ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (31)

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:05

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích VẬT CHẤT VÀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ Mức độ 1: Nhận biết GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 01 Thầy Đinh Đức Hiền ĐÁP ÁN B B A A B D C A B 10 C 11 B 12 C 13 C 14 A 15 C 16 B 17 A 18 A 19 C 20 B 21 A 22 A 23 B 24 C 25 A 26 B 27 C 28 A 29 A 30 A 31 B 32 A 33 C 34 C 35 A 36 A 37 B 38 A 39 C 40 B 41 D 42 C 43 B 44 C 45 A 46 B 47 C 48 A 49 A 50 D HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI Câu 8: Xét phát biểu sau (1) Mã di truyền có tính thối hố tức mã di truyền mã hố cho loại axit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Phân tử tARN có cấu trúc mạch kép có liên kết hiđrô (4) Ở tế bào, ADN loại axit nucleic có kích thước lớn (5) ARN thơng tin có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu đúng? A B C D Xét phát biểu: (1) Sai, tính thối hóa mã di truyền nhiều ba mã hóa cho axit amin (2) Sai, có phần tử ADN mạch đơn (3) Sai, tARN có cấu trúc mạch đơn nhung có đoạn liên kết bổ sung với (4) Đúng (5) Đúng Câu 25: Trong đặc điểm sau, có đặc điểm với ADN sinh vật nhân thực? I Có cấu trúc xoắn kép, gồm chuỗi pôlinuclêôtit xoắn với II Các bazơ mạch liên kết với theo nguyên tắc bổ sung: A - U, G - X ngược lại III Có thể có mạch thẳng mạch vòng IV Trên phân tử ADN chứa nhiều gen A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Xét phát biểu I II sai, khơng có liên kết bổ sung A - U phân tử ADN III đúng, IV Chọn A Câu 26: Nuôi cấy vi khuẩn cỏ phân tử ADN vùng nhân đánh dấu 15N mạch đơn mơi trường có l4N Sau thời gian nuôi cây, tất tế bào vi khuẩn thu có tổng cộng 128 phân tử ADN vùng nhân Cho biết không xảy đột biến Trong tế bào vi khuẩn tạo thành có A phân tử ADN chứa l4N 15N B 126 phân tử ADN chứa 14N C 128 mạch ADN chứa l4N D tế bào có chứa 15N Hai mạch 15N phân tử ADN ban đầu nằm phân tử ADN Trong 128 phần tử ADN tạo có 126 phân tử ADN có 14N Chọn B Câu 27: Nhận định sau phân tử ARN ? A Trên phân tử mARN có chứa liên kết bổ sung A-U, G-X B Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng C tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm D Trên tARN có anticơđon giống Phát biểu C Ý A sai mARN mạch thẳng nên khơng có liên kết bổ sung A-U, G-X Ý B sai tARN rARN có đoạn liên kết bổ sung, khơng phải mạch thẳng Ý D sai tARN có ba đối mã khác Chọn C Câu 28: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm cặp G-X số liên kết hiđrô A tăng B tăng C giảm D giảm G liên kết với X liên kết hidro Nếu gen cấu trúc bị đột biến thêm cặp G-X số liên kết hiđrô tăng Chọn A Câu 31: Loại ARN sau có thời gian tồn lâu nhất? A xARN B rARN C tARN D mARN Thời gian sống lâu ARN phụ thuộc vào độ bền vững liên kết nội phân tử Cụ thể: Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích - Phân tử mARN khơng có liên kết hidro phân tử nên thời gian tồn ngắn, tổng hợp vài polypeptit bị phân huỷ - Phân tử rARN có đến 70-80% liên kết hidro phân tử (trong tARN số liên kết hidro 3040%), lại liên kết với protein để tạo nên riboxom nên thời gian tồn lớn, đến vài hệ tế bào, ARN có thời gian tồn lâu Chọn B Câu 32: Trong phát biểu sau, có phát biểu sai điều hòa hoạt động gen? (1) Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen (ADN, ARN chuỗi polipeptit) gen tạo (2) Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ xảy chủ yếu mức độ dịch mã (3) Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ thực thông qua Operon (4) Để điều hòa phiên mã gen nhóm gen phải có vùng điều hòa A B C D Xét phát biểu : (1) sai, sản phẩm gen ADN (2) sai, Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ xảy chủ yếu mức độ phiên mã (3) (4) Chọn A Câu 34: Khi nói enzim tham gia trình nhân đơi ADN, nhận định sau A Thứ tự tham gia enzim là: Tháo xoắn → ADN polimeraza → ARN polimeraza→ Ligaza B Cả ADN polimeraza ARN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều ’ - 5’ C ARN polimeraza có chức tháo xoắn tổng hợp đoạn mồi D ADN polimeraza tổng hợp nucleotit đâu tiên chuỗi polinucleotit Phát biểu C, Ý A sai thứ tự tham gia phải Tháo xoắn → ARN polimeraza → ADN polimeraza → Ligaza Ý B sai ADN polimerase di chuyển mạch khn có chiều 5’ - 3’ Ý D sai nucleotit chuỗi polinucleotit ARN polimeraza tổng hợp (đoạn mồi) Câu 40: Trong phát triển sau, có phát biểu nói trình phiên mã dịch mã? 1.Ở tế bào nhân sơ, mARN sau phiên mã trực tiếp dung làm khuôn để tổng hợp protein 2.Ở sinh vật nhân sơ, chiều dài phân tử mARN chiều dài đoạn mã hóa gen 3.Ở tế bào nhân thực, mARN sau phiên mã phải cắt bỏ intron nối exon lại với thành mARN trưởng thành làm khn để tổng hợp protein 4.Q trình dịch mã bao gồm giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi polipeptit Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích 5.Mỗi phân tử mARN sinh vật nhân sơ mang thông tin mã hóa loại chuỗi polipeptit xác định A B C D Xét phát biểu: đúng, khơng có đoạn intron đúng, gen sinh vật nhân thục gen phân mảnh đúng, gen khơng phân mảnh nên sau phiên mã mARN dùng làm khuôn tổng hợp protein Câu 45: Điểm giống ADN ARN sinh vật nhân thực là: A Được tổng hợp từ mạch khuôn phân tử ADN mẹ B Trong phân tử có liên kết Hidro liên kết hóa trị C Tồn suốt hệ tế bào D Đều cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống (trừ Timin ADN thay Uraxin mARN) Phát biểu A B sai mARN khơng có liên kết hidro C sai ARN không tồn suốt hệ tế bào D sai đơn phân ADN ARN khác base nito đường (ADN : deoxiribose; ARN : ribose) Chọn A Câu 46: Ở vi khuẩn E.coli, ARN polymeraza có chức q trình tái ADN? A Mở xoắn phân tử ADN làm khn B Tổng hợp đoạn ARN mồi có chứa nhóm 3’ - OH tự C Nối đoạn ADN ngắn thành đoạn ADN dài D Nhận biết vị trí khởi đầu đoạn ADN nhân đơi Enzyme ARN polimerase có chức tổng hợp đoạn mồi chứa nhóm 3’ - OH enzyme ADN polimerase lắp ráp nucleotit vào đầu 3’ -OH Chọn B Câu 49: Một đoạn gen có trình tự 5’ –AGA GTX AAA GTX TXA XTX-3’ Sau xử lí với tác nhân gây đột biến, người ta thu trình tự đoạn gen đột biến 5’ –AGA GTX AAA AGT XTX AXT-3’ Phát biểu sau nói dạng đột biến trên? A Một cặp nucleotit A-T thêm vào đoạn gen B Một cặp nucleotit G-X bị làm khỏi đoạn gen C Một cặp nucleotit G-X thay cặp nucleotit A-T D Không xảy đột biến số ba Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Ban đầu: 5’ -AGA GTX AAA GTX TXA XTX-3’ Đột biến: 5’ -AGA GTX AAA AGT XTX AXT-3’ Ta thấy vị trí số 10 có thểm A trình tự sau nucleotit số 10 giống với mạch gốc ban đầu → thêm cặp A-T Chọn A Câu 50: Một gen có chiều dài 0,51 µm Tổng số liên kết hidro gen 4050 Số nucleotit loại adenin gen la bao nhiêu? A 1500 N B 1050 C 750 L  0,51104    3000 Ta có hệ phương trình 3, 3, D 450 2 A  3G  4050  A  450   2 A  3G  3000 G  1050 Chọn D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... giai đoạn hoạt hóa axit amin tổng hợp chuỗi polipeptit Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh. .. Khơng xảy đột biến số ba Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (31) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (31)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn