ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (109)

5 58 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ TEST LÍ THUYẾT SINH LÝ ĐỘNG VẬT L1 Câu Khi nói hệ tuần hồn kín động vật,phát biểu sau đúng? A Hệ tuần hồn kín có mực ống,bạch tuộc,giun đốt động vật không xương sống B Hệ tuần kép có hai vòng tuần hồn (vòng tuần hồn lớn khắp thể,vòng tuần hồn nhỏ qua phổi) C Ở lưỡng cư bò sát có pha trộn máu giàu O2 với màu giàu CO2 tâm thất D Tim cá sấu có ngăn vách ngăn tâm thất khơng hoàn chỉnh Câu Thứ tự phận hệ tiêu hóa gà A Miệng → thực quản→ diều → dày → dày tuyến → ruột → hậu môn B Miệng → thực quản→ diều → dày tuyến → dày → ruột → hậu môn C Miệng → thực quản→ dày → dày tuyến → diều → ruột → hậu môn D Miệng → thực quản→ dày tuyến → dày → diều → ruột → hậu môn Câu Trong hệ mạch máu người, loại mạch sau có tổng tiêt diện lớn nhât? A Động mạch B Mạch bạch huyết C Tĩnh mạch D Mao mạch Câu Dạ dày ngăn động vật nhai lại có chức hấp thụ bớt nước sau thức ăn đưa lên khoang miệng nhai lại A Dạ tổ ong B Dạ sách C Dạ múi khế D Dạ cỏ Câu Câu 1: Khi nói độ pH máu người bình thường, phát biểu sau đúng? A Độ pH trung bình dao động khoảng 5,0 - 6,0 B Hoạt động thận có vai trò điều hòa độ pH C Khi thể vận động mạnh làm tăng độ pH D Giảm nồng độ CO2 máu làm giảm độ pH Câu Ý không với đặc điểm da giun đất thích ứng với trao đổi khí? A Dưới da có nhiều mao mạch có sắc tơ hơ hấp B Tỷ lệ diện tích bề mặt thể thể tích thể (S/V) lớn C Da ln ẩm giúp khí dễ dàng khuếch tán qua D Tỷ lệ thể tích thể diện tích bề mặt thể lớn Câu Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội mơi có chức năng: A Làm tăng hay giảm hoạt động thể để đưa môi trường trạng thái cân ốn định B Tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thành xung thần kinh C Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmơn D Làm biến đổi điều kiện lư hố mơi trường thể Câu Khi nói tuần hồn máu động vật,phát biểu sau đúng? A Vận tốc máu áp lực máu tác động lên thành mạch B Hệ tuần hoàn động vật gồm thành phần tim hệ mạch C Huyết áp tâm trương đo ứng với lúc tim giăn có giá trị lớn D Dịch tuần hoàn gồm máu hỗn hợp máu dịch mô Câu Khi nói hơ hấp động vật,phát biểu sau đúng? A Hơ hấp q trình tiếp nhận O2 CO2 thể từ môi trường sống giải phóng lượng B Hơ hấp tập hợp q trình,trong thể lấy O2 từ bên ngồi vào để oxi hóa chất tế bào C Hơ hấp q trình tế bào sử dụng chất khí O2,CO2 để tạo lượng cho hoạt động sống D Hô hấp q trình trao đổi khí thể mơi trường,đảm bảo cho thể có đầy đủ O2 CO2 cung cấp cho q trình ơxi hóa chất tế bào Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 1/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 10 Khi tim bị cắt rời khỏi thể có khả A Co bóp đẩy máu vào động mạch chủ động mạch phổi B Co dăn nhịp nhàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, oxi nhiệt độ thích hợp C Co dăn nhịp nhàng với chu kỳ 0,8 giây 75 chu kỳ phút tim bình thường D Co dăn tự động theo chu kỳ nhờ hệ dẫn truyền tự động Câu 11 Động vật sau có hệ tuần hồn khơng tham gia vào vận chuyển khí? A Cá chép B Ếch đồng C Châu chấu D Giun đất Câu 12 Khi nói hơ hấp động vật, phát biểu sau đúng? A Trao đổi qua mang có cá xương B Ở lưỡng cư, máu khơng tham gia vận chuyển khí C Lưỡng cư trao đổi khí qua da phổi D Thú loài động vật cạn trao đổi khí hiệu Câu 13 Đặc điểm khơng hệ tiêu hóa thú ăn thịt: A Dạ dày to chứa nhiều thức ăn, tiêu hoá học hóa học B Manh tràng phát triển, có chứa nhiều vi sinh vật C Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá học, hoá học hấp thụ D Ruột ngắn thức ăn tiêu hoá hấp thụ Câu 14 Trong hệ dẫn truyền tim, phận sau có khả tự phát xung thần kinh? A Bó His B Mạng Pckin C Nút nhĩ thất D Nút xoang nhĩ Câu 15 Khi nói tuần hồn máu thú, phát biểu sau đúng? A Nhịp tim voi chậm nhịp tim chuột B Có loại hệ tuần hồn, hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín C Thành phần máu có hồng cầu D Máu chảy động mạch giàu O2 Câu 16 Khi nói hoạt động hệ tuần hoàn thú, phát biểu sau sai? A Tim co dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim B Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái đẩy vào động mạch phổi C Khi tâm nhĩ co, máu đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất D Lồi có khối lượng thể lớn có số nhịp tim/phút lồi có khối lượng thể nhỏ Câu 17 Nhóm động vật sau có hệ tuần hồn thực chức vận chuyển chất dinh dưỡng mà khơng vận chuyển khí? A Chim B Cơn trùng C Lưỡng cư D Cá Câu 18 Tại vận tốc máu mao mạch lại chậm động mạch ? A Đường kính mao mạch nhỏ đường kính động mạch B Thành mao mạch mỏng thành động mạch C Tổng tiết diện mao mạch lớn nhiều so với tiết diện động mạch D Thành mao mạch có trơn làm giảm vận tốc máu thành động mạch khơng có Câu 19 Phát biểu khơng nói hơ hấp động vật? A Chim hô hấp nhờ phổi hệ thống túi khí nên đă hấp thụ 90% O2 khơng khí B Phổi lưỡng cư túi đơn giản, cấu tạo sổ phế nang, nên q trình traọ đổi khí chủ yếu thực qua da C Cách xếp mao mạch mang giúp cho dòng máu chảy mao mạch song song chiều với dòng nước chảy bên mao mạch mang D Động vật đơn bào đa bào hô hấp qua bề mặt thể Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 2/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 20 Một bệnh nhân X có khối u dày Bệnh nhân X bác sĩ định phẫu thuật cắt bỏ khối u Việc cắt bỏ khối u đồng nghĩa với dày anh bị thu hẹp khoảng 1/2 so với lúc b́ nh thường Sau khi, bệnh nhân X phẫu thuật hồi phục nhà, dự đoán sau đúng? A Bệnh nhân X ăn loại thịt B Dạ dày giảm khả tiêu hóa học tiêu hóa hóa học C Dạ dày khả tiêu hóa hóa học D Ruột non tiết nhiều enzim pepsin bù lại cho dày Câu 21 Khi nói hiệu trao đổi khí động vật,phát biểu sau đúng? A Bề mặt trao đổi khí rộng (Tỉ lệ diện tích bề mặt trao đổi khí tích thể lớn) hiệu trao đổi khí giảm B Bề mặt trao đỏi khí dày ẩm ướt giúp O2 CO2 dễ khếch tán qua C Bề mặt trao đổi có nhiều tĩnh mạch máu có sắc tố hơ hấp D Có lưu thơng khơng khí tạo chênh lệch nồng độ khí O2 CO2 để khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí Câu 22 Khi nói tŕnh tiêu hóa thức ăn động vật có túi tiêu hóa, phát biểu sau đúng? A Trong túi tiêu hóa, thức ăn biến đổi mặt học B Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim lizơxơm C Trong ngành Ruột khoang, có thủy tức có quan tiêu hóa dạng túi D Thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào Câu 23 Khi nói tiêu hóa động vật đơn bào, phát biểu sau đúng? A Quá trình tiêu hóa diễn khơng bào tiêu hóa, sử dụng enzim từ bào quan lizơxơm B Một số lồi tiêu hóa nội bào, số lồi tiêu hóa ngoại bào C Vừa có tiêu hóa học, vừa có tiêu hóa hóa học D Q trình tiêu hóa thức ăn diễn bào quan ti thể Câu 24 Khi nói hơ hấp hệ thống ống khí phát biểu sau đúng? A Nhiều lồi côn trùng cạn thường hô hấp hệ thống ống khí B Hệ thống ống khí cấu tạo bở ống khí C Hệ thống ống thơng qua bê ngồi nhờ lỗ khí D Các ống dẫn khí phân nhánh tăng dần,các ống nhỏ tiếp xúc với tế bào thể Câu 25 Khi nói tuần hồn động vật, phát biểu sau đúng? A Trong chu kì tim, tâm nhĩ co trước tâm thất B Máu động mạch ln giàu O2 có màu đỏ tươi C Các lồi cá, chim, bò sát, ếch nhái có hệ tuần hồn kép D Hệ tuần hồn hở có tốc độ lưu thơng máu nhanh so với hệ tuần hồn kín Câu 26 Vì người già, huyết áp cao dễ bị xuất huyết não? A Vì mạch bị xơ cứng nên khơng co bóp được, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch B Vì mạch bị xơ cứng, máu bị ứ đọng, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch C Vì mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch D Vì thành mạch bị dày lên, tính đàn hồi kém, đặc biệt mạch não, huyết áp cao dễ làm vỡ mạch Câu 27 Ở động vật ăn thực vật có dày ngăn, tiêu hoá thức ăn sách diễn nào? Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 3/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại B Tiết pepsin HCl để tiêu hố prơtêin có vi sinh vật cỏ C Hấp thụ bớt nước thức ăn D Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật phá vỡ thành tế bào tiết enzim tiêu hố xellulơzơ Câu 28 Trong ống tiêu hóa động vật nhai lại,thành xenlulơzơ tế bào thực vật: A Khơng tiêu hóa phá vỡ nhờ co bóp mạnh dày B Được nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản C Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh mạnh tràng dày D Được tiêu hóa hóa học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa Câu 29 Ý khơng phải đặc tính huyết áp? A Càng xa tim huyết áp giảm B Sự tăng dần huyết áp ma sát máu với thành mạch phân tử máu với vận chuyển C Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn D Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp, tim đập chậm yếu làm giảm huyết áp Câu 30 Cơ chế điều hồ hàm lượng glucơzơ máu tăng diễn theo trật tự nào? A Tuyến tuỵ → Insulin → Gan tế bào thể → Glucôzơ máu giảm B Gan → Insulin → Tuyến tuỵ tế bào thể → Glucôzơ máu giảm C Gan → Tuyến tuỵ tế bào thể → Insulin → Glucôzơ máu giảm D Tuyến tuỵ → Insulin → Gan → tế bào thể → Glucơzơ máu giảm Câu 31 Q trình tiêu hóa động vật có túi tiêu hóa chủ yếu diễn nào? A Thức ăn tiêu hóa nội bào nhờ enzym thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp thành chất đơn giản mà thể hấp thụ B Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ co bóp khoang túi tiêu hóa mà chất dinh dưỡng phức tạp thành chất đơn giản C Thức ăn tiêu hóa ngoại bào (nhờ enzym thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp khoang túi tiêu hóa) nội bào D Thức ăn tiêu hóa ngoại bào nhờ enzym thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp khoang túi tiêu hóa Câu 32 Vai trò điều tiết hoocmơn tuyến tuỵ tiết là? A Insulin tham gia điều tiết hàm lượng glucơzơ máu cao, glucơgơn điều tiết nồng độ glucôzơ máu thấp B Insulin tham gia điều tiết hàm lượng glucơzơ máu thấp, glucôgôn điều tiết nồng độ glucôzơ máu cao C Insulin tham gia điều tiết hàm lượng glucôzơ máu cao, glucơgơn điều tiết nồng độ glucôzơ máu cao D Insulin tham gia điều tiết hàm lượng glucơzơ máu thấp, glucơgơn điều tiết nồng độ glucôzơ máu thấp Câu 33 Khi nói đặc điểm hệ tuần hoàn hở, phát biểu sau đúng? A Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm B Máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 4/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo C Máu chảy động mạch áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh D Máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm Câu 34 Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khơ giun nhanh chết vì? A Da giun bị khơ O2 CO2 khơng khuếch tán qua da B Hơi nước thể giun thoát ngồi khiến thể nước C Cơ thể khơng thích nghi mơi trường sống thay đổi D Nồng độ O2 mặt đất thấp đất Câu 35 Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội mơi có chức năng? A Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmôn B Làm tăng hay giảm hoạt động thể để đưa môi trường trạng thái cân ổn định C Tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thần xung thần kinh D Làm biến đổi điều kiện lý hố mơi trường thể Câu 36 Trong mề gà thường có hạt sạn sỏi nhỏ Các hạt có tác dụng? A Tăng thêm chất dinh dưỡng cho gà B Kích thích tuyến tiêu hóa tiết dịch C Giúp tiêu hóa học thức ăn D Hạn chế tiết nhiều dịch tiêu hóa Câu 37 Khi nói trao đổi khí cá xương, phát biểu sau sai? A Dòng nước chảy chiều gần liên tục từ miệng qua mang B Dòng máu chảy mao mạch song song chiều với dòng nước chảy ngồi mao mạch C Mang gồm nhiều cung mang, cung mang gồm nhiều phiến mang D Dưới phiến mang có nhiều mao mạch dày đặc, máu có sắc tố hơ hấp Câu 38 Khi nói tuần hồn máu thú, phát biểu sau đúng? A Nhịp tim voi chậm nhịp tim chuột B Có loại hệ tuần hồn, hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín C Thành phần máu có hồng cầu D Máu chảy động mạch giàu O2 Câu 39 Ý khơng nói bề mặt trao đổi khí động vật? A Có lưu thơng khí tạo cân nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí B Có lưu thơng khí tạo chênh lệch nồng độ khí O2 CO2 để khí khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí C Bề mặt trao đổi khí mỏng ẩm ướt giúp O2 CO2 dễ dàng khuếch tán qua D Bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch máu có sắc tố hơ hấp Câu 40 Bộ phận tiếp nhận kích thích chế trì cân nội mơi có chức năng: A Làm tăng hay giảm hoạt động thể để đưa môi trường trạng thái cân ổn định B Điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmơn C Làm biến đổi điều kiện lý hố mơi trường thể D Tiếp nhận kích thích từ mơi trường hình thành xung thần kinh Fb: https://www.facebook.com/nhokbio2k.nhoksieuquay Trang 5/5 ... Trang 3/5 Sinh học - Đam mê - Sáng tạo A Thức ăn ợ lên miệng để nhai lại B Tiết pepsin HCl để tiêu hố prơtêin có vi sinh vật cỏ C Hấp thụ bớt nước thức ăn D Thức ăn trộn với nước bọt vi sinh vật... tham gia vào vận chuyển khí? A Cá chép B Ếch đồng C Châu chấu D Giun đất Câu 12 Khi nói hơ hấp động vật, phát biểu sau đúng? A Trao đổi qua mang có cá xương B Ở lưỡng cư, máu khơng tham gia vận... bóp mạnh dày B Được nước bọt thủy phân thành thành phần đơn giản C Được tiêu hóa nhờ vi sinh vật cộng sinh mạnh tràng dày D Được tiêu hóa hóa học nhờ enzim tiết từ ống tiêu hóa Câu 29 Ý khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (109) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (109)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn