ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (52)

6 129 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe ĐỀ THI THỬ 01 - VIP SINH LIVESTREAM 2019 Đáp án hướng dẫn giải đề thi thử số 01 Thầy Phan Khắc Nghệ – www.facebook.com/phankhacnghe Đáp án hướng dẫn giải có Group VIP Sinh livestream 2019 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 81 B 82 D 83 A 84 C 85 A 86 A 87 D 88 B 89 B 90 A 91 C 92 C 93 A 94 A 95 A 96 D 97 B 98 C 99 B 100 A 101 B 102 B 103 C 104 A 105 B 106 D 107 D 108 A 109 A 110 A 111 C 112 C 113 B 114 D 115 D 116 A 117 D 118 D 119 C 120 A HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 01 Câu 81: Đáp án B Vì phương trình quang phân li nước là: 2H2O → 4H+ + 4e + O2 Câu 82: Đáp án D Đáp án D Vì cá sấu có hệ tuần hồn kín hơ hấp phổi A sai Vì thủy tức chưa có hệ tuần hồn hơ hấp qua bề mặt thể C sai Vì giun đất hơ hấp qua bề mặt thể B sai Vì châu chấu hơ hấp hệ thống ống khí Câu 83: Đáp án A Vì ADN mạch kép chiều dài = N/2 ×3,4 Còn phân tử ARN có mạch đơn nên chiều dài = N×3,4 Do đó, có chiều dài ADN có tổng số nuclêơtit gấp lần tổng số nuclêơtit ARN Có tổng số nuclêơtit gấp đơi có khối lượng gấp đơi Câu 84: Đáp án C Vì alen trội alen đột biến kiểu gen Aabbdd biểu hình kiểu hình đột biến tính trạng gen A quy định A sai Vì kiểu gen aabbdd có kiểu hình bình thường tính trạng B sai Vì kiểu gen AabbDD có kiểu hình đột biến tính trạng A tính trạng D D sai Vì kiểu gen AaBBDD có kiểu hình đột biến tính trạng Câu 85: Đáp án A Vì đột biến gen biến đổi cấu trúc gen Câu 86: Đáp án A Vì đột biến đảo đoạn NST làm thay đổi cấu trúc NST Các loại đột biến số lượng NST (lệch bội, đa bội) làm thay đổi số lượng NST tế bào n Câu 87: Đáp án D Vì dị hợp cặp gen cho loại giao tử Số loại giao tử = (n số cặp gen dị hợp) Câu 88: Đáp án B Câu 89: Đáp án B Câu 90: Đáp án A Vì gen nằm ti thể tính trạng di truyền theo dòng mẹ Câu 91: Đáp án C Câu 92: Đáp án C Vì thể AaBbDDee có cặp gen dị hợp nên có tối đa loại giao tử Vì có loại giao tử nên có dòng Câu 93: Đáp án A Vì tiến hóa nhỏ trình biến đổi vốn gen quần thể, dẫn tới hình thành lồi Câu 94 Đáp án A Câu 95: Đáp án A Vì độ pH nhân tố vơ sinh Các mối quan hệ lồi, mối quan hệ khác loài nhân tố sinh thái hữu sinh Câu 96 Đáp án D Vì trùng roi mối cộng sinh với để tiêu hóa gỗ Câu 97: Đáp án B A sai Vì khơng có ánh sáng khơng có pha sáng nên khơng có NADPH ATP để cung cấp cho pha tối, pha tối khơng diễn Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe C sai Vì pha sáng khơng sử dụng glucơzơ D sai Vì pha tối khơng sử dụng O2 Câu 98 Đáp án C Trâu động vật có dày túi nhai lại thức ăn Dạ múi khế phận cuối dày, có chức tiết HCl tiết pepsin để tiêu hóa protein giống dày người Câu 99: Đáp án B GX Vì = → G/A = 1/4 Mà A+G = 50% Nên suy A = 40%; G = 10% AT Câu 100 Đáp án A Có thể đột biến thuộc dạng đa bội lẻ A (3n) E (5n) Câu 101 Đáp án B Vì gen nằm lục lạp tính trạng di truyền theo dòng mẹ Do đó, F2 có 100% hoa trắng Vì vậy, lấy xác suất hoa trắng có nghĩa lại phải hoa đỏ xác suất = 0% Câu 102 Đáp án B Vì yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ cá thể, khơng thể làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể A sai Vì chọn lọc tự nhiên loại bỏ cá thể mang kiểu hình khơng thích nghi khơng thể làm tăng tính đa dạng di truyền quần thể C sai Vì thay đổi tần số alen dẫn tới thay đổi tần số kiểu gen D sai Vì giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 103 Có phát biểu đúng, I, III → Đáp án C I Vì cạnh tranh lồi xảy mật độ cá thể tăng cao nguồn sống khan II sai Vì cạnh tranh lồi thúc đẩy lồi tiến hóa khơng làm suy thối lồi III Vì cạnh tranh làm giảm tỉ lệ sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong làm giảm kích thước quần thể IV sai Vì cạnh tranh khơng giúp trì ổn định số lượng phù hợp với khả sinh sản lồi Câu 104 Có phát biểu đúng, IV → Đáp án A I sai Vì có loại chuỗi thức ăn, loại chuỗi bắt đầu sinh vật sản xuất loại chuỗi bắt đầu động vật ăn mùn bã hữu II sai Vì hệ sinh thái đa dạng có nhiều lồi nên lưới thức ăn phức tạp III sai Vì chuỗi thức ăn lồi thuộc bậc dinh dưỡng IV Vì diễn nguyên sinh độ đa dạng quần xã tăng dần lưới thức ăn phức tạp dần Câu 105 Có phát biểu đúng, II IV  Đáp án B Mạch gốc gen A có 3’AXG GXA AXG TAA GGG5’  Đoạn phân tử mARN 5’UGX XGU UGX AUU XXX3’ I sai Vì đột biến thay cặp A-T vị trí thứ 12 thành cặp G-X làm thay đổi ba AUU thành AUX Mà hai ba quy định tổng hợp axit amin Ile Vì khơng làm thay đổi cấu trúc protein nên đột biến trung tính II Vì đột biến thay cặp A-T vị trí thứ cặp nuclêơtit khác làm cho ba XGU trở thành ba XGX XGG XGA Mà ba quy định tổng hợp axit amin Arg nên không làm thay đổi cấu trúc chuỗi pơlipeptit III sai Vì gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ cặp A-T làm cho ba XGU thành ba UGU Mà UGU khơng phải ba kết thúc IV Vì gen A bị đột biến thay cặp G-X vị trí thứ 13 cặp A-T làm thay đổi ba XXX thay ba UXX Mà ba XXX quy định Pro ba UXX quy định Ser nên chuỗi pôlipeptit bị thay đổi axit amin Pro thành axit amin Ser Câu 106 Cả phát biểu  Đáp án D I Vì tứ bội tạo tối đa loại giao tử AA, Aa, aa II Vì tứ bội giao phấn ngẫu nhiên đời có tối đa kiểu gen (AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa) III Vì tứ bội có kiểu gen Aaaa × Aaaa thu đời có tỉ lệ kiểu hình cao : thấp IV Vì tứ bội thân cao có kiểu gen AAaa giao phấn với aa thu đươc đời có tỉ lệ cao : thấp Câu 107 Đáp án D P: Aa × Aa  1AA : 2Aa : 1aa Cây hạt trơn có tỉ lệ kiểu gen = AA : Aa 3 Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe 2 1 Lấy hạt trơn, xác suất thu chủng = C     =  3 Câu 108 Đáp án A Ab Vì P tự thụ phấn, thu F1 có 4% cá thể đồng hợp lặn → P có kiểu gen tần số hốn vị 40% aB Ab Vì P có kiểu gen tần số hoán vị 40% Fa, kiểu hình có tính trạng trội (A-B-) có tỉ lệ aB tỉ lệ giao tử AB = 0,2 = 20% = 50% Ab C Vì P Fa có kiểu hình mang tính trạng lặn = 20% aB B Vì kiểu hình có tính trạng trội (A-bb + aaB-) có tỉ lệ = 0,3 + 0,3 = 60% D Vì thể P cho loại giao tử với tỉ lệ 0,3 : 0,3 : 0,2 : 0,2 = 3:3:2:2 tỉ lệ kiểu gen lai phân tích = 3:3:2:2 Câu 109 Cả phát biểu → Đáp án A I Vì đột biến, di – nhập gen mang đến alen II Vì F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA:0,48Aa:0,16aa chứng tỏ tần số q giảm  Chọn lọc chống lại alen lặn III Vì yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ hồn tồn alen IV Vì di – nhịp gen nhân tố tiến hóa vơ hướng Do làm tăng tần số alen A Câu 110: Cả phát biểu → Đáp án A I Vì lồi tổng số lượng cá thể nhiều tổng sinh khối lớn II Vì số lượng cá thể đạt cực đại lúc mật độ cao cạnh tranh khốc liệt nhiệt III Vì kích thước giảm cá thể khó tìm bạn tình nên thường cá thể huyết thống giao phối với IV Vì di cư làm cá thể Câu 111 Cả phát biểu → Đáp án C I Vì người bổ sung thêm vật chất, lượng trở thành hệ nhân tạo II Vì hệ sinh thái hệ mở III IV Vì hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh so với hệ sinh thái tự nhiên độ đa dạng lồi thấp, mối quan hệ lồi khơng chặt chẽ, bị nhiễm bệnh thường bùng phát thành dịch (do đa dạng kém) Câu 112 Có phát biểu đúng, I, III  Đáp án C I Vì chuỗi dài có mắt xích Đó B → D → C → H → G → I II sai Vì H mồi I nên chúng có mối quan hệ vật ăn thịt – mồi III Vì độc tố tích lũy sau bậc dinh dưỡng Lồi G có bậc dinh dưỡng cao lồi B độc tố tích lũy nhiều IV sai Vì lưới có 15 chuỗi thức ăn Đó chuỗi qua E (có chuỗi); Chuỗi qua C (có 12 chuỗi); Chuỗi khơng qua C, E (qua D, H) có chuỗi Câu 113 Chỉ có IV → Đáp án B I sai Vì đột biến đột biến điểm đột biến thêm cặp nuclêơtit Do đó, số lượng nuclêơtit khác II sai Vì alen có chiều dài đột biến thay cặp cặp cặp, … Nên khẳng định đột biến điểm III sai Vì đột biến thay cặp nuclêôtit làm xuất ba kết thúc làm thay đổi nhiều axit amin IV Vì đột biến làm tăng chiều dài 3,4A0 tức đột biến thêm cặp A-T thêm cặp G-X Do làm tăng liên kết hidro làm tăng liên kết hidro Câu 114 Có phát biểu đúng, I III → Đáp án D Áp dụng công thức giải nhanh: Một lồi thực vật có NST lưỡng bội 2n Có thể đột biến cấu trúc NST m cặp, cặp đột biến NST Nếu trình giảm phân diễn bình thường thể tự thụ phấn thì: Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe - Ở F1, hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ = (1/4)m - Ở F1, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ = - (1/4)m x 3 1 - Ở F1, hợp tử đột biến x cặp NST chiếm tỉ lệ = C       4 4 I Loại hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ = 1/64 m x x m 3 1 II sai Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ = C       = 9/64 4 4 3   27 III Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ C    =   64 3 IV sai Ở F1, hợp tử đột biến cặp NST chiếm tỉ lệ = C     = 27/64 4 Câu 115 Chỉ có I → Đáp án D Áp dụng cơng thức giải nhanh, ta có: Một lồi động vật có NST 2n, cặp NST xét gen có m alen NST giới tính Y không mang gen; Con đực XY, XX - Một thể đực có tối đa số loại giao tử = 2n; Một thể có tối đa số loại giao tử = 2n - Số loại giao tử đực tối đa = mn-1.(m+1); Số loại giao tử tối đa = mn  m.(m  1)  - Số loại kiểu gen tối đa =     n 1  m.(m  1)    m   I Số loại giao tử đực loài = 2n = 26 = 64 loại II sai Số loại giao tử đực lồi = mn-1 × (m+1) = 56-1 × (5+1) = 18750 loại  5.(5  1)  III sai Số loại kiểu gen loài =     1  5.(5  1)     = 15187500 loại   IV sai Vì đực có cặp NST giới tính XY cặp XY có kiểu gen, cặp XX có 15 kiểu gen Do đó, số loại kiểu gen đực số loại kiểu gen Câu 116 Chỉ có I → Đáp án A F2 thu đời có tỉ lệ kiểu hình : : :1  Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước A-B-: Hoa đỏ; A-bb: Hoa vàng; aaB-: Hoa hồng; aabb: Hoa trắng F1 có kiểu gen AaBb I Vì hoa đỏ có kiểu gen AABB, AaBB, AABb, AaBb Vì vậy, có kiểu gen khác có AABb × AABB đời có số kiểu gen = 1×2 = kiểu gen II sai Vì hoa vàng giao phấn với có kiểu gen giốn Aabb đời có tỉ lệ hoa vàng : hoa trắng III sai Vì lấy hoa vàng F2 xác suất chủng = 1/3 IV sai Vì hoa vàng F2 gồm có 1AAbb 2Aabb Do đó, tự thụ phấn đời có aabb = 2/3×1/4 = 1/6 Câu 117 Có phát biểu đúng, I III  Đáp án D Áp dụng công thức giải nhanh: P có kiểu gen ( Ab  ab ), thu F1 Tần số hoán vị = ab aB ab Kiểu hình A-bb có tỉ lệ = 0,5 - ab ab ab Kiểu hình A-B- có tỉ lệ = ab I Tỉ lệ ab Kiểu hình aaB- có tỉ lệ = 0,5 - ab ab Kiểu hình A-bb chủng = ab = 4% → Tần số hốn vị = 2×4% = 8% → Khoảng cách A B = 8cM ab Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ www.facebook.com/phankhacnghe II sai Vì thân cao, hoa trắng (A-bb) = 0,5 – 0,04 = 0,46 = 46% III Kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-) = 4% IV sai Lấy ngẫu nhiên cá thể thân cao, hoa trắng (A-bb) F1, xác suất thu chủng = Câu 118 Đáp án D Vì tốn cho biết cặp gen nằm cặp NST thường quy ước Aa Bb nằm cặp NST số 1, cặp gen Dd nằm cặp NST số F1 có 40,5% cá thể mang kiểu hình A-B-D- → A-B- có tỉ lệ = 40,5% : 0,75 = 54% = 0,54 → ab = 0,04 ab → Có trường hợp: - Trường hợp 1: Nếu P có kiểu gen giống 0,04 ab = 0,2ab × 0,2ab ab Ab Ab → Kiểu gen P Dd  Dd ; tần số hoán vị 40% → Cây P lai phân tích thu đời có aB aB kiểu hình trội tính trạng có tỉ lệ = 0,54×0,75 = 0,405 - Trường hợp 2: Nếu P có kiểu gen khác 0,04 ab = 0,1ab × 0,4ab ab AB Ab → Kiểu gen P Dd  Dd ; tần số hốn vị 20% → Cây P lai phân tích thu đời có ab aB kiểu hình trội tính trạng có tỉ lệ = 0,51×0,75 = 0,3825 Hoặc = 0,66×0,75 = 0,495 Câu 119 Chỉ có phát biểu I  Đáp án C I Muốn biết kiểu gen có tỉ lệ cao phải xét cặp gen: Ở kiểu gen gen A Vì A = 0,5 kiểu gen Aa lớn Ở kiểu gen gen B Vì B = 0,6 kiểu gen Bb có tỉ lệ lớn kiểu gen BB lớn bb  Kiểu gen AaBb kiểu gen có tỉ lệ lớn  II Lấy ngẫu nhiên cá thể mang tính trạng trội, xác suất thu cá thể chủng AABB 0,25  0,36 = = = 11/140  Sai A - B - (1 - 0,25)  (1 - 0,16) III Lấy ngẫu nhiên cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu cá thể chủng AAbb 0,25  0,16 = = 1/3  Sai A - bb (1 - 0,25)  0,16 IV Lấy ngẫu nhiên cá thể, xác suất thu cá thể dị hợp cặp gen AaBb = 0,5× 0,48 = 24%  Sai Câu 120 Cả phát biểu sai → Đáp án A Cặp vợ chồng không bị bệnh, sinh gái số bị bệnh → Bệnh gen lặn (a) nằm NST thường quy định; A không quy định bệnh → Kiểu gen (1), (2), (3), (8) (10) Aa; (5) aa Người số (8), (9) bình thường có bố bị bệnh aa → Kiểu gen (8) Aa; (9) aa Người số (10) bình thường có mẹ bị bệnh aa → Kiểu gen (10) Aa I sai Có người chắn có kiểu gen đồng hợp tử, (4), (5), (9) → Có tối đa người có kiểu gen dị hợp - Bệnh cân di truyền có 16% số người bị bệnh → Cấu trúc di truyền quần thể 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa II sai Vì người số biết kiểu gen Aa người số có kiểu gen AA Aa - Ta có: (7) (4/7Aa : 3/7AA) × (8) Aa → (11)A- có kiểu gen 5/12AA; 7/12Aa III sai Vì người số 10 có kiểu gen Aa; người số 11 có xác suất kiểu gen 5/12AA; 7/12Aa Do đó, cặp 10-11 sinh bị bệnh với xác suất = 1/2 × 7/24 = 7/48 → cặp 10-11 sinh không bị bệnh với xác suất = – 7/48 = 41/48 IV sai Vì người số 10 có kiểu gen Aa; người số 11 có xác suất kiểu gen 5/12AA; 7/12Aa nên tỉ lệ kiểu gen theo lí thuyết đời cặp 10-11 17/48AA : 24/48Aa : 7/48aa → Người số 12 không bị bệnh hai kiểu gen 17/48AA : 24/48Aa = 17/41AA : 24/41Aa LỚP LIVESTREAM LỊCH HỌC LIVE KHAI GIẢNG HỌC PHÍ Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ VIP SINH 2019  Thứ (21h30)  Thứ (21h30) www.facebook.com/phankhacnghe 22/01/2019 400K + sách (Hạn cuối 26/1/2019) Học Group bí mật Facebook!!! Liên hệ đăng kí: inbox Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) Đăng kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) ... kí vào lớp học LiveStream Luyện đề VIP, inbox cô Nguyễn Vân (https://www.facebook.com/nguyenvanmoon0606) VIP Sinh LiveStream 2019 – Thầy Phan Khắc Nghệ VIP SINH 2019  Thứ (21h30)  Thứ (21h30)... đực XY, XX - Một thể đực có tối đa số loại giao tử = 2n; Một thể có tối đa số loại giao tử = 2n - Số loại giao tử đực tối đa = mn-1.(m+1); Số loại giao tử tối đa = mn  m.(m  1)  - Số loại... sung thêm vật chất, lượng trở thành hệ nhân tạo II Vì hệ sinh thái hệ mở III IV Vì hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh so với hệ sinh thái tự nhiên độ đa dạng lồi thấp, mối quan hệ lồi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (52) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (52)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn