Giải pháp tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi thái nguyên

99 95 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:18

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u đ c l p c a b n thân, v i s giúp đ c a giáo viên h đ ng d n Nh ng thông tin, d li u, s li u đ a lu n v n c trích d n rõ ràng, đ y đ v ngu n g c Các s li u thu th p t ng h p c a cá nhân đ m b o tính khách quan, trung th c.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Hà Th i ông L IC M tài “Gi i pháp t ng c N ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên” đ Tr ng i h c Th y l i, Có đ c hồn thành t i c b n lu n v n này, tác gi xin bày t lòng bi t n chân thành sâu s c nh t đ n Tr ng i h c Th y l i, Khoa Kinh t Qu n lý, B môn Qu n lý xây d ng b môn khác thu c Tr bi t TS Lê V n Chính tr c ti p h ng i h c Th y l i; đ c ng d n tác gi su t trình th c hi n lu n v n Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n Th y, Cô giáo - Các nhà khoa h c tr c ti p gi ng d y, truy n đ t nh ng ki n th c chuyên ngành kinh t th y l i qu n lý xây d ng cho b n thân tác gi su t trình h c t p t i tr ng B n bè, đ ng nghi p, gia đình đ ng viên, khích l , t o u ki n giúp đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên khai thác thu l i Thái Nguyên t o m i u ki n thu n l i v cung c p s li u, đ hoàn thành n i dung c a đ tài M t l n n a tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo, c quan, đ n v cá nhân giúp đ tác gi trình h c t p hoàn thành lu n v n Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Hà Th ii ông DANH M C HÌNH S đ 1.1 - Các giai đo n đào t o phát tri n ngu n nhân l c 14 Hình 2.1 - Tr s v n phòng Cơng ty 36 S đ 2.2 - B máy t ch c c a công ty TNHH MTV khai thác thu l i Thái Nguyên 38 iii DANH M C B NG BI U B ng 2.1 - Doanh thu thi t k , s a ch a n m 2014, 2015, 2016 c a Công ty 41 B ng 2.2 - Trình đ chuyên môn CBCNV Công ty 43 B ng 2.3 - T l gi i tính b trí lao đ ng Cơng ty 44 B ng 2.4- Th ng kê ngu n lao đ ng theo trình đ chuyên môn 46 B ng 2.5 - T l trình đ cán b c a Cơng ty n m t 2014 - 2016 47 B ng 2.6 - Tình hình bi n đ ng v nhân s c a Công ty t n m 2014 - 2016 52 B ng 2.7 - B trí s d ng lao đ ng B ng 2.8 - S ng ng đ Công ty t n m 2013 đ n 2016 55 c c đào t o nâng cao trình đ t n m 2013 - 2016 55 B ng 2.9 - Thu nh p bình quân c a CBCNV giai đo n 2013 – 2016 59 B ng 2.10 - M c khen th ng hàng n m c a Công ty 60 B ng 2-11- Ngu n nhân l c c a Công ty t n m 2012-2016 65 B ng 2-12 - Ngu n nhân l c c a Công ty t n m 2013-2016 65 iv DANH M C CÁC T VI T T T CBCNV Cán b công nhân viên CBQL Cán b qu n lý CBVC Cán b viên ch c L H Lao đ ng h p đ ng NNL Ngu n nhân l c TNHH Trách nhi m h u h n MTV M t thành viên P.KH - KT Phòng hành t ng h p P.HC - TH Phòng k ho ch k thu t XN Xí nghi p KTTL Khai thác th y l i UBND y ban nhân dân DN Doanh nghi p v M CL C L I CAM OAN i L I C M N ii DANH M C HÌNH iii DANH M C B NG BI U iv DANH M C CÁC T VI T T T v M C L C vi PH N M CH U NG C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V VI C QU N TR NGUÔNG NHÂN L C TRONG DOANH NGHI P 1.1 C s lý lu n v qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m v qu n tr ngu n nhân l c 1.1.2 N i dung qu n tr ngu n nhân l c 1.2 C s th c ti n v qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p 24 1.2.1 Nh ng h c kinh nghi m v công tác qu n tr ngu n nhân l c 25 1.3 T ng quan nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 33 K t lu n ch CH ng 35 NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH L T THÀNH VIÊN KHAI THÁC TH Y L I THÁI NGUYÊN 36 2.1 Mơ hình t ch c ngu n nhân l c 36 2.1.1 Gi i thi u khái quát công ty 36 2.2 Th c tr ng công tác qu n lý ch t l 2.2.1 ng ngu n nhân l c công ty 42 c m lao đ ng c a công ty 42 2.2.2 N ng l c đ i ng lao đ ng 46 2.3 Th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên t 2011-2016 48 2.3.1 Ho ch đ nh 49 2.3.2 Tuy n d ng 50 2.3.3 B trí, s d ng 54 vi 2.3.4 t o, b i d 2.3.5 Ph ng nâng cao ki n th c 55 ng pháp qu n tr 57 2.3.6 Tr l ng đãi ng 57 2.4 Các nhân t nh h ng đ n công tác qu n tr nhân l c 60 2.4.1 Mơi tr ng bên ngồi 61 2.4.2 Môi tr ng bên 62 2.4.3 Nhân t ng i 63 2.4.4 Nhân t nhà qu n tr 63 2.5 ánh giá chung v th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty TNHH m t thành viên khai thác thu l i Thái Nguyên 64 K t lu n ch CH NG ng 68 XU T GI I PHÁP T NG C NG CÔNG TÁC QU N TR NGU N NHÂN L C T I CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN KHAI THÁC TH Y L I THÁI NGUYÊN GIAI O N 2017 - 2022 70 3.1 Chi n l c phát tri n c a công ty giai đo n 2017 - 2022 70 3.2 Nh ng c h i thách th c đ i v i Công ty 71 3.2.1 Nh ng c h i 71 3.2.2 Nh ng thách th c 72 3.3 3.3.1 xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty 74 ng d ng h th ng thông tin qu n tr ngu n nhân l c t i công ty 75 3.3.2 B trí s d ng lao đ ng 79 3.3.3 i m i công tác n d ng 81 K t lu n ch ng 85 K T LU N VÀ KI N NGH 87 TÀI LI U THAM KH O vii PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Hi n nay, Vi t Nam b c vào giai đo n phát tri n kinh t th tr ng, h i nh p qu c t sâu r ng, c nh tranh quy t li t h n bao gi h t, vi c quan tâm đ u t cho ng i đ u t phát tri n ngu n nhân l c th t s chìa khóa d n đ n thành công cho m i qu c gia, m i t ch c m i doanh nghi p Có th nói, nâng cao cơng tác qu n tr ngu n nhân l c y u t quy t đ nh nh t cho s phát tri n kinh t xã h i Công tác qu n tr ngu n nhân l c không t t ngu n lao đ ng, tài nguyên, v n công ngh c ng s tr thành b t h p lý, lãng phí, t t y u d n đ n hi u qu kinh t th p Trong c ch th tr ng c nh tranh hi n mu n phát tri n nhanh b n v ng ngu n nhân l c đóng vai trò quan tr ng phát tri n t n t i c a doanh nghi p, không nh ng ph i t o d ng ngu n nhân l c ch t l ng cao mà ph i có sách phát huy t i đa ngu n nhân l c Tuy nhiên, nhìn l i cơng tác qu n tr ngu n nhân l c c a Vi t Nam hi n nay, không kh i lo l ng v ch t l ng y u kém, v c c u s phân b thi u h p lý Vi c phân b s d ng ngu n nhân l c sau đ c đào t o phù h p v i n ng l c c a m i ng i cho công vi c c th nhân t quy t đ nh d n đ n thành công c a doanh nghi p Ngu n nhân l c nói chung ch t l ng nhân l c nói riêng c a Công ty TNHH MTV khai thác th y l i Thái Ngun c ng khơng n m ngồi th c tr ng chung c a đ t n v y đ nâng cao ch t l c Vì ng qu n tr ngu n nhân l c t t c đ n v thành viên c ng nh t i Công ty r t c n thi t ph i đ i m i nh h ng t vi c h i nh p th gi i, áp d ng công ngh tiên ti n qu n lý đ gi m b t kho ng cách gi a yêu c u v ch t l ng qu n tr ngu n nhân l c công vi c Tuy nhiên, nhi u ngun nhân, có c ch , sách, công tác qu n lý đ i ng cán b viên ch c Công ty TNHH m t viên khai thác th y l i c ng b c l nhi u h n ch , b t c p ã đ n lúc c n nh n th c th u đáo có nh ng gi i pháp h u hi u, đ làm m i l i ho t đ ng đào t o phát tri n đ i ng cán b viên ch c ch t l ng cao t i Trung tâm Quy ho ch i u tra tài nguyên n c Qu c gia th i k Công nghi p hóa – Hi n đ i hóa ã đ n lúc c n nh n th c th u đáo có nh ng gi i pháp h u hi u, đ làm m i l i ho t đ ng đào t o phát tri n đ i ng cán b viên ch c ch t l công tác qu n tr đáp ng v i nhu c u hi n đ i hóa c a đ t n ng cao, nâng cao c Xu t phát t nh ng phân tích nêu trên, tác gi l a ch n đ tài “Gi i pháp t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên” làm đ tài lu n v n t t nghi p, v i mong mu n nghiên c u, đóng góp nh ng ki n th c hi u bi t c a vào q trình t ng t ng cơng tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH MTV khai thác th y l i Thái Nguyên M c đích nghiên c u c a đ tài M c tiêu chung: Nghiên c u đ y đ th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH MTV khai thác th y l i Thái Ngun, t tìm ki m gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c c a Công ty M c tiêu c th : H th ng hóa lý lu n th c ti n v ngu n nhân l c, qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p; xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Ph ng pháp nghiên c u Lu n v n áp d ng ph phân tích tài li u; Ph Ph ng pháp nghiên c u sau: Ph ng pháp th ng kê, mô t ; Ph ng pháp u tra kh o sát; Ph ng pháp thu th p, x lý ng pháp phân tích - t ng h p; ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy V i đ a bàn tr i r ng toàn t nh nên vi c ng d ng công ngh tin h c vào công tác qu n tr nhân l c t i Công ty v n đ r t c n thi t đáp ng đ c vi c Cơng ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên c n tr ng h n n a t i v n đ sau: - Cơng tác nhân l c hi n có: Cơng ty t o u ki n đ u t v kinh t , th i gian c cán b , nhân viên h c t p nâng cao trình đ v cơng tác qu n tr nhân l c, công ngh tin h c ng d ng qu n tr nhân l c - Công tác n d ng: Bên c nh v chuyên môn t t, ng có chun mơn v tin h c cao đáp ng đ iđ c n d ng ph i c yêu c u công vi c đ t - Công ty c n đ u t trang thi t b , máy móc, cơng ngh ( ph n m m qu n tr nhân l c) M t h th ng thông tin qu n tr nhân s bao g m ch c n ng sau: Ch c n ng l u tr H th ng ch y m t n n qu n tr c s d li u hi n đ i, d li u đ c thi t k c u hình liên k t ch t ch v i th hi n v i m i quan h gi a chúng bên - D li u ho t đ ng t i m i kh i Qu n tr Ngu n nhân l c đ th c c p nh t ng xuyên k p th i vào h th ng - H c s d li u c a h th ng v i thông tin nhân s làm trung tâm ph i đ m b o o a chi u o Có tính l ch s o Có tính hi n t i (Thông tin k p th i) Ch c n ng ch c n ng n n t ng cho vi c đáp ng ch c n ng khác 77 Ch c n ng tìm ki m - Nhu c u tìm ki m cơng tác r t đa d ng, tìm ki m thơng tin hi n t i, tìm ki m thơng tin q kh , tìm ki m thơng tin th c th đ n gi n, tìm ki m thơng tin ph c h p - D a k t qu c a ch c n ng 1, h th ng cho phép cán b t ch c th c hi n tìm ki m d li u m t cách nhanh chóng v i yêu c u tìm ki m t đ n gi n t i ph c t p - Tìm thơng tin cá nhân - Tìm thơng tin cá nhân q kh - Tìm bi u m u - Vi c th c hi n tìm ki m tr k t qu m t nh ng công tác bi n d li u thành thông tin Ch c n ng t ng h p Công tác t ng h p m t công tác b t bu c tr c đ a quy t đ nh Vi c l u d li u đ y đ n n t ng thi t k liên k t v i s cho phép h th ng th c hi n th ng kê ph c t p theo t p tiêu chí m m d o khác nhau: -S l ng nhân s v i ng ch b c l ng - Th ng kê b ng c p - Th ng kê s l ng nhân s s p ngh h u - Th ng kê s l ng nhân s s p t ng l - Th ng kê khen th ng ng, k lu t Ch c n ng tr lý H th ng đóng vai trò nh m t ng i tr lý c a cán b t ch c: - T đ ng in n h p đ ng theo thông tin nhân s bi u m u l u h th ng 78 - T đ ng in n quy t đ nh khen th ng, k lu t, nâng l ng, ngh h u, sa th i - T đ ng in n k ho ch n d ng Công tác qu n tr ngu n nhân l c công tác di n su t trình hình thành phát tri n c a Cơng ty ây m t nh ng công tác quan tr ng nh t, th ng xuyên nh t đ i s ng ho t đ ng c a m t đ n v B i tính ch t lâu dài th trình r t l n, tr i r ng ng xuyên nh th , d li u đ nhi u m t ho t đ ng c a t ch c D li u đ n t : s y u lý l ch nhân s , quy t đ nh khen th l c s n sinh ng, k lu t, h th ng ng ch, b c ng, tài li u v n d ng,… cho đ n bi u m u ph c v công vi c V i m c chi phí đ u t ban đ u khơng l n, vi c áp d ng công ngh tin h c v i nh ng ch c n ng h u ích to l n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c s đáp ng đ c nhu c u ngày cao cho s phát tri n c a Cơng ty Do m t gi i pháp không th thi u doanh nghi p hi n 3.3.2 B trí s d ng lao đ ng Vi c b trí s d ng lao đ ng c n d a c s v phân tích cơng vi c k ho ch ngu n nhân l c t ng lai c a công ty: ây m t nh ng gi i pháp nâng cao hi u qu vi c s d ng ngu n nhân l c nâng cao hi u qu công tác này, Công ty c n c i ti n cơng tác phân tích cơng vi c, t ch c lao đ ng Trong trình s n xu t kinh doanh, hi u qu ho t đ ng c a ng i lao đ ng ch đ t đ c cao nh t công vi c c a h đ c t ch c khoa h c Hồn thi n hình th c phân cơng nhân l c ng i, vi c T ch c phân tích cơng vi c, phân cơng nhân l c v n i dung hình th c ph i phù h p v i trình đ nh ng yêu c u c th đ Th c Công ty đ ng xuyên phát đ ng phong trào thi đua Công ty k t thi đua đ có nh ng bi n pháp khen th ng th i s k t t ng ng đ ng viên k p th i 79 Th ng xuyên nghiên c u s a đ i hoàn thi n n i quy, quy ch phù h p v i quy đ nh c a pháp lu n liên quan đ n ph ng pháp, hình th c t o đ ng l c b ng bi n pháp kích thích v t ch t tinh th n đ i v i ng i lao đ ng ánh giá th c hi n hồn thành cơng vi c: Trên c s nhi m v m c tiêu công vi c, đ nh k ng i qu n lý nhân viên s ti n hành th o lu n, đánh giá k t qu th c hi n cơng vi c B trí s d ng ngu n nhân l c: Lãnh đ o Công ty c n xác đ nh biên ch cán b , viên ch c t ng giai đo n: n m 2017 đ n n m 2022, c th t n m 2016 UBND T nh bàn giao, cho xây m i cơng trình Th y l i cho Cơng ty qu n lý, Xí nghi p Th y S n đ u t m r ng b luôi th cá gi ng v i di n tích 0.7ha (Ngu n phòng Qu n lý cơng trình Cơng ty cung c p) T đó, d ki n s l ng cán b , viên ch c c n thay th , b sung, luân chuy n, ngh h u k t h p v i xây d ng k ho ch n ch n, đào t o, b i d cán b , công ch c ng ây khâu đ u tiên b t bu c ph i làm t t c a qui trình quy ho ch, b trí, s d ng t m i g n ch t đ c vào ho t đ ng ph c v công tác quy ho ch cán b Quy ho ch cán b lãnh đ o, ng i lao đ ng, c n c n c tiêu chu n t ng ch c n ng, nhi m v c a t ch c đ ng th i ph i h p v i c p, ngành (đ c bi t c p u ng) n i qu n lý tr c ti p ngu n lãnh đ o ch ch t c p d ch n, quy ho ch nh ng cán b d ngu n t ng ch c danh c th iđ l a m ic quan, đ n v c a c quan giai đo n 2017-2022 Công vi c c a nh ng cán b qu n tr nhân l c không ch d ng l i n d ng đ c lao đ ng gi i, trình đ cao phù h p v i yêu c u đ t mà nhi m v quan tr ng h n n a s d ng nh ng ng i nh th đ h phát huy đ c h t kh n ng, n ng l c, hồn thành t t cơng vi c Qua b ng có th th y r ng v i quy mô nhân l c nh v y Cơng ty có th đ m b o đ c kh i l ng công vi c theo yêu c u Vi c xây d ng H th ng qui ch ch c danh m i cho t ng b ph n, t ng ch c danh c th phù h p v i yêu c u công vi c c s tri n khai tiêu chu n hóa cán b , 80 nhân viên theo tiêu chí quy đ nh Quy ch ch c danh đ c ph m b o xác đ nh ng án s p x p s d ng nhân l c h p lý, đ t hi u qu cao v i ph châm: ng ng i, vi c Sau n ch n đ c nh ng ng c viên phù h p, cán b nhân s c quan Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên nên nghiên c u k l i h s , đánh giá l i n ng l c xem xét đ n nguy n v ng c a ng i lao đ ng, đ ng th i phân tích m c đ c ng nh nhi m v c a công vi c đ nh phân công đ có s l a ch n, s p x p h p lý Sau trình th vi c, cán b nhân s s ti n hành t p h p ý ki n c a tr ng phòng ban mà nhân viên t p s v i ý ki n c a cán b h ti p đ đ a s b trí cơng vi c thích h p nh t, khai thác đ ng ng d n tr c c h t ti m n ng c a i lao đ ng Ngoài ra, cán b nhân s c a Công ty c ng nên tham kh o ý ki n c a t t c nhân viên phòng Vì b trí cơng vi c khơng ch c n c vào k n ng, trình đ c a nhân viên mà c n ph i xét đ n kh n ng hoà đ ng v i t p th , tinh th n h p tác công vi c B i đ m b o s đồn k t, h p tác, t o môi tr ng thu n l i, mang đ n s thành công cho c t p th H n n a qua ti p xúc m t th i gian, cán b nhân viên phòng c a nhân viên th c t p s có đ c nh ng đánh giá, nh n xét xác v nhân viên đó, cán b qu n tr nhân l c có th dùng làm m t nh ng c n c quy t đ nh Tuy nhiên c ng nên ý, c b trí cơng vi c th c nh ng n u th y q trình th c hi n cơng vi c, nhân viên v n ch a phát huy đ hi u qu công vi c ch a đ t đ c h t n ng l c, c t t nh t cán b qu n tr nhân l c c n ph i có s u ch nh, tránh tình tr ng b qua ng i s xáo tr n N u u ki n cho phép, có th cho nhân viên luân chuy n qua nhi u công vi c đ t l a ch n đ c cơng vi c thích h p nh t, đ t n ng su t cao nh t Hoàn thi n đ thác đ c cơng tác b trí, s d ng lao đ ng s giúp nhà qu n tr nhân l c khai c tri t đ ti m n ng c a ng i lao đ ng, đóng góp nhi u cho s phát tri n c a Công ty 3.3.3 i m i công tác n d ng 81 Trong nh ng n m qua, công tác n d ng c a Công ty t ng b lao đ ng n đ c phát tri n, s c qua n m đ u t ng lên nhiên v n m t s h n ch nh Cơng ty ch a có k ho ch n d ng lao đ ng, ch t l ng lao đ ng đ c n d ng m t s r t th p chi m 3% t ng s CBCNV Cơng ty, trình đ chuyên môn ch a phù h p chi m 5% t ng s CBCNV Công ty, l ng lao đ ng sau vào Công ty ph i qua đào t o u gây r t nhi u t n khó kh n cho Cơng ty cơng tác s d ng đào t o lao đ ng t n m 2012 đ n 2016 Công ty ph i c đào t o l i chuyên môn 20 ng đào t o m i ng i, i ( Ngu n phòng HC – TH Cơng ty cung c p) Vì v y đ cơng tác n d ng ngu n nhân l c đ c nâng cao, Công ty TNHH MTV khai thác th y l i Thái Nguyên c n tr ng h n n a t i v n đ sau: Xây d ng k ho ch n d ng cho t ng n m, t ng giai đo n c n c vào m c tiêu, chi n l c kinh doanh c a doanh nghi p Vi c xây d ng k ho ch s giúp công tác n d ng ch đ ng h n, b n h n đ t đ c m c tiêu n d ng c a Công ty , t ch c chu n b t t k n ng tìm ki m nhân s có nhu c u n d ng th c hi n t t đ c công tác n d ng c n có s ph i h p c a phòng ban ch c n ng, phòng ban chun mơn c bi t, c n có s quan tâm đ n c a ban lãnh đ o Công ty vi c n d ng nhân s , đào t o nâng cao n ng l c c a nhân s Vi c tìm ki m, n ch n lao đ ng phù h p v i yêu c u c n n, t nâng cao hi u qu công vi c đáp ng yêu c u phát tri n c a Công ty Công ty c n ph i k t h p v i ph ng pháp tìm ngu n nhân l c khác nh tham gia vào ch ng trình h i th o, h i ngh hay tri n lãm k t h p v i vi c gi i thi u ngành ngh , ho t đ ng c a đ n v mình, qua s tìm đ c nh ng ng viên quan tâm đ n vi c ch n n i làm vi c thích h p cho T nhu c u th c t m i đ a đ c tiêu chu n n d ng nh : N ng l c chuyên môn, đ tu i, s c kh e, gi i tính it ng n d ng ph i đ m b o tiêu chu n v trình đ , s c kh e, ngành c n n d ng Vì v y v i vi c s a đ i, b sung hoàn thi n quy đ nh pháp lu t, c n ch n ch nh công tác n 82 d ng theo ho t đ ng m t nh ng gi i pháp nâng cao tính tích c c ngh nghi p c a ng i lao đ ng C n n d ng ng i lao đ ng gi i, t n tâm, yêu ngh , v y yêu c u v gi i tính h c v khơng nên coi u ki n c n Ngoài ra, vi c n d ng ngu n nhân l c m i c a Công ty c n g n v i vi c c c u l i t ch c b máy tinh gi n biên ch theo m c tiêu đ i m i v ch t, thay th m nh m nh ng ng đ c u c u cơng vi c Có nh v y m i đáp ng đ i không đáp ng c yêu c u c a v trí vi c làm v trí vi c làm tr ng, có c ch chuy n (cho thơi vi c, chuy n v trí cơng tác khác) n u khơng đáp ng đ Công tác n d ng c n đ c yêu c u công vi c công tác qu n lý c đ u t , t ch c, tri n khai th c hi n m t cách chuyên nghi p đ mang l i hi u qu , đáp ng yêu c u n d ng Nhân s th c hi n vi c t v n, n d ng cho ban lãnh đ o c n ph i có n ng l c kinh nghi m có chun mơn v qu n lý nhân s Cách th c n d ng c ng m t y u t quan tr ng giúp tìm đ c ng viên đ c bi t k n ng, kinh nghi m công vi c B ph n nhân s c n ph i h p v i phòng ban chuyên môn đ t ch c bu i ph ng v n đ c hi u qu , c n báo tr c l ch ph ng v n, đ i t c u kinh nghi m cho b ph n chuyên môn tr ng ph ng v n, yêu c t m t đ n hai ngày đ b ph n chuyên môn xây d ng câu h i ph ng v n, ki m tra phù h p i m i, nâng cao ch t l ng ng thi n, thi ng ch nâng cao công ch c đ l a ch n i có ph m ch t, trình đ , n ng l c đ n d ng ho c b nhi m vào ng ch cao h n, v trí vi c làm đ c xác đ nh T o môi tr ng t t cho ngw i lao đ ng làm vi c có th n d ng l a ch n m t cách xác, tùy theo t ng ch c danh đ có th xây d ng h s cho tiêu chu n l a ch n H s th hi n vai trò t m quan tr ng c a tiêu chí đ i v i t ng ch c danh Các tiêu chí l a ch n đ c đ a n m n i dung c ban: Thái đ , nhân ph m, kinh nghi m cơng tác, ngo i hình kh n ng giao ti p Trong thái đ , ph m ch t, nhân cách c a nhân s ( t ch t đ o đ c tính c u th , tích c c nhi t tình) tiêu chí khơng th thi u đ m i ch c danh 83 c cho C n nghiên c u, đ i m i vi c t ch c thi c nh tranh, ph ng th c thi, đ thi, đáp án ch m thi vi c t ch c ch m thi đ b o đ m đánh giá đúng, khách quan, nâng cao ch t l ng c a k thi nâng ng ch công ch c ng th i, ban hành h th ng tiêu chu n ch c danh ngh nghi p viên ch c đ th c hi n vi c t ch c thi ho c xét th ng h ng ch c ngh nghi p viên ch c Trong cơng tác n d ng nh h ng n ng n ph bi n v m i quan h thân quen, h hàng, đ ng h ng ây c ng có th nói hi n t doanh nghi p, c quan Vi t Nam suy gi m song v n t n t i ng chung c m v n hóa có chi u h i u c ng nh h ng đ n công tác n d ng ngu n nhân l c c a Công ty N u đ v n đ h hàng, thân quen, đ ng h chi ph i m nh s khơng th n ch n đ tình tr ng này, nên ch n nh ng ng c ng ng i yêu c u ng kh c ph i công tâm, công b ng, khách quan vào H i đ ng n d ng Khi n d ng ph i công khai, minh b ch tiêu chí, tiêu chu n Có tiêu chí u tiên cho “thân quen” áp d ng ng viên b ng m nhau, n ng l c nh Có th liên k t v i tr ng đ i h c có chuyên ngành liên quan đ h ng d n sinh viên th c hi n đ án t t nghi p đ tài nghiên c u khoa h c, m t m t đ giúp đ sinh viên có c h i tìm hi u ki n th c, m t m t giúp Cơng ty tìm ki m đ nhân tài đ có ph ng án n d ng tr c ng i đôi v i s thành công công tác n d ng sách thu hút nhân tài i ng n d ng c n cung c p thông tin v ti n l ng, th ng, ch đ phúc l i xã h i đ thu hút nhi u ng viên ng n Sau đ gi đ c lao đ ng gi i c n t o u ki n môi tr ng làm vi c thu n l i đ ng i lao đ ng phát huy n ng l c, khuy n khích s t ch , phát tri n đ c l p công vi c Sau n d ng, c n ý đ n đào t o, b i d ng, h tr nhân viên m i h i nh p v i t p th làm quen v i công vi c nhanh chóng T o ch ng trình, quy trình n d ng nh : 84 L p b ng kh o sát th m dò tình hình n ng l c hi n t i nh m đào t o l i ho c có k ho ch thuyên chuy n, b nhi m L p b ng ki m tra n ng l c nhân viên s p n đ có s nhân l c đáp ng cho nhu c u hi n t i t ng lai Thành l p h i đ ng n d ng, quy đ nh tiêu chu n n d ng nhân viên theo tiêu chu n c a Nhà n tr c d a yêu c u c a công vi c, th m tra s y u lý l ch c lên k ho ch ph ng v n, thi n trình đ chun mơn H i đ ng n d ng ph i nh ng ng i có trình đ , có kinh nghi m ph ng v n, có kh n ng nhìn t ng th c s khoa h c đ đánh giá ng i Sau th i gian th vi c, l p b ng đánh giá nh n xét nhân viên, xem xét kh n ng, ph m ch t, đ o đ c, trình đ ti p thu cơng vi c tr Tuy n d ng hi u qu b l c ký h p đ ng th c c quan tr ng, giúp Cơng ty tìm đ ng, ti p thu cơng vi c hòa nh p v i môi tr gi m th i gian h c vi c chi phí đào t o l i c nhân s ch t ng m t cách nhanh chóng s ng th i, n d ng t t s giúp Công ty d n vào n đ nh, đ t n chi phí th i gian cho công tác n d ng, hi u qu công vi c s t t h n K t lu n ch ng Trong y u t c u thành nên hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nh v n, công ngh , thi t b , v t t , cơng tác qu n tr ngu n nhân l c đ c xem y u t quy t đ nh nh t Các nghiên c u lý thuy t v s n xu t kinh doanh hi n đ u kh ng đ nh qu n tr ngu n nhân l c ch c n ng c t lõi quan tr ng nh t c a m i n i dung qu n lý Do đó, vi c b trí, s p x p đ i ng nhân s t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên c v s l l ng s n đ nh h p lý c a ph i đ ng l n ch t c doanh nghi p quan tâm hàng đ u Vi c phân tích th c tr ng ngu n nhân l c nh m đ nh ng gi i pháp đ t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c v n đ c n thi t c n đ th c hi n 85 c nghiên c u Trên c s phân tích nh ng m t t n t i công tác qu n tr nhân l c 2, Ch ng tác gi đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c Ch ng ng công tác qu n tr nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Hy v ng r ng, nh ng đ xu t c a tác gi góp ph n t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c giúp Cơng ty có kh n ng c nh tranh phát tri n b n v ng tr tr ng xây d ng n c ta hi n 86 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N Toàn b n i dung c a đ “Gi i pháp t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên” lu n v n sâu phân tích, t ng h p, kh o sát, th ng kê so sánh minh h a qua s li u th c t C s lý lu n g n v i th c ti n công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Lu n v n khái quát đ c nh ng v n đ c b n v công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty hi n ch a đáp ng yêu c u nâng cao ch t l ng đ i ng cán b viên ch c giai đo n hi n Ngoài nh ng m t c b n đ t đ khuy t m, v c t n t i ng m c khâu ho ch đ nh, n d ng, b trí s dung, đào t o phát tri n ng d ng h th ng thông tin Vì v y, v i vi c xây d ng đ i ng cán b , viên ch c v ng m nh ph i t ng c yêu c u khách quan, th ng công tác qu n lý nhân l c m t ng xuyên c n thi t giai đo n hi n Trên c s c n thi t ph i hồn thi n cơng tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty B ng nh ng h th ng t li u đ c nghiên c u, tác gi xin rút nh ng nh n xét sau: - Lu n v n h th ng hóa đ + Khái ni m, đ i t c c s lý lu n v qu n tr ngu n nhân l c ng, m c tiêu vai trò c a cơng tác qu n tr ngu n nhân l c doanh nghi p + Chú tr ng phân tích n i dung c a công tác qu n tr nhân l c doanh nghi p t b c ho ch đ nh ngu n nhân l c; n d ng nhân l c; qu n lý s d ng nhân l c; công tác đào t o phát tri n nhân l c; đánh giá đãi ng nhân l c + Phân tích nhân t trình bày đ nh h ng đ n công tác qu n tr ngu n nhân l c đ c bi t c m t s h c kinh nghi m v qu n tr ngu n nhân l c - Phân tích th c tr ng công tác qu n tr nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Trên c s tác gi đ a nh ng đánh giá 87 chung ch đ c nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, nguyên nhân v công tác qu n tr ngu n nhân l c c a Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên - Trên c s đ a nh ng gi i pháp nh m t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c nh m m c đích góp ph n vào s phát tri n b n v ng c a Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên KI N NGH Trong xã h i phát tri n nh hi n ngu n nhân l c đóng vai trò quy t đ nh đ n s t n t i c a doanh nghi p Vì v y, cơng tác qu n tr ngu n nhân l c c ng h t s c quan tr ng doanh nghi p Trên c s đ xu t nh ng gi i pháp t ng c ng v công tác qu n tr ngu n nhân l c Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên, đ ngh Ban lãnh đ o công ty c n th c hi n nh ng hành đ ng c th thi t th c nh : đ y m nh c i cách ch đ làm vi c c a ng i lao đ ng đ t đ c k t qu t t, c n thi t ph i có m t s gi i pháp h tr nh th c hi n ng d ng m nh m công ngh tin h c vào ho t đ ng thi công ch c: th c hi n nhi m v , t ch c n d ng, thi nâng ng ch, th ng kê t ng h p, qu n lý c s d li u cán b , công ch c Tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c v ý ngh a c a vi c ti t ki m, nâng cao hi u qu th i gi làm vi c c a cán b , công ch c, ng i lao đ ng Áp d ng nh ng gi i pháptác gi đ xu t lu n v n nh m t ng c ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Coi tài li u tham kh o đ tuyên truy n ph bi n nh ng ki n th c chung v qu n tr ngu n nhân l c nh m nâng cao ki n th c v qu n tr ngu n nhân l c cho toàn th cán b , nhà qu n tr Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên 88 Nh v y, công tác qu n tr ngu n nhân l c m t nh ng nhi m v c p bách đ giúp doanh nghi p phát tri n b n v ng theo đ nh h TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên 89 ng phát tri n c a Công ty TÀI LI U THAM KH O A Tài li u in Sách [1] Nguy n Th Hòa(2012), Giáo trình qu n tr doanh nghi p, b môn qu n tr kinh doanh, Tr ng i h c Th y l i Hà N i ; [2] Nguy n Th Hòa(ch biên), Giáo trình qu n tr kinh doanh hi n đ i, b môn qu n tr kinh doanh, Tr ng i h c Th y l i Hà N i ; [3] Nguy n H u Thân, Qu n tr nhân s , NXB Lao đ ng xã h i – 2012; [4] Tr n Kim Dung, Qu n tr ngu n nhân l c, NXB Th ng kê – 2006; [5] Nguy n Vân i n Nguy n Ng c Quân, Giáo trình qu n tr nhân l c, NXB i h c Kinh t Qu c dân – 2007; Các v n b n pháp lu t [6] B lu t lao đ ng n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam s a đ i n m 2002, 2006, 2007;2012 [7] y ban Th ng v Qu c h i (2011), Pháp l nh khai thác b o v cơng trình th y l i s : 32/2011/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 04 n m 2011; [8] Chính ph n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2003), Ngh đ nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình thu l i; [9] B Nông nghi p phát tri n nông thôn (2011), Thông t s 40/2011/TTBNN&PTNT ban hành ngày 25 tháng n m 2011 quy đ nh n ng l c c a t ch c cá nhân qu n lý khai thác cơng trình th y l i; Tài li u khác 90 [10] Báo cáo th c tr ng ngu n nhân l c t i công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên đ n n m 2016 B Tài li u n t [11] Th c tr ng gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c http://www.nhantainhanluc.com/vn/644/1790//contents; [12] http://www.na.gov.vn/ 91 Vi t Nam”, ... c ti n v công tác qu n tr ngu n nhân l c Công ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thu l i; - Phân tích, làm rõ th c tr ng ch t l ng công tác qu n tr ngu n nhân l c Công ty TNHH MTV Khai thác cơng... cơng tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty TNHH MTV khai thác th y l i Thái Nguyên M c đích nghiên c u c a đ tài M c tiêu chung: Nghiên c u đ y đ th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công. .. tr ngu n nhân l c doanh nghi p Ch ng 2: Th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c t i công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên Ch ng 3: xu t gi i pháp t ng c ng công tác qu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi thái nguyên , Giải pháp tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn