ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (105)

9 136 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐỀ THI KSCL CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 19 Ngày thi: 21h30, 29/01/2018 Thời gian làm bài: 40 phút ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 019 Câu 1: Ở người, bệnh bạch tạng alen lặn nằm NST thường quy định, alen trội tương ứng quy định màu da bình thường Cho sơ đồ phả hệ đây: Xác xuất để cặp vợ chồng (6) (7) sinh người bình thường, người bị bạch tạng bao nhiêu? A B 12 C D Câu 2: Cho sơ đồ phả hệ bệnh người gen lặn nằm NST thường quy định sau: Xác suất để cặp vợ chồng hệ thứ III phả hệ sinh đầu lòng bình thường là: A B C Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com D Trang 1/9 - Mã đề thi 019 Câu : Khảo sát di truyền bệnh M người qua ba hệ sau: Xác suất để người III2 mang gen bệnh bao nhiêu: A 0,335 B 0,75 C 0,67 D 0,5 Câu : Phả hệ ghi lại di truyền bệnh gặp người đột biến Điều giải thích di truyền bệnh phả hệ? A.Bệnh gen trội nhiễm sắc thể X qui định B.Bệnh gen lặn nhiễm sắc thể thường qui định C.Bệnh gen lặn nhiễm sắc thể X qui định D.Bệnh gen trội nhiễm sắc thể thường qui định Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 2/9 - Mã đề thi 019 Câu : Ở người, gen quy định dạng tóc nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen A quy định tóc quăn trội hồn tồn so với alen a quy định tóc thẳng Bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn b nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Cặp vợ chồng phả hệ sinh con, xác suất đứa đầu lòng không mang alen lặn hai gen là: A.4/9 B.1/6 C.1/8 D.1/3 Câu 6: Sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền người, bệnh bạch tạng gen có alen năm tren NST thường quy định, bệnh mù màu gen có alen nằm NST X vùng khơng tương đồng Y quy định Xác suất sinh trai, gái không bị bệnh cặp vợ chồng (13) (14) A 0,302 B 0,148 C 0,151 D 0,296 Câu 7: Sơ đồ phả hệ mơ tả di truyền tính trạng gia đình: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biếu sau, có phát biểu đúng? Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/9 - Mã đề thi 019 (1) Có 12 người phả hệ xác định xác kiểu gen từ thơng tin có phả hệ (2) Những người không mắc bệnh người không mang alen gây bệnh (3) Gen chi phối tính trạng bệnh nằm NST X khơng có alen tương ứng Y tỷ lệ bị bệnh nam giới xuất (4) Ở hệ thứ 2, cặp vợ chồng khơng bị bệnh có người có kiểu gen dị hợp A B C D Câu 8: Một bệnh di truyền đơn gen xuất phả hệ Ô đen người mắc bệnh: Trong số phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Xác suất để III-2 dị hợp tử 1/3 (2) Có người phả hệ dị hợp tử bệnh (3) Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định (4) Nếu III-3 III-4 kết hôn, tần số đứa bị bệnh là1/6 A B C D Câu 9:Sơ đồ phả hệ cho biết bệnh người hai alen gen quy định Cặp vợ chồng (1) (2) hệ thứ II mong muốn sinh hai người có trai, gái khơng bị bệnh Cho khơng có đột biến xảy ra, khả để họ thực mong muốn bao nhiêu? A 2/9 B 1/9 C 1/12 D 1/18 Câu 10:Cho sơ đồ phả hệ sau: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/9 - Mã đề thi 019 Cặp vợ chồng III-2 III-3 sinh đứa trai bình thường Xác suất để đứa trai không mang alen gây bệnh là: A 41,18% B 20,59% C 13,125% D 26,25% Câu 11 :Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Phát biểu sau không đúng? A Người số 17 20 có kiểu gen Aa B Người số 20 lấy vợ bình thường họ có đứa bình thường, có đứa bị bệnh C Có người phả hệ mang kiểu gen dị hợp D Bệnh gen trội nằm NST thường quy định Câu 12: Ở người bệnh A cặp gen nằm NST thường quy định, gen trội quy định kiểu hình bình thường trội hoàn toàn so với gen lặn quy định kiểu hình bị bệnh A Bệnh B cặp gen nằm NST giới tính X khơng có alen Y với gen trội quy định bình thường trội hồn tồn so với gen lặn quy định kiểu hình bị bệnh Cho sơ đồ phả hệ sau: Cặp vợ chồng II7 - II8 mang thai, xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa không bị bệnh không mang alen lặn hai gen là: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 5/9 - Mã đề thi 019 A.1/8 B.1/6 C.3/8 D.5/8 Câu 13: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III.15 III.16 sinh không mang gen gây bệnh là: A.1/3 B 7/15 C 7/18 D 31/36 Câu 14: Phả hệ mô tả bệnh di truyền người, nghiên cứu trước cho thấy locus đơn gen chi phối, khơng có đột biến xuất hiện, theo bạn có cá thể chưa xác định kiểu gen khơng có phân tích hố sinh phân tử? A B C D Câu 15: Bệnh alkan niệu bệnh di truyền gặp Gen gây bệnh (alk) gen lặn nằm nhiễm sắt thể số Gen alk liên kết với gen I mã hóa cho hệ nhóm máu ABO Khoảng cách gen alk gen I 11 đơn vị đồ Dưới sơ đồ phả hệ gia đình bệnh nhân Nếu cá thể 3và sinh thêm đứa thứ xác suất để đứa bị bệnh alkan niệu bao nhiêu? Biết bác sĩ xét nghiệm thai đứa thứ có nhóm máu B Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 6/9 - Mã đề thi 019 A 5,5% B 2,75% C 11% D 50% Câu 16: Ở người , alen A quy định da bình thường trội hồn toàn so với alen a quy định da bạch tạng Bệnh máu khổ đông alen lặn b nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu bình thường Cho sở đồ phả hệ Biết bố người đàn ông hệ thứ ba không mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến tất cá theer phả hệ Cặp vợ chồng III2-3 sinh người đầu lòng khơng bị bệnh Xác suất để người đầu lòng khơng mang alen bệnh A 41,7% B 42,8% C.50,4% D 71,4% Câu 17: Phả hệ mô tả bệnh di truyền người, nghiên cứu trước cho thấy locus đơn gen chi phối, khơng có đột biến xuất hiện, theo bạn có cá thể chưa xác định kiểu gen khơng có phân tích hóa sinh phân tử? Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 7/9 - Mã đề thi 019 A B C Bài 18: Khảo sát di truyền bệnh M người qua thể hệ sau: D Xác suất người III2 không mang gen bệnh là: A.0,5 B.0,33 C.0,25 D.0,75 Bài 19: Sơ đồ phả hệ cho biết bệnh người alen gen quy định: Cặp vợ chồng (1) (2) mong muốn sinh người có trai, gái khơng có bệnh Cho khơng có đột biến xảy ra, khả để họ thực mong muốn A.5,56% B.12,5% C.8,33% D.3,13% Bài 20: Xét di truyền bệnh người gia đình theo phả hệ đây: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 8/9 - Mã đề thi 019 Xác định kiểu di truyền bệnh A.Gen trội nằm NST thường B.Gen lặn nằm NST thường C.Gen lặn nằm NST giới tính X khơng tương đồng với NST Y D.Gen nằm NST giới tính Y Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 9/9 - Mã đề thi 019 ... mang thai, xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa không bị bệnh không mang alen lặn hai gen là: Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 5/9 - Mã đề thi 019 A.1/8 B.1/6 C.3/8 D.5/8 Câu... có cá thể chưa xác định kiểu gen khơng có phân tích hóa sinh phân tử? Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 7/9 - Mã đề thi 019 A B C Bài 18: Khảo sát di truyền bệnh M người qua... người phả hệ Trong phát biếu sau, có phát biểu đúng? Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 3/9 - Mã đề thi 019 (1) Có 12 người phả hệ xác định xác kiểu gen từ thơng tin có phả
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (105) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (105)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn