Tổng ôn kiến thức cơ chế đi truyền và biến dị

19 44 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:01

Quà tặng ngày 20/10/2018 SINH HỌC OCEAN LÊ NGỌC TRUNG Admin:Lê Ngọc Trung Quà tặng ngày phụ nữ Việt Nam Tổng ôn kiến thức chế truyền biến dị Quy luật di truyền (Tài liệu gồm trang) Biên soạn đề: Lê Ngọc Trung Câu 1: Các phát biểu sau xác: (1)Trong phiên ma sinh vật nhân thực đoạn mã hóa axit amin phiên mã tạo m ARN cho trình tổng hợp protein (2)Trong trình dịch mã sinh vật nhân thực,khi riboxom tiếp xúc với mã két thúc trình dịch mã dừng lại marn phân giải nu trả lại cho môi trường nội bào (3)Trong mơ hình operon lac enzim ARN POL bắt đâu tong hợp arn mã mở đầu (4) Tại thời điểm trình dịch mã nhiều riboxom tổng hợp chuỗi polipeptit (5)Ở vi khuẩn ecoli q trình nhân đơi ADN diễn nhiều điểm tạo thành nhiều đơn vị tái giúp q trình nhân đơi diễn nhanh chóng xác A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 2: Cho nhận định sau: (1)Ở vi khuẩn xảy đột biến gen trội thành gen lặn biểu kiểu hình thể đột biến (2)Nếu đột biến gen xảy không làm thay đổi trình tự chuỗi polipeptit gen tơng hop khơng gây hại cho thể đột biến (3)Người ta thường không phát dang đột biến nst nst số 1,2 cá thể thường chết giai đoạn sơ sinh (4)Nst sở vật chất di truyền cấp độ phân tử (5)Đột biến gen nguồn nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa (6)ở sinh vật nhân thực đột biến gen xảy vùng không mã hóa aa (intron) khơng ảnh hưởng đến chuỗi polipeptit gen tổng hợp Số phát biểu A.0 B.1 C.2 D.3 Câu 3:Giả sử gen nhân đơi mơi trường phân tử 5- Brơm Uraxin (5-BU) sau lần nhân đơi số lượng gen đột biến bị đột biến thay A-T G−X số gen bình thường bao nhiêu? Biết 5-BU lần thay đổi cấu trúc suốt trình nhân đơi gen nói A 15 48 B 28 C 15 30 D 24 Câu 4:Lơnxin codon mã hóa là: UUA, UUG, XUU, XUX, XUA, XUG Khi xảy đột biến thay cặp nucleotit vị trí bazo nitơ codon vai trò quan trọng quan trọng là? A 1, B 1, C 2, D 2, Câu 5: Hãy xếp phân tử ADN sợi kép theo mức độ tăng dần nhiệt độ biến tính (Tm) chúng: I.5’ AAGTTXTXTGAA 3’ II.5’ AGTXGTXAATGX 3’ 3’ TTXAAGAGAXTT 5’ 3’ TXAGXAGTTAXG 5’ III.5’ GGAXXTXTXAGG 3’ 3’ XXTGGAGAGTXX 5’         C    D     Câu 6: Thành phần nucleotit tắc khỏi chuỗi polinucleotit mà khơng làm đứt mạch A Đường C5H10O5 B Đường C5H10O4 C Bazo nito D Axit photphoric Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung Câu 7: Một gen tổng hợp phân tử protein 498 aa, gen tỉ lệ A/G = 2/3 Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G = 66,85% Đây đột biến: A Thay hai cặp A – T hai ba hai cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G – X C Thay cặp G – X cặp A – T D Thay hai cặp G – X hai ba hai cặp A – T Câu 8:Năm 1961 hai nhà khoa học người Pháp F.Jacôp J.Mônô phát chế điều hòa tổng hợp protein đối tượng nào? A Trùng cỏ Paramecium caudatum B Vi khuẩn đường ruột Eschericia coli C Vi khuẩn nốt sần D Vi khuẩn lam Câu 9: Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm trình tự nucleotit sau: Mạch I: (1) TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT (2) Mạch II: (1) ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA (2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh gồm axit amin Hãy cho biết mạch dùng làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) B Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) C Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) D Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) Câu 10:Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N14 Sau hệ, người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy chứa N15 tế bào phân chia lần Sau lại chuyển tế bào tạo sang nuôi cấy môi trường N14 để chúng phân chia lần Biết trình phân chia tế bào diễn bình thường Số phân tử ADN chứa N14 + N15 tạo lần phân chia cuối A 12 B 20 C 32 D Câu11:Vùng gen định cấu trúc phân tử protêin quy định tổng hợp? A Vùng kết thúc B.Vùng điều hòa C.Vùng mã hóa D Cả ba vùng gen Câu 12:Chỉ loại nuclêơtit A, T, G người ta tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép, sau sử dụng phân tử ADN làm khn để tổng hợp phân tử mARN Phân tử mARN tối đa loại mã di truyền? A loại B loại C loại D 27 loại Câu 13:Trong loại axit nuclêic tế bào nhân thực, loại axit nuclêic mạch đơn lại hàm lượng lớn nhất? A ADN B mARN C rARN D tARN Câu14:Hàm lượng ADN hệ gen nấm men kích thước lớn hàm lượng ADN E.Coli khoảng 100 lần, tốc độ chép ADN E.Coli nhanh nấm men khoảng lần chế giúp toàn hệ gen nấm men chép hồn chỉnh chậm hệ gen E.Coli khoảng vài chục lần do: A Tốc độ chép ADN enzim nấm men nhanh E.Coli B Ở nấm men nhiều loại enzim ADN pơlimeraza E.Coli C Cấu trúc ADN nấm men giúp cho enzim dễ tháo xoắn, dễ phá vỡ liên kết hidro D Hệ gen nấm men nhiều điểm khởi đầu tái Câu 15: Cho biết ba 5’GXU3’ quy định tổng hợp axit amin Ala; ba 5’AXU3’ quy định tổng hợp axit amin Thr Một đột biến điểm xảy alen làm cho alen A thành alen a, phân tử mARN alen a bị thay đổi cấu trúc ba dẫn tới axit amin Ala thay axit amin Thr Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Alen a chiều dài lớn chiều dài alen A Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung II III IV Đột biến dạng thay cặp A-T cặp T-A Nếu alen A 150 nuclêơtit loại A alen a 151 nuclêơtit loại A Nếu alen A phiên mã lần cần môi trường cung cấp 200 nuclêơtit loại X alen a phiên mã lần cần môi trường cung cấp 400 nuclêôtit loại X A B C D Câu 16: Ảnh hưởng số đột biến khác gen x mã hóa cho protein X thiết yếu cho tổng hợp axit amin lơxin nghiên cứu nấm men đơn bội Trình tự đầy đủ mạch mã hóa gen x nêu Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, dự đoán đúng? (1) Các tế bào mang đột biến X → T vị trí 13 tạo phiên mã mARN gen x ngắn bình thường (2) Các tế bào mang đột biến A → T vị trí 16 sống mơi trường khơng lơxin (3) Các tế bào mang đột biến T → A vị trí 31 sản sinh thêm loại protein X* thiếu 10 axit amin (4) Các tế bào mang đột biến dịch khung thêm G vị trí 33 34 tạo protein X biểu chức bình thường A B C D Câu 17:Ở người, nhiều loại protein co tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên nhiều protein tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein co tuổi thọ ngắn gì? (1)Chúng protein sử dụng lần (2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp protein khác (3)Chúng cho phép tế bào kiểm sốt q trình điều hòa hoạt động gen mức sau phiên mã cách xác hiệu (4)Các protein tồn lâu thường làm cho tế bào bị ung thư (5) Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp axit nucleic khác (6)Chúng giúp tế bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp ADN Số nhận định A B C D Câu 18: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli phân tử ADN vùng nhân chứa N 15 sang môi trường N14 Các vi khuẩn nói thực phân đôi lần liên tiếp tạo phân tử ADN 90 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển tất vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng phân đôi lần Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I.Ban đầu 10 phân tử ADN II Tổng số phân tử ADN tạo sau kết thúc q trình nhân đơi cuối 1280 III Số phân tử ADN chứa N14 sau kết thúc trình 210 IV Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1710 A B C D Câu 19: Cho phát biểu sau: (1) Một phân tử ADN sinh vật nhân thực thực q trình tự nhân đơi tạo đơn vị tái Đơn vị tái 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái 18 đoạn Okazaki đơn vị tái 20 đoạn okazaki Số đoạn ARN mồi cần cung cấp cho trình 58 Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung (2) Vùng mã hóa gen sinh vật nhân thực 51 đoạn exon intron xen kẽ, số đoạn exon intron 26; 25 (3) tất 37 ba chứa nucleotit loại Adenin (4) Một gen 900 cặp nucleotit tỉ lệ loại nucleotit Số liên kết hidro gen 2250 (5) Một phân tử ADN vi khuẩn E coli 104 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đơi lần, số liên kết cộng hóa trị hình thành nucleotit 139986 Số phát biểu nội dung A B C D Câu 20:Một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh sinh vật nhân sơ 498 axit amin.Trên gen vùng chứa thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit số liên kết hidro A T số liên kết hidro G X (tính từ ba mở đầu đến ba kết thúc).Trong lần nhân đôi gen phân tử 5BU thay T liên kết với A qua lần nhân đơi sau trở thành gen đột biến.Khi gen đột biến nhân đôi lần lấy từ môi trường số nucleotit loại G bao nhiêu? A.4206 B.4207 C.4208 D.4209 Câu 21:Gen B dài 221 nm 1669 liên kết hiđrô, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, mơi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin kết luận sau: (1) Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G - X cặp A - T (2) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết (3) Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282; G = X = 368 (4) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêôtit Trong kết luận trên, kết luận đúng? A B C D Câu 22: Gen B tổng số nuclêôtit loại A chiếm 30% Do xảy đột biến đoạn tạo thành gen b làm cho số nuclêôtit loại A giảm 1/6, loại G giảm 1/4 so với chưa đột biến Sau đột biến, gen b dài 4080 Ao Trong nhận định sau, nhận định đúng? I.Số nuclêôtit loại gen b là: A=T=720; G=X=480 II Khi cặp gen nhân đôi lần tổng số nuclêơtit loại X mà mơi trường cần cung cấp 3150 III Tổng số liên kết hiđrô gen B 3600 IV Tổng số nuclêôtit gen B 2640 A B.3 C D Câu 23:Để theo dõi trình tự nhân đôi ADN, M Meselson F Stahl dùng phương pháp đánh dấunguyên tử Nuôi tế bào vi khuẩn E Coli môi trường chứa đồng vị N15 cho 14 hệ (NH4Cl) nguồn nitoduy cung cấp cho vi khuẩn Kết thúc 14 hệ gần tất tế bào ADN chứa N15 Dòng tế bàochứa N15 chiết ra, sau chuyển sang môi trường chứa đồng vị N14 ADN chứa N15 (nặng) ADN N14(nhẹ) dung dịch CsCl (Cesium Chloride) tách riêng máy li tâm siêu tốc Sau vài giờ, dung dịch giảm dần tỉ trọng: ADN nặng đáy, ADN nhẹ Theo giai đoạn, hai ông lấy mẫuvi khuẩn, tách ADN đo tỉ trọng , nhận thấy: hệ thứ nhất, ADN nặng chiếm 50%, ADN nhẹ chiếm 50%; ởthế hệ thứhai, ADN nặng chiếm 25%, ADN nhẹ chiếm 75%; hệ thứ ba, ADN nặng chiếm 12,5%, ADN nhẹ chiếm87,5% Cho số nhận xét sau: (1) Thí nghiệm chứng ADN nhân đơi theo nguyên tắc bổ sung (2) Ở hệ thứ tư, tỉ lệ ADN nhẹ ADN nặng : 15 (3) Dự đoán hệ n nhận hồn tồn ADN nhẹ Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung (4) Giả sử xuất phát từ ban đầu a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng a.2^n (5) Giả sử ban đầu tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi khuẩn 20 phút số mạch đơn chứa14N sau nuôi cấy 630 Trong số nhận xét trên, nhận xét đúng? A B C D Câu 24: Cho hình ảnh sau: Cho phát biểu sau: Hình ảnh biểu diễn q trình nhân đơi ADN Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Q trình nhân đơi ADN sở cho nhân đơi NST Q trình nhân đơi ADN hình thành đoạn Okazaki sử dụng loại nucleotit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ nhiều điểm khởi đầu trình tái Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ Trong số phát biểu phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 25:Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường (6) Hóa chất 5-Brơmơuraxin gây đột biến thay thể cặp G-X thành cặp A-T A B C D Câu 26: Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh; gen B quy định vỏ hạt trơn, gen b quy định vỏ hạt nhăn, gen nằm NST thường phân ly độc lập Biết khơng đột biến gen xảy biệu tính trạng khơng phụ thuộc vào mơi trường.Có phép lai P thỏa mãn F1 đồng tính hạt vàng, vỏ trơn Chỉ tính phép lai thuận Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung A.11 B.8 C.9 D.13 Câu 27: Khi nói gen NST thường, điều sau không đúng? A Tồn theo cặp alen, alen nguồn gốc từ bố alen nguồn gốc từ mẹ B Mỗi NST mang nhiều gen di truyền nên tượng liên kết gen phổ biến C Trong trình giảm phân, alen nhân đơi lần D Khi NST bị đột biến số lượng bị thay đổi thành phần số lượng gen NST Câu 28: Xét kết luận sau đây: (1) Liên kết gen làm hạn chế xuất biến dị tổ hợp (2) Các cặp gen nằm vị trí gần tần số hốn vị cao (3) Số lượng gen nhiều số lượng NST nên liên kết gen phổ biến (4) Hai cặp gen nằm cặp NST khác khơng liên kết với (5) Số nhóm gen liên kết số NST đơn tế bào sinh dưỡng kết luận đúng? A B C D Câu 29: Ở người hệ nhóm máu A, B, O alen IA; IB; IO quy định IA IB đồng trội so với alen IO Cho phát biểu sau: (1) Nếu người cha người mẹ nhóm máu O đứa sinh chắn nhóm máu O, khơng thể mang nhóm máu khác (2) Nếu người cha mẹ mang nhóm máu A đứa sinh mang nhóm máu A (3) Nếu người cha mang nhóm máu A, người mẹ mang nhóm máu B cặp vợ chồng sinh người mang tất nhóm máu hệ nhóm máu A, B, O (4) Nếu người cha mang nhóm máu O, người mẹ mang nhóm máu B đứa sinh chắn mang nhóm máu B Số phát bc nghiên cứu nấm men đơn bội Trình tự đầy đủ mạch mã hóa gen x nêu Căn vào liệu trên, cho biết dự đốn sau, dự đoán đúng? (1) Các tế bào mang đột biến X → T vị trí 13 tạo phiên mã mARN gen x ngắn bình thường (2) Các tế bào mang đột biến A → T vị trí 16 sống mơi trường khơng lơxin (3) Các tế bào mang đột biến T → A vị trí 31 sản sinh thêm loại protein X* thiếu 10 axit amin (4) Các tế bào mang đột biến dịch khung thêm G vị trí 33 34 tạo protein X biểu chức bình thường A B C D Đáp án C Nhận xét: Gen phiên mã ba TAX (tương ứng với ba mở đầu mARN AUG) Như vậy, mạch mã gốc phải mang ba TAX → mạch mã hóa gen x cho mạch bổ sung  Mạch bổ sung trình tự nucleotit giống hệt trình tự mạch mARN khác T thay U mARN  (1) sai Đột biến gen cấu trúc không làm thay đổi độ dài mARN, mARN phiên mã bình thường thay đổi loại nu đột biến điểm  (2) sai Đột biến A → T vị trí 16 làm thay AAG → TAG → đột biến làm thay axit amin thành axit amin khác →protein X chức sinh học→ khơng tổng hợp axit amin lơnxin →không thể sống môi trường lơxin  (3) sai Đột biến T → A vị trí 31 làm thay TTG → ATG → mARN AUG Riboxom sinh vật nhân chuẩn dịch mã ba mở đầu xuất đầu tiên, vị trí đột biến 31 nằm trình tự chuỗi axit amin tổng hợp, đơn giản thay thành axit amin methionine  (4) sai Thay đọc GAT AGX (vị trí 34-39), ribosome đọc GGA TAG đạt đến codon dừng lại Dịch mã dừng đó, protein khơng hoạt động  Vậy tất các nhận xét sai  Đáp án C Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 11 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung Câu 17: Ở người, nhiều loại protein co tuổi thọ tương đối dài Ví dụ Hemoglobin tế bào hồng cầu tồn hàng tháng Tuy nhiên nhiều protein tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút Lợi ích protein co tuổi thọ ngắn gì? (1)Chúng protein sử dụng lần (2)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nhiên liệu cho tổng hợp protein khác (3)Chúng cho phép tế bào kiểm sốt q trình điều hòa hoạt động gen mức sau phiên mã cách xác hiệu (4)Các protein tồn lâu thường làm cho tế bào bị ung thư (5)Chúng bị phân giải nhanh để cung cấp nguyên liệu cho tổng hợp axit nucleic khác (6)Chúng giúp tế bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp ADN Số nhận định A B C D Đáp án A Các protein tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút bị phân giải thành axit amin lại dùng làm nguyên liệu để tổng hợp loại protein khác ( ) Câu 18: Người ta chuyển số vi khuẩn E.coli phân tử ADN vùng nhân chứa N 15 sang mơi trường N14 Các vi khuẩn nói thực phân đơi lần liên tiếp tạo phân tử ADN 90 phân tử ADN vùng nhân chứa N14 Sau chuyển tất vi khuẩn môi trường chứa N15 cho chúng phân đơi lần Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I.Ban đầu 10 phân tử ADN II Tổng số phân tử ADN tạo 1280 III Số phân tử ADN chứa N14 sau kết thúc trình 210 IV Số phân tử ADN chứa N15 sau kết thúc trình 1710 B B C D Câu 19: Cho phát biểu sau: (1) Một phân tử ADN sinh vật nhân thực thực trình tự nhân đôi tạo đơn vị tái Đơn vị tái 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái 18 đoạn Okazaki đơn vị tái 20 đoạn okazaki Số đoạn ARN mồi cần cung cấp cho trình 58 (2) Vùng mã hóa gen sinh vật nhân thực 51 đoạn exon intron xen kẽ, số đoạn exon intron 26; 25 (3) tất 37 ba chứa nucleotit loại Adenin (4) Một gen 900 cặp nucleotit tỉ lệ loại nucleotit Số liên kết hidro gen 2250 (5) Một phân tử ADN vi khuẩn E coli 104 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi lần, số liên kết cộng hóa trị hình thành nucleotit 139986 Số phát biểu nội dung A B C D (1) sai Áp dụng công thức: đơn vị tái số đoạn ARN mồi = số đoạn Okazaki + Vậy số đoạn ARN mồi cần cung cấp cho phân tử ADN là: 15 + + 18 + + 20 + = 59 (2) Xen kẽ exon intron: exon = intron + mà tổng exon + intron = 51 → exon = 26; intron = 25 (3) số ba chứa A = tổng số ba - số ba k A Số ba k A = 3^3 = 27 → số ba A = 64 - 27 = 37 (4) Gen 900 cặp nu → A = T = G = X = 450; Vậy số liên kết hidro = 2A + 3G = 2250 (5) sai Phân tử ADN E.coli dạng vòng ; 10^4 cặp nu Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 12 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung Tự nhân đôi lần → số liên kết hóa trị hình thành nucleotide = (2^3 -1).2.10^4 = 140.000 Vậy (2), (3), (4) Câu 20:Một chuỗi polipeptit hoàn chỉnh sinh vật nhân sơ 498 axit amin.Trên gen vùng chứa thơng tin mã hóa cho chuỗi polipeptit số liên kết hidro A T số liên kết hidro G X (tính từ ba mở đầu đến ba kết thúc).Trong lần nhân đơi gen phân tử 5BU thay T liên kết với A qua lần nhân đơi sau trở thành gen đột biến.Khi gen đột biến nhân đôi lần lấy từ môi trường số nucleotit loại G bao nhiêu? A.4206 B.4207 C.4208 D.4209 Đáp án B.Do chuỗi polipeptit hồn chỉnh gen tổng hợp 498 aa nên gen 3000 nu.Do số liên kết hidro A-T=G-X nên A=T=600,G=X=900 Gen đột biến thành phần nu A=T=599,G=X=901 Gen đột biến qua lần nhân đôi cần số nu loại G 901.(2^3-1)=4207 Câu 21: Gen B dài 221 nm 1669 liên kết hiđrô, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, mơi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitơzin kết luận sau: (1) Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G - X cặp A - T (2) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết (3) Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282; G = X = 368 (4) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêôtit Trong kết luận trên, kết luận đúng? B B C D Câu 22: Gen B tổng số nuclêôtit loại A chiếm 30% Do xảy đột biến đoạn tạo thành gen b làm cho số nuclêôtit loại A giảm 1/6, loại G giảm 1/4 so với chưa đột biến Sau đột biến, gen b dài 4080 Ao Trong nhận định sau, nhận định đúng? I.Số nuclêôtit loại gen b là: A=T=720; G=X=480 II Khi cặp gen nhân đôi lần tổng số nuclêơtit loại X mà mơi trường cần cung cấp 3150 III Tổng số liên kết hiđrô gen B 3600 IV Tổng số nuclêôtit gen B 2640 A B C D Câu 23: Để theo dõi trình tự nhân đôi ADN, M Meselson F Stahl dùng phương pháp đánh dấu nguyên tử Nuôi tế bào vi khuẩn E Coli môi trường chứa đồng vị N15 cho 14 hệ (NH4Cl) nguồn nito cung cấp cho vi khuẩn Kết thúc 14 hệ gần tất tế bào ADN chứa N15 Dòng tế bào chứa N15 chiết ra, sau chuyển sang mơi trường chứa đồng vị N14 ADN chứa N15 (nặng) ADN N14 (nhẹ) dung dịch CsCl (Cesium Chloride) tách riêng máy li tâm siêu tốc Sau vài giờ, dung dịch giảm dần tỉ trọng: ADN nặng đáy, ADN nhẹ Theo giai đoạn, hai ông lấy mẫu vi khuẩn, tách ADN đo tỉ trọng , nhận thấy: hệ thứ nhất, ADN nặng chiếm 50%, ADN nhẹ chiếm 50%; hệ thứ hai, ADN nặng chiếm 25%, ADN nhẹ chiếm 75%; hệ thứ ba, ADN nặng chiếm 12,5%, ADN nhẹ chiếm 87,5% Cho số nhận xét sau: (1) Thí nghiệm chứng ADN nhân đơi theo nguyên tắc bổ sung (2) Ở hệ thứ tư, tỉ lệ ADN nhẹ ADN nặng : 15 (3) Dự đốn hệ n nhận hoàn toàn ADN nhẹ (4) Giả sử xuất phát từ ban đầu a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa ADN nặng a.2^n Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 13 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung (5) Giả sử ban đầu tế bào vi khuẩn E Coli với thời gian hệ vi khuẩn 20 phút số mạch đơn chứa 14N sau nuôi cấy 630 Trong số nhận xét trên, nhận xét đúng? A B C D Thí nghiệm chứng DNA nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn (giữ lại nửa) Vào năm 1953, Waston Crick cho DNA tự nhân đôi theo cách giữ lại nửa:1 phân tử ADN mẹ nhân đôi cho phân tử ADN con;trong phân tử ADN mạch mạch cũ mẹ,1 mạch tổng hợp nên (1)sai  Ở hệ thứ nhất, DNA mạch đơn DNA mẹ chứa 15N, mạch bổ sung chứa 14N nên tỉ lệ DNA nặng nhẹ 50%  Ở hệ thứ hai DNA con, DNA cấu tạo hồn tồn bởivậtliệumớichứa14N, tỉ lệ DNA nhẹ nặng :  Ở hệ thứ 4, tỉ lệ DNA nặng giảm nửta 12,5% : = 6,25% tỉ lệ DNA nhẹ nhẹ 93,75% : 6,25% = 15 : suy (2) sai:  (3) sai điều không xảy hệ phân tử DNA cấu tạo mạch đơn DNA mẹ ban đầu chứa N15 Có a vi khuẩn sau n hệ, số vi khuẩn chứa DNA nặng 2a suy sai Như ý (4), hệ 2a vi khuẩn chứa 15N Số vi khuẩn chứa 15N = Số mạch đơn chứa 15N =2.5=10 Số hệ vi khuẩn sau 2.60:20=6 hệ Số mạch đơn chứa 14N =5.26.2-10=630 suy (5) Vậy (5) chọn C Câu 24: Cho hình ảnh sau: Cho phát biểu sau: Hình ảnh biểu diễn q trình nhân đơi ADN Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Q trình nhân đơi ADN sở cho nhân đơi NST Q trình nhân đơi ADN hình thành đoạn Okazaki sử dụng loại nucleotit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN Trên phân tử ADN sinh vật nhân sơ nhiều điểm khởi đầu q trình tái Sự nhân đơi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi Trong trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 14 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung Trong số phát biểu phát biểu khơng đúng? A B C D Đáp án A 1, 3, đúng Q trình nhân đơi diễn theo hai nguyên tắc nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn - Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T G liên kết với X - Nguyên tắc bán bảo toàn: Phân tử ADN tạo mạch ADN ban đầu mạch tổng hợp q trình nhân đơi việc hình thành đoạn mồi ARN cần loại nucleotit A, U, G, X Enzim ADN polimeraza làm nhiệm vụ tổng hợp mạch trình nhân đôi ADN Việc tháo xoắn phân tử ADN nhiệm vụ enzim tháo xoắn sai phân tử ADN sinh vật nhân thực kích thước lớn nên nhiều điểm khởi đầu tái để làm tăng tốc độ tái ADN Còn sinh vật nhân sơ điểm tái Đây điểm khác biệt trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ nhân thực sinh vật nhân sơ đơn vị tái bản, sinh vật nhân thực nhiều đơn vị tái sai Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ sai, enzim nối ligaza không nối đoạn Okazaki mạch ADN gián đoạn mà nối đoạn mạch tái với Câu 25: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau đúng? (1) Nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit (2) Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể (3) Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit (4) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa (5) Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường (6) Hóa chất 5-Brơmơuraxin gây đột biến thay thể cặp G-X thành cặp A-T A B C D Đáp án: A Phát biểu 1: Các nuclêơtit dẫn đến kết cặp sai q trình nhân đơi ADN, gây đột biến thay cặp nuclêôtit Phát biểu Các bazo nito thường tồn hai dạng cấu trúc: Dạng thường dạng hiếm, dạng (hỗ biến) vị trí liên kết hidro bị thay đổilàm cho chúng kết cặp không q trình nhân đơi làm phát sinh đột biến thay Giả sử cặp A-T ban đầu, điều kiện mơi trường tác động kết cặp tạo A* - T (A* dạng hiếm), nhân đôi lần A* không bắt cặp với T mà chúng bắt cặp với X (do T X kích thước bé) từ dẫn đến đột biến thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác Phát biểu 2: Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Phát biểu đột biến gen làm biến đổi cấu trúc gen, từ tạo alen mới, làm phong phú vốn gen quần thể Phát biểu 3: Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêôtit Phát biểu sai đột biến điểm đột biến liên quan đến cặp nucleotit gen gọi đột biến điểm Phát biểu 4: Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa Phát biểu tự nhiên, tất gen bị đột biến với tần số thấp, tử 10-6 10-4 Tuy nhiên số lượng gen tế bào lớn số cá thể quần thể nhiều nên chìn chung quần thể sinh Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 15 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung vật, số lượng gen đọt biến tạo hệ đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho q trình tiến hóa Phát biểu 5: Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường mức độ gây hại đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường phụ thuộc vào tổ hợp gen Trong môi trường tổ hợp gen alen đột biến hại mơi trường khác tổ hợp gen alen đột biến hại môi trường khác tổ hợp gen khác alen đột biến lại lợi trung tính Ví dụ: Ở lồi bướm sâu đo bạch dương, điều kiện mơi trường khơng khói đen bụi than cơng nghiệp bướm màu trắng ngụy trang tốt đậu bạch dương, bướm màu đen xuất đột biến đậu dễ dàng bị kẻ thù phát Nhưng điều kiện nhiều khu cơng nghiệp, khói bụi than cơng nghiệp làm thân bạch dương chuyển sang màu đen, môi trường sống thay đổi làm bướm đột biến màu đen trở thành lợi Phát biểu 6: Hóa chất - Brơm Uraxin gây đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T Phát biểu sai Hóa chất - Brôm Uraxin (5BU) chất đồng đẳng Timin gây thay A-T G-X Vậy phát biểu 1, 2, 4, Câu 26:Đáp án D F1 thu 100% hạt vàng, vỏ trơn (A_B_)  Các phép lai thu 100% A_ →3 phép lai P: AA × AA; P: AA × Aa; P: AA × aa • Tương tự, phép lai thu 100% B_ →3 phép lai P: BB × BB; P: BB × Bb; P: BB ×bb Locut A Locut B AA × AA BB × BB AA × Aa BB × Bb AA ì aa BB ì bb Nhn thy: Cả locut gen A B tổng cộng phép lai, phép lai khác kiểu gen bố mẹ • Áp dụng công thức: Số phép lai đời thõa mãn đề = 3.3+2.2=13 phép lai Câu 27: NST bị đột biến số lượng cấu trúc NST không bị thay đổi nên gen NST khơng bị thay đổi thành phần trình tự xếp → Chọn D Câu 28: Các kết luận (1) (3) (4) (2) sai.Do gen vị trí gần khoảng cách gen nhỏ dẫn đến tần số hoán vị gen gen liên kết chặt chẽ với (5) sai số nhóm gen liên kết số NST đơn giao tử → Chọn B Câu 29: IA IB đồng trội so với alen IO nên hệ nhóm máu A, B, O nhóm máu là: Nhóm máu A: AA; AO Nhóm máu B: BB; BO Nhóm máu O: OO Nhóm máu AB: AB (1)Đúng, người cha người mẹ mang nhóm máu O nên phép lai cặp vợ chồng là: OO x OO = OO Đứa sinh mang nhóm máu O, khơng mang nhóm máu khác (2)Sai, người cha người mẹ mang nhóm máu A sinh mang nhóm máu khác, ví dụ: AO x AO = AA; OO; AO (đứa mang nhóm máu O) Với phép lai : AA x AA = AA AA x AO = AA; AO sinh người mang nhóm máu A (3)Đúng, người cha mang nhóm máu A, người mẹ mang nhóm máu B, với phép lai: AO x BO = AO;BO; AB; OO Đời nhóm máu A, B, Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 16 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung AB O Lưu ý phép lai thỏa mãn tạo đầy đủ nhóm máu (4)Sai, người cha nhóm máu O, người mẹ nhóm máu B với phép lai: OO x BO = OO; BO tạo đời mang nhóm máu O B Với phép lai OO x BB = BO tạo đời nhóm máu B Do phát biểu Chọn C Câu 30: Phân tích tỉ lệ F1: – Hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng = : :  P:Aa Aa – Hoa kép : hoa đơn = : nên P:Bb bb– Tỉ lệ đề (2:3:5:5:3:2) khác tỉ lệ (1:2:1)(1:1) có hoán vị gen xảy gen nằm cặp NST tương đồng P :(Aa,Bb) Ab/ab  Dựa vào kiểu hình đồng hợp lặn cặp gen để tính tần số hốn vị gen: – Tỉ lệ kiểu hình trắng, đơn (aabb) =10/100.100=10%– Kiểu gen ab/ab nhận từ bên bố mẹ giao tử ab suy %ab nhận từ dị cặp %ab = 10%:50% 20%  25%nên Đây giao tử hoán vị Vậy P : Ab/.aB  Vậy tần số hoán vị f =2 20%= 40% Chọn D Câu 31: Phép lai cho loại kiểu hình, tỉ lệ loại kiểu hình 25% dạng: (Aa x aa)(Bb x bb)(DD x DD DD x Dd DD x dd dd x dd) - Các phép lai (1), (3), (6) cho đời loại kiểu hình, đố loại chiếm 25% => Đáp án A Câu 32: Phân tích đề: - Ở F1: + Tỉ lệ hoa tím : hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng = : : : → Tính trạng quy định màu sắc hoa di truy ền theo quy luật tương tác bổ sung 9:3:3:1 → Quy ước gen: A – B – (hoa tím); A-bb (hoa đỏ); aaB- (hoa vàng); aabb (hoa trắng); cặp gen Aa Bb nằm cặp NS T khác → phân li độc lập trình giảm phân tạo gi ao tử + Tỉ lệ cao : thấp = 3:1 → Tính trạng quy đị nh chiều cao di truyền the o quy luật phân li → Quy ước: D – thân cao trội hoàn toàn với d – thân thấp - Tích tính trạng = (9:3:3:1)(3:1) → phép lai P cho tối đa loại kiểu hình, F1 loại kiểu hình → cặp gen Aa Bb nằm cặp NS T với cặp Dd liên kết gen hoàn toàn * Kết luận: - Phương án A đúng,Aa Bb nằm cặp NS T khác → phân li độc lập trình giảm phân tạo giao tử - Phương án B sai, tượng liên kết hồn tồn giữ a hai gen quy định tính trạng màu sắc hoa với gen quy định chiều cao - Phương án C sai, Aa Bb tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9:3:3:1 → Aa Bb phân li độc lập - Phương án D sai, F1 cho thiếu kiểu hình → cặp gen Aa Bb nằm cặp NS T với cặp Dd Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 17 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung liên kết gen hoàn toàn => Đáp án A Câu 33: Pt/c : tím x trắng F1 : 100% tím F1 lai phân tích F2 : tím : trắng : 1đỏ : vàng → F1 cho tổ hợp giao tử → F1 : AaBb → F2 : 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb → A-B- = tím, aabb = trắng A-bb = đỏ, aaB- = vàng ngược lại F1 tự thụ F2 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb Loại bỏ hoa vàng, hoa trắng F2 → F2’ : 9A-B- : 3A-bb hay 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb F2’ x F2’ Giao tử : 1/3AB : 1/3Ab : 1/6aB : 1/6ab F3 : hoa trắng aabb = 1/6 x 1/6 = 1/36 loại KG qui định hoa vàng aaBB aaBb Tính trạng di truyền theo qui luật tương tác bổ sung gen khơng alen F3 : hoa tím chủng AABB = 1/3 x 1/3 = 1/9 Hoa vàng F3 = 1/6 x 1/6 x = 1/12 Hoa đỏ F3 = 1/3 x 1/3 + 1/3 x 1/6 x 2= 2/9 → tím F3 = – 2/9 – 1/12 – 1/36 = 2/3 Tím chủng F3 tím F3 1/9 : 2/3 = 1/6 F3 x = loại kiểu gen Vậy kết luận là: (3) (4) (5) =>Đáp án A Câu 34: Cây đỏ kiểu gen: AA; Aa; Aa1 Cây vàng kiểu gen: aa, aa1 phép lai sau : AA x (aa, aa1) = 100% Đỏ(1) Aa x aa; Aa x aa1; Aa1 x aa = 50% Đỏ: 50% vàng (2) Aa1 x aa1 = 50% đỏ: 25% vàng: 25% trắng (5) =>Chọn D Câu 35: Ta thấy F1 gà mái màu lơng giống bố, gà trống màu lơng giống mẹ => màu lông di truyền chéo => Nằm vùng tương đồng không tương đồng NST X Y => (1) sai Ở gà, đực XX ; XY, mà gà trống F1 lơng màu đen giống mẹ => lông đen trội so với lông trắng Quy ước gen: A- lông đen ; a- lông trắng =>P : ♂ XaXa; ♀ XA Y=> F1: 50%XA Xa : 50%XaY ( trống đen, mái trắng) Cho F1 giao phối với (XA Xa X XaY ) ta được: F2: XA Xa: XaXa: XaY: XAY tỷ lệ kiểu hình giới đồng ý (2) Cho F2 ngẫu phối tức ♂ (l XA Xa: XaXa) x ♀ (1 XaY: XAY ) Kết thu được: ♂ (l XA : 3Xa) x ♀ ( 1XA: 1Xa :2 Y) Tỷ lệ trắng là: 3/16 XaXa+ 6/16 XaY = 9/16 Ý (3) SAI (4) Cho gà mái lông trắng X gà trống lông đen chủng (♀ XaY x ♂ XAXA) 100% đời lơng đen Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 18 Quà tặng ngày 20/10/2018 Admin:Lê Ngọc Trung Các ý 2,4 =>Đáp án A Câu 36:Chưa kịp giải em tự làm nha -Hết - Lời cuối anh xin chúc tất bạn group sinh học Ocean đặc biệt bạn nữ kết tốt kỳ thi THPT QG 2019.Đây lẽ quà cuối anh dành cho nhóm rồi.Các em cố gắng sử dụng cách hiệu ơn thi thật tốt nha Thân ái!!! Admin Lê Ngọc Trung Sinh học Ocean-Cùng bạn vươn tới đỉnh cao Lê Ngọc Trung | 19 ... Phát biểu 3: Đột biến đi m dạng đột biến gen liên quan đến số cặp nuclêơtit Phát biểu sai đột biến đi m đột biến liên quan đến cặp nucleotit gen gọi đột biến đi m Phát biểu 4: Đột biến gen tạo nguồn... đọt biến tạo hệ đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho q trình tiến hóa Phát biểu 5: Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen đi u kiện mơi trường mức độ gây hại đột biến. .. bào tổng hợp chất tham gia tổng hợp ADN Số nhận định A B C D Đáp án A Các protein có tuổi thọ ngắn, tồn vài ngày, vài chí vài phút bị phân giải thành axit amin lại dùng làm nguyên liệu để tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn kiến thức cơ chế đi truyền và biến dị , Tổng ôn kiến thức cơ chế đi truyền và biến dị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn