ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (41)

8 78 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 CHUYÊN ĐỀ: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN Bài thi: Khoa học tự nhiên- Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 60 phút - 33 câu, không kể thời tải đề Biên soạn đề: Nguyễn Thanh Quang Đề thi gồm 07 trang “ Thêm chút bền bỉ, chút nỗ lực, điều tưởng chừng thất bại vơ vọng biến thành thành cơng rực rỡ ” – Elbert HubbardCâu 1: Trong điều kiện giảm phân khơng có đột biến, thể sau cho loại giao tử? A AaBb B XDEXde C XDEY D XDeXdE Câu 2: Ở loài thực vật có hoa, cho đực có kiểu gen AA thụ phấn cho có kiểu gen aa, giả sử trình thụ phấn thụ tinh diễn bình thường, hỏi nội nhũ hình thành có kiểu gen sau đây? A AAA B AAa C Aaa D aaa Câu 3: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, phân li độc lập gen trội trội hồn tồn Tính theo lý thuyết, phép lai thể mang kiểu gen AaBb với thể mang kiểu gen aaBb cho F1 có số loại kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 4: Cách thí nghiệm Morgan hoán vị gen khác với cách thí nghiệm liên kết gen điểm ? A Đảo cặp bố mẹ hệ P B Đảo cặp bố mẹ hệ F1 C Đảo cặp bố mẹ hệ F2 D Dùng lai phân tích Câu 5: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh Mẹ bố phải có kiểu gen kiều để sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? A Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt xanh (aa) B Mẹ mắt đen (AA) X bố mắt đen (AA) C Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (AA) D Mẹ mắt đen (Aa) X bố mắt đen (Aa) Câu 6: Khơng thể tìm thấy người có kiểu gen giống hệt trái đất, ngoại trừ trường hợp sinh đơi trứng q trình sinh sản hữu tính A Tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp B Các gen có điều kiện tương tác với C Dễ tạo biến dị di truyền D Ảnh hưởng môi trường Câu 7: Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc nhiều cặp gen A Số lượng kiểu hình tạo B Càng có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen C Số lượng kiểu hình tạo nhiều D Vai trò gen trội tăng lên Câu 8: Cách tính tần số hốn vị gen: Chun luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A Đúng cá thể dị hợp tử đem lai phân tích có kiểu gen với gen trội không alen nằm nhiễm sắc thể khác của cặp tương đồng B Đúng cho trường hợp kiểu gen dị hợp tử C Đúng cá thể dị hợp tử đem lai phân tích có kiểu gen với gen trội khơng alen nằm nhiễm sắc thể cặp tương đồng D Cách tính khơng cho trường hợp có hốn vị gen Câu 9: Ở lồi thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 Xác suất để có hoa đỏ đời F2 ? A 0,31146 B 0,177978 C 0,07786 D 0,03664 Câu 10: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 10cm Cho cao lai với thấp F1 Cho F1 lai với Tỷ lệ phân ly kiểu hình đời F2 A 27 : : : : : : : B : : 15 : 20 : 15 : : C : : : : : : D : : : : Câu 11: Cho biết Bướm tằm, gen A quy định kén dài trội hoàn toàn so với gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định kén vàng Các gen nằm cặp NST thường tượng hoán vị gen xảy bướm tằm đực Phép lai P mang cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂ (Aa, Bb) cho kết phân li kiểu hình F1 với đủ loại kiểu hình theo tỉ lệ kén dài, màu trắng : kén dài, màu vàng : kén bầu, màu trắng : kén bầu, màu vàng Kiểu gen P tần số hoán vị gen bướm tằm đực là: Ab Ab Ab AB A ♀ x♂ , tần số hoán vị gen 50% B ♀ x♂ , tần số hoán vị gen 25% aB aB aB ab Ab Ab AB AB C ♀ x♂ , tần số hoán vị gen 50% D ♀ x♂ , tần số hoán vị gen 25% aB aB ab ab Câu 12: Ở loài động vật giao phối, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có tối đa phép lai khác cá thể lồi (chỉ tính phép lai thuận) tạo đời có kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen xét? A 10 B 16 C D Câu 13: Ở cà chua, cho hoa trắng, dài (P) tự thụ phấn thu F1- có 56,25% hoa trắng, dài: 18,75% hoa trắng, ngắn: 18,75% hoa đỏ, dài: 6,25% hoa vàng, ngắn Tiếp tục cho hoa trắng, dài (P) giao phấn với khác, thu F 1- có 12,5% hoa vàng, ngắn Hỏi khác có tối đa kiểu gen? A B C D ABDE Mnp Câu 14: Một lồi thực vật có kiểu gen tự thụ phấn thu F1 Biết không xảy abDe mnP tượng đột biến xảy hoán vị gen tất điểm nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, F số loại kiểu gen tối đa tạo Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A 10 B 36 C 360 D 1296 Câu 15: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng khơng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu rối loạn phân li xảy cặp NST thường số lần giảm phân thứ số tế bào sinh tinh ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 144 C 336 D 192 Câu 16: Cho kênh hình bên thông tin sau (1) Cặp nhiễm sắc thể có lơcut gen (2) Có hai nhóm gen liên kết hình là: PaB Pab (3) Mỗi gen có hai trạng thái (4) Khi giảm phân xảy trao đổi chéo cặp nhiễm sắc thể tối đa cho loại giao tử (5) Hình cho biết kiểu gen thể xét PPaaBb Số thông tin A B C D Câu 17: Cho nội dung sau tương tác gen (1) Tương tác gen thực tác động qua lại gen q trình hình thành kiểu hình (2) Chỉ có tương tác gen alen gen khơng alen khơng có tương tác với (3) Tương tác bổ sung xảy gen khơng alen từ gen trở lên khơng có tương tác (4) Màu da người gen tương tác cộng gộp, có nhiều gen trội đen (5) Trong tương tác cộng gộp, gen có vai trò việc hình thành tính trạng Có phát biểu có nội dung đúng? A B C D Câu 18: Khi nói liên kết gen với hốn vị gen, có phát biểu sau (1) Liên kết gen tượng phổ biến tế bào số NST mà số gen lại nhiều (2) Các gen nằm NST di truyền tạo thành nhóm gen liên kết (3) Hốn vị gen xảy kì đầu giảm phân I bắt chéo cromatit nguồn gốc (4) Tần số hoán vị gen thường xác định nhờ phép lai phân tích (5) Hốn vị gen xảy q trình nhân đơi ADN (6) Liên kết gen hồn tồn, khơng làm xuất biến dị tổ hợp Số phát biểu có nội dung A B C D Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 Câu 19: Ở lồi thú, tính trạng màu lơng gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường quy định Alen A1 quy định lơng đen trội hồn tồn so với alen A2, A3, A4; Alen A2 quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen A3, A4; Alen A3 quy định lơng vàng trội hồn tồn so với alen A4 quy định lông trắng Biết không xảy đột biến Thực phép lai hai cá thể khác kiểu hình (P) thu F1 Có phát biểu sau với số loại kiểu gen, số loại kiểu hình F1? (1) F1 có tối đa loại kiểu gen, loại kiểu hình (2) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình (3) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình (4) F1 có loại kiểu gen, loại kiểu hình A B C D Câu 20: Có nhận xét sau nói di truyền tính trạng? (1) Trong tế bào, tính trạng di truyền liên kết với (2) Khi gen bị đột biến quy luật di truyền tính trạng bị thay đổi (3) Mỗi tính trạng di truyền theo quy luật xác định đặc trưng cho lồi (4) Tính trạng chất lượng thường nhiều cặp gen tương tác cộng gộp qui định (5) Hiện tượng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có khả làm thay đổi mối quan hệ tính trạng A B C D Câu 21: Một loài động vật, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng; gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Có kiểu gen quy định tính trạng màu mắt (2) Khi thực phép lai cá thể mắt đỏ với cá thể mắt trắng có tối đa sơ đồ lai (3) Cho đực mắt đỏ giao phối với mắt trắng, thu F1 có 100% mắt đỏ chứng tỏ lồi có kiểu gen quy định kiểu hình mắt đỏ (4) Có tối đa sơ đồ lai cho đời có tỉ lệ kiểu hình giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình giới A B C D Câu 22: Cho quy luật di truyền sau (1) Quy luật phân li (2) Quy luật phân li độc lập (3) Quy luật tương tác gen (4) Quy luật liên kết gen (5) Quy luật hoán vị gen Số quy luật di truyền phản ánh tượng kiểu hình có tổ hợp lại tính trạng đời bố mẹ? A B C D Câu 23: Ở loài thực vật, cho lai hai thể chủng cặp gen tương phản thu F1 AB có kiểu gen Dd, F1 tự thụ phấn thu F2 Biết không xảy tượng đột biến Theo lí thuyết, ab có phát biểu sau đúng? (1) Ở F2, có tối đa 30 loại kiểu gen khác (2) Ở F2, có tối đa kiểu gen đồng hợp (3) Ở F2, có tối đa kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Ở F2, có tối đa 12 kiểu gen dị hợp cặp gen Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 A B C D d d Câu 24: Ở gà xét tế bào cá thể đực có kiểu gen AaBbX X trải qua giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Có dãy tỉ lệ sau với loại giao tử (1) : (2) : : : (3) : : : (4) : : : (5) : : : (6) 3: A B C D Câu 25: Ở loài thực vật, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Thế hệ xuất phát (P) có 100% thân cao giao phấn ngẫu nhiên, thu F có tỉ lệ 15 số thân cao : thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở hệ P, chủng chiếm 50% (2) Ở hệ F1, chủng chiếm 62,5% (3) Lấy ngẫu nhiên thân cao F1, xác suất thu chủng 3/5 (4) Nếu F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên F2, thân thấp chiếm tỉ lệ 6,25% A B C D Câu 26: Ở ruồi giấm, gen A: thân xám trội hoàn toàn so với a: thân đen, gen B: cánh thẳng trội hoàn toàn so với gen b: cánh cong hai gen nằm cặp NST số 1; gen D: có râu trội hồn tồn so với gen d: không râu, gen E chân dài trội hoàn toàn so với gen e: chân ngắn gen nằm cặp NST số 2; gen G: mắt đỏ trội hoàn toàn so với gen g: mắt trắng, gen H: mắt tròn trội hồn tồn so với h: mắt dẹt gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X Đem ruồi dị hợp tất cặp gen giao phối với ruồi đực trội tất tính trạng khơng mang alen giống kiểu gen, đời F1 thu thân đen, cánh cong không xuất ruồi không râu, chân ngắn tổng số ruồi thu tỉ lệ ruồi mang mội tính trạng trội chiếm 1,125% Biết khoảng cách gen nằm cặp NST giống cặp NST trên, khơng có đột biến phát sinh Theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh cong, khơng râu, chân dài có mắt tròn, đỏ là: A 3% B 1,25% C 2,5% D 4,5% Câu 27: Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB giảm phân bình thường, khơng có đột biến ab Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử (2) Nếu có trao đổi chéo B b tạo loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hốn vị gen (3) Nếu khơng có trao đổi chéo không phân li giảm phân I tạo loại giao tử (4) Khơng có trao đổi chéo khơng phân li giảm phân II tế bào tạo loại giao tử A B C D Câu 28: Ở cà chua, alen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Thế hệ P cho tứ bội AAaaBbbb tự thụ phấn Biết cặp gen nói phân li độc lập, giảm phân bình thường, khơng xảy đột biến Có phát biểu sau đúng? (1) Tỉ lệ loại giao tử F1 là: : : : : : (2) F1 có tối đa 12 kiểu gen kiểu hình Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 (3) Tỉ lệ có kiểu gen đồng hợp hai tính trạng F1 (4) Tỉ lệ kiểu gen giống P thu hệ lai 37 144 (5) Trong số đỏ, thân cao F1, có kiểu gen dị hợp tử hai tính trạng chiếm tỉ lệ 34 35 A B C D Câu 29: Một loài thú, cho cá thể lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 50% cá thể lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông quăn, đen: 20% cá thể đực lông thẳng, trắng: 5% cá thể đực lông quăn, trắng: 5% cá thể đực lông thẳng, đen Cho biết gen quy định tính trạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Các gen quy định tính trạng xét nằm nhiễm sắc thể giới tính (2) Trong trình phát sinh giao tử F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% (3) Các cá thể mang kiểu hình lơng quăn, đen F2 có loại kiểu gen (4) F2 có 20% số cá thể mang alen trội A B C D Câu 30: Ở lồi thú, cho lơng dài, thân đen chủng lai với đực lông ngắn, thân trắng thu F1 tồn lơng dài, thân đen Cho đực F1 lai phân tích, Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình 125 lơng ngắn, thân đen : 42 lông dài, thân đen : 125 đực lông ngắn, thân trắng: 40 đực lơng dài, thân trắng Biết tính trạng màu thân gen quy định Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? (1) Ở Fa tối đa có loại kiểu gen (2) Tình trạng chiều dài lơng hai cặp gen quy định (3) Có kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng (4) Cho cá thể lông dài Fa giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời cho tối đa 36 kiểu gen kiểu hình A B C D Câu 31: Một loài thực vật, xét cặp gen trội lặn hoàn toàn Aa, Bb, Dd, Ee nằm cặp NST khác nhau, gen quy định tính trạng alen lặn alen đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Có tối đa 216 kiểu gen đột biến lệch bội thể (2) Giả sử lồi có đột biến thể cặp NST khác có tối đa 48 kiểu gen quy định kiểu hình có tính trạng trội (3) Giả sử lồi có đột biến thể ba cặp NST khác có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có tính trạng trội (4) Giả sử lồi có đột biến thể cặp NST khác có tối đa 112 kiểu gen quy định kiểu hình có tính trạng trội A B C D Câu 32: Một loài thú, xét cặp gen Aa, Bb Dd quy định cặp tính trạng khác Trong đó, cặp gen Aa Bb nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể X; cặp gen Dd nằm nhiễm sắc Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 thể thường Cho đực mang kiểu hình trội tính trạng giao phối với mang kiểu hình trội tính trạng (P), thu F1 có 12 kiểu gen 10 kiểu hình, đó, tỉ lệ kiểu hình giới đực là: 12:12:4:4:3:3:1:1 Biết cặp tính trạng cặp gen quy định không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (1) Ở giới F1 có loại kiểu hình (2) Quá trình giảm phân thể xảy hoán vị gen với tần số 20% (3) Lấy ngẫu nhiên cá thể F1, xác suất thu cá thể chủng 42% (4) Nếu cho P lai phân tích thu Fa có tỉ lệ phân li kiểu hình giới 4:4:4:4:1:1:1:1 A B C D Câu 33: Ở ruồi giấm, hai gen A B nằm cặp NST tương đồng, A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen, B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với b quy định cánh cụt; gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng F1 có 100% cá thể mang kiểu hình giống ruồi mẹ Các cá thể F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25% Cho phát biểu sau: (1) Kiểu gen ruồi F1 dị hợp tử cặp gen (2) Các ruồi (F1) tạo từ phép lai hệ (P) có tần số hốn vị gen 20% (3) Nếu cho ruồi F1 lai phân tích đời con, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2,5% (4) Cho ruồi có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F giao phối với ruồi đực F1, hệ con, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp chiếm tỉ lệ 72,3% Số phát biểu A B C D Hết Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | Ngày 22/09/2018 - Bài kiểm tra - Số 07 Nguyễn Thanh Quang-Sđt: 01648220042 THÔNG TIN KHUYẾN MÃI CÁC KHÓA HỌC CỦA ANH NGUYỄN THANH QUANG NĂM 2019  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 12  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 11  Khóa chinh phục kiến thức sinh học lớp 10 Lưu ý: Trong khóa cung cấp đủ kiến thức từ đến nâng cao, công thức thủ thuật giải nhanh toán sinh học + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa chinh phục lí thuyết + tập nâng cao môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa cung cấp tập nâng cao dạng đếm mệnh đề hệ thống tất dạng tập bổ sung dạng lạ năm 2019 mà khóa khác chưa có + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: File lí thuyết giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm video giảng lí thuyết hướng dẫn phương pháp, công thức tập mẫu Tài liệu PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hoàn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện giá gốc đăng kí khóa luyện thi 950k Nhưng từ ngày 14/9 – 26/9 700k (chỉ áp dụng cho bạn mua full tất khóa) Nếu mua combo khóa luyện thi 10,11,12 giá 300k Nếu mua riêng rẽ em ib để anh báo giá - Anh xin cam kết anh cung cấp đủ tất dạng tập để em thi, em khơng cần mua khóa đăng kí full khóa, ngồi giảng câu không hiểu em ib trực tiếp anh video call anh trả lời (video khoảng 23 tối khoảng thời gian lại em ib) Ngồi tài liệu mơn sinh anh tặng thêm em tài liệu môn khác đề thi hay chuyên đề luyện thi Chuyên luyện thi đại học online môn sinh học Nguyễn Thanh Quang | ... giảng, phương pháp giải tập đề thi, lời giải chi tiết  Khóa luyện đề hướng tới kì thi THPT Quốc gia (gồm 20 đề)  Khóa luyện đề chinh phục điểm 9-10 môn sinh học (gồm 15 đề) Lưu ý: Trong khóa tổng... Trong khóa tổng hợp tất kiến thức thành đề thi để rèn luyện kĩ giải đề Khóa luyện đề tương đương 5% so với đề thi thật Và khóa luyện đề nâng cao so với đề thi thật khoảng 20-25% + Khóa bao gồm... PDF gồm: Đề thi, lời giải chi tiết  Tất khóa theo lộ trình đến ngày 15/5 hoàn thành xong, em đăng kí full tất khóa vào khóa luyện đề vip luyện đề trọng tâm để bước vào kì thi THPT Quốc Gia Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (41) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (41)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn