Tuyen tap cac de thi tuyen sinh vao lop 10

291 187 0
  • Loading ...
1/291 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 02:00

TheWindy GIÚP HỌC TÔT TIÊNG ANH _ J Dành cho học sinh ôn thi Tiếng Anh từ lớp vào lớp ÍO "ế NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỔC GIA HÀ NỘI Bản quyền © thuộc Cơng ty cổ phần Sách MCBooks Theo hợp đồng chuyển nhượng Cơng ty cổ phần Sách MCBooks nhóm tác giả The Windy Phan Văn Lợi (Đại Lợi — Hương Giang) chủ biên Bất chép không đồng ý Công ty Cổ phần Sách MCBooks bất hợp pháp vi phạm Luật Xuất Việt Nam, Luật quyền quốc tế Cổng ước Berne bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ĐẠI LỢI - HU ONG GIANG THE WINDY (CHỦ BIÊN) VRO L Hiệu đính: NGỌC MAI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NƠI £èi ttổỉ đầíí Cuốn "TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10" chúng tơi biên soạn theo chương trình tiếng anh Bộ Giáo dục Đào tạo Cuôh sách chia làm phần Phần I: 10 ĐỂ KIÊM TRA TổNG HỢP TRỌN VẸN KIÊN THỨC THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC Trong phần biên soạn đề kiểm tra dựa đơn vị học chương trình tiêng anh lớp em Các kiểm tra có chức củng cơ' kiểm tra lại tồn kiên thức em năm học Phần II: ĐỂ THI VÀO LỚP 10 TỪ 2007 - 2012 Chúng tin sau em nắm vững hết kiến thức kiểm tra chương trình học em, em hồn tồn có đủ khả để hồn thành thi thực Đó lí chúng tơi đưa vào đề thi năm trước để em tập TUY ỂN dượt lạm quen với đề thi thực Phần III: 30 Đề THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC Theo kinh nghiệm TẬP chúng tôi, chuẩn bị kĩ lưỡng thi cử gần nắm phần định đêh CÁC kết thi em Đó lí dày công biên soạn 30 đề thi để ĐÊ em tập dượt Sau hồn thành kiểm tra mình, em có THI thể xem đáp án tham khảo phần cuổi cuồn sách Chúng tin tài liệu TIẾN công cụ hỗ trợ đắc lực cho em kì thi vào trung học phổ G thơng tói ANH VÀO LỚP 10 Lời cì cùng, tác giả mong muôn gửi lời cảm ơn chân thành tói em học sinh thân u, q thầy cơ, quý phụ huynh vàtất độc giả dành thời gian quý báu cho cuổh sách Tác giả hi vọng nhận đóng góp chân thành độc giả để lần xua't sau cuởh sách đủ hon, ý nghĩa Hi vọng cuôh sách nhỏ bé mang lại nhiều điều bố ích cho em học sinh Chúc em ln người ngoan trò giỏi thành công sổng! The Windy TUY ỂN TẬP CÁC ĐÊ THI TIÊN G ANH VÀO LỚP 10 PHẦN I 10 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP TRỌN VẸN KIẾN THỨC THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC TEST FOR UNIT Choose the underline word or phrase that needs correcting 1) We’ve (A) corresponded (B) with each other for (C) years but (D) I’ve never meet him 2) (A) The atmosphere (B) over the party (C) were warm and (D) friendly 3) (A) When 1(B) was young, I (C) often (D) go fishing 4) (A) The traffic (B) used to get (C) much (D) worse now 5) Tom (A) wishes (B) his neighbors (C) don’t make (D) so much noise Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others 1) A Buddhism B compulsory c puppet D instruction 2) A special B climate c because come differently from the Choose the word whose main stress isD.placed 3) A mosque others B question 1) A c tropical quarter B religion D queen c primary 4) A ghost D Buddhism B hold 2) A worship c gold B divide D monster c enjoy 5) A girls D abroad Ị B parks 3) A ringgit c countries B Tamil D regions c although D visit 4) A region B climate c monster D comprise 5) A country B notice c ethnic D depen TUY ỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊN G ANH VÀO LỚP 10 Choose the underline word or phrase that needs correcting 1) We (A) had saw Rose (B) in town (C) a few (D) days ago 2) The United States, (A) unlike many (B) another countries, (C) receives a large (D) number of immigrants yearly from all over the world 3) It (A) is used to be easy to (B) park (C) in the (D) city center 4) A (A) rise in the barometric (B) pressure (C) indicate a change of attitude of weather (D) conditions 5) (A) People (B) used not to (C) the new system (D) yet Choose the word (A, B, c, D) that best fits each of the blank spaces An American professor who has studied the Mayas (1) _come up (2) _ a new theory about the sudden end of their empire According to Professor Richard Hansen, an archaeologist (3) _the University of California; the collapse of the Mayan (4) _in Central America was (5) about by the Mayas (6) _ TUY Their object was to display their wealth and power by making their buildings and decoration as ỂH beautiful as possible This involved using large TẬP quantities of lime, which they put (7) _the walls to make them CÁC smooth Unfortunately, the creation of lime is a process which requires ĐÊ intense heat, and they (8) had to cut down huge numbers (9) THI trees This affected the quality of the soil, and it (10) _ TIÊN G ANH VÀO LỚP 10 MCCCLXXII MCCCLXXIII MCCCLXXIV MCCCLXXV MCCCLXXVI MCCCLXXVII MCCCLXXVIII MCCCLXXIX MCCCLXXX MCCCLXXXI MCCCLXXXII MCCCLXXXIII MCCCLXXXIV MCCCLXXXV MCCCLXXXVI MCCCLXXXVII MCCCLXXXVIII MCCCLXXXIX MCCCXC MCCCXCI MCCCXCII TEST 22 MCCCXCIII I A.MCCCXCVI l.B B 4.D MCDI II l.c MCDVI 6.D MCDXI 11.c MCDXVI 16 D MCDXXI III l.D MCDXXVI IV assembly MCDXXXI better MCCCXCIV A MCCCXCVII 5.C MCDII D MCDVII A MCDXII 12 B MCDXVII 17 B MCDXXII 2.C MCDXXVII destined MCDXXXII enclosed MCCCXCV MCCCXCVIII 3.C MCCCXCIX MCD MCDIII A MCDVIII B MCDXIII c MCDXVIII.1 D MCDXXIII.3 B MCDXXVIII medium MCDIV 4.B MCDIX 9.B MCDXIV 14 D MCDXIX 19 c MCDXXIV A MCDXXIX MCDV 5.D MCDX 10 MCDXV 15 MCDXX 20 MCDXXV MCDXXX MCDXXXIV MCDXXXV MCDXXXIX MCDXL MCDXLIV MCDXLV MCDXXXIII T EST 23 MCDXXXVI I A l.B MCDXLI B 4.D MCDXLVI n l.D MCDLI A MCDLVI 11.D MCDLXI 16 B MCDLXVI III l.c MCDLXXI photography MCDLXXV MCDLXXX miracle X MCDXXXVII 2.D MCDXLII A MCDXLVII A MCDLII 7.D MCDLVII 12 c MCDLXII 17 D MCDLXVII A IV MCDXXXVIII 3.B MCDXLIII MCDXLVIII D MCDLIII A MCDLVIII B MCDLXIII A MCDLXVIII A MCDLXXII robbery MCDLXXVI MCDLXXVII flooded MCDXLIX MCDL A MCDLIV MCDLV A 10 MCDLIX MCDLX 14 A 15 MCDLXIV MCDLXV 19 A 20 MCDLXIX MCDLXX A MCDLXXIV MCDLXXIII comic MCDLXXVIII MCDLXXIX MCDLXXXI T U Y Ể N T Ậ P C Ấ C Đ Ể V B III l.B 2.B IV consumption pressure VI stimul IX TEation STmemo VII 25rial VIII mercha ndise TEST24 MCDLXXXII MCDLXXXIII MCDLXXXIV.MCDLXXXV I A l.c 2.D D MCDLXXXVIII MCDLXXXIX MCDXC B 4.D 5.D MCDXCIII MCDXCIV MCDXCV II D 2.D D MCDXCVIII MCDXCIX MD 8.C A MDIII 11 D MDVIII 16 D MDXIV MDXIX I A.MDXXII l.c B D MDXXVII II l.c MDXXXII A MDXXXVII 7.C MDIV 12 B 17 MDIX c MDXV MDXX A MDXXIII 5.C MDXXVIII 2D MDXXXIII 7.C MDXXXVIII 11.c 12 D MDXLII MDXLIII 16 D 17 D MDXLVII MDXLVIII ni c 2.C MDLII IV imprisoned powerful MDLVI MDLVII serene energy MCDLXXXVI MCDLXXXVII MCDXCI MCDXCVI 4.C9.B MDI MDV 13 c MDVI 14 c MDX 18 D MDXI 19 D MDXII \ ' MDXVII MDXVI MDXXI MDXXIV MCDXCII MCDXCVII MDII 10 MDVII 15 MDXIII 20 MDXVIII A MDXXV MDXXIX p MDXXXIV MDXXXIX.1 A MDXXX B MDXXXV 9.C MDXL 14 A MDXLV 19 D MDL.4 A MDLIV B MDXLIV c MDXLIX D MDLIII rousing MDXXVI MDXXXI 5.D MDXXXVI 10 MDXLI 15 MDXLVI 20 MDLI MDLV MDLIX MDLX T MDLVIII EST 26 MDLXI.I A A MDLXVI B B MDLXXI u 1.MDLXXVI B MDLXII 2.B MDLXVII A MDLXXII 2.C MDLXXVII MDLXIII B MDLXVIII MDLXIV MDLXV MDLXIX MDLXX MDLXXIII MDLXXVIII A MDLXXIV 4; A MDLXXIX A MDLXXXI 11 A MDLXXXVI 16 A MDXCI.III A MDXCVI 7.C MDLXXXII 12 D MDLXXXVII 17 B MDXCII 2.D MDXCVII 8.C MDLXXXIII 13 c MDLXXXVIII 18 D MDXCIII C MDXCVIII 9.D MDLXXXIV 14 c MDLXXXIX 19 B MDXCIV 4.B MDXCIX IV disastrous MDCI MDCV solemnly discoveries MDCII championship yMDCIII MDCVI MDCVII MDCVIII MDCIX XI XIV 3.D TE MDLXXV MDLXXX 10 MDLXXXV 15 MDXC 20 MDXCV MDC MDCIV MDCX MDCXI MDCXII MDCXIII MDCXIV MDCXV MDCXVI MDCXVII MDCXVIII MDCXIX MDCXX MDCXXI MDCXXII MDCXXIII MDCXXIV MDCXXV MDCXXVI MDCXXVII MDCXXVIII MDCXXIX MDCXXX MDCXXXI MDCXXXII MDCXXXIII MDCXXXIV MDCXXXV MDCXXXVI MDCXXXVII HI MDCXLII A 6.C MDCXLVII 11 A MDCLII 16 A MDCLVII III c MDCLXII IV consumers MDCXXXVIII 2.B MDCXLIII 7.B MDCXLVIII 12 D MDCLIII 17 D MDCLVIII 2.B MDCLXIII stimulation MDCXXXIX 3.C MDCXLIV A MDCXLIX 13 D MDCLIV 18 D MDCLIX D MDCLXIV scholarship MDCXL MDCXLI A 5.B MDCXLV MDCXLVI 9.C 10.1 MDCL MDCLI 14 D 5.1 MDCLV MDCLVI 19 c 20./ MDCLX MDCLXI 4.B 5.B MDCLXV MDCLXVI MDCLXVII MDCLXXII MDCLXIX MDCLXVIII MDCLXXIV volunteered I A l.B MDCLXXIII MDCLXXVII II D MDCLXXXII 6.B MDCLXXXVII 11.B MDCXCII D MDCXCVII m l.B MDCCII I V compete MDCCVII volunteers MDCCXIII MDCLXX MDCLXXVI MDCLXXI 3.D D MDCLXXV MDCLXXVIII A MDCLXXXIII 7.D MDCLXXXVIII 12 B MDCXCIII 17 D MDCXCVIII 2.C MDCCIII MDCCVIII qualifying MDCLXXIX.3 D MDCLXXXIV 8.D MDCLXXXIX 13 D MDCXCIV A MDCXCIX C MDCCIV professional MDCCIX XV TE MDCCXIV MDCCXV ST EST 2928 MDCCXVIII I A l.B MDCCXXIII B C MDCCXXVIII MDCCXIX A MDCCXXIV 5.D MDCCXXIX II l.c MDCCXXXIII 6.D MDCCXXXVIII 2.B MDCCXXXIV c MDCCXXXIX 11 B MDCCXLIII D MDCCXLVIII 12 A MDCCXLIV 17 A MDCCXLIX HI A 2.B MDCCLIII I MDCCLIV V attractions attractively MDCCLVIII T MDCCXX C MDCCXXV MDCCXXX D MDCCXXXV A MDCCXL A MDCCXLV A MDCCL A MDCCLV characterise MDCLXXX MDCLXXXI A MDCLXXXV MDCLXXXVI 9.C 10 MDCXC MDCXCI 14 B 15 MDCXCV MDCXCVI 19 D 20 MDCC MDCCI.5 MDCCV A A MDCCVI MDCCX MDCCXI i MDCCXII MDCCXVI MDCCXVII MDCCXXI MDCCXXII MDCCXXVI MDCCXXVII MDCCXXXI MDCCXXXII A 5.D MDCCXXXVI MDCCXXXVII A 10 MDCCXLI MDCCXLII 14 c 15 MDCCXLVI MDCCXLVII 19 B 20 MDCCLI MDCCLII 4.B MDCCLVI 5.C MDCCLVII MDCCLIX MDCCLX MDCCLXI MDCCLXII MDCCLXIII MDCCLXIV MDCCLXV MDCCLXVI MDCCLXVII MDCCLXVIII MDCCLXIX MDCCLXX XVI convenient inconvenient XVII TUYỂ N T Ậ P C Á C Đ Ễ T H MDCCLXXI MDCCLXXII MDCCLXXIII MDCCLXXIV MDCCLXXV MDCCLXXVI MDCCLXXVII MDCCLXXVIII MDCCLXXIX MDCCLXXX MDCCLXXXI MDCCLXXXII MDCCLXXXIII MDCCLXXXIV MDCCLXXXV MDCCLXXXVI MDCCLXXXVII 3.B I MDCCLXXXIX l.c 2.C MDCCXCI MDCCXCII MDCCXCIII MDCCLXXXVIII MDCCXC B A 5.B MDCCXCIV MDCCXCV MDCCXCVI MDCCXCVII MDCCXCVIII MDCCXCIX II MDCCC l.A A 3.D A MDCCCI MDCCCII MDCCCIII MDCCCIV MDCCCV LXII TE 9.D 6.C 7.B A 10 MDCCCVI MDCCCVII.MDCCCVIII MDCCCIX MDCCCX MDCCCXI ST 30 11 D 12 A 13 D 14 c 15 MDCCCXII MDCCCXIII MDCCCXIV MDCCCXV MDCCCXVI MDCCCXVII 16 D 17 A 18 B 19 B 20 MDCCCXVIII MDCCCXIX MDCCCXX MDCCCXXI MDCCCXXII MDCCCXXIII III A 2.D 3.B 4.D 5.B MDCCCXXVIII.MDCCCXXIX MDCCCXXIV MDCCCXXV MDCCCXXVI MDCCCXXVII IV unusual metropolitan financial MDCCCXXXIII MDCCCXXXIV MDCCCXXXV MDCCCXXX MDCCCXXXI MDCCCXXXII financiall inconvenience MDCCCXXXVI MDCCCXXXVII LXIII TUYỂ N T Ậ P C Á C Đ Ê T H MDCCCXXXVIII MDCCCXXXIX MDCCCXL MDCCCXLI MDCCCXLII MDCCCXLIII MDCCCXLIV MDCCCXLV MDCCCXLVI MDCCCXLVII MDCCCXLVIII MDCCCXLIX MDCCCL MDCCCLI MDCCCLII MDCCCLIII MDCCCLIV MDCCCLV MDCCCLVI MDCCCLVII MDCCCLVIII MDCCCLIX MDCCCLX MDCCCLXI MDCCCLXII MDCCCLXIII MDCCCLXIV • • MDCCCLXV MỤC LỰC MDCCCLXV MDCCCLXVI MDCCCLXVII TEST 2007 TUY ỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾN G ANH VÀO LỚP 10 70 MDCCCLXVIII MDCCCLXIX MDCCCLXX MDCCCLXXI MDCCCLXXII MDCCCLXXIII MDCCCLXXIV MDCCCLXXV MDCCCLXXVI MDCCCLXXVII MDCCCLXXVIII MDCCCLXXIX MDCCCLXXX MDCCCLXXXI LXIV TUY ỂN TẬP GÁC ĐÊ' THI TIÊN G ANH VÀO LỚP 10 MDCCCLXXXII 28 MDCCCLXXXIII MDCCCLXXXIV MDCCCLXXXV MDCCCLXXXVI MDCCCLXXXVII MDCCCLXXXVIII MDCCCLXXXIX MDCCCXC MDCCCXCI MDCCCXCII MDCCCXCIII MDCCCXCIV 28 MDCCCXCV MDCCCXCVI MDCCCXCVII MDCCCXCVIII MDCCCXCIX MCM MCMI MCMII MCMIII MCMIV MCMV MCMVI MCMVII MCMVIII LXV TUY ỂN Tập CÁC ĐÊ THI TIẾN G ANH VÀO LỚP 10 MCMIX MCMX MCMXI MCMXII MCMXIII MCMXIV MCMXV MCMXVI MCMXVII MCMXVIII MCMXIX MCMXX MCMXXI MCMXXII MCMXXIII MCMXXIV MCMXXV MCMXXVI MCMXXVII MCMXXVIII TUYÊN TẬP CÁC ĐÈ THI TIẾNG ANH MCMXXIX VÀO LỚP 10 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC MCMXXX GIA HÀ NỘI MCMXXXI 16 Hàng Chuôi - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: Biên tập - chế bản: (04) 39714896; MCMXXXII Hành Chỉnh: (04) 39714899; Tổng bien tập: (04) 39715011 Fax: (04) 39714899 MCMXXXIII Chịu trách nhiệm xuất bản: MCMXXXIV Giám đốc - Tổng biên tập: MCMXXXV TS PHẠM THỊ TRÂM MCMXXXVI MCMXXXVII MCMXXXVIII MCMXXXIX MCMXL MCMXLI Biên tập: SINH QUÝ Sửa in: MCBOOKS Chế bản: LÊ LIÊN Vẽ bìa: BIASACH.COM LIÊN KỂT XUẤT BẢN CÔNG TY CỔ PHẨN SÁCH MCBOOKS Địa chỉ: số nhà 26, ngõ 245 Mai Dịch MCMXLII Cầu Giấy, Hà Nội Website: www.mcbooks.vn MCMXLIII : MCMXLIV MCMXLV LXVI Mã sổ: 2L-137ĐH2014 In 5.000 cuốn, khổ 16x24cm, Công ty cổ phần In Sao Việt Sổ KHXH: Í16-2014/CXB/0325ĐHQGHN ngày 16/01/2014 Quyết định xuất bàn số: 132LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN LXVII MCMXLVI MCMXLVII MCMXLVIII MCMXLIX MCML MCMLI MCMLII MCMLIII MCMLIV MCMLV MCMLVI MCMLVII MCMLVIII MCMLIX MCMLX MCMLXI MCMLXII MCMLXIII MCMLXIV MCMLXV MCMLXVI MCMLXVII MCMLXVIII MCMLXIX MCMLXX MCMLXXI MCMLXXII MCMLXXIII MCMLXXIV MCMLXXV MCMLXXVI MCMLXXVII MCMLXXVIII LXVIII MCMLXXIX ... đề thi thực Phần III: 30 Đề THI VÀO LỚP 10 CHỌN LỌC Theo kinh nghiệm TẬP chúng tôi, chuẩn bị kĩ lưỡng thi cử gần nắm phần định đêh CÁC kết thi em Đó lí chúng tơi dày cơng biên soạn 30 đề thi. .. others 1) A persuade TUY ỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾN G ANH VÀO LỚP 10 B polite c publish D.supply 2) A describe B foreign c study D order 3) A until B begin c oral D award 4) A advertise B deposit c candidate... prospered B organized c disbanded D A expanded TUY ỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊN G ANH VẦO LỚP 10 30 1) A television B benefit c deny D exploration Choose the word that has underlined part pronounced differently
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen tap cac de thi tuyen sinh vao lop 10 , Tuyen tap cac de thi tuyen sinh vao lop 10 , TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VẦO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CẮC ĐÊ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, 6) TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐÊ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP GÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỐP 10, TUYỂN TẬP GÁC ĐỀ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐÉ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC DỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, XVI, TUYỂN TẬP CÁC BÊ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, LII, TUYỂN TẬP CÀC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, LIII, B. Choose the word whose stress is different from the others., XCIV, TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, XXXII. TUYỂN TẬP CÁC BÊ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, CVII. TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, CLIX. TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, Choose the underlined part (A, B, c, D) that needs correcting., TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, II. Choose the best answer (a, b, c, d) to complete each sentence., TUYỂN TẬP CÁC ĐỂ THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CẮC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, TUYỂN TẬP CẤC ĐỂ THI TIÊNG ANH VÀO LỚP 10, 10 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP TRỌN VẸN KIẾN THỨC THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC, rS. Read the following passage and choose the item (À, R, c, D) that best answer each of the questions about it., Read the following passage and choose the item (A, B, c, D) that best answer each of the questions about it., Read the following passage and choose the item (A, B, c, D) that best answer each of the questions about it., IX. Rewrite each sentence so that they are nearest in meaning to the sentence printed before., Choose the word (A, B? c, D) that best fits each of the blank spaces., Read the following passage and choose the item (A, R, c, D) that best answer each of the questions about it., 55) CÁC ĐÊ THI VÀO LỚP 10 TÙ 2007 - 2012, III. Read the text carefully and answer the following questions (2 points), IV. Read the passage, then decide if the statements that follow it are True I, II. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence., IV. Use the correct form of the word given in each sentence., II. Choose the best answer (A, B, c, D) to complete each sentence., XXII, B. Choose the word whose stress is different from the others., II. Choose the best answer (A, B, c? D) to complete each sentence., B. Choose the word whose stress is different from the others., II. CHOOSE THE BEST ANSWER (A, B, c, D) TO COMPLETE EACH SENTENCE., IV. USE THE CORRECT FORM OF THE WORD GIVEN IN EACH SENTENCE., III. Use the correct form of the word given in each sentence., 10 ĐÈ KIẾM TRA TỎNG HỢP TRỌN VẸN KIÉN THỨC THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC, CÁC ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TỪ 2007 - 2012, CCLXI. 30 BÀI TEST CHỌN LỌC LUYỆN THI VÀO LỚP 10

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn