Đáp án học liệu TMDT căn bản trường Đại học Thương Mại

55 195 4
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:31

1.Các thuật ngữ nào sau đây được sử dụng tương đương với thuật ngữ thương mại điện tử:A.Online trade (Thương mại trực tuyến)B.Cyber trade (Thương mại điều khiển học)C.ElectronicBusiness(Kinh doanh điện tử)D.Tất cả các đáp án==> D2.“Thương mại điện tử là việc cung cấp, phân phối thông tin, sản phẩm, dịch vụ, các phương tiện thanh toán thông qua đường dây điện thoại, qua các mạng truyền thông hoặc qua các phương tiện khác”. Đây là khái niệm thương mại điện tử nhìn từ góc độ:A.Công nghệ thông tinB.Dịch vụC.Thương mạiD.Kinh doanh==> A3.Một doanh nghiệp bán các sản phẩm tại các cửa hàng truyền thống và trên website của doanh nghiệp. Doanh nghiệp áp dụng loại hình tổ chức thương mại điện tử:A.“Click and mortar“B.“Ảo”C.Thương mại điện tử toàn phầnD.Truyền thống thuần túy==> A NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI HỌC PHẦN: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CĂN BẢN (PCOM 0111) (Dùng cho hệ đại học quy, đối tượng 3TC) Bảng trọng sớ mỗi Đề thi trắc nghiệm Thương mại điện tử bản Mức độ câu hỏi Phần Phân bổ câu hỏi theo phần Ghi chu Cấp độ Cấp độ 10 16 12 15 Tổng 32 18 50 - Mỗi đề thi có: 50 câu, phân bổ vào phần Thời gian thi: 60 phút làm Bảng lưu ngân hàng câu hỏi cho học phần Thương mại điện tử bản (3TC) STT Nội dung câu hỏi Phương án A Online trade (Thương mại trực tuyến) Các thuật ngữ sau sử dụng B Cyber trade (Thương mại điều tương đương với thuật ngữ thương mại khiển học) C Electronic Business (Kinh điện tử: doanh điện tử) D Tất đáp án “Thương mại điện tử việc cung cấp, phân phối thông tin, sản phẩm, dịch vụ, A Cơng nghệ thơng tin phương tiện tốn thơng qua B Dịch vụ đường dây điện thoại, qua mạng truyền C Thương mại thông qua phương tiện khác” D Kinh doanh Đây khái niệm thương mại điện tử nhìn từ góc độ: A “Click and mortar“ Một doanh nghiệp bán sản phẩm B “Ảo” cửa hàng truyền thống website C Thương mại điện tử toàn phần doanh nghiệp Doanh nghiệp áp dụng D Truyền thống túy loại hình tổ chức thương mại điện tử: Ai người có lợi tham gia thương mại điện tử: Loại hình phủ điện tử khơng áp dụng: Loại hình KHƠNG phải loại hình chủ yếu Thương mại điện tử: Thương mại điện tử làm giảm thời gian A Khách hàng B Người bán hàng C Người cung cấp D Tất đáp án A C2C B B2G C C2G D G2G A B2E (Business – to – Employee) B B2B (Business – to – Business) C.B2C (Business – to – Consumer) D.B2G (Business – to – Goverment) A Sự thoả mãn khách hàng STT 10 11 12 Nội dung câu hỏi hầu hết hoạt động kinh doanh, ngoại trừ: Phương án B Phát triển chương trình quảng cáo C Phân phối sản phẩm D.Tung sản phẩm thị trường Hai doanh nghiệp A B thỏa thuận đặt banner quảng cáo đối tác site thu tiền vào số lượng “click” chuột khách hàng vào banner quảng cáo Loại mơ hình doanh thu doanh nghiệp A áp dụng: A Phí liên kết B Phí quảng cáo C Phí thuê bao D Phí đăng ký Thương mại điện tử có liên quan mật thiết đến: A Thương mại truyền thống B Sự phát triển thiết bị phần cứng C Sự phát triển thiết bị phần mềm D Tất đáp án Một doanh nghiệp thu tiền doanh nghiệp khác thông qua việc điều hướng khách hàng từ website tới website doanh nghiệp qua đường link Mơ hình doanh thu thuộc loại: Website doanh nghiệp D phục vụ diễn đàn dành cho cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, mối quan tâm, sở thích thu tiền từ dịch vụ quảng cáo phí đăng ký Loại mơ hình kinh doanh doanh nghiệp áp dụng: Trong yếu tố sau, yếu tố khơng phải lợi ích thương mại điện tử xã hội: 13 Doanh nghiệp Y xử lý toàn hoạt động mua bán thay cho khách hàng cá nhân internet Mơ hình kinh doanh doanh nghiệp áp dụng: 14 Nhận định KHƠNG phải lợi ích nhà kinh doanh bất động sản Internet: 15 Box.net cung cấp dịch vụ lưu trữ truy cập liệu trực tuyến cho cá nhân A.Thu phí liên kết B Thu phí quảng cáo C Thu phí giao dịch D Phí đăng ký A Nhà cung cấp cộng đồng B Bán lẻ trực tuyến C Nhà cung cấp dịch vụ D Nhà kiến tạo thị trường A Thông tin cá nhân bảo vệ tốt so với thương mại truyền thống B Nhiều người làm việc từ xa, làm giảm lại tiêu thụ lượng C Thương mại điện tử động lực giảm giá D Thương mại điện tử giúp người nơi tiếp cận thơng tin sản phẩm dễ dàng A Trung gian giao dịch B Sàn giao dịch C Nhà tạo thị trường D Môi giới giao dịch A Cho phép tiến hành hoạt động mua bán trực tuyến B Tiết kiệm thời gian xem bất động sản trực tuyến C Sắp xếp kết tìm kiếm bất động sản theo số lượng người vào xem D Tìm kiếm thơng tin chi tiết bất động sản A Thu phí đăng kí B Thu phí liên kết STT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nội dung câu hỏi tở chức thu phí hàng tháng Mơ hình doanh thu box.net là: Phương án C Thu phí quảng cáo D Thu phí giao dịch A Sàn giao dịch điện tử B2B Website mà doanh nghiệp B Cửa hàng trực tuyến chào bán, chào mua tiến hành giao C “Phố Internet” dịch với gọi là: D Trung tâm thương mại điện tử Công ty X giúp khách hàng cá nhân A C2C bán hàng hóa thơng qua trang B B2C web công ty thu hoa hồng C B2B giao dịch thực Mơ hình kinh D P2P doanh cơng ty X áp dụng là: Một nhân viên phòng hành A B2B cơng ty đặt vé máy bay trực tuyến cho B B2G C B2C chuyến công tác nhóm cán website hãng hàng khơng Đây D B2E ví dụ loại hình giao dịch: A Đấu thầu điện tử Doanh nghiệp B mua loại hàng hóa B Đấu giá trực tuyến (đấu giá tăng qua website từ khách hàng chào dần) giá thấp Doanh nghiệp sử dụng C Bán hàng trực tuyến mơ hình kinh doanh: D Sàn giao dịch Topcare thiết kế website bán sản phẩm A Thương mại điện tử túy đồng thời cơng ty trì cửa hàng B Thương mại điện tử phần vật lý môi trường truyền thông Đây C Thương mại điện tử tồn phần loại hình tở chức thương mại điện tử: D Thương mại truyền thống A Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứng mong muốn khách hàng Tại người bán muốn cá biệt hóa sản B Tăng giá bán phẩm: C Giảm chi phí D Yêu cầu thương mại điện tử “Thương mại điện tử công cụ mà thơng qua đáp ứng mong muốn phủ, doanh nghiệp, A Thương mại người tiêu dùng, nhà quản lý để cắt B Giáo dục giảm giá dịch vụ không C Dịch vụ ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách D Công nghệ thông tin hàng gia tăng tốc độ phân phối dịch vụ” Đây thương mại điện tử nhìn từ góc độ: Cơng ty Thế giới di động bán hàng hoá A B2B cho người tiêu dùng qua website B B2C C C2C thegioididong.com, mơ hình kinh doanh cơng ty là: D B2B2C A Sàn giao dịch theo chiều sâu (dọc) Covisint sàn giao dịch nhà sản B Sàn giao dịch theo chiều rộng xuất ô tô Sàn thuộc loại: (ngang) C Trung tâm thương mại D Cổng thông tin A Sản xuất hàng hoá cá biệt cho thị trường mục tiêu Cá biệt hóa hàng loạt (mass customization) B Sản xuất số lượng lớn hàng cho phép cơng ty: hố giống C Sản xuất số lượng lớn STT Nội dung câu hỏi 26 Việt Nam thức kết nối mạng Internet vào năm: BỎ (TRÙNG 112) 27 Nhận định sau KHÔNG hạn chế thương mại điện tử: 28 Nhận định Thương mại điện tử Việt Nam SAI: 29 Nguyên liệu cho sản xuất doanh nghiệp mua chủ yếu qua: 30 Vật dụng sản phẩm phụ trợ cho sản xuất (MRO) doanh nghiệp mua chủ yếu qua: 31 Dịch vụ website du lịch trực tuyến KHÔNG cung cấp: 32 Thương mại điện tử rút ngắn thời gian hầu hết hoạt động kinh doanh, ngoại trừ: 33 Ba yếu tố bản: , tác nhân phân phối trình thực giao dịch sở để phân loại loại hình tở chức kinh doanh thương mại điện tử: 34 Chức chức thương mại điện tử: 35 Thuật ngữ sử dụng phở biến để nói hoạt động kinh doanh điện tử Internet nay: Phương án hàng hố khác D Hiểu khía cạnh đặc biệt thị trường để từ sản xuất sản phẩm có khả thành cơng A 1993 B 1995 C 1997 D 2000 A Thói quen tiêu dùng khách hàng B Tính xác thơng tin C Thiếu niềm tin vào thương mại điện tử D Sự lừa đảo mạng có xu hướng tăng A Thanh toán điện tử chưa phát triển B Phát triển cách tự phát, chưa có quy hoạch đồng C Các website thương mại điện tử chưa thực marketing tốt D Tham gia chủ yếu vào thương mại điện tử cá nhân doanh nghiệp tư nhân A EDI B Website bán lẻ C Website bán bn D Khơng phải đáp án lại A EDI B Website bán lẻ C Website bán bn D Khơng phải đáp án lại A Thông tin du lịch B Đặt tour trực truyến C Đặt vé máy bay D Chuyển đổi tiền tệ A Tạo lập trì lòng trung thành khách hàng B Phát triển chương trình quảng cáo C Phân phối sản phẩm D.Tung sản phẩm thị trường A Hàng hóa, dịch vụ B Đội ngũ nhân viên C Đội ngũ lãnh đạo D Công nghệ A Chức tìm kiếm thơng tin B Chức truyền thông C Chức giao dịch D Chức toán A Thương mại trực tuyến (Online trade) B Thương mại điều khiển học STT Nội dung câu hỏi 36 Yếu tố KHÔNG phải chức nhà tạo thị trường điện tử: 37 Một doanh nghiệp tạo lập Website nhằm đưa người mua người bán lại với Đây mơ hình kinh doanh: 38 Nhận định lợi ngân hàng trực tuyến: 39 Tiếp cận thông tin đa dạng loại sản phẩm giúp khách hàng: 40 Doanh nghiệp sau gọi loại hình doanh nghiệp ảo hồn tồn: 41 Tại Việt Nam phủ chưa cung cấp dịch vụ số dịch vụ sau: 42 Facebook.com sử dụng chủ yếu mơ hình doanh thu nào: 43 Nhận định sau thường xác nói tới sản phẩm cá biệt hóa 44 Tiếp cận thông tin đa dạng loại sản phẩm không giúp khách hàng: Phương án (Cyber trade) C Thương mại số hóa (Digital commerce) D Thương mại điện tử (Electronic commerce) A Đảm bảo lợi nhuận cho người môi giới B Kết nối người mua người bán C Cung cấp mơi trường cơng cụ để bên tiến hành kinh doanh D Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành giao dịch A Nhà tạo thị trường B Nhà cung cấp nội dung C Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến D Nhà bán lẻ điện tử A Thanh tốn hóa đơn trực tuyến B Vấn tin số dư tài khoản C Chuyển khoản điện tử D Tất đáp án A Biết chi phí sản xuất (1) B Chống nguy lừa đảo mạng (2) C Ra định mua hàng đúng (3) D Cả (1) (2) A Công ty thương mại điện tử túy B Công ty thương mại điện tử tồn phần C Cơng ty ảo D Tất đáp án A Cấp Visa điện tử B Hải quan điện tử C Đấu giá điện tử D Kê khai thuế điện tử A Quảng cáo B Giao dịch C Bán hàng D Đăng ký A Cao giá bán sản phẩm tương tự B Thấp giá bán sản phẩm tương tự C Bằng giá bán sản phẩm tương tự D Chênh lệch không đáng kể với giá bán sản phẩm tương tự A Biết chi phí sản xuất B Ra định mua hàng đúng C Tìm mức giá rẻ D Thương lượng mức giá tốt STT Nội dung câu hỏi 45 Doanh nghiệp sau gọi loại hình doanh nghiệp ảo hồn tồn: 46 Trong mơ hình kinh doanh sau đây, mơ hình khơng phải mơ hình kinh doanh B2C: 47 Nhận định sau xác nói tới sản phẩm cá biệt hóa: 48 49 Ebay.com cung cấp cửa hàng ảo người bán hàng khác thuê thực hoạt động đấu giá cho sản phẩm Doanh thu eBay thu từ nguồn nào: Từ góc độ …, thương mại điện tử thực kinh doanh điện tử cách hồn thành q trình kinh doanh thơng qua mạng điện tử với cách dần thay cách thức kinh doanh vật thể thông thường 50 Siêu thị điện máy Trần Anh vừa bán hàng môi trường truyền thống, vừa bán hàng website, Trananh.vn thuộc loại hình thương mại nào: 51 Chính phủ cung cấp chứng minh thư nhân dân điện tử cho người dân Đây gọi loại hình thương mại điện tử nào? 52 Trong dịch vụ sau đây, dịch vụ khơng phải dịch vụ cơng: 53 Loại hình sau loại hình chủ yếu thương mại điện tử: 54 Nhận định sau đặc điểm thương mại điện tử: Phương án A Cơng ty thương mại điện tử tồn phần B "Cú nhắp vữa hồ" C Thương mại truyền thống D Công ty “dot com" A Nhà tạo lập thị trường B Trung gian giao dịch C Nhà cung cấp nội dung D Phân phối điện tử A Thấp giá bán sản phẩm tương tự B Bằng giá bán sản phẩm tương tự C Chênh lệch không đáng kể với giá bán sản phẩm tương tự D Thỏa mãn cao so với sản phẩm tương tự A Thu phí đăng kí (1) B Thu phí giao dịch (2) C Doanh thu quảng cáo (3) D Cả (1) (2) A Thương mại B Công nghệ thông tin C Quá trình kinh doanh D Dịch vụ A Thương mại truyền thống (Brick and mortar) B Thương mại điện tử phần (Click and mortar) C Thương mại điện tử tồn phần (Virtual) D Cơng ty Dotcom A G2B B G2C C G2E D G2G A Thuế điện tử B Hải quan điện tử C Chứng minh thư điện tử D Ngân hàng điện tử A B2E (Business – to – Employee) B B2C (Business – to – Consumer) C B2G (Business – to – Goverment) D G2C (Goverment – to – Consumer) A Là phương thức thương mại sử dụng phương tiện điện tử B Bao gồm nhiều hoạt đông phong phú, đa dạng STT 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Nội dung câu hỏi Twitter.com cung cấp không gian số hóa cho cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, mối quan tâm, sở thích thu tiền chủ yếu từ dịch vụ quảng cáo phí đăng ký Loại mơ hình kinh doanh Twitter.com áp dụng: Chodientu.vn tạo môi trường cho phép khách hàng cá nhân tham gia mua sản phẩm hàng hóa với giá thấp thông qua việc chào giá với doanh nghiệp, mơ hình Chodientu.vn cung cấp mơ hình nào: Phương án C Làm tăng chi phí sản phẩm, dịch vụ D Có tính lịch sử A Nhà cung cấp dịch vụ B Nhà cung cấp cộng đồng C Nhà bán lẻ điện tử D Nhà kiến tạo thị trường A Sàn giao dịch B Đấu giá trực tuyến C Bán hàng trực tuyến D Đấu giá ngược A B2B Website ecosys.gov.vn website cung B B2C cấp dịch vụ chứng nhận xuất xứ điện tử C G2B cho doanh nghiệp, mơ hình nào: D G2C Trong yếu tố sau, yếu tố quan A Công nghệ thông tin trọng phát triển thương mại B Nguồn nhân lực C Môi trường pháp lý, kinh tế điện tử: D Mơi trường trị, xã hội A Thương mại thông tin (1) Pico.vn cấp độ thương mại B Thương mại giao dịch (2) điện tử: C Thương mại cộng tác (3) D Cả (1) (2) A Thương mại truyền thống Loại hình thương mại điện tử phù hợp B Thương mại điện tử phần với doanh nghiệp Việt Nam C Thương mại điện tử tồn phần nay: D Thương mại số hóa A Điện thoại Phương tiện điện tử sau thường B Máy tính khơng sử dụng giao dịch C Máy tính bảng điện tử: D Ti vi A Amazon.com Chỉ website khác biệt với website B Vinabook.com -> Zalora.vn lại: C Lazada.com D Walmart.com A Nâng cao an ninh nước B Người dân tiếp cận với dịch vụ công Chỉ yếu tố KHƠNG phải lợi ích C Nâng cao mức sống người Thương mại điện tử với xã hội: dân D Chun mơn hóa người bán A E-commerce (Thương mại điện tử) Việc thực giao dịch thương B M-commerce (Thương mại di mại thông qua thiết bị di động môi động) C I-commerce (Thương mại điện trường mạng không dây gọi là: tử thông tin) D T-commerce (Thương mại điện tử giao dịch) Luật giao dịch điện tử Việt Nam: A Hình thành năm 1997, có hiệu STT Nội dung câu hỏi 66 Trường hợp sau gọi thương mại điện tử túy: 67 Hạn chế khó khắc phục thương mại điện tử: 68 Chính phủ điện tử cung cấp tất dịch vụ ngoại trừ dịch vụ: 69 Cơng ty ABC bán hàng website cho khách hàng trả giá cao Họ sử dụng mơ hình: 70 Mặt hàng bán chạy Internet: 71 Thơng qua website mình, doanh nghiệp cho phép khách hàng tự thiết kế sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu riêng họ Doanh nghiệp tiến hành: 72 Doanh nghiệp A giúp cá nhân bán hàng hóa dịch vụ website thu phí hoa hồng giao dịch Loại hình thương mại điện tử doanh nghiệp A Phương án lực 01/03/1998 B Hình thành năm 2001, có hiệu lực 01/03/2002 C Hình thành năm 2005, có hiệu lực 01/03/2006 D Hình thành năm 2009, có hiệu lực 01/03/2010 A Khách hàng mua đĩa phần mềm website Buy.com lựa chọn phương thức giao hàng qua DHL, tốn thẻ tín dụng website B Khách hàng mua phần mềm website Buy.com download trực tiếp máy tính, tốn thẻ tín dụng website C Khách hàng mua phần mềm website Buy.com download trực tiếp máy tính, toán gửi tiền qua bưu điện D Khách hàng mua đĩa phần mềm website Buy.com lựa chọn phương thức giao hàng qua DHL A Tâm lý, thói quen tiêu dùng B Thiếu vốn đầu tư công nghệ C Khó đảm bảo vấn đề an tồn, bảo mật D Thị trường tiềm nhỏ A Cung cấp biểu mẫu phủ B Bán mặt hàng thương mại C Cung cấp dịch vụ công D Cung cấp khả tiếp cận thông tin hệ thống quan hành A Đấu giá trực tuyến B Marketing liên kết C Khách hàng trả giá D Quản trị kênh phân phối A Sách đĩa CD B Đồ điện tử dân dụng C Dịch vụ giải trí D Tất mặt hàng A Cá nhân hoá sản phẩm, dịch vụ B Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm, dịch vụ C Bán hàng cho khách hàng cá nhân D Bán hàng theo phương thức đấu giá A B2C B P2P C C2C D B2B STT 73 s74 75 76 77 78 79 80 81 Nội dung câu hỏi áp dụng: Website wsj.com cung cấp thơng tin tình hình tài cở phiếu, chứng khốn thu phí người sử dụng theo nội dung tải về, website áp dụng mơ hình doanh thu đây: Phương án A Phí đăng ký B Phí giao dịch C Bán hàng hóa dịch vụ D Phí liên kết A Sản xuất số lượng lớn hàng hoá giống B Sản xuất hàng hố cá biệt hóa cho thị trường mục tiêu Cá biệt hóa hàng loạt (mass customization) C Sản xuất số lượng lớn cho phép cơng ty: BỎ (trùng 25) hàng hố khác D Hiểu thị trường để từ sản xuất sản phẩm có khả thành cơng A G2E Cơ quan hành A cung cấp dịch vụ hải quan điện tử cho doanh nghiệp B G2C website họ Loại hình thương mại điện C G2B D B2B tử mà quan áp dụng: A Chính phủ điện tử B Bán lẻ điện tử Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ứng dụng của: C Giải trí trực tuyến D Kinh doanh điện tử A Trùng B Kinh doanh điện tử nằm thương mại điện tử Theo Andrew Bartel, thương mại điện tử C Thương mại điện tử nằm kinh doanh điện tử: kinh doanh điện tử D Thương mại điện tử kinh doanh điện tử giao thoa A B2G B B2B Loại hình giao dịch thương mại điện tử phở biến Việt Nam là: C B2C D C2C Thương mại điện tử cung cấp khả mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ A Kinh doanh thơng tin, hoạt động tốn qua mạng B Thương mại C Trực tuyến Internet dịch vụ trực tuyến khác, khái niệm tiếp cận góc D Dịch vụ độ: A B2B Dịch vụ kê khai thuế điện tử cung cấp cho B G2B doanh nghiệp thuộc loại hình thương mại C C2G điện tử đây: D G2G Công ty X có website thương mại điện tử A C2C cung cấp dịch vụ giúp cá nhân mua B C2G bán hàng trực tiếp với thu C C2B khoản phí giao dịch thực D P2P Các cá nhân sử dụng mơ hình: STT 82 Nội dung câu hỏi Phương án A Mạng Internet Khi nói tới hình thành phát triển B Công nghệ thông tin thương mại điện tử, trước hết người ta gắn C Mạng viễn thơng với đời phát triển của… D Mạng Intranet 83 Website GOLaodai.vn cho phép khách hàng tự thiết kế, may đo trang phục theo yêu cầu họ Website mang lại lợi ích cho khách hàng: 84 Hoạt động cho phép khách hàng tự thiết kế tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, tạo nên sản phẩm riêng Đó việc doanh nghiệp mang đến cho khác hàng: 85 Lợi ích thương mại điện tử xã hội : 86 Theo Andrew Bartel, kinh doanh điện tử bao gồm hoạt động : 87 Chức không thuộc thương mại điện tử : 88 Chức thuộc thương mại điện tử 89 Loại hình chiếm giá trị, tỷ trọng giao dịch lớn thương mại điện tử : 90 Các doanh nghiệp đăng ký cấp giấy phép kinh doanh website Loại hình thương mại điện tử áp dụng: 91 Mục đích việc cá nhân hóa, cá biệt hóa sản phẩm, dịch vụ người bán nhằm: BỎ (trùng 21) 92 Chính phủ điện tử khơng cung cấp dịch vụ A Cá biệt hoá hàng loạt sản phẩm, dịch vụ B Giá rẻ C Cá nhân hóa, cá biệt hóa sản phẩm D Nâng cao chất lượng sống A Mục tiêu giá trị B Cá nhân hóa, cá biệt hóa sản phẩm C Khách hàng tự định giá D Tăng doanh thu bán hàng A Cải thiện niềm tin khách hàng B Giảm chi phí quản lý cửa hàng vật lý C Thanh tốn khơng sử dụng tiền mặt D Cá biệt hóa nhu cầu khách hàng A Sản xuất, nghiên cứu sản phẩm B Quản trị nguồn nhân lực sở hạ tầng C Trao đổi đối tác doanh nghiệp người bán hàng D Tất phương án A Chức giao dịch B Chức quản trị nguồn nhân lực C Chức quản trị dịch vụ D.Chức truyền thông A Chức phân phối, vận chuyển B Chức quản trị nguồn nhân lực C Chức quản trị dịch vụ D.Chức kết nối toàn cầu A B2C B B2B C B2G D C2C A G2B B G2C C C2G D G2G A Tăng lợi nhuận nhờ đáp ứng mong muốn khách hàng B Tăng giá bán C Giảm chi phí D Yêu cầu thương mại điện tử A Bán mặt hàng thương mại STT Nội dung câu hỏi 335 Thư tín dụng tốn tồn cầu: 336 Yêu cầu hệ thống toán điện tử: 337 Thẻ tín dụng giống với thẻ ghi nợ đặc điểm sau đây: 338 Nhận định sau xác với thẻ ghi nợ: Nhận định sau KHÔNG phải ưu 339 điểm toán điện tử: Một phương thức tốn 340 điện tử phở biến thương mại điện tử B2C nay: Một phương thức tốn 341 điện tử phở biến thương mại điện tử B2C nay: 342 Phương tiện sau thuộc hệ thống toán điện tử: 343 Phương tiện sau thuộc hệ thống tốn điện tử: Kiểm tra q trình truy cập tài nguyên 344 thực công việc: Phương án tiêu => Tài khoản, tài sản chấp độc lập với việc chi tiêu A Được sử dụng phổ biến toán điện tử B Thanh toán chủ yếu loại hình thương mại điện tử B2B C Thanh tốn chủ yếu loại hình thương mại điện tử B2C D Đại diện cho người mua A Tính co giãn B Tính sẵn sàng C Tính tồn vẹn D Tính chống từ chối A Khơng hưởng lãi suất số dư tài khoản B Chi tiêu trước, trả tiền sau C Cho phép chi tiêu tất loại tiền D Tài khoản, tài sản chấp độc lập với chi tiêu A Chi tiêu tài khoản khách hàng ngân hàng phát hành thẻ B Chi tiêu tài khoản người bán ngân hàng phát hành thẻ C Vay khoản tiền từ ngân hàng người bán D Vay khoản tiền từ ngân hàng phát hành thẻ A Không bị hạn chế không gian B Không bị hạn chế thời gian C An toàn tuyệt đối cho thơng tin tốn D Thanh tốn diễn nhanh chóng A Thẻ tín dụng B Thẻ lưu trữ giá trị => Hóa đơn điện tử C Hối phiếu điện tử D Séc điện tử A Thẻ lưu trữ giá trị B Hối phiếu điện tử C Séc điện tử D Ví điện tử A Tiền mặt B Thẻ thơng minh C Chuyển khoản truyền thống D Séc giấy A Tiền mặt B Chuyển khoản truyền thống C Séc giấy D Vi toán A Kiểm soát B Xác thực STT 345 Nội dung câu hỏi Chữ ký điện tử tạo lập hình thức: 346 Mật biện pháp kỹ thuật đảm bảo: 347 Kỹ thuật mã hố có tham gia bên tin cậy thứ ba: Đảm bảo cho thông tin trao đổi hai 348 chiều khơng bị biến đởi q trình truyền thực công việc: 349 Chứng thực điện tử biện pháp nhằm: 350 Kỹ thuật sử dụng để bảo vệ hệ thống mạng nội doanh nghiệp: 351 Tính tồn vẹn thơng tin hiểu là: Đoạn mã độc hại có khả chụp ảnh hình, đánh cắp thơng tin 352 phương tiện tốn cách nhanh chóng: Hai doanh nghiệp A B đối tác kinh doanh nhau, thường xuyên trao 353 đổi nhiều liệu kinh doanh có giá trị cao qua Internet, họ nên dùng phương pháp mã hố: Tấn cơng từ chối phục vụ phân tán 354 (DDOS) hình thức cơng hình thức sau: Phương án C Cấp phép D Chống từ chối A Từ, số B Ký hiệu, hình ảnh C Âm D Cả đáp án A Kiểm soát truy cập xác thực B Kỹ thuật mã hóa thơng tin C Chứng thực điện tử D Sử dụng lớp ở cắm an tồn (SSL) A Mã hố khố cơng khai B Mã hố hàm HASH (hàm băm) C Mã hố khố bí mật D Khơng kỹ thuật A Tồn vẹn thơng tin B Xác thực thơng tin C Kiểm sốt thơng tin D Chống phủ định thông tin A Xác thực bên tham gia giao dịch B Kiểm soát việc truy cập vào hệ thống thông tin C Xác định hàng hóa bên tham gia D Tính xác nội dung thông tin A Bức tường lửa B Mã hố hàm HASH (hàm băm) C Chương trình theo dõi phát xâm nhập D Lớp ổ cắm an tồn (SSL) A Nội dung thơng tin khơng bị thay đổi lưu truyền phát mạng B Thơng tin trao đởi phải đảm bảo tính xác C Thông tin cung cấp kịp thời D Các hệ thống thông tin không bị tin tặc cơng A Worm (Sâu máy tính) B Adware C Virus D Spyware A Mã hố khố cơng khai B Mã hoá hàm HASH (hàm băm) C Mã hoá đơn khố D Khơng cần thiết mã hố liệu A Gửi yêu cầu từ nhiều máy tính tới hệ thống mục tiêu B Gửi hàng loạt yêu cầu từ STT Nội dung câu hỏi Một hệ thống thương mại điện tử ln có 355 thể truy cập thơng tin đáp ứng yêu cầu sau đây: Một tin tặc sử dụng phần mềm máy tính chuyên dụng để truy cập hệ thống máy chủ 356 doanh nghiệp nhằm mục đích kiểm sốt máy chủ đó, hình thức cơng: Một tệp liệu mã hố giải mã sử 357 dụng khóa Đây kỹ thuật mã hoá: Một kẻ xấu giả danh cán lãnh đạo công ty yêu cầu nhân viên cung cấp mật 358 truy cập mạng nội cơng ty Kẻ sử dụng hình thức cơng: Mục đích việc sử dụng kỹ thuật 359 mã hoá thương mại điện tử là: 360 Để đảm bảo tin cậy đối tác kinh doanh mạng, người ta sử dụng: Loại mã hóa sử dụng để phát 361 thay đổi thông tin truyền phát mạng internet: Kẻ lừa đảo sử dụng địa thư điện tử giả mạo yêu cầu người sử dụng cung cấp 362 thơng tin thẻ tín dụng Đây hình thức cơng: Hình thức đe dọa có khả tự nhân 363 lây lan mà khơng cần kích hoạt người sử dụng: Trong kỹ thuật mã hóa khóa cơng khai sử 364 dụng: Phương án máy tính tới hệ thống mục tiêu C Lợi dụng lỗ hổng bảo mật để công vào hệ thống D Ăn cắp thông tin từ hệ thống sở liệu tổ chức A Tính sẵn sàng thơng tin B Tính chống phủ định C Tính bí mật thơng tin D Tính tồn vẹn thơng tin A Tấn cơng thay đổi giao diện B Tấn công phi kỹ thuật C Tấn công từ chối dịch vụ (DOS) D Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) A Mã hoá đơn khoá B Mã hoá hàm băm C Mã hố khố cơng khai D Khơng thuộc loại A Phi kỹ thuật B Kỹ thuật C Từ chối dịch vụ D Tấn công từ chối dịch vụ phân tán A Đảm bảo tính bí mật thơng tin B Xác thực bên tham gia giao dịch thương mại điện tử C Đảm bảo tính sẵn sàng thơng tin D Kiểm tra q trình giao dịch bên A Chứng thư điện tử (Chứng số) B Mã hóa đơn khóa C Mã hố hàm Hash D Bức tường lửa A Mã hóa hàm Hash B Mã hóa đơn khóa C Mã hóa khóa cơng khai D Tất phương án A Tấn công kỹ thuật B Tấn công phi kỹ thuật C Lừa đảo thẻ tín dụng D Xem thư điện tử A Các đoạn mã nguy hiểm B Sâu máy tính C Con ngựa thành Tơ-roa D Tấn công từ chối phục vụ DOS A Một khóa riêng người gửi để mã hóa khóa chung người gửi để giải mã B Một khóa riêng người gửi để mã hóa khóa chung người nhận để giải mã STT Nội dung câu hỏi 365 Chữ ký điện tử có khả năng: Các cơng việc cần phải thực để đảm 366 bảo an toàn cho hệ thống thương mại điện tử: 367 Trong quy trình xác thực chữ ký số, người nhận sử dụng khố sau đây: 368 Mục tiêu cơng tin tặc là: 369 Loại khố có khả mã hố : Để giải mã phong bì số, người nhận phải 370 sử dụng: 371 Kỹ thuật mã hoá sử dụng khố riêng cho q trình mã hoá giải mã gọi là: Kỹ thuật mã hoá sử dụng khoá chung 372 để mã hoá khoá riêng để giải mã gọi là: Yêu cầu người dùng cung cấp liệu 373 (password, vân tay, giọng nói…) thực cơng việc: 374 Để đảm bảo tính bí mật thơng tin người ta sử dụng kỹ thuật: 375 Chúng ta sử dụng kỹ thuật sau để đảm bảo thông tin giữ bí mật : Phương án C Một khóa riêng người nhận để mã hóa khóa chung người gửi để giải mã D Một khóa chung người nhận để mã hóa khóa riêng người nhận để giải mã A Xác nhận người ký thông điệp liệu B Xác nhận người gửi thông điệp liệu C Xác nhận người nhận thông điệp liệu D Tất phương án A Cấp phép B Xác thực C Kiểm tra, giám sát D Tất phương án A Khóa bí mật người gửi B Khóa bí mật người nhận C Khóa cơng khai người nhận D Khóa công khai người gửi A Máy chủ doanh nghiệp B Máy tính khách hàng C Đường truyền trao đổi thông tin khách hàng doanh nghiệp D Tất đáp án A Khoá chung B Khoá riêng C Khố chung khố riêng D Khơng có đáp án đúng A Khố cơng khai người gửi B Khố bí mật người gửi C Khố cơng khai người nhận D Khố bí mật người nhận A Mã hố khố bí mật B Mã hố khố cơng khai C Mã hố bất đối xứng D Mã hố hàm băm A Mã hố khố bí mật B Mã hố khố cơng khai C Mã hố đơn khoá D Mã hoá hàm băm A Kiểm soát B Xác thực C Cấp phép D Chống phủ định A Mã hóa thơng tin B Chứng thực điện tử C Chữ kí điện tử D Bức tường lửa A Sử dụng mật B Chữ ký điện tử C Chứng thực điện tử D Mã hóa thơng tin STT Nội dung câu hỏi Một tin tặc sử dụng phần mềm đặc biệt để truy cập vào máy chủ website 376 chiếm quyền kiểm soát máy chủ Tin tặc sử dụng hình thức cơng: 377 Hình thức cơng tin tặc chiếm quyền kiểm sốt máy chủ: Một đoạn mã có khả tồn độc lập, 378 tự chép thân tự lan truyền qua hệ thống mạng Đây loại đoạn mã: 379 Đoạn mã có khả độc lập hoàn toàn tự lan truyền qua hệ thống mạng : Đoạn mã độc Melissa ví dụ điển hình 380 của: 381 Virus thường lây nhiễm theo cách thức nào: 382 Đoạn mã độc W32 biến thể ví dụ điển hình của: 383 Đoạn mã độc Morris ví dụ điển hình của: Đoạn mã độc có khả chụp ảnh 384 hình điều khiển tở hợp phím bấm: 385 386 Thẻ (Token) biện pháp kỹ thuật đảm bảo: Yêu cầu an toàn TMĐT xuất phát Phương án A Tấn công thay đổi giao diện (Deface) B Virus C Tấn công từ chối dịch vụ (DOS) D Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) A Tấn công từ chối dịch vụ (DOS) B Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) C Tấn công thay đổi giao diện (Deface) D Tấn công khác A Worm (sâu máy tính) B Virus (Vi rút máy tính) C Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Virus (Vi rút máy tính) B Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) C Worm (sâu máy tính) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Worm (sâu máy tính) B Virus (Vi rút máy tính) C Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Lây nhiễm qua thiết bị lưu trữ tự động B Lây nhiễm qua email C Lây nhiễm qua internet D Tất đáp án A Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) B Worm (sâu máy tính) C Virus (Vi rút máy tính) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Worm (sâu máy tính) B Virus (Vi rút máy tính) C Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Worm (sâu máy tính) B Virus (Vi rút máy tính) C Spyware (phần mềm gián điệp) D Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) A Kiểm soát truy cập xác thực B Kỹ thuật mã hóa thơng tin C Chứng thực điện tử D Sử dụng lớp ở cắm an tồn (SSL) giao dịch điện tử an toàn (SET) A Người dùng STT Nội dung câu hỏi từ phía: 387 Xác định quyền truy cập vào tài nguyên website vấn đề liên quan tới: 388 Kỹ thuật mã hóa thơng tin đảm bảo được: 389 Để ngăn chặn công đoạn mã nguy hiểm dùng biện pháp: 390 Công việc cần thực để đảm bảo an toàn thương mại điện tử: Nhận định khơng xác nói 391 tới hệ thống thương mại điện tử an toàn: Xác định người tham gia trình 392 giao dịch trao đổi thông tin website thực hiện: 393 Các thuật ngữ tương đương với mã hóa khóa: 394 Các thuật ngữ tương đương với mã hóa khóa cơng khai: Một đoạn mã có khả tự chép 395 thân ln cần tập tin mồi để đính kèm Đây loại đoạn mã: Một hệ thống thương mại điện tử an toàn 396 cần đảm bảo yếu tố: Phương án B Doanh nghiệp C Người dùng doanh nghiệp D Tất đáp án => A Người dùng (1) B Doanh nghiệp (2) C Khơng có đáp án đúng D (1) (2) A Sự cấp phép B Tính xác thực C Chống phủ định D Tính ích lợi A Chống phủ định B Tính xác thực C Tính bí mật thông tin D Cả đáp án A Các chương trình tìm diệt virus B Các chương trình chống phần mềm gián điệp spyware C Hệ thống phát xâm nhập D Tất biện pháp A Tính sẵn sàng thơng tin B Kiểm sốt C Chống phủ định D Tính tồn vẹn thơng tin A Khơng bị cơng B Đó hệ thống bảo vệ trước công từ bên bên ngồi C Có khả chống lại tai hoạ, lỗi tác động khơng mong đợi D Có khả hạn chế tối đa tác động không mong đợi A Xác thực B Kiểm soát C Cấp phép D Chống phủ định A Mã hóa đơn khóa B Mã hóa đối xứng C Mã hóa khóa riêng D Cả tên gọi A Mã hóa khóa cơng cộng B Mã hóa khóa chung C Mã hóa bất đối xứng D Cả tên gọi A Worm (sâu máy tính) B Virus (Vi rút máy tính) C Spyware (phần mềm gián điệp) D Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) A Xác thực B Kiểm soát STT 397 Nội dung câu hỏi BỎ, trùng 366 Công việc cần thực để đảm bảo an tồn thương mại điện tử: Để đảm bảo tính tồn vẹn thơng điệp q trình truyền phát mạng 398 truyền thông, người ta thường sử dụng kỹ thuật: Đoạn mã có khả tự chép 399 thân khơng thể tồn độc lập hoàn toàn: 400 Một hệ thống thương mại điện tử an toàn cần đảm bảo yếu tố: 401 Kiểm soát thương mại điện tử việc: Công việc cần thực để đảm bảo an 402 toàn thương mại điện tử: BỎ, trùng 397 403 Kỹ thuật mã hóa khóa riêng sử dụng: 404 Công việc cần thực để đảm bảo an toàn thương mại điện tử: 405 Một hệ thống thương mại điện tử an toàn cần đảm bảo yếu tố: 406 Một hệ thống thương mại điện tử an toàn cần đảm bảo yêu cầu: Phương án C Cấp phép D Chống phủ định A Chống phủ định B Xác thực C Tính bí mật thơng tin D Tính tồn vẹn thơng tin A Mã hoá hàm HASH (hàm băm) B Mã hố khố cơng cộng C Mã hố khóa riêng D Chứng thực điện tử A Trojan horse (con ngựa thành Tơ-roa) B Worm (sâu máy tính) C Virus (Vi rút máy tính) D Spyware (phần mềm gián điệp) A Kiểm sốt B Xác thực C Cấp phép D Tính tồn vẹn thông tin A Thu thập thông tin trình truy cập vào tài nguyên hệ thống, q trình giao dịch, trao đởi thơng tin người sử dụng B Xác định tính xác nội dung thông tin C Một hệ thống thương mại điện tử hoạt động đúng chức D Xác định quyền truy cập vào hệ thống A Tính bí mật thơng tin B Tính tồn vẹn thông tin C Xác thực D Chống phủ định A Một khóa để mã hóa giải mã B Một cặp khóa để mã hóa giải mã C Khóa cơng khai khóa bí mật để mã hóa giải mã D Hai cặp khóa để mã hóa giải mã A Tính bí mật thơng tin B Tính sẵn sàng thơng tin C Chống phủ định D Kiểm soát A Kiểm soát B Xác thực C Cấp phép D Tính bí mật thơng tin A Tính bí mật thơng tin B Tính tồn vẹn thơng tin C Tính sẵn sàng thơng tin D Tất phương án STT 407 408 409 410 411 412 413 414 415 Nội dung câu hỏi Phương án A Một khóa để mã hóa giải mã B Một cặp khóa để mã hóa giải mã C Khóa cơng khai khóa bí mật Kỹ thuật mã hóa đối xứng sử dụng: để mã hóa giải mã D Hai cặp khóa để mã hóa giải mã A Spyware (phần mềm gián điệp) B Trojan horse (con ngựa thành Đâu biến thể phần mềm quảng Tơ-roa) cáo ngụy trang (Adware) : C Worm (sâu máy tính) D Virus (Vi rút máy tính) A Các bên tham gia phủ nhận giao dịch thực B Doanh nghiệp từ chối không cung cấp hàng hoá cho khách hàng Phủ định thương mại điện tử việc: C Khách hàng từ chối toán trực tuyến D Doanh nghiệp cung cấp hàng hố khơng đúng với u cầu khách hàng A Thơng tin trao đởi phải đảm bảo tính xác B Thông tin cung cấp kịp thời C Các hệ thống thơng tin khơng bị Tính tồn vẹn thơng tin hiểu là: tin tặc công D Nội dung thông tin không bị thay đổi lưu truyền phát mạng A Đảm bảo tính bí mật thông tin B Xác thực bên tham gia giao Mục đích việc sử dụng kỹ thuật dịch thương mại điện tử mã hoá thương mại điện tử là: C Đảm bảo tính sẵn sàng thơng tin D Kiểm tra q trình giao dịch bên A.Ngăn chặn truy cập trái phép B Kiểm tra tính tồn vẹn Các ứng dụng hàm Hash (hàm băm): thông điệp ban đầu C Tạo chữ ký số D Tất đáp án A Khố cơng khai người gửi Phong bì số sản phẩm q trình mã B Khố bí mật người gửi hố đồng thời thơng điệp ban đầu chữ C Khố cơng khai người nhận ký số cách sử dụng: D Khố bí mật người nhận A Mật Hệ thống kiểm soát truy cập xác thực B Token phổ biến: C Hệ thống sinh trắc học D Tất đáp án A Khối lượng tính tốn Khía cạnh sau hạn chế kỹ B Tốc độ mã hoá thuật mã hoá đối xứng: C Tốc độ giải mã STT 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Nội dung câu hỏi Phương án D Tính chống phủ định A Virus B Worm Malware thuật ngữ chỉ: C Trojan horse D Tất đáp ấn A Khối lượng tính tốn B Tốc độ mã hố Khía cạnh sau ưu điểm kỹ thuật mã hố khố cơng khai: C Tốc độ giải mã D Tính chống phủ định A MD5 B SHA-1 Thuật toán hàm băm sử dụng nhiều là: C MD5 SHA-1 D MD4 A Hai thơng điệp khác có tóm tắt thơng điệp trùng B Hai thơng điệp khác có tóm tắt thơng điệp khác C Hai thơng điệp khác có Va chạm hash (hash collision) có nghĩa là: tóm tắt thơng điệp với kích thước D Hai thơng điệp khác có tóm tắt thông điệp gần giống A Khai báo C/O điện tử B Khai báo hải quan điện tử Tại Việt Nam, chữ ký số sử dụng phổ biến hoạt động nào? C Khai báo thuế qua mạng D Đăng ký kinh doanh A VDC Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký B GlobalSign số công cộng nhà cung cấp C Nacencomm Việt Nam: D Viettel A Chứng thư số dành cho cá nhân, tổ chức B Chứng thư số dành cho website Các loại chứng thư số VDC cung cấp: C Chứng thư số dành cho phần mềm D Tất đáp án A VeriSign Thương hiệu dẫn đầu dịch vụ chứng B GlobalSign thực chữ ký số toàn giới là: C Comodo D Trustwave A Tấn công phi kỹ thuật B Tấn công DOS Scam dạng của: C Tấn công Deface D Một phương án khác A Yêu cầu cung cấp mã PIN thẻ ATM B Yêu cầu download file Các dấu hiệu việc lừa đảo qua mail: liệu C Yêu cầu upload file liệu D Tất dấu hiệu A Chứng thực chữ ký số công VNPT-CA dịch vụ … VDC: cộng B Chứng thực chữ ký số chuyên STT Nội dung câu hỏi Nhận định KHÔNG phải đặc điểm 427 chữ ký điện tử: Nhận định KHÔNG phải đặc điểm 428 tường lửa: 429 Chữ ký điện tử không thể: 430 Sự công từ bên doanh nghiệp có nghĩa là: Kỹ thuật mã hóa khố cơng khai đảm bảo 431 u cầu an tồn thương mại điện tử: 432 Nhận định khơng phải thuật tốn hàm băm (hàm Hash): 433 Nhận định chữ ký số: Một hệ thống thương mại điện tử an toàn 434 đảm bảo được: Phương án dùng C Đăng ký sử dụng Internet D Đăng ký mua tên miền A Duy nhất: người gửi có khả ký điện tử vào văn B Ràng buộc trách nhiệm: người ký có trách nhiệm với nội dung văn C Đồng ý: thể tán thành cam kết thực nghĩa vụ chứng từ D Bằng chứng pháp lý: xác minh người lập chứng từ A Ngăn chặn toàn cơng vào hệ thống B Kiểm sốt tất giao thông vào từ mạng nội C Chỉ luồng thông tin hợp lệ truyền gửi D Ngăn chặn truy nhập trái phép vào mạng nội A Bảo mật nội dung văn B Xác định tính văn C Xác định trách nhiệm người kí văn D Xác thực người ký văn A Bị nhân viên doanh nghiệp công B Bị virus công C Bị worm công D Bị trojan horse cơng A Tính chống phủ định B Sự cấp phép C Tính sẵn sàng D Sự kiểm tra, giám sát A Hàm băm có tính B Hàm băm có tính chiều C Hàm băm ứng dụng trình tạo chữ ký điện tử D Thơng điệp tóm tắt tạo từ hàm băm định có độ dài khác A Một ứng dụng mã hóa khóa cơng khai B Tạo lập dạng từ, chữ, số, kỹ hiệu, âm C Xác nhận người gửi thông điệp liệu D Ứng dụng hàm Hash A Tính linh hoạt B Tính tồn vẹn C Tính dễ sử dụng STT 435 Nội dung câu hỏi Nhận định sau xác với mã hố khóa cơng khai: Các vấn đề an toàn thương 436 mại điện tử: 437 Các hệ thống sinh trắc học sử dụng để xác thực thương mại điện tử: 438 Để tạo lập xác thực chữ ký số, người ta sử dụng: Dấu hiệu để nhận diện website thương 439 mại điện tử có sử dụng giao thức SSL là: 440 Nhận định sai an toàn thương mại điện tử: 441 Yếu tố không nằm bước quản trị rủi ro an tồn thơng tin: 442 Quản trị rủi ro an tồn thơng tin không bao gồm yếu tố sau : 443 Yếu tố KHÔNG tham gia tạo lập chữ ký điện tử: Phương án D Tính ẩn danh A Đảm bảo tính chống phủ định B Đảm bảo tính độc lập C Đảm bảo tính ẩn danh D Đảm bảo tính linh hoạt A Tính chống phủ định B Tính tương tác dịch chuyển C Tính ẩn danh D Tính thơng dụng A Mật B Sơ đồ võng thị C Token chủ động D Token bị động A Khóa cơng khai người gửi B Khóa cá nhân người nhận C Khóa cá nhân người gửi khố cơng khai người gửi D Khóa cá nhân người nhận khố cơng khai người nhận A Có biểu tượng Visa, MasterCard B Chữ https biểu tượng ở khóa C Có biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử website D Có biểu tượng hình máy tính kết nối A An toàn chuỗi liên kết hệ thống lưu trữ, truyền tải thông tin dễ bị công B Tương quan tỉ lệ thuận chi phí đầu tư mức độ an tồn hệ thống thương mại điện tử doanh nghiệp C Bảo vệ hệ thống lưu trữ thông tin nội doanh nghiệp D Thiết lập sách thủ tục đảm bảo an toàn hệ thống doanh nghiệp A Đảm bảo tính ẩn danh B Đánh giá rủi ro C Phát triển thực thi biện pháp đảm bảo an toàn D Xác định tài sản thông tin cần bảo vệ A Đánh giá rủi ro B Đảm bảo tính độc lập C Phát triển thực thi biện pháp đảm bảo an tồn D Xác định tài sản thơng tin cần bảo vệ A Khóa cơng cộng người gửi B Bản tóm lược thơng điệp C Thơng điệp gốc STT 444 Nội dung câu hỏi Quy trình tạo lập chữ ký điện tử KHÔNG bao gồm: Kỹ thuật sau đảm bảo tính bí mật thơng tin truyền phát môi 445 trường Internet, tránh cơng từ bên ngồi doanh nghiệp: Để đảm bảo tính bí mật thơng tin truyền phát môi trường Internet, tránh 446 công từ bên ngoài, doanh nghiệp cần dùng kỹ thuật: BỎ, trùng 445 Đặc điểm KHƠNG phải mã hóa 447 khố bí mật: 448 Mã hóa khóa cá nhân KHƠNG bao gồm đặc điểm sau : 449 Về bản, chứng thư điện tử cấp cho tổ chức không bao gồm: 450 Đoạn mã sau khơng có khả tự nhân bản: Trong quy trình gửi thơng điệp sử dụng chữ ký số, sau người nhận nhận 451 phong bì số, yếu tố KHƠNG nằm bước lại quy trình này: Trong quy trình gửi thơng điệp sử dụng chữ ký số, sau người nhận nhận 452 phong bì số, yếu tố KHƠNG nằm bước lại quy trình này: Một tệp liệu mã hoá giải mã sử 453 dụng khóa cá nhân khóa cơng khai: Phương án D Khóa cá nhân A Bản tóm lược thơng điệp B Thơng điệp gốc C Khóa cá nhân D Khóa cơng khai người gửi A Mã hoá hàm HASH (hàm băm) B Mã hoá khoá riêng C Chứng thực điện tử D Mã hóa khóa cơng khai A Mã hóa khóa cơng khai B Mã hoá hàm HASH (hàm băm) C Mã hoá khoá riêng D Chứng thực điện tử A Thủ tục mã hóa phức tạp B Người gửi nhận biết khoá C Khoá để mã hoá giải mã đối xứng D Doanh nghiệp phải tạo khố bí mật cho khách hàng A Người gửi nhận biết khoá B Khoá để mã hoá giải mã đối xứng C Doanh nghiệp phải tạo khố bí mật cho khách hàng D Khối lượng tính tốn lớn A Khả tài tở chức B Tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch C Địa liên lạc D Thời hạn hiệu lực, mã số chứng thực A Virus (virus máy tính) B Worm (sâu máy tính) C Adware (phần mềm quảng cáo ngụy trang) D Trojan (con ngựa thành Tơ-roa) A Khoá riêng người gửi B Thơng điệp nhận C Bản tóm lược thơng điệp D Kết so sánh hai tóm lược A Thơng điệp nhận B Khóa chung người nhận C Bản tóm lược thơng điệp D Kết so sánh hai tóm lược A Mã hố khố cơng khai B Mã hố khố riêng C Mã hố hàm băm D Mã hóa khóa cá nhân STT Nội dung câu hỏi Gửi khối lượng lớn thông điệp đến máy chủ website làm cho site 454 bị gián đoạn hoạt động Loại hình cơng tin tặc sử dụng: Loại hình công tin tặc gửi khối lượng lớn thông điệp đến máy chủ 455 website làm site bị gián đoạn hoạt động : 456 Cơ quan chứng thực điện tử có chức năng: Một chức chứng 457 thực điện tử : 458 Vấn đề khơng liên quan đến an tồn thương mại điện tử: 459 Kỹ thuật mã hóa khóa chung là: 460 Nhận định sau xác nói tới kỹ thuật mã hóa khóa cơng cộng: Phương án A Tấn công từ chối dịch vụ (DOS) B Tấn công thay đổi giao diện (Deface) C Sâu máy tính (Worms) D Con ngựa thành Tơ-roa (Trojan horse) A Tấn công từ chối dịch vụ phân tán B Tấn công thay đổi giao diện C Sâu máy tính D Virus máy tính A Cấp chứng thư điện tử B Đảm bảo tính ẩn danh C Trực tiếp tham gia vào hoạt động giao dịch D Đảm bảo tính tồn vẹn thơng tin A Xác thực bên tham gia giao dịch điện tử B Đảm bảo tính ẩn danh C Trực tiếp tham gia vào hoạt động giao dịch D Đảm bảo tính tồn vẹn thông tin A Người sử dụng không hiểu nội dung thông tin bất đồng ngôn ngữ B Truy cập trái phép vào hệ thống thương mại điện tử C Tấn công vào hệ thống sở liệu doanh nghiệp D Nội dung thông tin bị thay đởi q trình truyền phát mạng A Khóa cơng khai người nhận để mã hóa khóa riêng người nhận để giải mã B Khóa cơng khai người gửi để mã hóa khóa riêng người gửi để giải mã C Khóa cơng khai người gửi để mã hóa Khóa cơng khai người nhận để giải mã D Khóa riêng người gửi để mã hóa khóa riêng người nhận để giải mã A Khóa cơng khai người gửi để mã hóa khóa riêng người gửi để giải mã B Khóa cơng khai người gửi để mã hóa Khóa cơng khai người nhận để giải mã C Khóa riêng người gửi để mã hóa khóa riêng người nhận STT 461 Nội dung câu hỏi Nhận định sau đúng với với quy trình tạo lập chữ ký số: Nhận định sau đúng với với quy trình khởi tạo, giao nhận chữ ký số: 462 => Nhận định sau đúng với với quy trình giao nhận chữ ký số: 463 Đối tượng mục tiêu công tin tặc: Mục tiêu hacker thường không 464 phải đối tượng sau : Nhận định sau xác 465 nói chữ kí điện tử: 466 Chữ ký điện tử xác định: 467 Để đối phó với loại công phi kỹ thuật, người ta sử dụng biện pháp an toàn: 468 Việc cần làm để đối phó với loại cơng phi kỹ thuật: Phương án để giải mã D Khóa riêng người gửi để tạo chữ ký số khóa cơng khai người gửi để giải mã A Khóa cá nhân người gửi để tạo chữ ký số B Khóa cá nhân người nhận để tạo chữ ký số C Khóa cơng khai người nhận để tạo chữ ký số D Khóa cơng khai người gửi để tạo chữ ký số A Khóa cá nhân người nhận để tạo chữ ký số B Khóa cơng khai người nhận để tạo chữ ký số C Khóa cơng khai người gửi để giải mã chữ ký số D Khóa cơng khai người nhận để giải mã chữ ký số A Chính sách bảo mật tổ chức B Hệ thống máy chủ mạng nội doanh nghiệp C Nội dung thông tin truyền phát mạng D Cơ sở liệu A Hệ thống máy chủ mạng nội doanh nghiệp B Nội dung thông tin truyền phát mạng C Cơ sở liệu D Các nhân viên tổ chức A Xác định trách nhiệm người kí văn B Xác định tính văn C Phát thay đổi truyền phát văn mạng D Xác định nguời gửi văn A Người ký văn B Tính văn C Những thay đổi truyền phát văn mạng D Xác định nguời gửi văn A Đề cao cảnh giác B Hạn chế việc giao tiếp mạng C Sử dụng kỹ thuật tường lửa D Sử dụng kỹ thuật mã hoá A Hạn chế việc giao tiếp mạng B Sử dụng kỹ thuật tường lửa C Sử dụng kỹ thuật mã hoá STT Nội dung câu hỏi Phương án D Nâng cao hiểu biết an tồn thơng tin ... thương mại B Nguồn nhân lực C Môi trường pháp lý, kinh tế điện tử: D Mơi trường trị, xã hội A Thương mại thông tin (1) Pico.vn cấp độ thương mại B Thương mại giao dịch (2) điện tử: C Thương mại. .. chủ yếu vào thương mại điện tử cá nhân doanh nghiệp tư nhân A EDI B Website bán lẻ C Website bán buôn D Khơng phải đáp án lại A EDI B Website bán lẻ C Website bán buôn D Không phải đáp án lại A... (3) D Cả (1) (2) A Thương mại truyền thống Loại hình thương mại điện tử phù hợp B Thương mại điện tử phần với doanh nghiệp Việt Nam C Thương mại điện tử toàn phần nay: D Thương mại số hóa A Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án học liệu TMDT căn bản trường Đại học Thương Mại, Đáp án học liệu TMDT căn bản trường Đại học Thương Mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn