Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn thiết kế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi thái nguyên

109 61 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

B N CAM K T Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân K t qu lu n v n trung th c ch a đ trình làm tr c công b t t c công c Tác gi Ngô Thu Hà i L IC M N Trong trình h c t p làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ c a th y, cô giáo tr ng c s giúp đõ i h c Th y L i s n l c c a b n thân n nay, tác gi hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài “ Nghiên c u m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c t v n thi t k c a Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên” chuyên ngành Qu n lý xây d ng Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo GS.TS V Thanh Te h ng d n, ch b o t n tình cung c p ki n th c khoa h c c n thi t trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, cô giáo thu c B môn Công ngh Qu n lý xây d ng – khoa Cơng trình th y, giáo thu c b môn khoa Kinh t Qu n lý, phòng h c Tr t o i h c & sau i ng đ i h c Th y L i t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành Lu n v n th c s c a Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, tháng 05 n m 2017 Tác gi Ngô Thu Hà ii M CL C B N CAM K T i L IC M N ii M C L C iii DANH M C HÌNH V v DANH M C B NG vi DANH M C CÁC T VI T T T vii M U CH NG T NG QUAN V XÂY D NG CƠNG TRÌNH VÀ QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH 1.1T ng quan v xây d ng cơng trình 1.1.1 Các giai đo n xây d ng cơng trình 1.1.2 Các y u t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình 10 1.2 M t s s c công trình x y th i gian qua 15 1.2.1 M t s s c cơng trình 15 1.2.2 Nguyên nhân gây s c 18 1.3 T ng quan v công tác qu n lý ch t l 1.3.1 Qu n lý ch t l ng thi t k cơng trình .20 1.3.2 Các mơ hình qu n lý ch t l CH NG 2.C S ng cơng thi t k cơng trình 20 ng thi t k cơng trình 23 KHOA H C TRONG QU N LÝ CH T L NGTHI T K CƠNG TRÌNH 30 2.1 C s lý lu n v t v n xây d ng Vi t Nam 30 2.1.1 C c u t ch c 30 2.1.2 Mơ hình t ch c s n xu t s n ph m t v n 31 2.1.3 ánh giá v n ng l c chuyên môn 32 2.1.4 ánh giá v n ng l c qu n lý t ch c t v n Vi t Nam 38 2.1.5 i u ki n n ng l c t ch c, cá nhân thi t k cơng trình 44 2.1.6 Nh ng v n b n pháp quy v công tác t v n thi t k cơng trình 48 2.2 H s thi t k th m tra h s thi t k cơng trình 48 iii 2.2.1 H s thi t k cơng trình 48 2.2.2 Th m tra h s thi t k cơng trình 49 2.2.3 N i dung phê t thi t k 50 2.2.4 N i dung th m tra thi t k c a c quan Nhà n nh h 2.3 Các y u t ng đ n ch t l c v xây d ng 50 ng thi t k cơng trình 52 2.3.1 Ngu n nhân l c thi t k cơng trình 55 2.3.2 Ngu n v t t , máy móc, thi t b 55 2.3.3 Ch t l ng d li u đ u vào thi t k 56 2.3.4 Quy trình thi t k quy trình ki m soát ch t l CH NG XU T M T S V N THI T K ng h s thi t k 56 GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C T CƠNG TRÌNH T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN KHAI THÁC TH Y L I THÁI NGUYÊN 59 3.1 Gi i thi u chung v công ty 59 3.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a công ty 59 3.1.2 Ngành ngh kinh doanh 61 3.1.3 C c u t ch c, ch c n ng, nhi m v qu n lý u hành 61 3.2 Th c tr ng t v n thi t k c a công ty 63 3.2.1 N ng l c ho t đ ng c a công ty 63 3.2.2 Quy trình qu n lý ch t l ng s n ph m thi t k c a cơng ty 68 3.2.3 Các cơng trình n hình th c hi n th i gian qua 74 3.2.4 ánh giá chung v công tác t v n thi t k công ty th i gian qua 78 3.3 xu t gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k c a công ty giai đo n 2017-2020 82 3.3.1 nh h ng c a công ty giai đo n 2017-2020 82 3.3.2 Nguyên t c đ xu t gi i pháp 83 3.3.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k c a công ty khai thác th y l i Thái Nguyên 84 K T LU N VÀ KI N NGH 98 iv DANH M C HÌNH V Hình1.1 Các giai đo n vòng đ i d án Hình 1.2: N i dung c a tiêu chu n ISO 9001:2008 27 Hình 2.1: Mơ hình c c u t ch c qu n lý ki u tr c n – ch c n ng 30 Hình 3.1 V n phòng Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên… 60 Hình 3.2: S đ quy trình t ch c thi t k c a công ty 70 v DANH M C B NG B ng 3.1: L c l B ng 3.2: ng cán b phân theo trình đ h c v n 63 tu i trung bình c a tồn cơng ty 64 B ng 3.3: T ng h p ch ng ch n ng l c t v n thi t k c a cán b công ty 65 B ng 3.3: Danh m c thi t b , máy móc c a công ty 66 vi DANH M C CÁC T VI T T T UBND y ban nhân dân KT-HT Kinh t - H t ng XDCB Xây d ng c b n TT Thông t TNHH Trách nhi m h u h n QH Qu c h i Q Quy t đ nh BXD B xây d ng BOT Xây d ng – v n hành – chuy n giao KTTL Khai thác th y l i vii M U Tính c p thi t c a đ tài Ho t đ ng t v n m t l nh v c có vai trò quan tr ng n n kinh t qu c dân, khơng ch l nh v c ho t đ ng mang tính xã h i mà đòn b y mang l i hi u qu kinh t - k thu t cao cho xã h i Hi n nay, Vi t Nam thành viên th c c a t ch c ASEAN, APEC, ASEM WTO Vi c h i nh p kinh t qu c t , m r ng giao l u m i quan h th ng m i v i n c, t ch c m t c h i đ đ a Vi t Nam tr thành qu c gia có n n kinh t phát tri n c ng xu h ng t t y u, thúc đ y ho t đ ng kinh t phát tri n, thu hút v n đ u t n ngồi, góp ph n khơng nh vào t ng tr c ng kinh t Vi t Nam, ho t đ ng t v n m i ch đ c ghi nh n ph bi n r ng rãi kho ng ch c n m tr l i đây, v y v n r t m i v i nhà t v n đ i tác s d ng, khai thác t v n Cùng v i s chuy n c a ho t đ ng này, nhà t ch c t v n xây d ng t ng b phát tri n c a th tr c thay đ i đ đáp ng nhu c u ng Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên đ n v t v n có b dày 20 n m v l nh v c t v n thi t k cơng trình th y l i t nh, đ c bi t v thi t k s a ch a, nâng c p cơng trình h th ng th y l i c a Công ty qu n lý Do đ c thù c a cơng trình s a ch a, nâng c p th ng quy mô v a nh , t ng m c đ u t không l n, v y cơng trình khơng th mang đ đ u th u, th m trí m i nhà th u t v n th c hi n c ng u khó kh n Chính v y t nhi u n m nay, Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên ch đ ng thành l p m t đ n v t v n v i m c đích tr c tiên đ t th c hi n công tác kh o sát – thi t k cho nhu c u c a Cơng ty, sau ho t đ ng kinh doanh v l nh v c t v n kh o sát thi t k u ki n có th Hi n nay, ch t l ng s n ph m t v n thi t k c a Công ty t ng b lên, c b n đáp ng đ cđ c nâng c v i yêu c u c a khách hàng, song s phát tri n c a n n kinh t th tr ng yêu c u v ch t l ng s n ph m t v n ngày cao, nh t đ i v i công tác t v n thi t k s a ch a, nâng c p cơng trình h th ng c a Cơng ty k t qu đ t đ c khiêm t n Tr c tình hình đó, v n đ đ t cho Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên c n ph i nâng cao n ng l c v t v n thi t k xây d ng cơng trình nói chung t v n thi t k s a ch a, nâng c p cơng trình nói riêng Xu t phát t v n đ c p thi t nói trên, tác gi ch n đ tài “Nghiên c u m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c t v n thi t k cơng trình c a Cơng ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên” M c đích nghiên c u đ tài T c s lý lu n th c ti n đ đánh giá công tác t v n thi t k c a cơng ty, qua đ a đ c nh ng m t t n t i, h n ch đ xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c t v n thi t k c a Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên giai đo n 2017-2020 it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it it ng nghiên c u ng nghiên c u c a đ tài n ng l c t v n thi t k cơng trình th y l i t đ m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên th i gian t i 3.2 Ph m vi nghiên c u Trong lu n v n ch t p trung nghiên c u n ng l c t v n thi t k cơng trình xây d ng t i Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên Lu n v n s thu th p ngu n s li u th c p t i Cơng ty đ phân tích đánh giá th c tr ng Các gi i pháp mà lu n v n đ xu t s áp d ng cho giai đo n 2017-2020 Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n - it ng ti p c n cơng trình th y l i đ i kh o sát – thi t k Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i tr c ti p thi t k ; - Có ch đ đãi ng khuy n khích thích h p nh : khen đơi v i th ng th ng, nh m khích l tinh th n cho cán b trình đ m nh n th c hi n công vi c đ c giao - T o u ki n phát huy t i đa kh n ng c a cán b gi i đ i v i công vi c c ng nh t o s nh h ng c a h đ i v i đ ng nghi p khác - C n nâng cao n ng l c v qu n lý, u hành công vi c cho ch nhi m đ án Ngoài nh ng k n ng v giao ti p, ki n th c lu t chuyên môn t ng h p khác c ng c n đ c rèn luy n th ng xun Theo đó, Cơng ty c n ph i: + Th c hi n đ y đ ch đ , quy n l i c a ng i lao đ ng; + Có sách th i lao đ ng h ng hái s n ng ph t h p lý nh m kích thích ng xu t Cơng ty nên áp d ng sách t ng l m c t ng phù h p s khích thích ng + ng đ nh k , có th n m/l n v i i lao đ ng h ng hái, ph n đ u h n công vi c m b o u ki n làm vi c, sinh ho t, ngh ng i an toàn lao đ ng + Ngoài ra, c n t ch c ho t đ ng v n ngh , th thao đ t o nên nh ng y u t khích l v m t tinh th n cho ng i lao đ ng * Xây d ng phong cách làm vi c chuyên nghi p: C n t o m t phong cách làm vi c theo h ng cơng nghi p Chu n hóa v vi c t ch c qu n lý tri n khai thi t k m t đ án theo mơ hình tháp: t ch nhi m đ án đ n ch trì thi t k đ n k s th hi n nh m nâng cao tính sáng t o đ m b o ch t l ng N i dung h s thi t k c n đ c s p x p l i m t cách khoa h c theo trình t Ch m d t tình tr ng thi t k theo ki u đ i phó, t c trách d n đ n lãng phí,suy ngh ph thu c t t quan nhà n ng: “ đ ng c ng m t b c s s a” 87 c th m đ nh n a, sai c Ch m d t tình tr ng cho m n t cách pháp nhân Tr ng h p đ c bi t ph i đ c phép c a lãnh đ o công ty đ v nh n ph i th hi n h s theo quy đ nh c a công ty b) T ng c ng c s v t ch t k thu t, ng d ng tin h c i m i công ngh quy t đ nh s chuy n bi n vi c nâng cao ch t l thi t k c a công ty cao ch t l ng h s u t đ i m i cơng ngh s góp ph n t ng n ng su t, nâng ng s n ph m đ t t ng n ng l c c nh tranh c a cơng ty Vì v y, cơng ty ph i m nh d n đ u t đ i m i công ngh , t ch c c cán b đào t o c p nh t ki n th c, công ngh tiên ti n làm đ c vi c c n th c hi n bi n pháp sau: * Phát tri n tin h c: C n có b ph n chuyên trách v công ngh tin h c, có đ u t n đ nh hàng n m cho tin h c thi t b tin h c, mua s n ph n m m có b n quy n Th ng xuyên c p nh t ph n m m m i ph c v công tác t v n kh o sát thi t k Công tác u hành qu n lý doanh nghi p khác nh nhân s , tài chính, k tốn, u hành s n xu t c ng c n đ c t ch c l i d a nh ng ng d ng tin h c ph n m m tiên ti n, t ch c h th ng qu n lý u hành công ty d a m ng trung tâm * C s d li u l u tr : C n có b ph n nhân viên chuyên trách v v n đ ph i ng d ng công ngh tin h c ph n m m vi c b o qu n, qu n lý b o m t V lâu dài, tích l y, t ch c, khai thác c s d li u c a riêng ph c v cho công tác chuyên môn * u t c s v t ch t k thu t máy móc thi t b : C s v t ch t, máy móc thi t b , ng d ng công ngh thông tin c s c a ch t l ng t v n, t o phong cách t v n xây d ng cho công ty, h n th t o s tin c y t phía ch đ u t Các thi t b ph n m m mua s m m i ph i thi t b ph n m m có tính ch t quan tr ng, quy t đ nh ph n l n giá tr c a s n ph m 88 Tuy nhiên vi c đ u t mua s m m i thi t b , ph n m m r t t n Do v y,hàng n m cơng ty nên trích m t ph n l i nhu n ho c t qu mua s m c b n đ đ u t công ngh , thi t b máy móc m i, c p nh t công ngh xây d ng đ a vào thi t k (VD: v t li u, k t c u, ) Hi n đ i hoá trang thi t b , ph n m m ng d ng Nghiên c u c i ti n máy móc, ph n m m, ph ng pháp t v n thi t k , đóng gói h s T n d ng máy móc, trang thi t b h p lý, u chuy n linh ho t đ gi m b t chi phí mua m i c)T ng c ng h p tác, giao l u v i đ n v t v n thi t k khác nh m trao đ i kinh nghi m ki n th c C n đ y m nh h p tác, giao l u v i đ n v t v n thi t k khác theo mơ hình liên doanh, liên k t nh m h c h i kinh nghi m chuyên môn cách th c tri n khai th c hi n công vi c T s nâng cao đ c n ng l c cho cán b c v trình đ chun mơn, kinh nghi m công tác, phát huy đ c s tr ng c a t ng cá nhân , ti n t i vào chun mơn hóa 3.3.3.2Nhóm gi i pháp v nâng cao n ng l c qu n lý a) Qu n lý ch t l ng thi t k *Ki m soát ch t l ng d li u v kh o sát Kh o sát khâu r t quan tr ng t o n n t ng cho khâu thi t k đ nâng cao ch t l ng thi t k công trình, b i d li u kh o sát có t t, xác m i c n c đ có đ ph i nâng cao ch t l - c thu n l i h n t c b n thi t k xác, hồn ch nh Chính v y cơng ty ng cơng tác ti p nh n d li u kh o sát c thù cơng trình c a cơng ty ch y u cơng trình s a ch a, c i t o, nâng c p v y đ i v i cơng trình, d án cơng ty tr c ti p kh o sát: u t , nâng c p máy móc thi t b m i cho đ i kh o sát đ a ch t, đ a hình S d ng cán b kh o sát có chun mơn, n ng l c t t, c n th n có tinh th n trách nhi m công vi c Công tác kh o sát công tác ch u nhi u nh h ng c a y u t ngo i c nh nh t: khí h u, đ a hình, th i ti t Do v y công ty c n xây d ng h th ng liên l c tiên ti n đ có th k p th i liên l c v i c quan nh ng tr 89 ng h p c n thi t T ch c chuy n th c đ a g m thành viên thi t k kh o sát đ có th th o lu n, n m đ c tình hình đ a hình, đ a ch t khu v c cơng trình Các s li u kh o sát ph i đ ki m tra k b i ch nhi m ho c ng i có đ y đ n ng l c tr c c đ a vào thi t k Thành ph n h s kh o sát ph i đ m b o đ y đ xác: Các b n v ph i đ y đ , t l , th hi n chi ti t thông s c n thi t; nhi m v kh o sát xây d ng ph i đ y đ n i dung: + Nêu rõ m c đích c a kh o sát xây d ng: cơng trình xây d ng m i hay s a ch a nâng c p, cơng trình c p m y; phù h p v i quy mơ cơng trình, lo i hình kh o sát xây d ng b c thi t k + Ph m vi kh o sát xây d ng + Ph Ph ng pháp kh o sát xây d ng tiêu chu n kh o sát xây d ng đ c áp d ng: ng án k thu t kh o sát xây d ng đ a ph i phù h p v i nhi m v kh o sát xây d ng đ c ch đ u t phê t Tuân th quy chu n k thu t qu c gia, tiêu chu n v kh o sát xây d ng đ + D ki n kh i l c áp d ng ng lo i công tác kh o sát xây d ng +Th i gian kh o sát xây d ng Ki m soát n i dung ph ng án k thu t kh o sát xây d ng + C s l p ph ng án k thu t kh o sát xây d ng; + Thành ph n, kh i l + Ph ng công tác kh o sát xây d ng; ng pháp, thi t b kh o sát phòng thí nghi m đ c s d ng; + Tiêu chu n kh o sát xây d ng áp d ng; + T ch c th c hi n bi n pháp t ki m soát ch t l d ng; + Ti n đ th c hi n; 90 ng c a nhà th u kh o sát xây + Các bi n pháp b o v cơng trình h t ng k thu t, cơng trình xây d ng có liên quan khu v c kh o sát; + Các bi n pháp b o v môi tr ng trình kh o sát (ngu n n c, ti ng n, khí th i + D tốn chi phí cho cơng tác kh o sát xây d ng Sau có k t qu kh o sát ph i ti n hành nghi m thu ki m tra k t qu kh o sát Các s li u kh o sát ph i đ n ng l c tr c ki m tra k b i ch nhi m ho c ng i có đ y đ c đ a vào thi t k N i dung sau nghi m thu ki m tra g m có: + Ki m tra ch t l xây d ng ph ng báo cáo k t qu kh o sát xây d ng so v i nhi m v kh o sát ng án k thu t kh o sát xây d ng đ + Ki m tra kh i l c phê t; ng công vi c kh o sát xây d ng th c hi n, xem xét s phù h p v quy cách, s l ng n i dung khác theo quy đ nh; + K t lu n v vi c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng *Ki m soát ch t l ng d li u v u ki n t nhiên i u ki n t nhiên nh h ng r t nhi u đ n s h p lý, hi u qu c a công trình, c ng nh s thu n l i hay khó kh n q trình thi cơng Các y u t v u ki n t nhiên nh đ a hình, đ a m o; khí h u; b dày đ i khơng khí; th y v n; c u trúc đ a ch t;…luôn đ c thu th p, t ng h p, phân tích tr ph c v thi t k , y u t s quy t đ nh đ n ph v y d li u v u ki n t nhiên ph i đ D li u v u ki n t nhiên th ph c đ a vào làm tài li u đ ng án, gi i pháp cơng trình, c ki m sốt m t cách ch t ch ng ch đ u t ho c đ n v ph trách t i đ a ng c p, nhiên công ty c n t ch c nh ng bu i th c t đ đ i chi u, th m dò đánh giá t ng i dân quanh vùng d án, b i s li u đ c c p th ng đ c đ n v th ng t i m t th i m xác đ nh, nên có th có nh ng thay đ i t i th i m l p d án 91 Ch nhi m có th giao cho nhân viên có n ng l c th c hi n thu th p, t ng h p s li u v u ki n t nhiên, nhiên, ch nhi m c n ph i ng v ch t l ng c a s li u tr i ki m soát cu i c thi t k i v i s li u c n ph i tr c ti p th ng tính tốn nên giao cho nhân viên có nhi u kinh nghi m, th c hi n nhi u cơng trình t ng t , đ có th đ m b o đ xác theo yêu c u * Ki m soát nhi m v thi t k Nhi m v thi t k xây d ng cơng trình c n c đ l p d án đ u t xây d ng công trình Nhi m v thi t k xây d ng cơng trình ch đ u t l p c n c vào quy mơ cơng trình, c p cơng trình lo i cơng trình Nhi m v thi t k xây d ng cơng trình bao g m n i dung sau: - Các c n c đ l p nhi m v thi t k ; - M c tiêu xây d ng cơng trình; - a m xây d ng; - Các yêu c u v quy ho ch, c nh quan ki n trúc c a cơng trình; - Các u c u v quy mô tu i th c a cơng trình, cơng n ng s d ng u c u khác đ i v i cơng trình Các c n c đ l p nhi m v thi t k : Nhi m v thi t k đ c l p d a báo cáo nghiên c u kh thi (FS) c a d án T yêu c u c a FS v công n ng s d ng, môi tr ng, PCCC, an ninh, an toàn,… c n c vào tiêu chu n, quy chu n có liên quan đ n cơng trình đ l p nhi m v thi t k Ngoài ra, c n đ c bi t quan tâm ki m soát m t s n i dung c a nhi m v thi t k CTXD nh : - Nêu rõ m c tiêu đ u t xây d ng tính ch t cơng trình: n m b t xác m c tiêu đ u t xây d ng tính ch t c a cơng trình Vi n ph i k t h p v i bên ch đ u t ng i đ ng đ u t T ch c cu c h p hay h i th o đ n m b t ý t 92 ng c a bên a nh n đ nh gi i pháp s b d a tiêu chu n quy chu n hi n hành đ bên th ng nh t đ a đ c k t lu n cu i - Do đ c thù riêng c a cơng ty cơng trình s a ch a, c i t o nâng c p nên b n thân công ty đ m nhi m t v n kh o sát thi t k s n m rõ v quy mơ cơng trình, cơng n ng s a d ng yêu c u khác *Ki m soát, nâng cao ch t l Các k t qu tính tốn nh vi c l a ch n ph khác s nh h ng cơng tác tính tốn n đ nh, k t c u, th y l c,… s nh h ng tr c ti p đ n ng án cơng trình, d ng cơng trình, lo i v t li u,… hay nói cách ng tr c ti p đ n ch t l trình Vì v y, ch t l ng thi t k c ng nh ch t l ng c a công tác c n ph i đ ng công c đ c bi t quan tâm nâng cao h n n a Nh ng nhân viên đ c giao nhi m v th c hi n tính tốn ph i nh ng nhân viên có trình đ kinh nghi m cơng vi c này, k t qu tính tốn ph i đ ki m tra nhi u l n đ m b o đ y đ tr theo u ki n th c t Ph nhi m ho c ng c ng h p tính tốn theo quy đ nh ng pháp tính tốn k t qu tính tồn c n đ c ch i có kinh nghi m chun mơn cao nh t công tác ch p v n ki m sốt ng d ng cơng ngh , ph n m m tiên ti n ph c v tính tốn nh Sap 2000, GeoStudio, Plaxis, Mike… ph i đ c đánh giá, ki m sốt v đ xác, sai s , phiên b n c a ph n m m có thơng d ng t i u không, tr ng h p c n thi t có th đ u t mua ph n m m b n quy n nh m đ t đ xác cao nh t T ch c bu i đào t o, trao đ i kinh nghi m v ph n m m tính tốn, cách th c tính tốn cho nhân viên T o u ki n thu n l i cho nhân viên đ c đào t o, tham gia h i th o ti p thu công ngh , ph n m m m i, tiên ti n b) Qu n lý u hành t ch c s n xu t Ph i s p x p d án, cơng trình theo quy mơ, lo i hình d ch v , tính ch t cơng trình đ l a ch n ng i có đ n ng l c v chuyên môn nghi p v tham gia thi t k , 93 đ c bi t l a ch n ng i gi vai trò ch nhi m d án, ch trì thi t k cơng trình Ph i quy đ nh rõ ch c n ng nhi m v , quy n h n, phân c p y quy n, c ch kinh t thích h p cho đ i l p d án, thi t k tùy theo quy mơ, tính ch t cơng trình Lãnh đ o phòng ph i có k ho ch theo dõi, ki m soát, ki m tra, h tr trình tri n khai th c hi n thi t k , l p d án nh m đ t hi u qu t t nh t C n th ng xuyên có s ph i h p, trao đ i kinh nghi m gi a b ph n phòng th c hi n thi t k , l p d án c) Qu n lý ngu n nhân l c c s v t ch t C n có nh n xét, phân lo i đ i t đào t o b i d ng cán b công ty đ k p th i có k ho ch ng phù h p Xây d ng môi tr ng t o u ki n thu n l i đ cán b có c h i làm vi c, sáng t o th hi n h t n ng l c c a Tuy n d ng nhân viên m i m t cách đ u đ n, th trình chuy n giao th h đáp ng đ d tđ ng xuyên, tránh h t h ng c nhu c u công vi c c a công ty, ch m c vi c thuê t v n Xây d ng k ho ch đào t o nâng cao chuyên môn, nghi p v , k n ng hành ngh cho m i cán b T p trung đ u t xây d ng c s d li u thông tin, ph n m m, c p nh t công ngh m i, nâng cao u ki n làm vi c, c s v t ch t thi t b , ng d ng thành qu nghiên c u khoa h c d) Xây d ng v n hóa cơng ty V n hóa cơng ty s n n t ng tinh th n cho s tr ng thành v m i m t c a đ n v Xây d ng v n hóa cơng ty nh m nâng cao hình nh, uy tín th tr mơi tr ng, t o ng làm vi c t t, m i cá nhân nh n th c v vai trò nhi m v c a mình, g n bó v i t p th , hình thành phong cách làm vi c công nghi p, c n tr ng y u t : 94 - oàn k t n i b , đ i tho i hài hòa, thơng thống - cao tinh th n c ng đ ng, coi tr ng giá tr nhân v n - M nh d n n ng đ ng qu n lý - Coi tr ng ch tín m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh Có th kh ng đ nh r ng giá tr v n hóa doanh nghi p c a cơng ty đã, s ti p t c đóng góp vào thành t u c a công ty, t o nên uy tín, lòng tin đ i v i khác hàng, nhân dân quy n đ a ph ng c p 3.3.3.3 Nh ng gi i pháp h tr khác a) y m nh cơng tác tìm ki m vi c làm Trong vài n m g n đây, tình hình kinh t chung c a c n c suy thoái, h p đ ng v t v n thi t k bên ngồi cơng ty b gi m sút đáng k , g n nh phòng K ho ch-k thu t ch th c hi n cơng trình h th ng cơng ty qu n lý Các cá nhân c ng nh phòng, ban công ty c ng ch a ch đ ng vi c tìm ki n vi c làm, mang n ng t t ng trơng ch , l i Vì v y, cơng ty c n có sách m i cơng tác tìm ki m vi c làm nh đ t ch tiêu cho m i lãnh đ o công ty, tr ng phòng ban m i n m ph i có trách nhi m đ a v công ty h p đ ng, d án m i Bên c nh đó, c n hồn thi n cách xác đ nh m c th trích n p c ng nh hình th c th ng, ng, trích n p cho phù h p nh m khuy n khích h n n a s tham gia c a m i cán b , cơng nhân viên tồn cơng ty vi c tìm đ c h p đ ng m i cho công ty b) M r ng l nh v c ngành ngh kinh doanh m i Nh ng n m tr c đây, ngu n v n đ u t cho cơng trình th y l i l n nên cơng tác t v n thi t k , khai thác cơng trình th y l i chi m ph n l n h p đ ng kinh t c a công ty Tuy nhiên, hi n ngu n v n đ u t cho th y l i b gi m sút đáng k , công ty t v n đ c m r t nhi u phù h p v i u ki n, tình hình m i, ban lãnh đ o công ty c n xem xét, phát huy h t kh n ng c a l cl ng cán b hi n có đ thành l p m i đ n v ho t đ ng t v n l nh v c mà công ty đ c phép kinh doanh ng th i ti n hành u ch nh, b sung 95 ngành ngh đ ng ký kinh doanh theo kh n ng c a công ty, phù h p v i yêu c u hi n nh : t v n giám sát, qu n lý d án cơng trình dân d ng cơng trình xây d ng c s h t ng khác; thi cơng xây d ng cơng trình th y l i nh c) Xây d ng qu ng bá th ng hi u Trong th i gian t i, cơng ty c n có chi n l k cho đ đ c xây d ng th ng hi u v t v n thi t c nhi u ch đ u t bi t đ n h n n a th tr m i cách đ cho ch đ u t bi t đ ng C n làm c v s hi n di n c a công ty l nh v c t v n thi t k v i đ y đ thông tin v đ a m, ti m l c, s n ph m, kh n ng đ m b o ch t l ng cơng trình, giá c ch p nh n đ c Gi i pháp tr c m t c n th c hi n công vi c nh : - Qu ng cáo, xây d ng th ng hi u đ a m xây d ng cơng trình có s tham gia c a công ty thông qua pano gi i thi u đ c đ t bên c nh pano c a ch đ u t nhà th u thi công - Gi i thi u công trình ch t l ph ng caocơng ty thi t k thông qua ng ti n thông tin đ i chúng t nh nh : ài Truy n hình Thái Nguyên, Báo Thái Nguyên cu n l ch treo t ng L p Website c a công ty, hi n công ty ch a có Ngồi ra, cơng ty có th s d ng cơng c tìm hi m tr c n đ h ng ng m i i t i trang Web c a mình; - Th c hi n t t ho t đ ng quan h công chúng Ho t đ ng quan h công chúng m t công c giao ti p r t linh ho t có th b ng ho t đ ng tài tr , ho t đ ng t thi n, quan h v i c ng đ ng, t ch c bu i h i th o, giao l u, tun truy n Vai trò c a ho t đ ng giúp cho công ty truy n t i thông p đ n khách hàng nh ng nhóm cơng chúng quan tr ng Trong th c t , có th th y r ng ho t đ ng quan h công chúng gi i pháp t t nh t cho công ty t o nh h ng t t, h u hình, v i chi phí th p, t o đ c ti ng vang truy n t i hình nh c a cơng ty đ n v i khách hàng c ng nh công chúng * K t lu n ch ng Trong nh ng n m g n đây, t v n thi t k có nh ng b ng t ch c n ng l c S l c phát tri n to l n v đ i ng t ch c hành ngh t v n thi t k t ng v t, 96 ch t l n ng cơng tác t v n đ c nâng cao, góp ph n đáng k cho n n kinh t đ t c Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c, t v n thi t k n c v n b c l m t s m t h n ch Vi c nâng cao n ng l c t v n thi t k m t v n đ r t c n thi t phù h p v i ti n trình h i nh p c a đ t n c ta hi n Do v y, vi c đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k vi c làm r t đ n c n thi t giúp nâng cao hi u qu công tác thi t k c a công ty th i gian t i 97 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N Trong th i k kinh t th tr ng hi n nay, s c nh tranh gi a doanh nghi p h t s c quy t li t, l nh v c t v n thi t k xây d ng cơng trình c ng khơng n m quy lu t kh c nghi t c nh tranh đ c, đ n v t v n c n quan tâm nhi u h n đ n n ng l c t v n xây d ng c a mình, v n đ n ng l c hi n c a b t k m t doanh nghi p c ng m t nh ng y u t quy t đ nh đ n s thành công c a doanh nghi p V i m c đích nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên, lu n v n đ a c s lý lu n t v n xây d ng nói chung, t v n thi t k xây d ng nói riêng n ng l c t v n thi t k xây d ng Bên c nh đó, lu n v n đánh giá n ng l c ho t đ ng th c tr ng công tác thi t k qu n lý ch t l ng s n ph m t v n thi t k t i công ty, đ ng th i đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k c a công ty khai thác th y l i Thái Nguyên Các gi i pháp mà lu n v n đ a bao g m: - Nhóm gi i pháp v nâng cao n ng l c chuyên môn bao g m: Nâng cao n ng l c chuyên gia; T ng c ng c s v t ch t k thu t, ng d ng tin h c; T ng c ng h p tác t v n thi t k v i t ch c khác nh m trao đ i kinh nghi m ki n th c - Nhóm gi i pháp v nâng cao n ng l c qu n lý bao g m: Qu n lý ch t l ng s n ph m thi t k ; qu n lý u hành t ch c s n xu t; qu n lý ngu n nhân l c c s v t ch t; xây d ng v n hóa cơng ty - Nhóm gi i pháp h tr khác bao g m: đ y m nh cơng tác tìm ki m vi c làm; m r ng l nh v c ngành ngh kinh doanh m i; xây d ng qu ng bá th ng hi u M c dù có nhi u c g ng nh ng u ki n h n ch v th i gian nên lu n v n không tránh kh i nh ng m khuy t Tác gi r t mong nh n đ ý c a nhà khoa h c, th y cô giáo đ lu n v n đ 98 c s ch b o, góp c hồn thi n th c s m t tài li u tham kh o h u ích vi c nâng cao n ng l c t v n thi t k t i công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên KI N NGH * Ki n ngh v i Nhà n c - C n xem xét t v n m t ngh cung c p d ch v “ch t xám” đ c bi t, t nhìn nh n t v n có t m quan tr ng xã h i đ ho ch đ nh c ch sách phù h p v chi phí t v n, thu sách h tr khác có tính tích l y, đ u t phát tri n, đào t o - C n ti p t c s a đ i, b sung ban hành quy chu n, tiêu chu n cho phù h p v i tình hình xây d ng hi n nay, đ c bi t đ i v i cơng trình th y l i s a ch a, nâng c p Các Ngh đ nh, thông t v xây d ng c n rõ ràng, d hi u, có chi u sâu khơng b ch ng chéo - i m i công tác qu n lý Nhà n c v ch t l thông qua đ i m i h th ng c quan qu n lý Nhà n ng cơng trình xây d ng c v ch t l ng công trình xây d ng - Hồn thi n qu n lý ch t l l ng th ng nh t t c c giám đ nh Nhà n ng công trình xây d ng t i t nh, thành ph tr c thu c trung c v ch t ng, b c quan ngang b , t ng công ty l n Th c hi n ch đ phân c p qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng cho phù h p * Ki n ngh đ i v i Công ty khai thác th y l i Thái Nguyên - Xây d ng đ i ng cán b t v n thi t k có trình đ cao, n ng đ ng đáp ng t t c yêu c u cơng vi c - C n nhanh chóng hòa nh p quan m m i v ch t l s n ph m nói chung c ng nh ch t l Tr ng qu n lý ch t l ng ng thi t k cơng trình xây d ng nói riêng c m t c n ti n hành công tác qu n lý ch t l giai đo n su t trình thi t k 99 ng cơng trình t t c khâu, - Có ch đ đãi ng h p lý đ i v i cán b công nhân viên cơng ty có trình đ chun mơn cao, có n ng l c cơng tác t t, có tâm huy t v i cơng ty, ln s n lòng c ng hi n s nghi p phát tri n c a công ty - Th ng xuyên quan tâm đ n đ i s ng v t ch t, tinh th n đ i v i ng t o môi tr l ng làm vi c tho i mái giúp ng i lao đ ng, i lao đ ng nâng cao n ng su t ch t ng công vi c - Hàng n m c n l a ch n nh ng k ho ch đ u tiên t p trung đ u t thích đáng cho vi c đ u t trang thi t b , s s v t ch t, tin h c, ph n m m chuyên d ng 100 TÀI LI U THAM KH O [1]Chính Ph (2015).Qu n lý d án đ u t xây d ng Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/6/2015; [2] Chính Ph (2015).Qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015; [3]Tr n T Ngh (2015).M t s s c cơng trình h ch a th y l i, nguyên nhân gi i pháp phòng ng a u ki n thích ng v i bi n đ i khí h u tháng 12/2015trên http://tongcucthuyloi.gov.vn [4] i s ng pháp lu t.(2014) V đ p h m Hà ng Qu ng Ninh - di d i an toàn g n 300 h dân ngày 31/10/2014 http://baodoisongphapluat.com [5] H i đ p l n phát tri n ngu n n c Vi t Nam.(2009) M t s cơng trình th y l i x y th i gian qua ngày 16/12/2009 http://vncold.vn [6] Qu c H i khóa XIII.(2014) Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng n m 2014; [7] Vi n Khoa h c Th y L i Vi t Nam.(2011) Các Quy chu n, Tiêu chu n xây d ng hi n hành.TCVN ISO 9001:2008; [8] B Nông nghi p phát tri n nông thôn.(2012) Quy chu n k thu t Qu c gia cơng trình th y l i – Các quy đ nh ch y u v thi t k QCVN 04- 05:2012/BNNPTNT; [9] Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên.(2016)-H s n ng l c; [10] B Xây d ng.(2016).H ng d n v n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng xây d ng Thông t s 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 101 ... s a ch a, nâng c p công trình h th ng c a Cơng ty k t qu đ t đ c khiêm t n Tr c tình hình đó, v n đ đ t cho Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên c n ph i nâng cao n ng l... đ m t s gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k t i Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên th i gian t i 3.2 Ph m vi nghiên c u Trong lu n v n ch t p trung nghiên c u n... pháp nh m nâng cao n ng l c t v n thi t k c a Công ty TNHH m t thành viên Khai thác th y l i Thái Nguyên giai đo n 2017-2020 it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it it ng nghiên c u ng nghiên c u c a
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn thiết kế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi thái nguyên , Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư vấn thiết kế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn