ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (10)

7 37 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

Sinh học Bookgol - Bookgol.vn CỘNG ĐỒNG BOOKGOL Sinh học - Đam mê - Sáng tạo ĐỀ KSCL ÔN THI THPTQG TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN Tỉnh Vĩnh Phúc LẦN “Thư viện đề thi Sinh học Bookgol 2019” Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi (Đề thi có trang) 132 A  Gen M bị đột biến thành gen m có chiều dài khơng đổi so với G gen trước đột biến G = 719 Phát biểu sau sai? A Cặp gen Mm nhân đôi lần số nucleotit tự loại A mơi trường cung cấp 961 B Gen m có số liên kết hidro 3120 C Đột biến thuộc dạng đột biến thay cặp nucleotit D Cặp gen Mm nhân đơi lần tổng số nucleotit tự môi trường cung cấp 4800 Câu Gen M có 2400 nucleotit có Câu Trong dạng đột biến cấu trúc NST, dạng làm cho số lượng vật chất di truyền không thay đổi A Lặp đoạn B Đảo đoạn C Mất đoạn D Chuyển đoạn Câu Trong bảng mã di truyền mARN mã mở đầu AUG, mã kết thúc UAA, UAG, UGA Bộ ba sau mạch gốc gen bị biến đổi thành ba vơ nghĩa (khơng mã hố axit amin cả) cách thay nucleotit A TAX B AXX C AGG D AAG Câu Một gia đình bố bình thường mang kiểu gen XAY, mẹ bình thường có kiểu gen XAXa Họ sinh đứa trai bị đột biến ba nhiễm mang tính trạng gen lặn qui định Nguyên nhân tạo bị đột biến bện là: A Mẹ có phân li khơng bình thường giảm phân B Bố có phân li khơng bình thường giảm phân C Bố có phân li khơng bình thường giảm phân D Mẹ có phân li khơng bình thường giảm phân Câu Ở thực vật có hoa, phận phát triển thành hạt A Bầu nhụy B Noãn thụ tinh C Nhân cực D Nội nhũ Câu Ở lồi, hợp tử bình thường ngun phân lần không xảy đột biến, số nhiễm sắc thể chứa tế bào 624 Có tế bào sinh dưỡng loài chứa 77 nhiễm sắc thể Cơ thể mang tế bào sinh dưỡng là: A Thể ba nhiễm B Thể đa bội chẵn C Thể đa bội lẻ D Thể nhiễm Câu Cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân cho số loại giao tử là: A B C 12 D 16 Câu Trong trình bảo quản nơng sản, hoạt động hơ hấp nông sản gây tác hại sau đây? A Làm giảm nhiệt độ B Làm tăng khí O2; giảm CO2 C Làm giảm độ ẩm D Tiêu hao chất hữu Câu Sự khơng phân li tồn bộ NST xảy đỉnh sinh trưởng cành tạo A Thể khảm B Thể đa bội C Thể tam bội D Thể tứ bội Câu 10 Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, phát biểu sau sai? A Gen điều hòa (R) khơng nằm thành phần opêron Lac FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 1/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo B Khi gen cấu trúc A phiên mã lần gen cấu trúc Z phiên mã lần C Vùng vận hành (O) nơi prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã D Khi môi trường khơng có lactơzơ gen điều hòa (R) phiên mã Câu 11 Liên kết gen hồn tồn có đặc điểm A Làm tăng xuất biến dị tổ hợp B Làm giảm xuất biến dị tổ hợp C Liên kết gen tạo nhiều giao tử hoán vị D Tạo điều kiện cho gen nhiễm sắc thể khác tổ hợp lại với Câu 12 Gen B có 390 guanin có tổng số liên kết hidro 1670, gen B bị đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác thành gen B Gen b nhiều gen B liên kết hidro Số nucleotit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Câu 13 Điều hoà hoạt động gen E.coli chủ yếu xảy giai đoạn A Phiên mã B Dịch mã C Nhân đôi ADN D Phiên mã dịch mã Câu 14 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêơtit ln dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit (4) Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A (1), (3), (5) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (4), (5) Câu 15 Quá trình phát triển động vật đẻ gồm giai đoạn A Phôi B Phôi hậu phôi C Phôi thai sau sinh D Hậu phôi Câu 16 Nỗn bình thường lồi hạt kín có 12 nhiễm sắc thể đơn Hợp tử nỗn thụ tinh lồi này, người ta đếm 25 nhiễm sắc thể đơn trạng thái chưa tự nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể hợp tử thuộc dạng đột biến sau đây? A 2n + + B 2n + C 2n + + D 2n + Câu 17 Sau đưa giả thuyết phân li đồng đều, Men Đen kiểm tra giả thuyết cách nào? A Lai thuận B Cho tự thụ phấn C Lai phân tích D Lai nghịch Câu 18 Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng khơng kín) Nhận định sai? A Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ giảm chu kỳ tim B Tim phải giảm hoạt động thời gian dài nên gây suy tim C Huyết áp giảm D Nhịp tim cuả bệnh nhân tăng Câu 19 Trong nguyên phân thể đa bội sau tạo thành? A 4n, 5n B 3n, 4n C 4n, 6n D 4n, 8n Câu 20 Một gen có 480 Ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit A 2400 B 1800 C 3000 D 2040 Câu 21 Cho biết ba mARN mã hoá axit amin tương ứng sau: AUG = mêtiônin, GUU = valin, GXX = alanin, UUU = phêninalanin, UUG = lơxin, AAA = lizin, UAG = kết thúc (KT) Trình tự axit amin chuỗi pôlipeptit sau: mêtiônin - alanin – lizin – valin – lơxin – KT Nếu xảy đột biến gen, cặp nuclêôtit số 7, 8, gen đoạn pơlipeptit tương ứng tổng hợp có thành phần trật tự axit amin nào? A Mêtiônin - alanin – lizin – lơxin – KT B Mêtiônin – lizin – valin – lơxin – KT FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 2/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn C Mêtiônin – alanin – valin – lơxin – KT Sinh học - Đam mê - Sáng tạo D Mêtiônin - alanin – valin – lizin – KT Câu 22 Trên mARN axit amin Asparagin mã hóa ba GAU, tARN mang axit amin có ba đối mã A 5' XUA 3' B 5' XTA 3' C 3' XUA 5' D 3' XTA 5' Câu 23 Mã di truyền mang tính thối hố tức A Tất loài dùng chung nhiều mã di truyền B Tất loài dùng chung mã di truyền C Nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin D Một ba mã di truyền mã hố cho axit amin Câu 24 Hình thức dinh dưỡng nguồn cacbon chủ yếu CO2 lượng ánh sáng gọi A Quang dị dưỡng B Hoá dị dưỡng C Hoá tự dưỡng D Quang tự dưỡng Câu 25 Ý nghĩa trao đổi chéo nhiễm sắc thể giảm phân mặt di truyền A Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể tế bào B Tạo ổn định thơng tin di truyền D Duy trì tính đặc trưng cấu trúc nhiễm sắc C Góp phần tạo đa dạng kiểu gen loài thể Câu 26 Các tính chất đặc biệt nước phân tử nước A Dễ tách khỏi B Có xu hướng liên kết với C Rất nhỏ D Có tính phân cực Câu 27 Thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường cho loại gaio tử 2n A AAA, aaa B Aaa, Aa, aa C AA, aa D AA, Aa, aa Câu 28 Trong gia đình, ứng dụng hoạt động vi khuẩn lactic để thực trình sau đây? A Làm tương B Muối dưa C Làm nước mắm D Sản xuất rượu Câu 29 Cơ chế dẫn đến làm phát sinh đột biến cấu trúc NST là: A Rối loạn nhân đôi NST B Một số cặp NST khơng phân li giảm phân C Trong nguyên phân có cặp NST khơng phân li D Tồn NST không phân li phân bào Câu 30 Dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tế bào sinh dưỡng hội chứng Đao A Thể cặp NST 21- có 47 NST B Thể cặp NST 23 - có 47 NST C Thể cặp NST 23 - có 45 NST D Thể cặp NST 21 - có 45 NST Câu 31 Trao đổi khí hệ thống túi khí hình thức hơ hấp A Giun đất B Châu chấu C Ếch nhái D Chim Câu 32 Trong tế bào sinh dưỡng bình thường Cà Độc Dược có 24 NST trạng thái chưa nhân đội Nếu xảy đột biến số lượng NST dạng thể ba tối đa có dạng thể ba loài này? A 12 B 25 C 13 D 72 Câu 33 Hình thức học tập đơn giản động vật là: A Học ngầm B Quen nhờn C Điều kiện hoá hành động D In vết Câu 34 Trong trường hợp không xảy đột biến mới, thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả thụ tinh Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1? (1) AAAa × AAAa (2) Aaaa × Aaaa (3) AAaa × AAAa (4) AAaa × Aaaa Đáp án là: A (1), (4) B (1), (2) C (3), (4) D (2), (3) FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 3/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo Câu 35 Một đoạn pơlipeptit gồm axit amin có trình tự Val – Trp – Lys – Pro Biết codon mã hóa axit amin tương ứng sau: Trp – UGG; Val – GUU; Lys – AAG; Pro – XXA Đoạn mạch gốc gen mang thông tin mã hóa cho đoạn pơlipeptit nói có trình tự nuclêơtít A 5’ TGG – XTT – XXA – AAX 3’ B 5’ GTT – TGG – AAG – XXA 3’ C 5’ GUU – UGG – AAG – XXA 3’ D 5’ XAA – AXX – TTX – GGT 3’ Câu 36 Hô hấp diễn mạnh trường hợp sau đây? A Lúa trổ bơng B Lúa chín C Hạt lúa nảy mầm D Lúa làm đòng Câu 37 Ý nghĩa khơng phải tượng hốn vị gen ? A Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố B Giải thích chế tượng chuyển đoạn tương hỗ đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể C Tái tổ hợp lại gen quý NST khác cặp tương đồng, tạo thành nhóm gen liên kết D Là sở cho việc lập đồ gen Câu 38 Những nội dung sau nói tự nhân đôi ADN ? (1) Khi ADN tự nhân đơi, có gen tháo xoắn tách mạch (2) Sự lắp ghép nucleotit môi trường vào mạch khuôn ADN tuân theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với U, G liên kết với X) (3) Cả mạch ADN khuôn để tổng hợp mạch (4) Tự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực xảy nhân A (3) B (1), (3), (4) C (3), (4) D (1), (2) Câu 39 Nhận định sau đúng? A Thực vật mầm có mơ phân sinh đỉnh B Thực vật hai mầm có sinh trưởng thứ cấp C Mơ phân sinh gồm tế bào chưa phân hóa khả phân chia D Ở ngơ có sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp Câu 40 Q trình tự nhân đơi ADN có mạch tổng hợp liên tục, mạch lại tổng hợp gián đoạn A Enzim xúc tác trình tự nhân đôi ADN gắn vào đầu 3’ pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 5’ - 3’ B Enzim xúc tác trình tự nhân đơi ADN gắn vào đầu 3’của pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 3’- 5’ C Enzim xúc tác trình tự nhân đôi ADN gắn vào đầu 5’của pơlinuclêơtít ADN mẹ mạch pơlinuclêơtit kéo dài theo chiều 5’ – 3’ D Hai mạch phân tử ADN ngược chiều có khả tự nhân đôi theo nguyên tắc bổ sung FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 4/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo BẢNG ĐÁP ÁN B 21 C B 22 C B 23 C A 24 D B 25 C D 26 D B 27 D D 28 B A 29 A 10 B 30 A 11 B 31 D 12 B 32 A 13 A 33 B 14 D 34 B 15 C 35 A 16 B 36 C 17 C 37 B 18 B 38 A 19 D 39 C 20 A 40 A HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Đáp án B Câu Đáp án B Do chiều dài gen không thay đổi nên đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác 2A  2G  2400  A  T  480  Xét gen M:   A  G  X  720  G  So với gen M gen m có 719 G → Đột biến thay 1cặp G – X cặp A – T  A  T  481 Gen m:  G  X  719 A Đúng Cặp gen Mm nhân đôi, môi trường cần cung cấp A = 481 + 480 = 961 B Sai Hm = 3A + 3G = 3119 C Đúng D Đúng Vì NM = Nm = 2400 nucleotit Câu Đáp án B Câu Đáp án B Bộ ba kết thúc: UAA, UAG, UGA Mạch gốc: ATT, ATX, AXT Bộ ba AXX thay X vị trí số T thành ba ATX khơng mã hóa cho axit amin Câu Đáp án A Người trai bị bệnh có kiểu gen XaXaY → Nhận giao tử XaXa từ mẹ, thể mẹ có rối loạn giảm phân (nếu rối loạn giảm phân I tạo giao tử XAXa) Câu Đáp án B Câu Đáp án D 624 2n =  78 → Tế bào sinh dưỡng có 77 NST → 2n – tế bào thể FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Câu Đáp án D Câu Đáp án A Câu 10 Đáp án B Số lần phiên mã gen cấu trúc Câu 11 Đáp án B Câu 12 Đáp án B Đột biến thay cặp nu làm tăng số liên kết H → Thay cặp A – T = cặp G – X Gen B: G = X = 390; A = T = 250 Gen b: G = X = 391; A = T = 249 Câu 13 Đáp án A Câu 14 Đáp án D Phát biểu đúng: (2), (4), (5) (1) Sai Vì đột biến thay làm xuất ba kết thúc sớm dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã (3) Sai Đột biến điểm liên quan đến cặp nu Câu 15 Đáp án C Câu 16 Đáp án B Nỗn có 12 NST đơn = n → Hợp tử có 25 NST = 2n + Câu 17 Đáp án C Câu 18 Đáp án B Van nhĩ thất bị hở làm cho tâm thất co làm máu tràn lên tâm nhĩ dẫn tới hậu quả: + Lượng máu đổ vào động mạch giảm Trang 5/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn + Huyết áp giảm: ban đầu tim co bóp nhiều làm nhịp tim tăng, huyết áp không đổi sau thời gian tim bị suy nên huyết áp giảm + Nhịp tim tăng để đủ máu nuôi thể B Sai, tim hoạt động nhiều dẫn đến suy tim Câu 19 Đáp án D Câu 20 Đáp án A 3120  2x480 G=  720 → N = 3120 – 720 = 2400 Câu 21 Đáp án C Câu 22 Đáp án C Câu 23 Đáp án C Câu 24 Đáp án D Câu 25 Đáp án C Câu 26 Đáp án D Câu 27 Đáp án D Câu 28 Đáp án B A, B: Ứng dụng trình phân giải protein D, lên men rượu Câu 29 Đáp án A Câu 30 Đáp án A Câu 31 Đáp án D Câu 32 Đáp án A Câu 33 Đáp án B Câu 34 Đáp án B 1 1   AA: Aa  AA : Aa   (1) AAAa x AAAa →  2    1AAAA : AAAa :1AAaa FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Sinh học - Đam mê - Sáng tạo (2) Aaaa x Aaaa  1  1 Aa: aa  Aa : aa   → 2  2   1AAaa : Aaaa :1aaaa (3) AAaa x AAaa  1 1  AA : Aa: aa  AA : Aa   → 6  2   1AAAA : AAAa : AAaa :1Aaaa (4) AAaa x Aaaa →  1  1  AA : Aa: aa  Aa : aa  6  2  6  1AAAa : AAaa : Aaaa :1aaaa Câu 35 Đáp án A Trình tự axit amin: Val – Trp – Lys – Pro Trình tự mARN: 5’GUU – UGG – AAG – XXA 3’ Trình tự mã gốc: 3’ XAA – AXX – TTX – GGT 5’ Câu 36 Đáp án C Câu 37 Đáp án B Câu 38 Đáp án A Phát biểu đúng: (3) (1) Sai Hai mạch phân tử ADN tách (2) Sai A liên kết T, G liên kết X ngược lại (4) Sai Nhân đơi AND xảy ti thể, lạp thể Câu 39 Đáp án C A Sai Thực vật mầm có mơ phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng B Sai Thực vật hai mầm có sinh trưởng sơ cấp thứ cấp D Sai Cây ngơ mầm, có sinh trưởng sơ cấp Câu 40 Đáp án A Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học - Đam mê - Sáng tạo  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng q thầy bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol Links: https://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/  Inbox trực tiếp bạn: Tuyết Tinh Linh Hàn Đặng Phương Nam FanPage: http://www.facebook.com/toiyeusinhhoc/ Trang 7/7 ... Sáng tạo  THƯ VIỆN ĐỀ THI  Tiếp bước “Thư viện đề thi 2018” Sinh học Bookgol Nhằm tạo “Thư viện đề thi 2019” phục vụ tốt cho quý thầy cô bạn học sinh nguồn để làm tài liệu Các admin nhóm hi vọng... bạn đóng góp đề thi thử trường đến với Sinh học Bookgol Group nhận tất file hình ảnh, pdf, word Mọi đóng góp đề thi xin gửi đến:  Gmai: bookgol.sinhhoc@gmail.com  Inbox FanPage: Sinh học Bookgol... mơ phân sinh đỉnh mơ phân sinh lóng B Sai Thực vật hai mầm có sinh trưởng sơ cấp thứ cấp D Sai Cây ngô mầm, có sinh trưởng sơ cấp Câu 40 Đáp án A Trang 6/7 Sinh học Bookgol - Bookgol.vn Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (10) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn