C Uraxin D Xitôzin Câu 3: Trong q trình nhân đơi ADN, tế bào sử dụng loại nguyên liệu sau để tổng hợp mạch polinucleotit? A Nucleotit B Glucôzơ C Vitamin D Axit amin Câu 4: Gen loài sinh vật sau có cấu trúc phân mảnh: A Xạ khuẩn B Nấm men C E Coli D Vi khuẩn lam Câu 5: Bộ ba GUU mã hóa cho axit amin valin, ví dụ chứng minh: A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính đặc hiệu C Mã di truyền có tính thối hóa D Mã di truyền mã ba Câu 6: Điểm khác gen cấu trúc gen điều hoà là: A Về cấu trúc gen B Về khả phiên mã gen C Chức prôtêin gen tổng hợp D Về vị trí phân bố gen Câu 7: Vùng điều hồ (vùng khởi đầu) A mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã B mang thơng tin mã hố axít amin C mang tín hiệu kết thúc phiên mã D quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin Câu 8: Đoạn mạch thứ gen có trình tự các nuclêơtit 3'-ATGTAXXGTAGG-5' Trình tự các nuclêôtit đoạn mạch thứ hai A 3’-ATGTAXXGTAGG-5’ B 5’-ATGTAXXGTAGG-3’ C 3’-TAXATGGXATXX-5’ D 5’-TAXATGGXATXX-3’ Câu 9: Chuyển gen tổng hợp Insulin người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp prơtêin Insulin mã di truyền có A tính thối hố B tính phổ biến C tính đặc hiệu D ba kết thúc Câu 10: Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu nhân đôi ADN B Enzym ADN polimeraza làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN kéo dài mạch C Sự nhân đôi ADN ti thể diễn độc lập với nhân đôi ADN nhân tế bào D Tính theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 5’ – 3’ mạch tổng hợp gián đoạn Câu 11: Mục đích tái ADN A chuẩn bị cho tế bào bước vào giai đoạn phân chia tế bào B chuẩn bị cho tế bào tổng hợp lượng lớn prôtêin C chuẩn bị tái tạo lại nhân tế bào D chuẩn bị tái tạo lại toàn bào quan tế bào Câu 12: Trong trình tự nhân đơi AND, chức enzim ADN pôlimeraza là: Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A tổng hợp đoạn mồi B xúc tác hình thành liên kết hiđrô nuclêôtit tự với nuclêôtit mạch khuôn ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung C xúc tác hình thành liên kết nuclêơtit tự hình thành nên mạch đơn D nhận diện điểm khởi đầu q trình tự nhân đơi ADN Câu 13: Trong bảng mã di truyền, người ta thấy có loại mã di truyền quy định tổng hợp axit amin prôlin 5'XXU3'; 5'XXA3'; 5'XXX3'; 5'XXG3' Từ thông tin cho thấy việc thay đổi nuclêôtit ba thường không làm thay đổi cấu trúc axit amin tương ứng chuỗi pôlipeptit A Thay đổi vị trí tất nuclêơtit ba B Thay đổi nuclêôtit ba C Thay đổi nuclêôtit thứ ba D Thay đổi nuclêôtit thứ hai ba Câu 14: Trong đặc điểm nêu đây, đặc điểm có q trình nhân đôi ADN sinh vật nhân thực mà khơng có q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ là: A Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục B Nuclêôtit tổng hợp gắn vào đầu 3' chuỗi pơlinuclêơtit C Trên phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu trình tái D Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Câu 15: Đoạn Okazaki trình tổng hợp ADN A đoạn tổng hợp cách liên tục theo chiều tháo xoắn phân tử ADN B đoạn tổng hợp cách gián đoạn theo chiều tháo xoắn phân tử ADN C đoạn tổng hợp cách gián đoạn theo hướng ngược chiều tháo xoắn phân tử ADN D đoạn tổng hợp cách liên tục hai mạch đơn phân tử ADN Câu 16: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau đúng? A Ở sinh vật nhân thực, cơđon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin mêtiơnin B Cơđon 3’UAA5’ quy định tín hiệu kết thúc q trình dịch mã C Với ba loại nuclêơtit A, U, G tạo 24 loại cơđon mã hóa axit amin D Tính thối hóa mã di truyền có nghĩa cơđon mã hóa cho nhiều loại axit amin Câu 17: Sự phân hoá chức ADN ? A Chỉ phần nhỏ ADN mã hố thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hồ B Chỉ phần nhỏ ADN mã hố thơng tin di truyền đại phận đóng vai trò điều hồ không hoạt động C Chỉ phần nhỏ ADN mã hố thơng tin di truyền đại phận không hoạt động D Chỉ phần nhỏ ADN không hoạt động đại phận mã hố thơng tin di truyền Câu 18: Dung dịch có 80% Ađênin, lại Uraxin Với đủ điều kiện để tạo thành ba ribơnuclêơtit, dung dịch có ba mã hố isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ: A 51,2% B 38,4% C 24% D 16% Câu 19: ADN mạch kép, số nuclêơtít loại A ln số nuclêơtít loại T, ngun nhân vì: A Hai mạch ADN xoắn kép A liên kết với T, T liên kết với A B Hai mạch ADN xoắn kép A với T có khối lượng C Hai mạch ADN xoắn kép A với T loại bazơ lớn D ADN nằm vùng nhân nằm nhân tế bào Câu 20: Gen A có 6102 liên kết hiđrơ mạch hai gen có X = 2A = 4T; mạch gen có X = A + T Gen bị đột biến điểm hình thành nên alen a, alen a có gen A liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại G gen a A 1581 B 678 C 904 D 1582 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 21: Trong nội dung có nội dung đúng? I Các mã di truyền khác thành phần nucleotit II Số ba mã hóa có Xitozin 37 III Tất lồi có chung mã di truyền trừ vài ngoại lệ IV Mỗi loại ba mã hóa cho loại axit amin định A B C D Câu 22: Một gen có 105 chu kì xoắn có 28% số nuclêôtit loại G Gen nhân đôi lần Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Gen có chiều dài 357nm II Gen có 588 nucleotit loại X III Trong tổng số gen tạo ra, có gen cấu trúc hồn tồn từ ngun liệu mơi trường IV Q trình nhân đôi cần môi trường cung cấp 3234 nucleotit loại T A B C D Câu 23: Trong phát biểu sau, có phát biểu ADN tế bào nhân thực? I ADN tồn nhân tế bào chất II Các tác nhân đột biến tác động lên ADN nhân tế bào mà không tác động lên ADN tế bào chất III Các phân tử ADN nhân tế bào có cấu trúc kép, mạch thẳng phân tử ADN tế bào chất có cấu trúc kép, mạch vòng IV Khi tế bào giảm phân, hàm lượng ADN nhân hàm lượng ADN tế bào chất giao tử giảm nửa so với tế bào ban đầu A B C D Câu 24: Khi nói đặc điểm mã di truyền, có phát biểu sau đúng? I Mã di truyền đọc từ điểm xác định, theo ba theo chiều từ 3’ đến 5’ mARN II Mã di truyền có tính phổ biến, tức tất lồi có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ III Mã di truyền có tính thối hố, tức nhiều ba khác xác định loại axit amin, trừ AUG UGG IV Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức ba mã hoá cho loại axit amin A B C D Câu 25: ADN phân tử xoắn kép chứa loại nucleotit khác Có phát biểu thành phần hóa học tái ADN đúng? I Trình tự nucleotit hai mạch giống II Trong phân tử ADN sợi kép, số lượng nucleotit có kích thước bé số lượng nucleotit có kích thước lớn III Nucleotit mạch axit nuclêic xúc tác ADN -pôlimeraza IV Mạch tổng hợp liên tục mạch bổ sung với mạch khn 5’-3’ tính từ khởi điểm tái A B C D Câu 26: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi số lần liên tiếp tạo 30 mạch pơlinuclêơtit Có phát biểu sau đúng? I Nếu diễn theo nguyên tắc bổ sung tất ADN có cấu trúc giống II Trong phân tử ADN tạo ra, có 15 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào III Phân tử ADN nói nhân đơi lần liên tiếp IV Trong phân tử ADN tạo ra, có 14 phân tử cấu tạo hồn tồn từ ngun liệu mơi trường nội bào Có phát biểu đúng? A B C D Câu 27: Khi nói hoạt động enzim chế di truyền cấp phân tử, có phát biểu sau đúng? I Enzim ADNpolimeraza loại enzim có khả tháo xoắn xúc tác cho q trình nhân đơi ADN II Enzim ARNpolimeraza loại enzim có khả tháo xoắn tách mạch phân tử ADN III Enzim ligaza có chức lắp ráp nuclêôtit tự môi trường vào đoạn Okazaki Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 IV Enzim ADNpolimeraza có chức tổng hợp nuclêơtit mở đầu mạch A B C D Câu 28: Phân tử ADN có đặc điểm sau đây? I Có kích thước lớn để lưu giữ lượng lớn thông tin di truyền II Dễ dàng bị đột biến điều kiện sinh lí bất thường tế bào III Có khả tự nhân đơi xác IV Có khả tích lũy đột biến qua hệ A B C D Câu 29: Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN pơlimeraza khơng tham gia tháo xoắn phân tử ADN II Trong trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ III Trong trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại IV Ở vi khuẩn, nhân đôi ADN xảy nhiều đơn vị nhân đôi (nhiều đơn vị tái bản) A B C D Câu 30: Giả sử có tế bào vi khuẩn E.coli, tế bào có chứa phân tử ADN vùng nhân đánh dấu N15 hai mạch đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết khơng xảy đột biến, có dự đoán sau đúng? I Số phân tử ADN vùng nhân thu sau 1536 II Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1533 III Số phân tử ADN vùng nhân chứa N14 thu sau 1530 IV Số mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15 thu sau A B C D Câu 31: Một gen sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrơ có 900 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nuclêôtit loại ađênin chiếm 30% số nuclêôtit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêơtit mạch Có kết luận sau đúng? I Số nuclêôtit loại A mạch 450 II Số nuclêôtit loại G mạch 750 III Gen nhân đôi lần, cần môi trường cung cấp 1800 nuclêôtit loại A IV Tỉ lệ loại nuclêôtit mạch là: A : T : G : X = : : : A B C D Câu 32: Một gen có chiều dài 408nm số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit l gen Trên mạch gen có 200T số nuclêơtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? G 23 G  T1 I Tỉ lệ = II Tỉ lệ = 57 14 A1 A  X1 A1  T1 = G1  X1 A III Tỉ lệ IV Tỉ lệ B C TG = AX D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... gen A liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại G gen a A 1581 B 678 C 904 D 1582 Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt:... III Enzim ligaza có chức lắp ráp nuclêôtit tự môi trường vào đoạn Okazaki Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 01/07/2018 - Bài kiểm tra - Số 01 Nguyễn Thanh Quang-Sđt:... đơn Người ta nuôi tế bào vi khuẩn môi trường chứa N14 mà không chứa N15 thời gian Trong thời gian nuôi cấy này, thời gian hệ vi khuẩn 20 phút Cho biết không xảy đột biến, có dự đốn sau đúng? I
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (144) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (144)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn