THỰC TRẠNG về CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN lực ở cụm CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN bắc

15 51 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:29

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC I ĐẶT VẤN ĐỀ: Quảnnhân lực mt nhng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, doanh nghip tồn phát triển mt yu t rt quan trng doanh nghiệp có quản lý đợc nguồn nhân lực không phát triển nh Trong doanh nghiệp cần có máy quảnnhân lực hiu qu để t ú đạt đợc mục đích sản xuất kinh doanh, nâng cao suất lao động, tăng khả cạnh tranh thị trờng đạt hiệu kinh doanh cao Hơn nữa, phát triển lực lợng sản xuất đem lại thành tựu to lớn, thúc đẩy tiến khoa học kỹ thuật tạo khả khai thác toàn diện tiềm thể lực, trí lực ngời Tất đổi mới, phát triển phi dựa tảng yếu tố ngời Đó khẳng đinh ngày gia tăng nguồn lực sản xuất lĩnh vực, đời sống xã hội II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHN LC: Khái niệm: Quản trị nhân (gọi tắt quản trị tài nguyên nhân Human Resource administration) việc tuyển mộ tuyển chọn, trì, phát triển, sử dụng động viên tạo điều kiện thuận lọi cho tài nguyên nhân thông qua tổ chức, nhằm đạt đợc mục tiêu tổ chức Tài nguyên nhân bao gồm tất cá nhân tham gia hoạt động tổ chức, vai trò họ Ngày mà nhân lực đợc xem nguồn lực quý giá nguồn nhân lực quản trị nhân trở thành vấn đề có ý nghĩa tầm quan trọng to lớn, định thành công hay thất bại đến với doanh nghiệp Đó nghệ thuật, tập hợp hoạt động có ý thức nhằm n©ng cao nhËn thøc hiƯu st cđa mét tỉ chøc đơn vị hay doanh nghiệp 2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nguồn nhân lực phận thiếu quản trị sản xuất kinh doanh, củng cố trì đầy đủ số lợng chất lợng chất lợng ngời làm việc cần thiế cho tổ chức để đạt đợc mục tiêu đề ra, tìm kiếm phát triển hình thức, phơng pháp tốt để ngời đóng góp nhiều sức lực cho mục tiêu tổ chức, đồng thời tạo hội để phát triển không ngừng thân ngời Không có hoạt động tổ chức mang lại hiệu thiếu quản trị nguồn lao động có chức kế hoạch hoá nhân lực, tuyển chọn, đào tạo, bồi dỡng, kích thích, phát triển nguồn nh©n lùc nh»m thu hót ngêi tham gia lao động Các chức quản trị nhân lực Bộ phận quản trị nhân lực dù lớn hay nhỏ có chức chủ yếu sau đây: - Chức lập kế hoạch nhân - Chức tổ chức, biên chế liên quan tới việc xác định kiểu cấu tổ chức quản lý (trực tuyến, chức hay kết hợp trực tuyến với chức năng) - Chức lãnh đạo - Chức kiểm tra tổ chức hệ thống thông tin, thu nhập thông tin, xây dựng tiêu, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quản trị nhân lực Nội dung công tác quản trị nhân lực - Công tác tuyển dụng bao gm: *Những yêu cầu tuyển dụng; *Nội dung tuyển dơng; *C¸c bíc tun chän - Bè trÝ sư dơng * Ngời lao động nhận đợc tiền công phù hợp với số lợng chất lợng lao động hao phí *Khai thác đợc tiềm ngời ,để bố trí lao động đảm nhận ccông việc phù hợp với trình độ ngành nghề họ, trớc hết, phải bố trí xắp xếp xác định mức độ phức tạp công việc, yêu cầu trình độ ngành nghè ngời lao động Trong trình bố trí sử dụng lao động lúc ngời lao động có khả đáp ứng đợc nhu cầu công việc Đó vấn đề đặt với công ty đòi hỏi phải có biện pháp giải thích ứng - Đào tạo xác định đòn bẩy kích thích vật chất, tinh thần, phúc lợi, dịch vụ cho ngời lao động *Đào tạo hoạt ®éng häc tËp lµm cho ngêi lao ®éng cã thĨ làm việc tốt đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp *Xây dựng đòn bẩy, kích thớc tinh thần, vËt chÊt cho ngêi lao ®éng III THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỤM CẢNG HÀNG KHễNG MIN BC: Hệ thống quan chức cụm cảng hàng không miền Bắc gồm: - Văn phòng cụm cảng - Phòng kế hoạch đầu t - Phòng kế toán thống kê - Phòng tổ chức cán lao động tiền lơng - Phòng quảncảng - Phòng an ninh hàng không - Phòng xây dựng - Trung tâm y tế - Ban quản lý dự án - Văn phòng cảng vụ: - Phòng kỹ thuật công nghệ: - Văn phòng Đảng - Đoàn: - Trung tâm an ning hàng không: - Trung tâm khai thác khu bay: Thực trạng Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cụm cảng hàng không sân bay Nội Bài Từ thành lập đến nay, lực lợng lao động cụm cảng không ngừng phát triển số lợng chất lợng Tổng số lao động năm 1993 có 746 ngời đến 1578 ngời, cụm cảng không phát triển trông thấy Biểu đồ số lợng lao động cụm cảng hàng không Tuy nhiên điều nói lên số lợng, cha phản ánh đợc mặt chất lợng đội ngũ lao động Dới cấu trình độ đào tạo cán bộ, công nhân viên cụm cảng cho thấy trình độ đội ngũ lao động đợc nâng cao Bảng 2.1 Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo cán công nhân viên cụm cảng hàng không Miền Bắc Trình độ đào tạo Tiêu Trên đại Đại học cao Trung CNKT, sơ cấp Tổng thức học đẳng cấp LĐPT cộng Năm 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 104 252 480 141 252 519 180 285 563 195 302 631 277 327 715 370 269 778 448 237 756 492 243 758 533 264 790 536 256 775 (Nguồn phòng TCCB - LĐ - CCHKMB) 2 10 764 912 1029 1130 1321 1422 1447 1502 1597 1578 Nh so sánh cấu lao động năm 1993 năm 2011, thấy có tiến đáng kể cấu lao động cụm cảng Năm 1993 có 13,94% tổng số lao động có trình độ đại học, cao đẳng năm 2007 49,53%, năm 2009 50,53% năm 2011 số lên 50,67% tổng số lao động có trình độ đại học, cao đẳng Nếu xem lực lợng lao động theo độ tuổi ta có bảng cấu lao động theo độ tuổi cụm cảng nh sau: Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi cụm cảng hàng không MB năm 2011 Độ tuæi 18 → 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Sè ngêi 25 104 397 305 303 268 146 48 Nh vậy, lực lợng lao động từ 51 60 ti cã 55 ngêi chiÕm 3,49% tỉng sè lao ®éng cụm cảng Đây lực lợng đóng góp nhiều cho ngành hàng không nói chung cụm cảng nói riêng Tuy nhiên, ngời ®Õn ti nghØ hu Lùc lỵng lao ®éng tõ 36 → 50 tuæi cã 717 ngêi chiÕm 45,43% tæng sè lao động lực lợng doanh nghiệp Doanh nghiệp có thành công hay không phụ thuộc vào lực lợng Đây lực lợng chủ yếu tham gia vào dây truyền vận tải hàng không, tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp Đội ngũ vừa kế thừa vừa phát huy đợc truyền thống ngành, đất nớc thời chiến, đợc thử thách hoạt động doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu đợc tinh hoa tri thức nhân loại Đây lực lợng kế thừa xứng đáng cho hệ cán trớc Lực lợng lao động trẻ bao gồm ngời độ tuổi 18 35 tuổi có 806 ngời chiếm 51,8% tổng số lao động Đây lực lợng đợc đào tạo bản, có kiến thức chuyên môn, tin học ngoại ngữ, nhiều ngời đợc nhà nớc cử học nớc Hầu hết ngời lao động thuộc lực lợng ngời lao động trực tiếp, cung ứng dịch vụ dây truyền vận t ải hàng không nh dịch vụ phi hàng không, chuyên viên, nhân viên làm việc phòng (ban) tham mu giúp việc cho tổng giám đốc nh giám đốc doanh nghiệp trực thuộc cụm cảng Lực lợng tơng lai doanh nghiệp Nh vậy, thấy cụm cảng hàng không MB có lợi có đội ngũ lao động trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến phục vụ lâu dài đợc cho ngành hàng không Lực lợng phải thờng xuyên đợc đào tạo đào tạo lại để cập nhật thờng xuyên tri thức rèn luyện kỹ thực công việc Xem xét cấu v giới tính lực lợng lao động doanh nghiệp cụm cảng có 25% nữ tổng số lao động Theo nhà nghiên cứu khoa học lao động (Ecgonomic) tỉ lệ giới lẽ đợc dới 30% nên tỷ lệ nữ cụm cảng thấp Thực nghiệm cho thấy giúp đỡ lẫn hợp tác công nhân cao nhiều tập thể gồm nam lẫn nữ Trong tập thể ngời ta làm việc hứng thú hơn, thân mật hơn, đồng thời ngời ta tiến hành thí nghiệm thấy giảm bớt đợc chuyện phiếm nhân viên đên 50% số lợng đề tài trở thành đối tợng đàm luận chung giảm bớt Tuy nhiên đặc thù ngành hàng không có ngành sử dụng nam hợp lý hơn, chẳng hạn nh lao động trực tiếp sản xuất theo ca kíp trạm điện nớc, an ninh, bảo vệ đêm, cứu hoả, khn nguy cứu nạn Đối với đội ngũ lao động nữ, cụng tác đào tạo phát triển phải trọng đặc biệt với phơng châm giảm bớt chênh lệch giới, tạo môi trờng tâm sinh lý tốt làm việc tập thể, tăng cờng đào tạo cho lao động nữ nghiệp vụ mà thờng nam giới thực để có bố trí hợp lý lao động Nếu phân loại lao động theo loại hợp đồng lao động lực lợng lao động cụm cảng có cấu nh sau Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo loại hợp đồng lao động năm 2011 Loại hợp Biên chế Hợp đồng Hợp đồng đồng hợp đồng năm tháng, Số ngời % dài hạn 1044 66,16 480 30,42 tháng 54 3,42 Tổng 1578 100 Ta thấy, hợp đồng lao động dài hạn chiếm phần lớn nhng với số 66,16% cha phải nhiều Điều cho thấy lao động cụm cảng có xu hớng ổn định Tuy nhiên, đặc thù ngành hàng không có mức lơng cao so với ngành khác tính ổn định doanh nghiệp nhà nớc hoạt động công ích cao, cụm cảng có sức hấp dẫn lao động lớn thị trờng lao động Vì lơng lao động biến động Điều đợc chứng minh số lao động tăng kỳ số lao động giảm kỳ năm không đáng kể (xem phụ lục 1) Lực lợng lao động biến động, ngời lao ®éng trung thµnh víi doanh nghiƯp còng lµ mét ®iỊu kiện thuận lợi để phát huy hiệu công tác đào tạo Ngoài việc xem xét số lợng, cấu lao động, kể đên số đặc điểm khác lực lợng lao động cụm cảng ảnh hởng đến công tác là: Nhiều ngời số lao động cụm cảng chuyển ngành từ QĐNDVN, số cán bộ, công nhân viên dân địa phơng thuộc địa bàn cảng hàng không, xã vùng lân cận Ngời lao động NB chu ảnh hởng sâu sắc đức tính ngời nông dân Bắc Bộ, điển hình thật thà, chất phác, chịu thơng, chịu khó, tiết kiệm, sống tình cảm, vợt qua khó khăn gian khổ, khắc phục điều kiện sống, điều kiện làm việc, thơng ngời Bên cạnh đó, họ ảnh hởng hạn chế ngời nông dân Bắc Bộ là: tâm lý sản xuất nhỏ, phụ thuộc vào thiên nhiên, hoàn cảnh, lựa chọn ăn mạo hiểm Những điều ảnh hởng lớn đến văn hoá doanh nghiệp, khin cho hình thành nên sở xử lý công việc sau đây: - Lòng yêu nớc, tin tởng vào đờng lối lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, gắn bó với cụm cảng - Sống tình cảm, thân ái, giúp đỡ đồng nghiƯp cïng tiÕn bé, ý thøc x©y dùng tËp thĨ, hoàn thành nhiệm vụ chung đơn v - Tiết kiệm, không lãng phí tài sản, tập thể nh cá nhân - Có lòng tự trọng cao công việc, sống Tuy nhiên, bên cạnh ®øc tÝnh tèt ®Đp Êy, ngêi lao ®éng Néi Bµi có điểm hạn chế sau - Vấn đề xử lý công việc dựa sở tình cảm, cá nhân, dễ dẫn đến tợng nể nang, không đoán trình định quản lý - Chịu ảnh hởng cảu tâm lý sản xuất nhỏ, không tập trung chuyên sâu nhà ga đợc xây dựng nhiều giai đoạn khác khiến cho quy trình khai thác không đợc đồng - Phơng pháp dự báo lập kế hoạch hạn chế Các tiêu kế hoạch, phơng pháp dự báo thờng xuyên t không xác Nhiều kế hoạch lập nhng không thực Mặt khác việc lập kế hoạch công tác nh kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân cha đợc trọng Ngời lao động nhìn chung thiếu định hớng thực công việc - Ngời lao động chịu khó lao động nhng thiếu chủ động sáng tạo Ngời lao động lệ thuộc nhiều vào ngời quản lý - Tâm lý an phận, lòng với có, điều hạn chế cố gắng vơn lên công việc - Đôi mang nặng tính bảo thủ không chấp nhận - Đôi ngại va chạm, xung đột, vạy, tinh thần đấu tranh phê tự phe biểu tiêu cực đơn vị hạn chế Tất đặc điểm tạo nên phong cách làm việc nông nghiệp theo đặc điểm sản xuất nhỏ cha phù hợp với kinh tế thị trờng Vấn đề tởng chừng nh liên quan đến trình độ văn hoá chuyên môn ngời lao động Thực ra, cha hẳn nh nhiều ngời có lục trí tuệ có trình độ văn hoá trình độ chuyên môn cao nhng phong cách làm việc cha mang phong cách công nghiệp Trong đến cảng hàng không nớc ngoài, tác phong công nghiệp đợc đợc toát lên từ ngời lao động phổ thông Phong cách làm việc bắt nguồn từ truyền thống văn hoá, từ phong tục tập quán, môi trờng sống xung quanh Phong cách làm việc bị ảnh hởng lề lối làm việc chế cũ trớc Vì thế, để tạo phong cách khôn phải việc làm dễ dàng sớm chiều lao động có chuyên môn văn hoá cao Đây điểm bất lợi, gây khó khăn cho công tác đào tạo cụm cảng, phần làm hạn chế hiệu công tác đào tạo va phát triển đồng thời, đội ngũ lao động phần đông cha qua đào tạo đào tạo lại, kiến thức quản lý kinh tế, quản lý chuyên ngành hàng không, tin học, ngoại ngữ nhiều bất cập kinh tế thị trờng 2.2.3 Đánh giá công tác quản trị nhân cụm cảng Cơ cấu máy quảncụm cảng hoạt động theo mô hình trực tuyến Tổng giám đốc ngời có quyền hạn cao nhất, phòng ban có chức tham mu cho tổng giám đốc Kế hoạch hoạt động cụm cảng phòng ban soạn thảo trình tổng giám đốc phê duyệt định thực Vì hoạt động theo cấu trực tuyến nên quyền hạn nghĩa vụ phòng ban đợc phân định rõ ràng Do việc trì huỷ bỏ nh công tác kiểm tra, giám sát đợc tiến hành dễ dàng, định quản trị đợc tiến hành cách nhanh chóng Lãnh đạo cụm cảng không ngừng cố gắng vận dụng linh hoạt sáng tạo công tác quản trị nhân lực nhằm nâng cao hiệu s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp Do vËy cơm cảng hàng không đứng vững, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạh nhà nớc giao, đóng góp cho ngân sách nhà nớc, ổn định nâng cao đời sống cho cán công nhân viên Hệ thống phòng ban với lực chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm công việc bổ sung sửa chữa nội quy lao động quy chế phù hợp giúp cho việc quản lý chặt chẽ, đồng Việc xếp máy tổ chức hợp lý làm cho công việc tiến triển cách nhanh chóng, đan xen công việc phòng ban với Trong trình phát triển cụm cảng thực bám sát kế hoạch đặt ra, gắn kết đợc nhiệm vụ trớc mắt với nhiệm vụ lâu dài Công tác quản trị nhân cụm cảng đem lạ biến đổi không ngừng số lợng nh chất lợng lực lợng lao động Chất lợng độ ngũ lao động đợc tăng lên nhiều, thể số lao động có trình độ đại học cao đẳng tăng lên tong tổng số lao động cua cụm cảng Căn vào bảng cấu lao động theo trình độ đào tạo ta có biểu đồ sau Biểu đồ cho thấy năm gần đay, tỉ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên liên tục tăng tỉ lệ lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, sơ cấp, lao độn phổ thông có xu hớng giảm xuống tổng số lao động không ngừng tăng lên hàng năm, điều chứng tỏ lớn lên số lợng chất lợng đội ngũ lao động cụm cảng Đặc biệt so sánh chất lợng lao động với chất lợng lao động cụm cảng hoàn toàn thay ®ỉi NÕu nh tríc sè lao ®éng cã tr×nh độ cao đẳng, đạ học chiếm 13,94% (không có đại học) đến số lên 33,97% cha kể tình độ đai học có 0,57% Cán quản lý đợc trọng đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ lý luận trị, kiến thức quản lý nhà nớc, quản lý kinh tế, quản lý khai thác cảng hàng không để phù hợp với chế tổ chức góp phần quy họach đội ngũ cán Đói với cán kỹ thuật, tham mu đợc tham gia khoá bồi dỡng kiến thức hàng không, quản lý khai thác cảng hàng không, Anh ngữ chuyên ngành Do có đủ lực để tiếp thu kiến thức mới, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến làm chủ đợc trình chuyển giao công nghệ Đội ngũ cán cấp đội trở lên chất lợng đợc nâng lên nhiều sau năm, thể cấu theo trình độ bảng sau: Bảng 2.4 Cơ cấu trình độ ngời lao động Năm Trình độ đào tạo Trình độ chuyên môn - Trên đại học - ĐH, CĐ - Trung cấp, sơ cấp lý luận cho cấp cử nhân Quản lý hành nhà nớc doanh nghiệp Ngoại ngữ Tin häc Tæng 2009 SL % 2010 SL % 105 70 111 74 41 25 50 27 17 33 33 76 55 22 50,67 36,67 67 43 150 45 29 100 81 43 150 54 29 100 Đối với công nhân viên bớc đợc đào tạo, huấn luyện bồi dỡng theo chuyên ngành cụ thể phù hợp với vị trí công tác nâng cao trình độ, kỹ năng, mức độ thành thực công việc Hàng năm cụm cảng có tổ chức đợt thi nâng cao cho công nhân kỹ thuật vào tháng 12 chất lợng công nhân kỹ thuật tăng biẻu qua kết thi nâng bậc công nhân Kết thi nâng bậc công nhân Đơn vị: % Xếp loại Năm 2008 2009 2010 Giỏi Khá Trung bình Không đạt 11,76 15,16 20,10 39,21 40,09 41,23 45,11 42,00 37,56 3,32 2,75 1,1 Ta thÊy tØ lÖ % giỏi tăng lên tỉ lệ trung bình không đạt giảm hàng năm Ngoài việc nâng bậc, tăng hệ số lơng cho công nhân cụm cảng có chế độ thởng cho công nhân đạt loại giỏi Nh năm qua đội ngũ lao động cụm cảng lớn mạnh nhiều Đây thành cố gắng nỗ lực nhiều mặt cụm cảng quan trọng phải kể đến công tác quản trị nhân cđa cơm c¶ng IV MỘT SỐ GIAỈ PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỤM CẢNG HNG KHễNG MIN BC: - Phát huy phong trào thi đua, học tập sôi toàn đơn vị mà nòng cốt đoàn viên niên, quán triệt sâu rộng tới tất cán bộ, chuyên viên để ngời nhận thức mục đích, yêu cầu đặt đối chiếu với tiêu chuẩn cần có nhu cầu phát triển cao Cán công nhân vien tự xây dựng kế hoạch đăng kí tham gia chơng trình đào tạo liên tục Cán cha đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ phải học đạt đợc tiêu chuẩn đặt + Đối với cán trẻ phải đào tạo có hớng sử dụng lâu dài, tha thiết với phát triển cụm cảng Thủ trởng đơn vị lựa chọn mạnh dn đào tạo nâng cao trình độ Anh ngữ, cao học chuyên môn nghiệp vụ + u tiên cho phát triển chuyên ngành mũi nhọn kỹ thuật chuyên ngành quảncảng - Về phơng thức chung: + Đa dạng hoá loại hình đào tạo: Thông qua công tác đào tạo qui, đào tạo văn II, đào tạo chức Bằng nguồn kinh phí đào tạo huấn luyện đơn vị đồng thời huy động, tân dụng nguồn lực từ tổ chức đào tạo, cá nhân nớc, nớc tổ chức phi phủ + Kết hợp hài hoà làm việc học tập Xây dựng lớp học đáp ứng tiêu chuẩn nh: Chính trị, hành doanh nghiệp, tin học, ngoại ngữ, học tập chỗ, kết hợp ngày nghỉ Đối với lớp nâng cao cần phải học quy Tổ chức hoàn thiện đội ngũ giáo viên kiêm chức tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nh trình độ ngoại ngữ cho họ Tổ chức học chức chỗ đồng thời cảng hàng không Nội Bài, Gia Lâm - Hỗ trợ tối đa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chuyên viên tham gia học tËp Sau triĨn khai häc tËp cho c¸n bé, chuyên viên, cần tập trung làm tiếp đào tạo, huấn luyện cách bản, có hệ thống có kế hoạch cho số chuyên ngành (đặc biệt lao động trực tiếp phục vụ hành khách, phục vụ điều hành bay, quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật) Ban lãnh đạo phải thống đợc nhiệm vụ yêu cầu đào tạo, huấn luyện Từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dỡng, huấn luyện cho cán công nhân viên mình, kết hợp với hiệu tham gia đào tạo cụm cảng V KT LUN Thực tế chứng minh, chế thị trờng nớc ta nói chung thành công đến với doanh nghiệp không đơn thun doanh nghiệp có nguồn lực tài hùng mạnh, sở hạ tầng hay thiết bị công nghệ đại mà phải có nhân tố quan trọng nguồn nhân lực Và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có lực kinh nghiệm trung thành gắn bó với tổ chức Trong chế thị trờng cạnh tranh nay, doanh nghiệp muốn tồn không cách khác phải lựa chọn cho đờng hợp lý Vấn đề đặt cho doanh nghiệp cần xác lập củng cố vị trí thị trờng không chiến lợc sản xuất kinh doanh mà chiến lợc lao động Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách nhìn nhận thực công tác quản lý lao động theo hớng có hiệu hơn, tích cực phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trờng./ Tài liệu tham khảo Giáo trình quản trị nhân (tác giả nguyễn Hữu Thân) Giáo trình quản trị nhân học (trờng đại học kinh tế Quốc dân) chủ biên PGS.PTS Phạm Đức Thành Giáo trình quản trị học (tiến sỹ: Nguyễn Thăng Hội, Phan Thăng) Giáo trình MBA đại học GR IGGS Internet ... chất cho ngời lao ®éng III THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CỤM CẢNG HÀNG KHƠNG MIỀN BẮC: HƯ thống quan chức cụm cảng hàng không miền Bắc gồm: - Văn phòng cụm cảng - Phòng kế hoạch đầu... thành cố gắng nỗ lực nhiều mặt cụm cảng quan trọng phải kể đến công tác quản trị nhân cụm cảng IV MT SỐ GIAỈ PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Ở CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC: - Phát huy... ning hàng không: - Trung tâm khai thác khu bay: Thực trạng Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cụm cảng hàng không sân bay Nội Bài Từ thành lập đến nay, lực lợng lao động cụm cảng không ngừng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG về CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN lực ở cụm CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN bắc , THỰC TRẠNG về CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN lực ở cụm CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN bắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn