Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2017 2020

113 48 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:06

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan r ng s li u k t qu nghiên c u lu n v n trung th c ch a h đ c công b b t hình th c d i t cách ho t đ ng khoa h c Tôi cam đoan m i s giúp đ cho vi c th c hi n lu n v n đ thông tin trích d n lu n v n đ c c m n c ch rõ ngu n g c H c viên Nguy n V n H i i L IC M N Trong su t th i gian h c t p, nghiên c u th c hi n tài lu n v n t t nghi p, đ n tơi hồn thành lu n v n th c s chuyên ngành Qu n lý kinh t v i đ tài “Gi i pháp phát tri n kinh t H p tác đ a bàn huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên giai đo n 2017 - 2020” hoàn thành lu n v n này, tr – Tr ng c h t xin chân thành cám n Khoa Qu n lý kinh t i h c Th y l i t n tình giúp đ su t trình h c t p, nghiên c u th c hi n đ tài c bi t tơi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i TS Nguy n Th Hòa - B môn Qu n lý xây d ng - Khoa Qu n lý kinh t nhi t tình, t n tâm đ nh h chân thành, h ng xác, ch b o ng d n dìu d t tơi su t q trình h c t p, nghiên c u th c hi n đ tài Tơi xin bày t lòng bi t n đ n nh ng ng i thân gia đình, th y cô, b n bè, đ ng nghi p đ ng viên, c v su t trình h c t p, nghiên c u th c hi n đ tài Tôi xin chân thành cám n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 H c viên Nguy n V n H i ii M CL C DANH M C B NG vi DANH M C BI U PH N M CH NG C vii U .1 S LÝ LU N VÀ TH C TI N V KINH T H P TÁC VÀ H P TÁC 1.1 C s lý lu n v kinh t h p tác HTX 1.1 Khái ni m v kinh t h p tác 1.2 Khái ni m, vai trò c a HTX 1.1.2.2 Vai trò c a HTX 1.2 Quan m c a ng Nhà n c Vi t nam v phát tri n kinh t kinh t HTX 1.2.1 Quan m c a ng Nhà n c Vi t nam v phát tri n kinh t 1.2.2 Quan m c a ng Nhà n c v kinh t HTX 10 1.3 N i dung phát tri n kinh t HTX 13 1.4 Nhân t nh h ng đ n ho t đ ng c a HTX 14 1.4.1 Nhân t bên 14 1.4.2 Nhân t bên 17 1.5 Quá trình phát tri n c a HTX Vi t Nam 19 1.6 Nguyên t c t ch c ho t đ ng c a h p tác 24 1.6.1 B n ch t c a h p tác 24 1.6.2 Các nguyên t c t ch c ho t đ ng c a h p tác 25 1.7 Tiêu chí đánh giá hi u qu ho t đ ng h p tác 29 1.7.1 Tiêu chí 1: Doanh thu c a HTX 29 1.7.2 Tiêu chí 2: L i ích c a thành viên h p tác 30 1.7.3 Tiêu chí 3: V n ho t đ ng c a h p tác 30 1.7.4 Tiêu chí 4: Quy mơ thành viên nh h ng tích c c đ n c ng đ ng 30 1.7.5 Tiêu chí 5: H p tác đ ng n m 31 c khen th 1.7.6 Tiêu chí 6: M c đ hài lòng c a thành viên đ i v i h p tác 31 1.8 Kinh nghi m n c th gi i 31 iii 1.8.1 T i n 31 1.8.2 T i Nh t B n 32 1.8.3 T i Thái Lan 33 1.8.4 T i Malaixia 34 1.8.5 H p tác ki u m i – Kinh nghi m t t nh S n La 35 1.8.6 Kinh nghi m h tr mơ hình HTX t i B c Giang 36 1.8.7 H p tác V n t i Tân Phú, Thái Nguyên 37 1.8.8 H p tác Ng a B ch Xóm Ph m, Phú Bình, Thái Ngun 38 1.9 Nh ng h c kinh nghi m 39 CH NG TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T H P TÁC TRÊN A BÀN HUY N PHÚ BÌNH 42 2.1 c m t nhiên, kinh t - h i c a huy n Phú Bình 42 2.1.1 i u ki n t nhiên 42 2.1.2 c m kinh t 44 2.2 Phân tích th c tr ng phát tri n kinh t HTX huy n Phú Bình 52 2.2.1 Tình hình chung v HTX t nh Thái Nguyên 52 2.2.2 Phát tri n kinh t HTX c a huy n Phú Bình 56 2.3 ánh giá thành công h n ch c a kinh t HTX huy n Phú Bình 74 2.3.1 Nh ng thành cơng 74 2.3.2 Nh ng h n ch nguyên nhân 74 CH NG M T S GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N KINH T H P TÁC HUY N PHÚ BÌNH 77 3.1 nh h ng m c tiêu phát tri n kinh t , h i c a huy n Phú Bình đ n n m 2020, t m nhìn đ n n m 2030 77 3.1.1 M c tiêu t ng quát 77 3.1.2 Ch tiêu ch y u 77 3.1.3 nh h ng phát tri n kinh t , h i 78 3.2 M c tiêu phát tri n kinh t HTX huy n Phú Bình giai đo n 2017 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030 81 3.2.1 Nh ng thu n l i, khó kh n phát tri n kinh t HTX 81 3.2.2 M c tiêu chung 82 iv 3.3 Các gi i pháp nh m phát tri n kinh t HTX đ a bàn huy n Phú Bình giai đo n 2017 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030 83 3.3.1 Gi i pháp 1: Ti p t c tri n khai th c hi n, tuyên truy n ch tr sách pháp lu t c a Nhà n ng c a ng, c v kinh t HTX 83 3.3.2 Gi i pháp 2: T ch c tri n khai th c hi n sách h tr , u đãi nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng c a HTX 84 3.3.3 Gi i pháp 3: t o, b i d ng cán b , khuy n khích thành viên HTX h c t p, nâng cao trình đ 86 3.3.4 Gi i pháp 4: Phát tri n HTX g n v i thúc đ y kinh t h xây d ng nông thôn m i 87 3.3.5 Gi i pháp 5: Làm t t công tác thi đua, khen th ng, nhân r ng n hình tiên ti n 90 3.3.6 Gi i pháp 6: u t c s v t ch t, x lý hài hòa nhóm l i ích 92 3.3.7 Gi i pháp 7: T ng c ng liên doanh, liên k t gi a HTX v i doanh nghi p, ng d ng công ngh hi n đ i nh m s n xu t hàng hóa theo chu i 94 K T LU N VÀ KI N NGH 97 TÀI LI U THAM KH O 102 v DANH M C B NG B ng 2.1 M t s ch tiêu kinh t huy n Phú Bình giai đo n 2011 – 2016 45 B ng 2.2: Kinh t trang tr i c a huy n Phú Bình 48 B ng 2.3: T h p tác HTX thu c Liên minh HTX t nh Thái Nguyên 54 B ng 2.4: Tình hình ho t đ ng c a HTX huy n Phú Bình 58 B ng 2.5: Doanh thu k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh 60 B ng 2.6: L i ích c a thành viên HTX 61 B ng 2.7: V n ho t đ ng c a HTX 63 B ng 2.8: Trình đ cán b qu n lý HTX huy n Phú Bình 65 B ng 2.9: ánh giá v ph m ch t, đ c tính đ i ng cán b HTX 67 B ng 2.10: S l ng viên c a HTX 68 đ tu i lao đ ng phân theo gi i tính 69 B ng 2.11: Khen th ng hàng n m c a HTX 70 B ng 2.12: M c đ hài lòng c a thành viên HTX 72 vi DANH M C BI U Bi u đ s 2.1: S l ng HTX Bi u đ s 2.2 T l ch t l Phú Bình qua n m 59 ng viên phân theo 69 Bi u đ s 2.3 T ng h p phân lo i ch t l ng cán b c a HTX 70 vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài N n kinh t Vi t Nam trình h i nh p, đ có đ c nh ng b c ti n m i ngành kinh t hi n c m t trình dày cơng xây d ng phát tri n c a ng Nhà n c Công cu c đ i m i n m 1986 c a đ t n c ta t o s thay đ i quan tr ng v mơ hình t ch c, c ch , sách phát tri n kinh t N n kinh t th tr h ng đ nh ng h i ch ngh a m t s thay đ i hoàn toàn m i cách th c th c hi n xây d ng kinh t so v i giai đo n tr c t h p tác đ c Trong thành ph n kinh t , kinh t t p th mà nòng c xác đ nh m t nh ng thành ph n kinh t quan tr ng, góp ph n vào vi c phát tri n kinh t - h i c a đ t n Trong m i giai đo n khác n n kinh t đ t n c c s có nh ng chuy n bi n khác c bi t h p tác (HTX) s có nh ng vai trò c ng nh s đóng góp vào s phát tri n c a n c nhà khác T tri n khai Ch th 68-CT/TW ngày 24/5/1996 c a Ban Bí th Trung ng Ban Ch p hành Trung ng (khóa VII); Ngh quy t s 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 c a ng ng (khóa IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n nâng cao hi u qu kinh t t p th ; Ngh quy t s 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 c a Ban Ch p hành Trung ng ng (khóa X) v nơng nghi p, nơng dân nông thôn; Lu t H p tác n m 1996, 2003, 2012,… kinh t t p th h p tác vào t ch c ho t đ ng theo mơ hình c ch m i Theo t h p tác đ c thành l p r t nhi u h u h t ngành ngh , l nh v c s n xu t kinh doanh Nh t l nh v c s n xu t l ph m, nhi u h p tác ki u c đ v i c ch th tr c chuy n đ i, thành l p m i b ng th c, th c c đ u b t nh p ng T nh Thái Nguyên nói chung huy n Phú Bình nói riêng, HTX đóng vai trò không nh vào s thay đ i di n m o kinh t h i n i Trong th i k h i nh p hi n t m quan tr ng c a HTX không h gi m mà nhân t góp ph n đ m b o an sinh h i, n đ nh tr c s V i l i th v u ki n t nhiên tài nguyên đ t đai huy n Phú Bình t nh Thái Ngun có nhi u u ki n đ phát tri n s n xu t nông nghi p theo h ng đa canh, đa d ng hóa s n ph m xây d ng mơ hình kinh t h p tác HTX Trong nh ng n m qua, m t s HTX ho t đ ng hi u qu nh : HTX c khí Thanh Niên, HTX Ng a b ch D i n Nhã L ng,… Tuy nhiên bên c nh m t s thành t u đ t đ ng Thành, HTX c s HTX ho t đ ng đ a bàn huy n t n t i nhi u y u kém, h n ch Trong đó, cá bi t m t s HTX ho t đ ng mang tính hình th c, ch a đ c c ng c ho c ph i gi i th Tình tr ng HTX thành l p m i không xu t phát t nhu c u th c ti n mà đ i v i m c đích đ đ ch ng sách vay v n u đãi ho c đón ch t i Vì th , b ng trình tài tr v n t n c vào h ch tốn đ c l p HTX t lúng túng b r i vào tình tr ng ho t đ ng c m ch ng Vi c nghiên c u v n đ xây d ng ho t đ ng c a HTX th i k h i nh p hi n có nhi u ý ngh a v m t lý lu n th c ti n c bi t h n Phú Bình l trình cơng nghi p hóa nơng thơn v i cơng cu c xây d ng nông thôn m i đ y m nh thu hút v n đ u t đ phát tri n công nghi p Nh m ch th c tr ng có nh ng đ nh h ng gi i pháp phát tri n kinh t h p tác phù h p v i xu th phát tri n c a h i m t v n đ h t s c c n thi t V i lý tác gi ti n hành ch n đ tài: “Gi i pháp phát tri n kinh t h p tác t i huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên giai đo n 2017 - 2020” M c đích nghiên c u c a đ tài - H th ng hóa làm rõ nh ng v n đ lý lu n c b n v kinh t h p tác - Trên c s nghiên c u đánh giá đ c th c tr ng ho t đ ng c a h p tác huy n Phú Bình t nh Thái Nguyên, ch nh ng h n ch tích c c ho t đ ng c a h p tác xã, đ xu t nh ng gi i pháp thúc đ y kinh t h p tác phát tri n phù h p đ c m kinh t h i u ki n t nhiên c a huy n - Khuy n cáo nh ng gi i pháp v i Liên minh HTX t nh Thái Nguyên, Huy n y, H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân huy n Phú Bình nh m góp phát tri n kinh t , h i c a huy n Phú Bình th i gian t i Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Trên c s lý lu n chung v HTX, h th ng v n b n, làm rõ quy t c, nguyên t c t Trong nh ng n m qua, đ a bàn t nh xu t hi n m t s HTX đ t thành tích cao s n xu t ây nh ng HTX đ c xem "cánh chim đ u đàn" c a t nh, HTX hàng đ u l nh v c, nh y bén s n xu t, kinh doanh, không ng ng c i ti n k thu t đáp ng nhu c u th tr ng Các h t nhân nh ng mơ hình sinh đ ng, m sáng cho đ n v khác đ n giao l u, tham quan, h c t p kinh nghi m, làm nòng c t cho s phát tri n chung c a kinh t t p th Theo đó, t n m 2010 đ n nay, h ng n m có đ n HTX đ a bàn t nh đ c y ban nhân dân t nh, Liên đoàn Lao đ ng t nh c quan Trung ng tôn vinh T nh ng n hình v i s quan tâm c a ngành, c p nâng cao hi u qu ho t đ ng c a đ n v kinh t t p th , nhi u HTX tr thành nh ng HTX khá, gi i Trong đó, m t s HTX đ tr c đ c thành l p m i t mơ hình s n xu t, kinh doanh hi u qu c nhân r ng cho hi u qu r t t t T mơ hình tiên ti n đ c nhân r ng, đ n l nh v c, ngành, ngh đ u có HTX n hình tiên ti n v i hình th c ho t đ ng phong phú, đa d ng C th , l nh v c giao thơng v n t i có HTX V n t i Tân Phú; l nh v c nông nghi p có HTX Chè Tân H dân Phú L ng, Tuy nhiên, danh sách t p th , cá nhân đ th c c p, ngành c a t nh khen ng ch a xu t hi n nhi u HTX thành viên HTX c a huy n Phú Bình Nh ng HTX hàng đ u c a Phú Bình nh HTX ng a b ch D l i ng; Qu tín d ng nhân ng Thành c ng ch m i d ng “bó đ a ch c t c ” Do đó, đ làm t t cơng tác thi đua khen th ng đ i v i HTX đ a bàn huy n Phú Bình c n có k ho ch c th nh m nu i d trào Vi c tr ng phong c m t, c n s c l i đ i ng cán b làm công tác thi đua khen th ng c a huy n Phú Bình Liên minh HTX t nh Thái Nguyên V i đ i ng cán b làm công tác thi đua, khen th ng chuyên nghi p công tâm s đ ng l c quan tr ng đ đ a phong trào lên Th hai, c n rà soát l i vi c t ch c phong trào thi đua ho t đ ng c a HTX đ a bàn Vi c phát đ ng thi đua c n khai thác có hi u qu nh t th m nh c a m i HTX N u phát đ ng phong trào thi đua không phù h p v i th m nh c a HTX đ a bàn s khơng th có nhân t Th ba, c n nuôi d 91 ng cá nhâ, t p th đ có th đ ngh khen cao theo quy đ nh c a Lu t Thi đua – Khen th ng T mơ hình kinh t t p th làm n hi u qu n hình đ c nhân r ng phát tri n, nhi u n hình m i xu t hi n Nh ng mơ hình ti p t c đ t mg c nhân r ng, nh ng ng, đ ng l c thúc đ y đ n v kinh t t p th nói riêng khu v c kinh t t p th nói chung kh c ph c h n ch , khó kh n, đ phát tri n m nh m , b n v ng th i gian t i 3.3.6 Gi i pháp 6: u t c s v t ch t, x lý hài hòa nhóm l i ích M c đích c a gi i pháp không ng ng t ng c r ng th tr ng đ u t c s v t ch t, đ u t m ng, t ng doanh thu c a HTX Trên c s t ng doanh thu, l i nhu n, HTX c n có sách u tiên thành viên v d ch v phân ph i thu nh p Nhi m v c a gi i pháp c n t p trung vào n i dung: T ng c ng đ u t c s v t ch t cho HTX C s v t ch t ph ng ti n làm vi c trang thi t b ph i đ m b o đ y đ c h i cho cán b , viên HTX có th phát huy h t kh n ng trí tu c a mình, có c h i th ng ti n nh nhau, t o m t b u khơng khí làm vi c dân ch , bình đ ng, lành m nh, vui v , thân thi n đ cán b HTX c m th y ph n kh i t tin làm vi c, xem HTX nh ngơi nhà th hai c a u s giúp cho ch t l ch t l ng công vi c t t h n s thu hút đ c nhân l c ng cao t n i khác đ n nhi u h n Th c tr ng hi n đ a bàn huyên HTX v n tình tr ng nhi u khó kh n, c s v t ch t ch a đáp ng đ c yêu c u c a s phát tri n H u h t HTX ch a đ t, ch a có tr s ph i nh nhà c a thành viên ho c nhà v n hóa xóm M t s HTX có tr s nh ng t m b , c nát, không đ y đ thi t b hi n đ i đ k t n i th tr ng Do đó, c n thi t ph i đ u t c s v t ch t cho HTX đich c n làm t t công tác h i hóa đ tđ cm c ó là, m t m t v n đ ng đóng góp c a thành viên trích qu phúc l i c a HTX đ đ u t c s v t ch t, m t khác kêu g i s quan tâm c a quy n đ a ph ng v n đ ng t ch c, doanh nghi p h tr 92 u tiên d ch v phân ph i thu nh p đ i v i thành viên; th c hi n t t ch đ sách đ i v i ng Ng i lao đ ng i lao đ ng tài nguyên vô giá c a HTX, dó c n u tiên s d ng d ch v phân ph i thu nh p cho thành viên nh m đ ng viên t o đ ng l c cho thành viên đóng góp cho HTX Tri n khai th c hi n t t ch đ ti n l ch t l ng, ti n th ng, th c hi n ch đ tr l ng cơng vi c khốn theo s n ph m; có sách th ng theo ng, ph t h p lý Th c hi n sách B o hi m h i, B o hi m y t , b o hi m th t nghi p Hàng n m t ch c khám s c kh e cho ng đ ng thu c l nh v c đ c h i T ng c i lao đ ng có ch đ cho ng ng ch đ b o h lao đ ng, t o môi tr i lao ng làm vi c h p v sinh, đ m b o an toàn T o u ki n nâng cao đ i s ng tinh th n cho ng i lao đ ng nh giao l u h c h i, quan tâm, ch m lo u ki n gia đình Khuy n khích vi c đóng b o hi m h i, b o hi m y t cho ng i lao đ ng HTX Bên c nh đó, HTX c n xây d ng ch đ sách u đãi đ i v i nhân l c ch t l ng cao đ t o đ ng l c thu hút nhân tài vào HTX đ h có u ki n phát huy cao nh t kh n ng sáng t o c a Các h p tác ho t đ ng có hi u qu v a mang l i hi u qu kinh t , v a mang l i hi u qu v m t h i i u đ nh p cho ng M r ng th tr c th hi n rõ nh t h p tác làm n t t s t ng thu i dân đóng góp vào ngân sách đ a ph ng ng, nâng cao n ng su t, t ng doanh thu, l i nhu n cho HTX S phát tri n thành công c a HTX đ c đánh giá b ng s h i doanh thu không ng ng t ng lên hàng n m nh h ng c a HTX v i t ng doanh thu y u t quan tr ng l i ph thu c vào n ng l c, trình đ c a đ i ng cán b qu n lý, đ ng đ u giám đ c HTX Các c quan nhà n l i, h ph c có vai trò quan tr ng, t o môi tr ng thu n ng d n h tr HTX trình phát tri n Tuy nhiên, quy n đ a ng không làm thay ho c can thi p tr c ti p vào trình ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a HTX Do đó, lãnh đ o HTX c n phát huy dân ch ho t đ ng c a HTX, đ c bi t v n đ x lý công n , thu chi phân ph i, làm lành m nh cơng tác tài HTX Trong phân ph i lãi u tiên qu tái s n xu t, đ c bi t ý phân 93 ph i theo v n góp m c đ s d ng d ch v c a HTX, đ viên g n bó v i HTX thúc đ y HTX m r ng ho t đ ng s n xu t - kinh doanh, d ch v Xây d ng ph ng án s n xu t - kinh doanh, d ch v c a HTX kh thi g n v i th tr ng, m r ng liên doanh, liên k t v i thành ph n kinh t , làm v tinh cho doanh nghi p đ tìm ki m th tr ng tiêu th s n ph m; m mang ngành ngh m i, khai thác th m nh ti m n ng c a đ a ph ng óng góp có trách nhi m v i đ a ph HTX c a huy n 619 s ng i s d ng d ch v c a HTX 6000 ng M c tiêu đ n n m 2020 t ng s l 1200 s ng ph m vi nh h n n m 2016, s HTX 14, s thành viên ng ng HTX c a huy n lên 24, s l c hi u m r ng đ i t ng đ d ch v , s n ph m c a HTX Thông qua thành viên ng tín, th ng thành viên i s d ng d ch v c a HTX 50.000 ng ng c a HTX đ ng hi u đóng góp c a HTX v i đ a ph ng đ ch i i M r ng ng l i t i s d ng d ch v , uy c c ng c T ch đóng góp vào t ng th u nh p c a huy n 5% n m 2016, đ n m 2020 ph n đ u đóng góp c a HTX thu nh p c a huy n đ t 10% 3.3.7 Gi i pháp 7: T ng c ng liên doanh, liên k t gi a HTX v i doanh nghi p, ng d ng công ngh hi n đ i nh m s n xu t hàng hóa theo chu i M c tiêu c a gi i pháp nh m t ng c ng ng d ng khoa h c, công ngh , liên doanh v i doanh nghi p đ hình thành chu i s n ph m theo th m nh c a HTX Nhi m v c a gi i pháp xác đ nh th m nh c a m i HTX, kh n ng áp d ng ti n b khoa h c, công ngh , liên doanh, liên k t v i doanh nghi p đ t o chu i s n ph m có giá tr cao nh t M t th c t hi n h u h t HTX, nh t HTX nơng nghi p ch a hình thành đ c chu i s n ph m a s HTX ch a n ng đ ng phát tri n kinh doanh, th đ ng trông ch vào nhà n HTX m i làm đ c s “may r i” c a th tr ng Nhi u c d ch v đ u vào cho s n xu t nông, lâm s n Khâu ch bi n, tiêu th s n ph m hàng hóa, d ch v c a c a HTX ch a đ v c a HTX ch y u cung c p d c quan tâm Hàng hóa, d ch i d ng thô phân khúc S l 94 ng HTX tham gia vào ch bi n, b o qu n tiêu th s n ph m nơng s n có xu h ch có kho ng 10% s HTX khu v c th c hi n đ ng t ng lên, nh ng c liên k t v i doanh nghi p đ tiêu th s n ph m theo chu i Phát tri n kinh t HTX nh m t ng b c c i bi n lao đ ng th công, l c h u thành lao đ ng s d ng k thu t tiên ti n, hi n đ i đ đ t t i n ng su t lao đ ng h i cao Trên c s v n đ c t p trung t ngu n l c, t viên đ n ngu n v n bên ngồi có u ki n đ đ u t công ngh , khoa h c l thu t, ph ng ti n s n xu t, kinh doanh hi n đ i, c s m r ng quy mô s n xu t, t ng c ng tính c nh tranh, nâng cao hi u qu kinh t h i Tuy nhiên, đ a bàn huy n Phú Bình hi n nay, h u h t HTX v n ho t đ ng theo mơ hình truy n th ng, cơng ngh l c h u, không đ c đ u t Nh ng HTX y u ch a có s chuy n bi n rõ nét v n i dung hi u qu ho t đ ng Ch a th c hi n liên doanh, liên k t v i nhà khoa h c, doanh nghi p đ chuy n đ i h ng s n xu t kinh doanh, nâng cao hi u qu giá tr hàng hóa Vi c tri n khai ch tr sách ch m, nh t t ch c th c hi n sách ban hành đ a ph t ng giá tr hàng hóa c a s n ph m, HTX c n th c hi n l ng ghép ch ng ng ng trình phát tri n HTX ph i phát huy vai trò c u n i kinh t h v i doanh nghi p, nhà khoa h c th tr ng; giúp doanh nghi p m r ng ph m vi ho t đ ng ph c v h nông dân c s hai bên có l i theo hình th c liên k t, liên doanh, đ i lý, u thác cung ng v t t s n xu t, chuy n giao ti n b khoa h c - k thu t m i, cung c p thông tin bao tiêu s n ph m theo chu i s n ph m v i hình th c: - Chu i s n ph m: (1)S n xu t đ u vào – (2)S n xu t hàng hóa – (3)Thu mua hàng hóa – (4)Ch bi n, b o qu n – (5)Phân ph i – (6)Th tr ng Quan h bên đ u quan h th tr Th tr ng đ u vào: - Th tr ng đ u ra: – Th tr ng s n ph m tr ng: c ch bi n: – 95 Th tr ng s n ph m tr c phân ph i: -5 Th tr ng s n ph m tiêu dùng cu i cùng: – - H gia đình liên k t thành l p HTX: Th tr ng đ u vào H gia đình i h i l n th XII c a Th tr H P TÁC H gia đình ng đ u H gia đình ng ti p t c kh ng đ nh: “Khuy n khích phát tri n b n v ng kinh t h p tác, nòng c t h p tác v i nhi u hình th c liên k t, h p tác đa d ng; t o u ki n cho kinh t h phát tri n có hi u qu l nh v c nông nghi p, công nghi p, d ch v ; góp ph n hình thành chu i giá tr t s n xu t đ n ch bi n, tiêu th ; b o đ m hài hồ l i ích c a ch th tham gia T o u ki n hình thành nh ng t h p nông - công nghi p - d ch v công ngh cao” [29] Kinh t t p th mà nòng c t HTX có v trí quan tr ng q trình th c hi n cơng nghi p hố, hi n đ i hố nơng nghi p, nơng thơn, song HTX nơng nghi p có nh ng đ c thù riêng g n v i nơng nghi p, h gia đình c ng đ ng h i, nên HTX khơng t hình thành ho t đ ng đ c l p mà c n có s lãnh đ o, v n đ ng, h ng d n c a ng, quy n đồn th c p S ch đ o c th , sát c a quy n v i s n l c v lên c a HTX s góp ph n tích c c vào q trình phát tri n kinh t - h i ph ng 96 n đa K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Kinh t t p th mà nòng c t HTX có vai trò ngày quan tr ng phát tri n kinh t c ng nh gi i quy t v n đ h i V i đ c m ho t đ ng ph m vi r ng kh p c n c t mi n núi cao đ n vùng bi n bao la, t thành th đ n nơng thơn, t n i có u ki n thu n l i đ n n i r t nhi u khó kh n n nay, c n c g n 19.000 HTX v i 13 tri u lao d ng Khu v c HTX t o u ki n thu n l i đ m i ng i dân có u ki n phát tri n kinh t nâng cao đ i s ng, xóa đói gi m nghèo, t o nhi u công n vi c làm cho ng i lao đ ng Tuy nhiên, kinh t HTX g p nhi u khó kh n, phát tri n ch a t ng x ng v i ti m n ng V i nh n th c góp ph n phát tri n kinh t - h i nói chung, tác gi l a ch n đ tài “Gi i pháp phát tri n kinh t h p tác Phú Bình - Thái Nguyên giai đo n 2017 – 2020, t m nhìn đ n n m 2030” đ nghiên c u Trong trình nghiên c u tài li u, t li u, kh o sát th c t thu nh p, phân tích s li u t p trung gi i quy t nh ng n i dung 1) C s lý lu n th c ti n v kinh t t p th , h p tác Cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa có t m quan tr ng đ c bi t đ i v i phát tri n kinh t nói chung nông nghi p, xây d ng nông thôn m i nói riêng Trong nh ng n m qua, khu v c kinh t HTX nơng nghi p có nh ng đóng góp l n phát tri n n n kinh t qu c dân, đ m b o an sinh h i, đ c bi t cơng tác xóa đói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm cho nông dân, viên Trong trình phát tri n kinh t hàng hóa, l c l ng lao đ ng h i ngày có nhu c u phát tri n hình th c kinh t h p tác t th p đ n cao, t t h p tác đ n HTX làm d ch v đ u vào, đ u ra, ph c v s n xu t nơng nghi p c a h gia đình trang tr i c bi t n i có s n xu t theo h ng hàng hóa, ng i lao đ ng ngày có nhu c u t ch c HTX đ t o thu n l i cho vi c h p đ ng cung ng nguyên li u cho doanh nghi p ti p thu s h tr , giúp đ c a doanh nghi p v v n k thu t Song bên c nh đó, qua nghiên c u cho th y, khu v c kinh t HTX v n b c l nhi u y u 97 kém: S n xu t kinh doanh lúng túng, thi u hi u qu , ch a b n v ng, m t s HTX ch a th c hi n nguyên t c, b n ch t h p tác xã… HTX ch a đ cđ t v trí n n kinh t , ch a phát huy vai trò phát tri n kinh t - h i c a đ a ph ng Có nhi u nguyên nhân d n đ n s y u nh hi n c a khu v c kinh t HTX nh vi c th c thi sách c a Nhà n c, c ch h tr v v n, khoa h c k thu t, liên k t s n xu t, có m t nguyên nhân r t quan tr ng làm cho HTX ch a phát tri n đ c ch t l ng đ i ng cán b HTX, trình đ , nghi p v n ng l c c a đ i ng cán b qu n lý 2) Th c tr ng ho t đ ng c a HTX Phú Bình - Thái Nguyên: Trong b i c nh h i nh p qu c t c a Vi t Nam, nh h ng tác đ ng r t l n đ n ho t đ ng, t n t i c a HTX nói chung HTX đ a bàn huy n Phú Bình nói riêng Trong b i c nh đó, m t s HTX c a huy n b c , phát huy đ c đ u thoát kh i nh ng t n t i y u c tính n ng đ ng, sáng t o c a thành viên c ng y u t quan tr ng, góp ph n đ nh h ng cho HTX đ a bàn huy n v nh ng thách th c, nh ng t n t i đã, có th xu t hi n t t qua ng lai Tuy nhiên, nh ng y u mang tính c n b n c a HTX đ a bàn huy n Phú Bình v n t n t i khơng d gi i quy t, là: Các HTX ch a n ng đ ng phát tri n kinh doanh Khâu ch bi n, tiêu th s n ph m hàng hóa, d ch v c a c a HTX ch a đ c quan tâm Không t o thành chu i liên k t nh m t o s c c nh tranh th giá tr c a hàng hóa, d ch v C s v t ch t c a HTX ch a đáp ng đ Quy mô đ ng v n, doanh thu hàng n m nh t ng tr v i nhà khoa h c, doanh nghi p ch a đ n c v kinh t t p th ch a đ HTX h n ch viên, ng thi đua, khen th ng ch a đ ng hi u, c yêu c u ng th p Liên doanh, liên k t c coi tr ng T ch c b máy qu n lý Nhà c quan tâm Trình đ qu n lý c a đ i ng cán b i lao đ ng HTX ch a qua đào t o Công tác c quan tâm, Theo đó, HTX c a huy n Phú Bình c n ti p t c nâng cao h n n a tính sáng t o, ch đ ng c a thành viên, m i quan h h tr l n nhau, h ng t i m c đích chung, đ phát tri n HTX ngày t t h n 3) Các nhân t nh h ng đ n phát tri n kinh t HTX g m: Chính sách c a nhà n Phú Bình - Thái Nguyên bao c đ i v i HTX; sách h tr v n, khoa h c công ngh , liên k t s n xu t, cung ng tiêu dùng s n ph m; đào t o b i d 98 ng đ i ng cán b c a HTX huy n Phú Bình; ch đ s d ng, đãi ng , tôn vinh lao đ ng, nhân r ng n hình tiên ti n c a HTX 4) tài đ a m t s gi i pháp ch y u giai đo n 20172020 g m: Gi i pháp v công tác tuyên truy n, hoàn thi n ch tr c a Nhà n c, đ a ph ng c a ng, sách, pháp lu t ng h tr HTX phát tri n; Gi i pháp t ch c tri n khai th c hi n sách h tr , u đãi nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng c a HTX; Gi i pháp đ i v i đ i ng cán b HTX thành viên HTX; Gi i pháp v công tác thi đua, khen th ng; Gi i pháp v xây d ng chu i giá tr s n ph m đ i v i HTX Phú Bình - Thái Nguyên, Do th i gian ng n nhi u y u t khác, đ tài ch t p trung nghiên c u, phân tích, đ a gi i pháp đ i v i nh ng v n đ c b n, b c xúc có tính kh thi nh ng n m tr c m t nh m góp ph n phát tri n kinh t HTX Phú Bình - Thái Nguyên Ki n ngh 2.1 iv i ng, Nhà n c - Ch đ o th c hi n hi u qu Ngh quy t s 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 c a Ban Ch p hành Trung ng ng (khóa IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n nâng cao hi u qu kinh t t p th - Xây d ng sách h tr v v n, khoa h c k thu t, thu ,… t o u ki n đ HTX ho t đ ng t t nh t - Ti p t c nghiên c u, t ng k t th c ti n, s a đ i, ban hành v n b n h ng d n th c hi n Lu t HTX 2012 vào cu c s ng c th sát th c t - Ch đ o c quan Liên minh HTX Vi t Nam, B Lao đ ng Th ng binh h i, có sách đ c thù cho đ i ng cán b , viên HTX nói chung - Ch đ o ngành ch c n ng nghiên c u, d báo th tr ng, xây d ng quy ho ch phát tri n hàng hóa nơng s n đ h n ch th p nh t r i ro cho nông dân h p tác - Ch đ o liên k t nhà s n xu t hàng hóa theo chu i đ t hi u qu cao nh t 99 2.2 i v i Liên minh HTX Vi t Nam Liên minh HTX t nh Thái Nguyên - Ti p t c ph bi n, gi i thi u r ng rãi quan m, sách phát tri n kinh t t p th c a ng, Nhà n hành Trung ng c; Ngh quy t s 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 c a Ban Ch p ng (khóa IX) n i dung c a Lu t HTX, v n b n h ng d n thi hành - a d ng hình th c tuyên truy n đ phù h p v i kh n ng ti p thu c a t ng đ i t ng v mơ hình HTX nh : sách b túi, cu c thi tìm hi u v HTX, nh p c u HTX, to đàm, xu t b n t p san, b n tin phát hành n i b , - Ti n hành t ng k t, ph bi n kinh nghi m liên doanh, liên k t, kinh nghi m phát tri n HTX, mơ hình HTX n hình tiên ti n, làm n gi i - C n tr ng t ng c ng công tác đào t o, b i d đ i ng cán b HTX nói chung ng - ng nghi p v d y ngh cho i lao đ ng HTX y m nh h tr v n, khoa h c - công ngh , liên k t nhà (nhà n c, nhà khoa h c, nhà doanh nghi p, nhà nơng), giúp đ HTX nâng cao trình đ s n xu t, áp d ng công ngh , ti p c n th tr - T ng c ng khu v c th gi i ng ho t đ ng đ i ngo i, h p tác qu c t , trao đ i kinh nghi m gi a HTX Liên minh HTX Vi t Nam v i t ch c HTX n c th gi i - Ti p t c ho t đ ng tôn vinh cá nhân, t p th n hình tiên ti n xây d ng phát tri n kinh t HTX 2.3 i v i Huy n y, H ND, UBND huy n Phú Bình - Ti p t c đ y m nh quán tri t sâu s c n i dung Ngh quy t Trung ng (khoá IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu c a kinh t t p th u tiên nhi m v phát tri n kinh t t p th , HTX phát tri n kinh t - h i c a huy n T ng c vai trò lãnh đ o c a c p y đ ng, c ng c công tác qu n lý Nhà n v c kinh t t p th Th ng c đ i v i khu ng xuyên ch đ o, ki m tra, đôn đ c công tác phát tri n kinh t t p th ; c ng c , ki n toàn b máy qu n lý Nhà n c v kinh t t p th ; phân cơng phòng, ban ch c n ng, b trí biên ch , cán b chuyên trách v phát tri n HTX t i 100 huy n Ch đ o phân công cán b bán chuyên trách ph trách công tác phát tri n HTX t i xã, th tr n đ a bàn huy n - Ch đ o c quan ch c n ng, t ch c tr - h i tích c c tuyên truy n Lu t HTX n m 2012 sách khuy n khích, h tr phát tri n kinh t HTX h th ng tr nhân dân nh m nâng cao nh n th c v vai trò, v trí c a kinh t HTX s nghi p phát tri n kinh t -xã h i, an ninh qu c phòng Xây d ng nhân r ng mơ hình t h p tác, HTX n hình tiên ti n g n v i ch xây d ng nông thôn m i quy ho ch phát tri n kinh t - h i đ a ph ng trình ng - Th c hi n t t c i cách hành vi c giao đ t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t cho HTX Có sách khuy n khích HTX thuê đ t dài h n đ xây d ng c s s n xu t, kinh doanh, d ch v ; đ ng th i tham m u cho t nh có sách mi n ti n th đ t cho HTX m t th i gian nh t đ nh - y m nh ho t đ ng khuy n nông, khuy n công, d y ngh , t v n, h khoa h c công ngh , d y ngh , xây d ng th ng d n v ng hi u, ti p th cho HTX h nông dân; h tr HTX xây d ng m trình di n, liên k t v i doanh nghi p cung ng đ u vào, bao tiêu s n ph m đ u c a h viên - Làm t t công tác thi đua, khen th ng, nhân r ng n hình tiên ti n Th ng xun tơn vinh, kèm c ch khuy n khích v l i ích v t ch t đ i v i nh ng ng i có c ng hi n mang l i nhi u l i ích cho HTX M c tiêu th i gian t i đ i v i vi c phát tri n kinh t HTX t i huy n Phú Bình đ y m nh vi c c ng c phát tri n lo i hình kinh t h p tác, HTX T ng b kh c ph c nh ng y u kém, h n ch ; nâng cao ch t l c ng ho t đ ng c a t h p tác, HTX c s đ m b o nguyên t c, giá tr HTX quy đ nh c a pháp lu t T o s chuy n bi n tích c c kinh t t p th , góp ph n xố đói gi m nghèo, c i thi n đ i s ng v t ch t, tinh th n c a thành viên nhân dân C p y, quy n c p c a huy n Phú Bình c n ti p t c quán tri t tinh th n đ i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu c a kinh t t p th T ng c ng vai trò lãnh đ o, công tác qu n lý đ i v i khu v c kinh t t p th , HTX Có sách khuy n khích, h tr phát tri n kinh t HTX, đ kinh t HTX ngày phát tri n, đóng góp tích c c vào s phát tri n kinh t - h i c a đ a ph ng 101 TÀI LI U THAM KH O A Ngu n tài li u in Sách [1] Bích Loan (2014), "H i – áp v Lu t HTX n m 2012”, NXB Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i [2] ng C ng s n Vi t Nam (2016), "Báo cáo t ng k t m t s v n đ lý lu n – th c ti n qua 30 n m đ i m i (1986 - 2016), NXB Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i [3] H Chí Minh tồn t p, t p (2000), NXB Chính tr Qu c gia, Hà n i, tr.313-314 [4] Lê M u Hân (2000), "Các i h i ng C ng s n Vi t Nam”, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [5] Liên minh HTX Vi t Nam – Báo Nhân dân (2015), "Cu c thi vi t Phát tri n kinh t t p th th i k đ i m i”, NXB Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i [6] Liên minh HTX Vi t Nam (2016), "Phát tri n kinh t t p th 30 n m đ i m i Vi t Nam”, NXB Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i [7] Nguy n Thi n Nhân (2017), "Phát tri n h p tác nông nghi p ki u m i, khâu đ t phá đ c c u l i nông nghi p nâng cao thu nh p b n v ng cho ng [8] Nguy n Th Hòa (2016), "Qu n lý nhân l c nâng cao”, [9] Nguy n Th Hòa (2016), "Kinh t h c nâng cao”, i nông dân” i h c Th y l i, Hà N i i h c Th y l i, Hà N i [10] Nguy n V n Bích (1997), "Phát tri n đ i m i qu n lý h p tác theo Lu t H p tác xã", NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [11] Phùng H u Phú, Nguy n Vi t Thông (2009), "V n đ nông nghi p, nông dân, nông thôn, kinh nghi m Vi t nam, kinh nghi m Trung Qu c”, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i 102 [12] UBND t nh Thái Nguyên (2013), "Báo cáo k t qu n m th c hi n đ án ti p t c c ng c , phát tri n kinh t t p th t nh Thái Nguyên giai đo n 2011 - 2015” [13] V n ki n ih i ng C ng s n Vi t Nam l n th VIII (1996), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [14] V n ki n ih i ng C ng s n Vi t Nam l n th IX (2001), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [15] V n ki n H i ngh l n th (2002), Ban Ch p hành Trung ng ng (Khóa IX), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [16] V n ki n ih i ng C ng s n Vi t Nam l n th X (2006), NXB Chính tr ih i ng C ng s n Vi t Nam l n th XI (2011), NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [17] V n ki n Qu c gia – S th t, Hà N i [18] V n ki n ih i ng C ng s n Vi t Nam l n th XII (2016), NXB Chính tr Qu c gia – S th t, Hà N i, tr.82-97-107- 293 [19] V n ki n i ng b huy n Phú Bình l n th XXV, 2010 [20] V n ki n i ng b huy n Phú Bình l n th XXVI, 2015 [21] V n ki n i h i Liên minh HTX t nh Thái Nguyên l n th III, 2007 [22] V n ki n i h i Liên minh HTX t nh Thái Nguyên l n th IV, 2012 [23] V.I Lênin (1977), "Bàn v ch đ h p tác xã”, NXB s th t, Hà N i, tr.18 [24] V V n Phúc (2007), "Giáo trình l ch s kinh t Qu c dân”, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [25] V V n Phúc (2004), "Quan h th tr n ng k ho ch phát tri n kinh t c ta hi n nay”, NXB Chính tr Qu c gia, Hà N i [26] Tơ Huy R a, Hồng Chí B o (2005), "Nhìn l i trình đ i m i t lý lu n c a ng 1986 - 2005”, T p 1, NXB Lý lu n tr , Hà N i 103 Ngu n tài li u khác [27] Báo cáo s 116-BC/HU, ngày 16/12/2016 c a Huy n y Phú Bình [28] Liên minh HTX t nh Thái Nguyên (2016) "Báo cáo tình hình kinh t h p tác, HTX t nh Thái Nguyên n m 2015 ” [29] Liên minh HTX t nh Thái Nguyên (2017) "Báo cáo tình hình kinh t h p tác, HTX t nh Thái Nguyên n m 2016 ” [30] T nh y Thái Nguyên (2013)"Báo cáo t ng k t Ngh quy t Trung ng (khóa IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n nâng cao hi u qu kinh t t p th ” Ngu n tài li u n c [31] Holgenr Roganll (2011), "Kinh t h c b n v ng”, NXB Khoa h c t nhiên công ngh , Hà N i [32] Liên đồn HTX Raiffeisen C ng hòa Liên bang c (2013), "H p tác đ phát tri n” B, Các ngu n tài li u n t [33] Báo i nt ng C ng s n Vi t Nam (2017), "S n La: Phát huy vai trò h p tác ki u m i phát tri n nông nghi p, nông thôn” [34] Báo i n t ng C ng s n Vi t Nam, "Ngh quy t s 13-NQ/TW, ngày 18/3/2002 c a Ban Ch p hành Trung ng ng (khóa IX) v ti p t c đ i m i, phát tri n nâng cao hi u qu kinh t t p th ” [35] Báo i nt ng C ng s n Vi t Nam, “Ngh quy t s 21-NQ/T th Ban Ch p hành Trung th tr ng đ nh h ng H i ngh l n ng (khóa X) v ti p t c hoàn thi n th ch kinh t ng h i ch ngh a” [36] Liên minh HTX Vi t Nam (2015) "HTX n hình tiên ti n B c Giang: l c phát tri n kinh t t p th ” [37] Liên minh HTX thành ph H Chí Minh – Liên minh HTX qu c t 104 ng [38] Qu c h i n c C ng hòa h i ch ngh a Vi t Nam (2012), "Lu t h p tác xã” [39] www.Imhoptacxatthue.com.vn, "V ng qu c Anh, quê h ng c a HTX” [40] www.vapef.org.vn , “Khái ni m HTX theo quan m qu c t Vi t Nam” [41] Th vi n pháp lu t, "Ngh quy t s 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 c a B Chính tr v đ i m i qu n lý kinh t nông nghi p” 105 ... thành lu n v n th c s chuyên ngành Qu n lý kinh t v i đ tài “Gi i pháp phát tri n kinh t H p tác xã đ a bàn huy n Phú Bình, t nh Thái Nguyên giai đo n 2017 - 2020 hoàn thành lu n v n này, tr – Tr... tác xã V n t i Tân Phú, Thái Nguyên 37 1.8.8 H p tác xã Ng a B ch Xóm Ph m, Phú Bình, Thái Nguyên 38 1.9 Nh ng h c kinh nghi m 39 CH NG TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T H P TÁC... n kinh t h p tác xã phù h p v i xu th phát tri n c a xã h i m t v n đ h t s c c n thi t V i lý tác gi ti n hành ch n đ tài: “Gi i pháp phát tri n kinh t h p tác xã t i huy n Phú Bình, t nh Thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2017 2020 , Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2017 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn