ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (60)

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 SINH HỌC OCEAN Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 KHÓA CHINH PHỤC KIẾN THỨC SINH HỌC 12 NGUYỄN THANH QUANG Lí thuyết: Điều hòa hoạt động gen Ngày phát hành: 30/7/2018 “ Điều hoạt hoạt động gen trình điều hòa hoạt động nhân đơi, phiên mã , dịch mã sinh vật Từ đó, điều hòa hoạt động gen quy định lượng sản phẩm gen tạo ( ARN prơtêin)” I KHÁI QT VỀ ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG GEN - Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo hay điều hòa q trình nhân đơi ADN , phiên mã tạo ARN q trình tổng hợp prơtêin Ý nghĩa: - Tế bào tổng hợp prôtêin cần thiết vào thời điểm thích hợp với lượng nghiên cứu cần thiết - Đảm bảo hoạt động sống tế bào thích ứng với điều kiện mơi trường phát triển bình thường thể II CÁC MỨC ĐỘ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Đối với sinh vật nhân sơ: Chủ yếu mức độ phiên mã (điều hoà số lượng mARN tổng hợp tế bào) Đối với sinh vật nhân thực: (xem để hiểu rõ chất không bắt buộc phải thuộc) Có thể xảy nhiều mức độ khác nhau: - Điều hoà cấp độ ADN (gen):  Chỉ phần nhỏ ADN mã hóa thơng tin di truyền, đại phận đóng vai trò điều hòa  Sự hoạt động gen phụ thuộc vào tháo xoắn NST, gen vùng tháo xoắn phiên mã  Trong gen có gen đặc biệt tham gia chế điều hòa: Gen lặp lại: Là đoạn ADN lặp lại nhiều lần mã hóa cho prơtêin mà tế bào cần nhiều Gen tăng cường: Có vai trò tăng cường phiên mã gen khác, gen bất hoạt làm ngừng phiên mã Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Gen nhảy: Là đoạn ADN di chuyển vị trí, gen nhảy tới gần gen khác làm ảnh hưởng đến gen đó, làm cho gen bất hoạt - Điều hoà phiên mã:  Khi phiên mã: Kiểu giống điều hòa nhân sơ, dựa tương tác với prôtêin ức chế chế phức tạp nhiều  Sau phiên mã: Hiện tượng cắt bỏ intron ghép exon tạo nên nhiều loại mARN trưởng thành khác nhau, thơng thường mARN có chức tương tự đơi lại có chức khác hoàn toàn  Tăng giảm thời gian sống mARN; dự trữ mARN tế bào - Điều hòa mức độ dịch mã: Có thể ngăn cản trình dịch mã - Điều hòa sau dịch mã: Các prơtêin chịu kiểm sốt enzim, loại khơng cần thiết sẻ bị phân giải III ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ Mơ hình cấu trúc opêron Lac - Operon gen cấu trúc có liên quan chức thường phân bố theo cụm có chung chế điều hòa - Operon Lac gen cấu trúc quy định tổng hợp enzim thủy phân Lactozo phân bố thành cụm ADN có chung chế điều hòa Cấu trúc opêron Lac E coli: - Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Nằm kề nhau, có liên quan với chức - Vùng vận hành (O) : Là đoạn mang trình tự nu đặc biệt, nơi bám prơtêin ức chế ngăn cản phiên mã nhóm gen cấu trúc - Vùng khởi động (P) : Nơi bám enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu mã Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 - Gen điều hòa (R) : Khơng thuộc thành phần opêron đóng vai trò quan trọng điều hồ hoạt động gen opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế Sự điều hòa hoạt động opêron Lac  Khi mơi trường khơng có Lactơzơ: Prơtein ức chế gen điều hòa tổng hợp liên kết vào vùng vận hành làm ngăn cản trình phiên mã gen cấu trúc  Khi mơi trường có Lactơzơ: Lactôzơ liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình khơng gian nên prơtêin ức chế bất hoạt không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza liên kết vào vùng khởi động để tiến hành trình phiên mã Các phân tử mARN tiếp tục dịch mã tổng hợp enzim thủy phân Lactôzơ Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042 Các điều cần lưu ý: - Các gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac có số lần phiên mã tùy theo yêu cầu tế bào cần - Dù mơi trường có lactơzơ hay khơng có lactơzơ gen điều hòa tổng hợp prơtêin ức chế gen điều hòa khơng có vùng vận hành O (Operator) - Mỗi gen nhóm gen phải có vùng điều hòa để ARN polimelaza bám vào khởi đầu phiên mã - Quá trình phiên mã tạo mARN (mang thông tin gen) quy định tổng hợp loại prơtêin có chung chức chuyển hóa đường cần cho hoạt động thể - Có nhiều loại Opêron (Opêron tryptophan, Operon arabinose, Operon lactose, ) tương ứng với loại có cấu trúc Opêron khác Đăng ký KHÓA HỌC ONLINE  Tên facebook Nguyễn Thanh Quang – Link: https://www.facebook.com/quangbkhuong  Tên khóa học:  Khóa luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết có link sau em nhé, khóa cung cấp đyà đủ kiến thức từ đến nâng cao tuyệt chiêu giai nhanh tạp cho em nha Link: https://goo.gl/LA2kRV Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... luyện đề chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2019  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 kì thi THPT Quốc gia năm 2019  Khóa bổ trợ: Khóa chinh phục lí thuyết nâng cao năm 2019 Thơng tin khóa chi tiết... luyện thi  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10  Khóa luyện đề:  Khóa luyện đề chinh phục kì thi THPT. .. : Nơi bám enzim ARN-pôlimeraza khởi đầu mã Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12 Nguyễn Thanh Quang - Liên hệ: 01648220042
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (60) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (60)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn