ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (12)

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 05 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Đột biến lệch bội A làm giảm số lượng NST hay số cặp tương đồng B làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng C làm thay đổi số lượng NST tất cặp tương đồng D làm tăng số lượng NST hay số cặp tương đồng Câu 2: Tác động sau đột biến gen? A Tăng số lượng gen B Có lợi C Gây hại D Vơ hại Câu 3: Động vật sau chưa có quan tiêu hóa? A Mực B Châu chấu C Trùng biến hình D Giun đất Câu 4: Khi nói đồ di truyền phát biểu sau không đúng? A Bản đồ di truyền cho ta biết tương quan trội lặn gen B Bản đồ di truyền sơ đồ phân bố gen nhiễm sắc thể lồi C Tần số hốn vị gen thể khoảng cách tương đối gen D Dựa vào tần số hốn vị gen dự đốn tần số tổ hợp gen phép lai Câu 5: Môi trường sống vi khuẩn nốt sần Rhizobium cộng sinh rễ họ đậu A nước B khơng khí C sinh vật D đất Câu 6: Nhân tố sinh thái có ảnh hưởng thường xuyên rõ rệt sinh vật A mật độ sinh vật B đất C khí hậu D chất hóa học Câu 7: Châu chấu trao đổi khí thể với mơi trường qua A phổi B da C mang D hệ thống ống khí Câu 8: Một quần thể thực vật tự thụ phấn gồm 80 có kiểu gen AA, 20 có kiểu gen aa, 100 có kiểu gen Aa Tần số alen A a là: A 0,6 0,4 B 0,8 0,2 C 0,6525 0,3475 D 0,65 0,35 Câu 9: Phần lớn loài thực vật có hoa dương xỉ hình thành chế A cách li địa lí B cách li sinh thái C cách li tập tính D Lai xa đa bội hóa Câu 10: Sự hấp thụ nước tế bào lông hút theo chế A khuếch tán B Thẩm thấu C vận chuyển chủ động D khuếch tán tăng cường Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 11: Đặc điểm bật đại Cổ sinh là: A chuyển từ đời sống nước lên cạn nhiều loài thực vật động vật B phát triển hạt kín, chim thú C phát triển hạt kín sâu bọ D phát triển hạt trần bò sát Câu 12: Ở thực vật, thoát nước diễn qua A khí khổng lớp cutin B rễ C lớp vỏ thân D lớp sáp cutin Câu 13: Thứ tự trình tạo phức hệ tiến hành dịch mã gồm bước: I Bộ ba đối mã phức hợp mở đầu Met – tARN bổ sung xác với cơđon mở đầu mARN II Tiểu đơn vị bé ribôxôm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu III Tiểu đơn vị lớn ribôxôm kết hợp tạo ribơxơm hồn chỉnh A II→I→III B I→II→III C III→II→I D II → III →I Câu 14: Hô hấp thực vật khơng có vai trò sau đây? A Tạo H2O cung cấp cho quang hợp B Tạo hợp chất trung gian cho q trình đồng hóa thể C Tạo nhiệt để trì hoạt động sống D Tạo ATP cung cấp cho hoạt động sống Câu 15: Lồi có vai trò quan trọng quần xã có số lượng nhiều hoạt động mạnh A loài thứ yếu B loài ưu C loài chủ chốt D loài đặc trưng Câu 16: Nhân tố tiến hóa sau làm thay đổi đồng thời tần số alen thuộc gen hai quần thể? A Chọc lọc tự nhiên B Yếu tố ngẫu nhiên C Di – nhập gen D Đột biến Câu 17: Ở người, alen A quy định máu đơng bình thường trội hồn tồn so với alen a quy định máu khó đơng, gen nằm nhiễm sắc thể X khơng có alen tương ứng Y; alen B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen b quy định bạch tạng, gen nằm nhiễm sắc thể thường Biết khơng có đột biến theo lí thuyết cặp vợ chồng sau có khả sinh trai mắc hai bệnh? A XAXabb × XAYBB B XAXABb × XaYBb C XAXaBb × XAYBb D XAXABB × XAYBb Câu 18: Năng suất quang hợp thực vật C3 thấp thực vật C4 thực vật C3 A chuyển hóa vật chất chậm B có cường độ hơ hấp mạnh C khơng thể sống nơi có ánh sáng mạnh D có tượng hơ hấp sáng Câu 19: Đặc điểm hệ tiêu hóa thỏ ngựa A nanh phát triển, hàm to B dày đơn, manh tràng phát triển C dày đơn, manh tràng phát triển D dày đơn, ruột ngắn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 20: Khi nói quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể, có phát biểu sau đúng? I Cạnh tranh giành nguồn sống, cạnh tranh đực giành (hoặc ngược lại) hình thức phổ biến II Quan hệ cạnh tranh đảm bảo tồn phát triển quần thể III Cạnh tranh gay gắt làm quan hệ cá thể trở nên đối kháng nguyên nhân chủ yếu gây diễn sinh thái IV Hiện tượng tỉa thưa thực vật di cư động vật làm giảm nhẹ cạnh tranh cá thể loài A B C D Câu 21: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1? A Aabb × aaBB C B AB ab  ab ab Ab aB  ab ab D AaBb × aaBb Câu 22: Nhận định sau cho tất q trình truyền đạt thơng tin di truyền nhân tế bào động vật? A Trong nhân tế bào có q trình nhân đơi ADN B Cùng sử dụng phức hệ enzim giống C Diễn theo nguyên tắc bổ sung D Sử dụng hai mạch pôlinuclêôtit phân tử ADN làm mạch khuôn Câu 23: Tính đặc hiệu mã di truyền thể A ba mã hóa nhiều loại axit amin B ba mã hóa loại axit amin C nhiều ba mã hóa loại axit amin D Mỗi lồi sinh vật có bảng mã di truyền khác Câu 24: Khi nói hệ tuần hồn kín, có phát biểu sau đúng? I Máu tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào II Máu từ động mạch sang mao mạch theo tĩnh mạch trở tim III Máu chảy động mạch với áp lực trung bình cao IV Tốc độ máu chảy mạch nhanh A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa cặp gen (A,a; B, b; D,d) phân li độc lập quy định, kiểu gen có mặt alen A, B, D quy định hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Tính trạng hình dạng hạt cặp gen quy định alen E quy định tròn, alen e quy định dài Phép lai P: AaBBDdEe × AaBbDdEe, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F1 tối đa có kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn? A 20 B 28 C 16 D Câu 26: Khi nghiên cứu loài sinh vật thuộc chuỗi thức ăn quần xã người ta thu số liệu sau: Loài Số cá thể Khối lượng trung bình cá thể (đơn vị tính theo mức tương quan Bình quân lượng đơn vị khối lượng (đơn vị tính theo mức tương quan) 1000 25,0 1,0 10,0 2,0 500 0,002 1,8 300000,0 0,5 Dòng lượng qua chuỗi thức ăn A 2→3→1→4 B 4→1→2→3 C 4→3→2→1 D 1→2→3→4 Câu 27: Ở loài thực vật, cho (P) chủng, hoa đỏ giao phấn với hoa trắng thu F1 100% hoa đỏ Tiếp tục cho hoa đỏ F1 lai với hoa trắng (P) thu F2 gồm 51 hoa đỏ; 99 hoa vàng; 50 hoa trắng Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F2 có kiểu gen quy định hoa vàng II Tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định III Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 1:2:1 IV Cây hoa đỏ F2 có kiểu gen đồng hợp A B C D Câu 28: Có nhận định nói điều hòa hạt động gen? I Điều hòa hoạt động gen xảy tất loài sinh vật II Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac vi khuẩn E.coli Khi khơng có đường lactozơ prơtêin ức chế tổng hợp III Gen điều hòa khơng nằm cấu trúc opêron Lac IV Opêron gồm gen cấu trúc không liên quan chức A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 29: Khi nói chu trình tuần hồn nước tự nhiên, có phát biểu sau đúng? I Nước luận chuyển theo vòng tuần hồn chủ yếu nhờ tác động sinh vật II Nước trở lại khí chủ yếu nhờ nước thực vật III Sử dụng nước lãng phí làm cạn kiệt nước mặt nước ngầm IV Phá rừng làm giảm lượng nước ngầm đất A B C D Câu 30: Một phân tử mARN có: 150 ađênin; 210 uraxin; 90 guanin 300 xitơzin Số axit amin cần cung cấp cho phân tử mARN thực dịch mã là: A 248 B 249 C 251 D 250 Câu 31: Vào năm 80 kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng do: I Tốc độ sinh sản cao II Gần chưa có thiên địch III Nguồn số dồi nên tốc độ tăng trưởng nhanh IV Giới hạn sinh thái rộng Số phương án A B C D Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, cặp gen phân li độc lập Cho hai dị hợp (P) giao phấn với thu F1 gồm 37,5% thân cao, hoa vàng: 37,5% thân thấp, hoa vàng;12,5% thân cao, hoa trắng; 12,5% thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen F1 là: A 1:1:1:1 B 2:2:1:1:1:1 C 4:2:2:1:1 D 3:3:1:1:1:1 Câu 33: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Đem lai hai (P) có kiểu hình khác Sử dụng cơnsixin tác động vào q trình giảm phân hình thành giao tử, tạo F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Thế hệ P có kiểu gen chủng tính trạng đem lai C F1 tạo tối đa loại giao tử D F1 có tối đa loại kiểu gen Câu 34: Theo thuyết tiến hóa đại, nói nhân tố tiến hóa có phát biểu sau đúng? I Nếu có di – nhập gen chắn làm giảm alen quần thể II Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể III Nếu quần thể chịu tác động đột biến xuất alen IV Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số alen quần thể A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Cho gà trống lông trơn chủng lai với gà mái lông vằn, thu F1 100% gà lông trơn Tiếp tục cho gà mái lông trơn F1 lai phân tích thu đời (Fa) có tỉ lệ kiểu hình gà lơng trơn: gà lơng vằn, lơng trơn tồn gà trống Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Tính trạng màu lơng gà di truyền tương tác có cặp gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X II Cho gà lơng vằn Fa giao phối với nhau, có phép lai đời xuất gà mái lông trơn III Cho gà F1 giao phối với thu F2 có tỉ lệ gà trống lông trơn gà mái lông vằn 3/8 IV Ở Fa có hai kiểu gen quy định gà mái lông vằn A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, cho đỏ lai với vàng chủng thu F1 toàn đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 với tỉ lệ 56,25% đỏ: 43,75% vàng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho đỏ F1 giao phấn với số đỏ F2 thu tỉ lệ kiểu hình đời đỏ: vàng II Ở F2 có kiểu gen quy định đỏ III Cho đỏ F2 giao phấn với vàng F2 thu F3 có tỉ lệ đỏ: vàng IV Trong số đỏ F2 đỏ không chủng chiếm 8/9 A B C D Câu 37: Một quần thể thực vật giao phấn, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng, alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định dài Hai cặp gen phân li độc lập Thống kê quần thể (P) thu kết sau: 32,76% đỏ, tròn; 3,24% đỏ, dài; 58,24% vàng, tròn; 5,76% vàng, dài Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tần số alen B, b 0,2 0,8 II Tỉ lệ đỏ, tròn đồng hợp quần thể chiếm 1,96% III Trong số vàng, tròn có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,8% IV Nếu cho tất đỏ, dài tự thụ phấn thu F1 có 8% vàng, dài A B C D Câu 38: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai căp gen A, a B, b nằm cặp NST thường Alen D quy định to trội hoàn toàn so với alen d quy định nhỏ Cho phép lai P: AB Ab Dd  Dd ,thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 1,5% Biết không ab aB xảy đột biến, hoán vị hai bên với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 thu 30 kiểu gen kiểu hình II Ở F1 tỉ lệ kiểu hình có hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 14% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích III Ở F1 thân cao, hoa đỏ, to dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 12% IV Ở F1 tổng số thu thân cao, hoa đỏ, nhỏ chiếm tỉ lệ 28% A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b quy định Khi kiểu gen có mặt alen A B cho kiểu hình hoa màu đỏ; kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) lai với hoa trắng đồng hợp lặn thu F1 có kiểu tổ hợp giao tử khác Biết khơng có đột biến xảy Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cho hoa đỏ F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ II Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai thu hoa đỏ III.Cho hoa trắng có kiểu gen khác giao phấn, xuất phép lai có tỉ lệ kiểu hình đời hoa đỏ: hoa trắng IV Cho hoa đỏ (P) giao phấn với hoa trắng chủng thu đời có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ: hoa trắng A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết rằng, người bệnh X hai gen lặn a b quy định; kiểu gen đồng hợp lặn hai gen gây sẩy thai Theo lí thuyết, có nhận xét sau đúng? I Xác suất sinh bình thường cặp vợ, chồng 9, 10 5/12 II Có thể xác định kiểu gen tối đa người phả hệ III Người phụ nữ có kiểu gen đồng hợp IV Cặp vợ chồng 9, 10 sinh chắn bị bệnh X A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... triển D dày đơn, ruột ngắn Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... máu chảy mạch nhanh A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... không liên quan chức A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (12) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (12)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn