ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (5)

5 80 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:03

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ KHẢO SÁT KIẾN THỨC THPT LẦN NĂM 2018-2019 MÔN: SINH HỌC - LỚP 12 Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềđề 421 Câu 81: Cho nhân tố sau: I Đột biến II Giao phối ngẫu nhiên III Chọn lọc tự nhiên IV Giao phối không ngẫu nhiên V Di - nhập gen Theo thuyết tiến hoá tổng hợp, nhân tố tiến hoá A II, III, IV, V B I, II, III, V C I, II, III, IV D I, III, IV, V Câu 82: Ở thực vật hoocmơn thuộc nhóm ức chế sinh trưởng A auxin, xitôkinin B auxin, gibêrelin C axit abxixic, xitôkinin D êtilen, axit abxixic Câu 83: Ví dụ sau ví dụ quan tương đồng? A Cánh dơi tay người B Vòi voi vòi bạch tuộc C Ngà voi sừng tê giác D Đuôi cá mập đuôi cá voi Câu 84: Động vật có hình thức hơ hấp qua bề mặt thể? A Châu chấu B Chim bồ câu C Cá chép D Giun đất Câu 85: Trong tế bào sinh tinh, có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A ABb A aBb a B ABB abb AAB aab C Abb B ABB b D ABb a aBb A Câu 86: Trong công nghệ gen, enzim sử dụng bước tạo ADN tái tổ hợp A ligaza ADN-pôlimeraza B ADN- pôlimeraza ARN- pôlimeraza C restrictaza ligaza D restrictaza ADN- pơlimeraza Câu 87: Đậu Hà lan có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, tìm thấy A thể ba B thể bốn C thể không D thể Câu 88: Nếu có bazơ nitơ tham gia vào q trình nhân đơi phân tử ADN phát sinh đột biến dạng A thay cặp nuclêôtit B cặp nuclêôtit C thêm cặp nuclêôtit D đảo cặp nuclêôtit Câu 89: Phân tử ADN cấu tạo từ loại đơn phân? A B C D Câu 90: Khi nói hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, phát biểu sau sai? A Nếu xảy đột biến gen cấu trúc Z làm cho prơtêin gen quy định bị thay đổi cấu trúc B Gen điều hòa R khơng thuộc operơn, có chức mã hóa prôtein ức chế C Nếu xảy đột biến gen điều hòa R làm cho gen khơng phiên mã gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã D Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã Câu 91: Nếu thả đá nhỏ bên cạnh rùa, rùa rụt đầu chân vào mai Lặp lại hành động nhiều lần rùa khơng rụt đầu chân vào mai Đây ví dụ hình thức học tập A học khơn B học ngầm C quen nhờn D in vết Câu 92: Nhân tố không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di - nhập gen B Chọn lọc tự nhiên C Giao phối không ngẫu nhiên D Đột biến Câu 93: Khi sống môi trường có khí hậu khơ nóng, lồi thuộc nhóm thực vật sau có hơ hấp sáng? A Thực vật CAM B Thực vật C3 C4 C Thực vật C3 D Thực vật C4 Câu 94: Một gen cấu trúc có 4050 liên kết hiđrơ, hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20% Sau đột biến chiều dài gen không đổi Cho phát biểu sau: I Gen ban đầu có số lượng loại nuclêôtit A = T = 450, G = X = 1050 Trang 1/4 - Mã đề thi 421 II Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G gen đột biến 42,90% dạng đột biến thay cặp G - X cặp A - T III Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G 42,72% dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X IV Dạng đột biến thay cặp A - T cặp G - X làm thay đổi axit amin chuỗi polipeptit Số phát biểu A B C D Câu 95: Ở thực vật C4, giai đoạn cố định CO2 A xảy lục lạp tế bào mô giậu B xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch C xảy lục lạp tế bào mô giậu tế bào mô xốp D xảy lục lạp tế bào bao bó mạch Câu 96: Những động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn A cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi B bọ ngựa, cào cào, tôm, cua C châu chấu, ếch, muỗi D cá chép, gà, thỏ, khỉ Câu 97: Đặc điểm sau không thuộc sinh sản vơ tính? A Con sinh hồn tồn giống giống thể mẹ ban đầu B Cá thể tạo đa dạng đặc điểm thích nghi C Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn D Các cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định Câu 98: Dạng đột biến nhiễm sắc thể làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng? A Chuyển đoạn B Lặp đoạn C Đảo đoạn D Mất đoạn Câu 99: Các dây leo quấn quanh gỗ nhờ kiểu hướng động nào? A Hướng sáng B Hướng tiếp xúc C Hướng đất D Hướng nước Câu 100: Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa Tần số tương đối alen A a quần thể A 0,3 0,7 B 0,9 0,1 C 0,4 0,6 D 0,7 0,3 Câu 101: Ở quần thể thực vật lưỡng bội, xét hai gen: gen I nằm cặp nhiễm sắc thể số có alen, gen II nằm cặp nhiễm sắc thể số có alen Quần thể có tối đa kiểu gen đồng hợp hai gen nói trên? A B 25 C 20 D 40 Câu 102: Ở loài thực vật, cho thân cao (P) giao phấn với thân thấp, thu F1: 100% thân cao Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình 56,25% thân cao : 43,75% thân thấp Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Tính trạng chiều cao di truyền theo quy luật tương tác cộng gộp II Ở F2 có kiểu gen quy định kiểu hình thân cao III Ở F2 có kiểu gen quy định kiểu hình thân thấp IV Trong tổng số thân cao F2, chủng chiếm tỉ lệ 1/16 A B C D Câu 103: Một quần thể thực vật lưỡng bội, xét gen có alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen A quy định thân cao trội hồn tồn so với alen a quy định thân thấp Ở hệ xuất phát (P) quần thể có 50% thân cao 50% thân thấp Khi quần thể (P) tự thụ phấn liên tiếp qua ba hệ, hệ F3 có 32,5% thân cao Theo lý thuyết, tổng số thân cao hệ xuất phát (P), dị hợp tử chiếm tỉ lệ A 40% B 5% C 10% D 80% Câu 104: Ở loài thực vật, cho (P) hoa tím, tròn lai phân tích hệ lai F a gồm: 21 hoa tím, tròn; 54 hoa trắng, tròn; 129 hoa tím, dài; 96 hoa trắng, dài Biết tính trạng hoa tím trội hồn tồn so với hoa trắng Theo lý thuyết, có nhận định sau đúng? I Trong trình giảm phân (P) xảy hoán vị gen với tần số 28% II Ở Fa, có kiểu gen dị hợp tử cặp gen chiếm tỉ lệ 14% III Ở Fa có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa tím, dài IV Ở Fa, hoa trắng, dài chủng chiếm tỉ lệ 7% A B C D Câu 105: Trong trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau người ta phải khống chế cường độ hô hấp mức tối thiểu nhằm A giữ lâu mà không làm giảm khối lượng đối tượng bảo quản B giữ mức tối đa số lượng chất lượng đối tượng bảo quản C không làm tiêu hao số lượng chất lượng đối tượng bảo quản Trang 2/4 - Mã đề thi 421 D làm tăng chất lượng đối tượng bảo quản suốt trình bảo quản Câu 106: Gen A có chiều dài 306 nm có số nuclêơtit loại ađênin nhiều gấp lần số nuclêôtit loại xitônin Gen A bị đột biến điểm thành gen a Số liên kết hiđrô gen a 2102 Số lượng loại nuclêôtit gen a A A = T = 601; G = X = 300 B A = T = 600; G = X = 300 C A = T = 601; G = X = 299 D A = T = 600; G = X = 301 Câu 107: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Cho (P) thân cao, hoa đỏ dị hợp cặp gen nói tự thụ phấn, đời F1 có loại kiểu hình, số thân cao, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 54% Biết không xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tần số hoán vị gen (P) A 10% B 40% C 20% D 30% Câu 108: Ở loài thực vật, cho chủng tròn lai với dài thu F1 gồm 100% dẹt Cho F1 tự thụ phấn F2 có 360 dẹt : 240 tròn : 40 dài Theo lý thuyết, số tròn thu F2, chủng chiếm tỉ lệ A 3/7 B 1/3 C 1/16 D 1/8 Câu 109: Khi nói q trình cố định CO2 nhóm thực vật, có phát biểu sau đúng? I Chất nhận CO2 thực vật C3 Ribulôzơ – 1,5 điP (RiDP) II Sản phẩm cố định CO2 thực vật C4 thực vật CAM hợp chất có 4C phân tử III Trong chu trình Canvin, giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH IV AlPG chất khởi đầu để tổng hợp nên C6H12O6, từ tổng hợp nên tinh bột, saccarơzơ A B C D Câu 110: Cho phép lai (P): ♂ AaBbDd × ♀ aaBBDd Biết rằng: 12% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Có 8% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen BB không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường; cặp nhiễm sắc thể khác giảm phân bình thường Các giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Khi nói đời phép lai trên, có nhận định sau đúng? I Loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ 19,04% II Loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ 9,04% III Số loại kiểu gen đột biến đời 60 IV Cá thể có kiểu gen AaBbDd chiếm tỉ lệ 10,12% A B C D Câu 111: Khi nói tuần hồn máu người, có phát biểu sau đúng? I Huyết áp cao động mạch chủ thấp tĩnh mạch chủ II Máu động mạch giàu ôxi so với máu tĩnh mạch III Vận tốc máu tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ IV Vận tốc máu động mạch chủ cao vận tốc máu tĩnh mạch chủ A B C D Câu 112: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Trong phép lai, người ta thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3A-bb : 1aaB- : 1aabb Phép lai sau phù hợp với kết trên? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C AaBb × aaBb D AaBb × Aabb Ab Câu 113: Ở tinh hồn lồi động vật, xét 1000 tế bào có kiểu gen tham gia giảm phân, có aB 400 tế bào xảy tiếp hợp trao đổi đoạn mang gen B với b dẫn tới hoán vị gen Trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử Ab chiếm tỉ lệ A 40% B 10% C 20% D 30% Câu 114: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, B; D, d; E, e nằm cặp nhiễm sắc thể khác nhau, gen quy định tính trạng alen trội trội hồn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể tương ứng với cặp nhiễm sắc thể, thể có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lý thuyết, nói lồi thực vật trên, có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen tối đa 108 II Các thể loài có tối đa 81 loại kiểu gen III Các mang kiểu hình trội bốn tính trạng có tối đa 28 loại kiểu gen IV Các mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 48 loại kiểu gen A B C D Câu 115: Ở động vật có xương sống, đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp điều hòa hoocmơn Trang 3/4 - Mã đề thi 421 A prôgestêrôn tirôxin B ơstrôgen tirôxin C ecđixơn juvenin D testostêrôn ơstrôgen Câu 116: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Có thể xác định xác kiểu gen 10 người phả hệ II Người số I chắn có kiểu gen đồng hợp tử III Xác suất để người số III 12 mang alen gây bệnh 2/3 IV Xác suất sinh đầu lòng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng III 14 - III 15 7/15 A B C D Câu 117: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu khơng có tác động nhân tố tiến hóa F1 có 64% số cá thể mang alen A II Nếu có tác động nhân tố đột biến làm tăng đa dạng di truyền quần thể III Nếu có tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể IV Nếu chịu tác động di - nhập gen làm tăng tần số alen A quần thể A B C D Câu 118: Cho thành tựu sau: I Tạo giống dâu tằm tam bội II Tạo giống mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn III Tạo giống lúa lùn IR22 cho suất cao IV Tạo chủng vi khuẩn E Coli có khả sản xuất insulin người V Tạo có khả sản xuất prôtêin tơ nhện sữa Trong thành tựu trên, có thành tựu tạo giống nhờ công nghệ gen? A B C D Câu 119: Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu sắc hoa cặp gen có alen (A, a) quy định; tính trạng hình dạng cặp gen không alen (B, b; D, d) quy định Cho (M) tự thụ phấn thu F gồm 1201 hoa đỏ, tròn; 1203 hoa đỏ, dài; 599 hoa trắng, tròn; 201 hoa trắng, dài Biết không xảy đột biến Theo lý thuyết, kết luận sau đúng? A Trong trình giảm phân (M) xảy hoán vị gen B Ở F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, tròn Bd C Kiểu gen (M) Aa bD D Ở F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, tròn Câu 120: Ở lồi động vật, cho đực (XY) thân đen, mắt trắng giao phối với (XX) thân xám, mắt đỏ F1 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ Cho F1 giao phối tự do, đời F2 có tỉ lệ 50% thân xám, mắt đỏ : 19% đực thân xám, mắt đỏ : 19% đực thân đen, mắt trắng : 6% đực thân xám, mắt trắng : 6% đực thân đen, mắt đỏ Biết cặp tính trạng cặp gen quy định khơng xảy đột biến Theo lý thuyết, có kết luận sau đúng? I Trong trình giảm phân tạo giao tử xảy hoán vị gen giới với tần số 24% II Ở F2 có kiểu gen có kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ III Trong tổng số cá thể F2, cá thể chủng chiếm tỉ lệ 19% IV Lấy ngẫu nhiên cá thể đực F2, xác suất thu cá thể thân đen, mắt đỏ 12% A B C D - HẾT -(Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm) Trang 4/4 - Mã đề thi 421 CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 16/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 421 (Đề thi KSCL Sở GD – ĐT tỉnh Vĩnh Phúc – Lần – Sưu tầm) BẢNG ĐÁP ÁN 81.D 82.D 83.A 84.D 85.D 86.C 87.A 88.A 89.D 90.C 91.C 92.C 93.C 94.A 95.B 96.A 97.B 98.B 99.B 100.B 101.C 111.D 102.B 112.D 103.D 113.A 104.C 114.A 105.B 115.D 106.A 116.C 107.B 117.C 108.B 118.A 109.C 119.B 110.D 120.A ... -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm) Trang 4/4 - Mã đề thi 421 CỘNG ĐỒNG BOOKGOL THƯ VIỆN ĐỀ THI SINH HỌC BOOKGOL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: ... thuộc sinh sản vơ tính? A Con sinh hồn tồn giống giống thể mẹ ban đầu B Cá thể tạo đa dạng đặc điểm thích nghi C Tạo số lượng lớn cháu thời gian ngắn D Các cá thể thích nghi tốt với mơi trường. .. KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Ngày thi: 16/12/2018 Thời gian làm bài: 50 phút Gồm: 40 câu ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Mã đề thi 421 (Đề thi KSCL Sở GD – ĐT tỉnh Vĩnh Phúc – Lần – Sưu tầm) BẢNG ĐÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (5) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH tại các TRƯỜNG CHUYÊN (5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn