Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU

115 83 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 17:04

đồ Pareto là một dạng biểu đồ cột đặc biệt gồm một biểu đồ dạng cột và một độ thị dạng line, dùng để xác định vấn đề nào cần làm trước để cải tiến. Một nhà kinh tế học người Ý tên là Vilfredo Pareto đã sáng tạo ra biểu đồ này. Pareto phát hiện ra rằng 80% tài sản của nước Ý được nắm giữ bởi 20% dân số nước Ý. Nguyên lý 8020 này cũng khá đúng cho rất nhiều hiện tượng khác Như vậy, để làm việc có hiệu quả thì chúng ta cần phải tìm ra 20% nguyên nhân và tập trung xử lý phần này. đồ Pareto là một dạng biểu đồ cột đặc biệt gồm một biểu đồ dạng cột và một độ thị dạng line, dùng để xác định vấn đề nào cần làm trước để cải tiến. Một nhà kinh tế học người Ý tên là Vilfredo Pareto đã sáng tạo ra biểu đồ này. Pareto phát hiện ra rằng 80% tài sản của nước Ý được nắm giữ bởi 20% dân số nước Ý. Nguyên lý 8020 này cũng khá đúng cho rất nhiều hiện tượng khác Như vậy, để làm việc có hiệu quả thì chúng ta cần phải tìm ra 20% nguyên nhân và tập trung xử lý phần này. đồ Pareto là một dạng biểu đồ cột đặc biệt gồm một biểu đồ dạng cột và một độ thị dạng line, dùng để xác định vấn đề nào cần làm trước để cải tiến. Một nhà kinh tế học người Ý tên là Vilfredo Pareto đã sáng tạo ra biểu đồ này. Pareto phát hiện ra rằng 80% tài sản của nước Ý được nắm giữ bởi 20% dân số nước Ý. Nguyên lý 8020 này cũng khá đúng cho rất nhiều hiện tượng khác Như vậy, để làm việc có hiệu quả thì chúng ta cần phải tìm ra 20% nguyên nhân và tập trung xử lý phần này. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Mơn: Quản lý chất lượng cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU GVHD: Ngô Duy Anh Triết STT BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM Họ tên MSSV Cơng việc Trương Thị Mỹ Hà 2022150003 Phần Phạm Thị Tuyết Hoa 2022150169 Phần 5,6 Nguyễn Thị Xuân Trang 2022150174 Phần Phạm Thị Hoài Xinh 2022150117 Phần Ngô Thị Kim Ngân 2022150 Phần 9,10 Mục 4: Bối cảnh ( 57 công việc) Công việc 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức Mức độ yêu Lưu hồ cầu sơ Xác định vấn đề bên có liên quan đến mục đích Bắt buộc Xác định vấn đề bên có liên quan đến định hướng chiến lược Bắt buộc Xác định vấn đề bên liên quan đến mục đích Bắt buộc Xác định vấn đề bên liên quan đến định hướng chiến lược Bắt buộc Công việc Xác định vấn đề ảnh hưởng đến khả tổ chức 4.1 Hiểu tổ chức bối cảnh tổ chức Mức độ Lưu yêu cầu hồ sơ Bắt buộc Theo dõi vấn đề bên tổ chức Bắt buộc Theo dõi vấn đề bên tổ chức Bắt buộc Xem xét vấn đề bên tổ chức Bắt buộc Xem xét vấn đề bên trongcủa tổ chức Bắt buộc Cơng việc Xác định bên quan tâm có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng Mức độ yêu cầu Bắt buộc Xác định yêu cầu bên quan Bắt buộc tâm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng 4.2 Hiểu nhu cầu Theo dõi thông tin bên quan tâm Bắt buộc mong đợi bên quan tâm Theo dõi yêu cầu liên quan họ Bắt buộc Xem xét thông tin bên quan tâm Bắt buộc Xem xét yêu cầu liên quan họ Bắt buộc Lưu hồ sơ 4.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý chất lượng Công việc Mức độ yêu cầu 1.Xác định ranh giới hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi hệ thống tổ chức Bắt buộc Xác định khả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi hệ thống tổ chức Bắt buộc Xem xét vấn đề bên Xem xét Xem xét vấn đề bên Xem xét Lưu hồ sơ Công việc Xem xét yêu cầu bên quan tâm liên quan Mức độ Lưu yêu cầu hồ sơ Xem xét Xem xét sản phẩm tổ chức Xem xét Xem xét dịch vụ tổ chức Xem xét 4.3 Xác định phạm vi hệ Áp dụng tất yêu cầu Tiêu thống quản lý chuẩn quốc tế chất lượng Bắt buộc Công việc Thiết lập trình cần thiết Thực trình cần thiết Duy trì trình cần thiết 4.4 Hệ thống quản lý chất Cải tiến liên tục trình cần thiết lượng trình hệ thống Thiết lập tương tác trình Thực tương tác trình Mức độ yêu cầu Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Lưu hồ sơ Công việc 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống Mức độ yêu Lưu hồ sơ cầu Duy trì tương tác cùa trình Bắt buộc Cải thiện liên tục tương tác trình Bắt buộc Xác định trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng Bắt buộc 10 Xác định việc áp dụng trình tồn tổ chức Bắt buộc Cơng việc 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng trình hệ thống Mức độ Lưu yêu cầu hồ sơ 11 Xác định yếu tố đầu vào cần thiết Bắt buộc 12 Xác định kết mong đợi từ trình 13 Xác định trình tự trình Bắt buộc 14 Xác định mối tương tác trình Bắt buộc 15 Xác định tiêu chí cần thiết để đảm bảo việc điều hành 16 Xác định tiêu chí cần thiết để đảm bảo việc kiểm soát Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Công việc 10.2 Sự 10.2.1 không phù hợp hành động khắc phục Mức độ Lưu hồ yêu cầu sơ 1.Xử lí khơng phù hợp Bắt buộc √ cách thực hành động để kiểm sốt khơng phù hợp 2.Xử lí khơng phù hợp Bắt buộc √ cách thực hành động để khắc phục không phù hợp Bắt buộc √ 3.Giải hậu 4.Đánh giá nhu cầu thực Bắt buộc √ hành động để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp, để không tái diễn xảy nơi khác Công việc 10.2 Sự 10.2.1 không phù hợp hành động khắc phục Mức độ Lưu hồ yêu cầu sơ 5.Xem xét không phù hợp Bắt buộc 6.Phân tích khơng phù hợp Bắt buộc 7.Xác định nguyên nhân không Bắt buộc phù hợp √ √ 8.Xác định xem liệu không phù hợp Bắt buộc tương tự có tồn hay khơng √ 9.Xác định xem liệu không phù hợp Bắt buộc tương tự tìm ẩn xảy √ 10.Thực hành động cần Bắt buộc thiết √ Công việc 10.2 Sự 10.2.1 không phù hợp hành động khắc phục Mức độ Lưu hồ yêu cầu sơ 11 Xem xét tính hiệu lực Bắt buộc hành động khắc phục thực 12.Cập nhật rủi ro xác định Xem xét √ trình hoạch định 13.Cập nhật hội xác định Xem xét √ trình hoạch định 14.Tạo thay đổi HTQLCL Xem xét 15.Hành động khắc phục phải tương Bắt buộc √ xứng với tác động không phù hợp gặp phải Công việc Mức độ yêu cầu Lưu hồ sơ 10.2 Sự 10.2.2 không phù hợp hành động khắc phục 16.Bản chất không phù hợp tiếp Xem xét theo thực 18.Các kết hành động Xem xét khắc phục √ 10.3 Cải tiến liên tục 1.Phải cải tiến liên tục phù hợp Bắt buộc HTQLCL √ 2.Phải cải tiến liên tục thỏa đáng Bắt buộc HTQLCL √ 17.Bản chất hành động tiếp Xem xét theo thực Công việc 10.3 Cải tiến liên tục Mức độ Lưu hồ yêu cầu sơ 3.Phải cải tiến liên tục hiệu lực Bắt buộc √ HTQLCL 4.Phải xem xét kết phân tích Bắt buộc √ 5.Phải xem xét kết đánh giá Bắt buộc √ 6.Phải xem xét kết đầu từ Bắt buộc √ xem xét lãnh đạo 7.Xác định xem có nhu cầu hay hội Bắt buộc √ phải giải phần cải tiến liên tục BẢNG TỔNG HỢP NỘI HÀM CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2015 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 4.1 0 4.2 0 4.3 0 4.4 34 0 5.1 5.2 Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 5.1.1 15 0 5.1.2 22 0 5.2.1 0 5.2.2 0 5.2.3 10 0 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 6.1 6.1.1 0 6.1.2 0 6.2.1 11 0 6.2.2 0 0 0 6.2 6.3 Bắt buộc 7.1.1 Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 0 7.1.2 0 7.1 7.1.3 0 7.1.4 0 7.1.5.1 0 7.1.5.2 0 0 7.1.5 7.1.6 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 7.2 0 7.3 0 7.4 0 7.5.1 0 7.5.2 0 0 0 7.5 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 8.1 8.2 8.3 10 0 8.2.1 0 8.2.2 8.2.3 7 0 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 4 14 0 0 0 14 11 Nội dung thực 8.3 8.4 8.5 Bắt buộc Xem xét 0 Khuyến khích 0 0 Lưu hồ sơ dạng văn 10 8.3.5 8.3.6 8.4.1 8.4.2 10 8.4.3 12 0 8.5.1 17 0 8.5.2 0 8.5.3 0 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 8.5.3 0 8.5.4 0 8.5.5 0 8.5.6 3 8.6 0 8.7 0 8.5 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét 9.1 9.2 9.3 9.1.1 15 Khuyến khích Lưu hồ sơ dạng văn 9.1.2 0 9.1.3 15 16 9.2.1 0 9.2.2 13 15 9.3.1 0 9.3.2 8 11 9.3.3 0 Nội dung thực Bắt buộc Xem xét 10.1 11 Khuyến khích 10.2 10.2.1 12 12 10.2.2 10.3 0 Tổng 399 75 155 10 Lưu hồ sơ dạng văn ... thống quản lý chất lượng Công việc Mức độ yêu cầu 1.Xác định ranh giới hệ thống quản lý chất lượng để thiết lập phạm vi hệ thống tổ chức Bắt buộc Xác định khả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. .. Bắt buộc Công việc 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng 4.4.1 trình hệ thống Mức độ Lưu yêu cầu hồ sơ 30 Thực thay đổi cần thiết Bắt buộc 31 Cải tiến trình quản lý chất lượng Bắt buộc 32 Cải tiến hệ... thống quản lý chuẩn quốc tế chất lượng Bắt buộc Công việc Thiết lập trình cần thiết Thực trình cần thiết Duy trì trình cần thiết 4.4 Hệ thống quản lý chất Cải tiến liên tục trình cần thiết lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU, Quản lý chất lượng và cải tiến CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI CHÂU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn