Nghiên cứu giải pháp tiết giảm chi phí xây dựng cho công trình hồ chứa nước bản mòng sơn la

124 69 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:02

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I ÀO M NH C NG NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T GI M CHI PHÍ XÂY D NG CHO CƠNG TRÌNH H CH A N C B N MÒNG-S N LA LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C TH Y L I ÀO M NH C NG NGHIÊN C U GI I PHÁP TI T GI M CHI PHÍ XÂY D NG CHO CƠNG TRÌNH H CH A N C B N MÒNG-S N LA Ngành (chuyên ngành) : QU N LÝ XÂY D NG Mã s : 60.85.03.02 NG IH NG D N PGS.TS NGUY N H U HU -HDC TS NGUY N M NH TU N-HDP HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN tài lu n v n th c s “ Nghiên c u gi i pháp ti t Tác gi xin cam đoan gi m chi phí xây d ng cho cơng trình h ch a n b n thân tác gi đ c nhà tr c B n Mòng-S n La” c a ng giao nhi m v nghiên c u theo quy t đ nh s : 3336/Q - HTL ngày 26 tháng 12 n m 2016 c a Hi u tr ng tr ng i h c Th y l i Qua trình h c t p t i tr n i công tác, đ ng i h c Th y l i v i kinh nghi m tr c ti p c s gúp đ , t o u ki n c a đ ng nghi p c quan đ n v chuyên môn v i s h ng d n ch b o t n tâm c a thày cô b môn Công ngh Qu n lý xây d ng – Khoa Cơng trình tr ng i h c Th y l i đ c bi t PGS.TS Nguy n H u Hu TS Nguy n M nh Tu n, h c viên t nghiên c u th c thi n đ tài Các k t qu tài lu n v n th c s “ Nghiên c u gi i pháp ti t gi m chi phí xây d ng cho cơng trình h ch a n th c ch a h đ c B n Mòng-S n La” trung c s d ng đ b o v m t h c v Tôi xin cam đoan r ng m i s giúp đ cho vi c th c hi n lu n v n đ n thông tin trích d n lu n v n đ ngu n tài li u (n u có) đ cc m c ch rõ ngu n g c.Vi c tham kh o c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày… tháng n m 2017 Tác gi lu n v n M nh C i ng L I CÁM N Tơi xin bày t lòng bi t n chân thành đ n giáo viên h Nguy n H u Hu ; TS Nguy n M nh Tu n – Tr dành nhi u tâm huy t, t n tình h ng ng d n khoa h c PGS TS i h c Th y l i Các thày ng d n ch b o su t q trình nghiên c u đ tài Tơi xin bày t lòng bi t n đ n th y cô giáo b môn Công ngh Qu n lý xây d ng – Khoa Cơng trình tr ng i h c Th y l i, Khoa sau đ i h c, t o m i u ki n giúp đ th c hi n đ tài Tôi xin chân thành c m n Ban Qu n lý u t Xây d ng Thu l i - B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t o u ki n giúp đ tơi su t q trình thu th p tài li u cho đ tài Trong su t trình h c t p th c hi n đ tài, nh n đ c nhi u s giúp đ , đ ng viên, khích l r t nhi u t phía gia đình b n bè Tôi xin chân thành c m n s giúp đ ghi nh n nh ng tình c m q báu Xin chân thành c m n! Tác gi lu n v n M nh C ii ng M CL C M CH U NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CHI PHÍ UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH .5 1 D án d án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.1 D án .5 1.1.2 D án đ u t xây d ng cơng trình 1.1.3 Các b c th c hi n c a d án đ u t xây d ng cơng trình 1.2 Công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i Vi t Nam .7 1.2.1 Tình hình đ u t xây d ng cơng trình th y l i .7 1.2.2 Tình hình qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i 1.2.3 Nh ng nhân t nh h ng đ n công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i 13 1.2.4 M t s v n đ c n ph i hồn thi n cơng tác qu n lý chi phí đ u t .17 1.3 Nâng cao kh n ng chuyên nghi p qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình th y l i 19 1.3.1 Ki m sốt chi phí xây d ng giai đo n quy t sách đ u t 19 1.3.2 Ki m sốt chi phí giai đo n thi t k 20 1.3.3 Ki m sốt chi phí cơng tác th m tra d toán thi t k 21 1.3.4 Ki m sốt chi phí đ u th u 21 1.3.5 X lý bi n đ ng giá q trình xây d ng cơng trình 22 1.3.6 Ki m sốt chi phí giai đo n k t thúc xây d ng, nghi m thu đ a cơng trình vào khai thác s d ng 22 1.4 Nh ng cơng trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài 23 K t lu n ch CH ng 25 NG 2: C S LÝ LU N V QU N LÝ CHI PHÍ UT XÂY D NG CƠNG TRÌNH .26 2.1 Nh ng v n b n pháp quy có liên quan đ n cơng tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình 26 2.1.1 H th ng v n b n lu t ( ut , u th u, Xây d ng, iii t đai) 26 2.1.2 Các Ngh đ nh, thông t (Ngh đ nh 59/2015/N -CP; Ngh đ nh 46/2015/N CP; Ngh đ nh 32/2015/N -CP; Thông t 01/2017/TT-BXD…) 26 2.1.3 H th ng đ nh m c đ n giá, ch s giá xây d ng, đ nh m c t l … 27 2.2 Qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình 28 2.2.1 Phân lo i phân c p cơng trình xây d ng 28 2.2.2 Chi phí đ u t xây d ng cơng trình 29 2.2.3 N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng 30 2.2.4 Qu n lý chi phí đ u t xây d ng 35 2.2.5 Quy đ nh ph ng pháp qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình 36 2.2.6 Quy n ngh a v qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a ch th 37 2.3 N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a ch đ u t 42 2.3.1 N i dung qu n lý chi phí giai đo n chu n b d án 45 2.3.2 N i dung qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d án 45 2.3.3 N i dung qu n lý chi phí giai đo n k t thúc đ u t d án 47 2.4 Qu n lý chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 47 2.4.1 Nhìn nh n d i góc đ nhà n c 47 2.4.2 Theo góc đ doanh nghi p 48 2.5 N i dung c a công tác qu n lý chi phí thi cơng xây d ng cơng trình 50 2.5.1 Qu n lý v chi phí nguyên v t li u tr c ti p 51 2.5.2 Qu n lý chi phí nhân cơng 53 2.5.3 Qu n lý chi phí máy thi cơng 54 5.4 Qu n lý v chi phí chung 55 2.5.5 Qu n lý chi phí tài 56 2.5.6 Qu n lý chi phí khác 56 K t lu n ch CH ng 60 NG 3: L A CH N C P PH I BÊ TÔNG CÁT NGHI N THAY TH BÊ TÔNG TRUY N TH NG ÁP D NG CHO CƠNG TRÌNH H CH A N CB N MỊNG, S N LA 61 3.1 Gi i thi u v d án h ch a n c B n Mòng, t nh S n La 61 3.1.1 Gi i thi u chung 61 3.1.2 Tóm t t q trình nghiên c u 65 iv 3.1.3 Yêu c u v công tác kh o sát, thi t k l p Thi t k k thu t – D toán .65 3.2 ánh gía chung v u ki n cung c p v t li u dùng cho bê tông th y cơng cơng trình h ch a n c B n Mòng, S n La 65 3.2.1 Khái quát u ki n v t li u xây d ng dùng cho bê tơng th y cơng cơng trình h ch a n c B n Mòng, S n La .65 3.3 Ki m soát ch t l ng v t li u dùng cho bê tơng c a cơng trình h ch a n cB n Mòng, S n La 69 3.3.1 Ki m soát v t li u đ u vào 69 3.4 K t qu tính tốn quy trình xây d ng, ki m tra c p kh i cát nghi n áp d ng cho cơng trình h ch a n c B n Mòng, S n La 80 3.4.1 Khái quát trình thí nghi m BTCN 80 3.4.2 Ki m soát m c gi m n c l ng dùng ph gia hóa d o 82 3.4.3 N i dung thi t k thành ph n c p ph i bê tông s d ng cát t nhiên (cát vàng Hòa Bình) 83 3.4.4 N i dung thi t k thành ph n c p ph i bê tông s d ng cát nghi n 85 3.5 Xây d ng chi phí cho bê tông cát vàng bê tông cát nghi n làm c n c cho ph ng pháp so sánh gi a chi phí 87 3.5.1.Chi phí bê tơng cát nghi n xác đ nh c p ph i 87 3.5.2.Chi phí bê tông cát vàng theo c p ph i xác đ nh 90 3.5.3 So sánh ph K t lu n ch ng án xây d ng 94 ng 96 K T LU N VÀ KI N NGH .97 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 99 v DANH M C B NG BI U B ng 3.1: Kh i l ng c a d án h B n Mòng, t nh S n La 64 B ng 3.2: K t qu kh o sát v t li u Xi m ng 66 B ng 3.3: K t qu kh o sát v t li u cát 67 B ng 3.4: K t qu thí nghi m xi m ng Mai S n 71 B ng 3.5: Các tính ch t c lý c a cát vàng Hòa Bình 73 B ng 3.6: Thành ph n h t c a cát vàng Hòa Bình 73 B ng 3.7: Các tính ch t c lý c a cát vàng Sơng Mã 74 B ng 3.8: Thành ph n h t c a cát vàng Sông Mã 75 B ng 3.9: Các tính ch t c lý c a cát nghi n B n M t 76 B ng 3.10: Thành ph n h t c a cát nghi n B n M t 76 B ng 3.11: Các tính ch t c lý c a đá d m 77 B ng 3.12: Thành ph n h t c a đá d m 5-20 78 B ng 3.13: Thành ph n h t c a đá d m 20-40 78 B ng 3.14: Thành ph n h t c a đá d m 40-60 79 B ng 3.15: Thành ph n h t c a đá d m 60-80 79 B ng 3.16: Các lo i bê tông yêu c u 80 B ng 3.17: Ph gia s d ng cho lo i bê tơng h B n Mòng 82 B ng 3.18: C p ph i thành ph n đ nh h ng c a BTCN h B n Mòng 83 B ng 3.19: T l X/N t i thi u đ i v i bê tông cát vàng ch ng th m 84 B ng 3.20: T l X/N c a c p ph i bê tông s d ng cát vàng 84 B ng 3.21: T l X/N t i thi u v i bê tông cát nghi n ch ng th m 85 B ng 3.22: T l X/N c a c p ph i bê tông s d ng cát nghi n 85 B ng 3.23: B ng thành ph n c p ph i xi m ng PCB40 Mai S n 86 B ng 3.24: B ng tính giá v t li u 87 B ng 3.25: Ph ng án 1-Giá 1m3 bê tông theo c p ph i cát nghi n 88 B ng 3.26: B ng tính giá v t li u 91 B ng 3.27: Ph ng án 2-Giá 1m3 bê tông theo c p ph i cát vàng Hòa Bình 92 B ng 3.28 So sánh đ n giá bê tông theo ph vi ng án 94 DANH M C HÌNH NH Hình 2.1: S đ n i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a ch đ u t 43 Hình 2.2 Tr m b m H D c II 57 Hình 2.3 Cơng trình t i th nghi m vùng nguyên li u d a ng giao 59 Hình 3.1 Dây chuy n nghi n sàng đá d m m đá B n M t 68 Hình 3.2 S n ph m dây chuy n nghi n sàng cát m đá B n M t 69 vii DANH M C PH L C Ph l c 3.1: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60M150- Dmax 80 xi m ng Mai S n Ph l c 3.2: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28M200 - Dmax 60 xi m ng Mai S n Ph l c 3.3: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28M200-B4- Dmax 60 xi m ng Mai S n Ph l c 3.4: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60M250-B6- Dmax 20 xi m ng Mai S n Ph l c 3.5: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28M250-B6- Dmax 60 xi m ng Mai S n Ph l c 3.6: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60M300-B8- Dmax 40 xi m ng Mai S n Ph l c 3.7: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i bê tông R60-M300B8- Dmax 20 xi m ng Mai S n Ph l c 3.8: T ng h p k t qu thành ph n c p ph i bê tông (Xi m ng PCB40Mai S n) Ph l c B ng tính chi phí v t li u đ n hi n tr án Ph ng xây d ng- Ph ng án Ph l c 3.10 B ng tính chi phí v n chuy n v t li u t i hi n tr Ph ng ng án Ph ng án viii g xây d ng- bi n pháp h n ch , ki m soát ch t v n đ khai thác cát t nhiên, c ng nên có nh ng gi i pháp v ngu n v t li u thay th Ngày nhi u cơng rình đ u m i m c lên th l ng ngu n sông n ng phù sa, cát s i đ v h ngu n ngày C ng thêm n n khai thác cát m c n tài ngun lòng sơng, bi n d n c n ki t Trong khi, bùn cát có tác đ ng l n t i lòng sơng, dòng ch y s t n t i c a đô th , làng m c V lâu dài tr l ng cát bãi b i, cát lòng sơng khơng th đáp ng Vi c tìm ki m ngu n v t li u thay th cát lòng sơng, bãi b i đ ch t o v a bê tông v a xây d ng nhu c u r t b c thi t Nghiên c u có đ l c ngu n nguyên li u thay th cát lòng sơng đ m b o ch t ng, phù h p v i u ki n cung ng c a khu v c khơng có ngu n khai thác t i ch đáp ng yêu c u gi m chi phí đ u t xây d ng Ki n ngh Do th i gian nghiên c u làm lu n v n có h n trình đ c a b n thân nhi u h n ch v ki n th c, kinh nghi m, tài li u tham kh o m khuy t thi u sót Vì v y, r t mong nh n đ v nđ c s góp ý, ch b o c a Th y cô đ ng nghi p đ lu n c hoàn thi n h n v sau này, s giúp đ q báu mà tác gi mong mu n M t l n n a tác gi xin chân thành cám n s giúp đ nhi t tình c a Th y giáo h ng d n Th y, Cô giáo khoa C quan, Ban, Ngành, b n bè, đ ng nghi p gia đình giúp đ tác gi hoàn thành lu n v n t t nghi p này! 98 DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1]Qu c h i (2014), Lu t xây d ng s 50/2014/QH 13; [2]Chính ph (2015), Ngh đ nh s 32/2015/ N -CP ngày 25/3/2015 c a Chính ph v Qu n lý d án đ u t xây d ng; [3]Chính ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/ N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v Qu n lý ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [4]Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/ N -CP ngày 18/6/2015 c a Chính ph v Qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình; [5]Ban Qu n lý u t Xây d ng Th y l i 1, H s thi t k giai đo n, báo cáo công tác giám sát d án,…D án h ch a n c B n Mòng, t nh S n La; Qu c h i (2014), Lu t đ u t s 67/2014/QH 13; B xây d ng (2005), TCXDVN 349:2005 “Cát nghi n cho bê tông v a”; B xây d ng (2004), TCXDVN 322:2004 “Ch d n k thu t ch n thành ph n bê tông s d ng cát nghi n”; B xây d ng (2004), TCXDVN 305:2004 “Bê tông kh i l n – Quy ph m thi công nghi m thu”; 10 B xây d ng (2009), TCVN 6260:2009 “ Xi m ng pooc l ng h n h p – Yêu c u k thu t”; 11 B NN PTNT (2002), Tiêu chu n ngành, t 14 TCN 63-2002 đ n 14 TCN 732002 “Bê tông th y công v t li u dùng cho bê tông th y công: Yêu c u k thu t ph ng pháp th ”; 12 B xây d ng (2006), TCXDVN 7570-2006 “ C t li u cho bê tông v a – Yêu c u k thu t”; 13 B xây d ng (2007), nh m c d toán xây d ng cơng trình-ph n xây d ng cơng b kèm theo quy t đ nh s 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 c a B Xây d ng; 99 14 Nguy n Bá Uân (2010), “ Bài gi ng Qu n lý d án nâng cao” Tr ng ih c Th y l i, Hà N i; 15 Nguy n Bá Uân, Ngô Th Thanh Vân (2006), “ Giáo trình Kinh t th y l i” Nhà xu t b n Xây d ng, Hà N i; 16 Lê Công Giang (2012), “Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình ngành Nông nghi p PTNT t i t nh B c Ninh”; 17 Nguy n Chí Thái (2013), “Nghiên c u gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý d án đ u t xây d ng cơng trình Th y l i s d ng v n ngân sách Nhà n c t i Chi c c Th y l i Qu ng Ninh”; 18 Nguy n Hoành Thanh (2014), “Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý d án đ u t xây d ng c s h t ng giao thông v n t i đ ng b Vi t Nam”; 19 Nguy n H ng Thái (2016), “Gi i pháp t ng c ng công tác qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng cơng trình t i Ban Qu n lý d án Công ty TNHH m t thành viên khai thác th y l i Thái Nguyên”; 20 Các v n b n pháp lý có liên quan; 21 Các trang Website c a b , ngành liên quan PH L C 100 Ph l c 3.1: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60-M150- Dmax 80 xi m ng Mai S n TT 101 10 11 12 Mác bê tông R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 R60M150 Xi m ng (kg) 175 195 214 175 195 214 186 206 228 186 206 228 d m (kg) Cát Lo i Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình N c (kg) Ph gia L ng Lo i (lít) C ng đ (kg/cm2 D.tr ng t T/m3 R7 R28 R60 t c p th m L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 60∼80 1088 156 222 309 421 170 MD250 1.1 5.8 2.54 113.8 142 153.5 TP-10% 1073 154 220 308 416 170 MD250 1.2 5.4 2.53 123 167 184 TP c s 1059 152 219 305 413 170 MD250 1.3 5.8 2.53 141 181 195 TP+10% 1088 156 222 309 421 170 SAE 0.9 5.7 2.54 123 152 155 TP-10% 1073 154 220 308 416 170 SAE 1.0 5.6 2.53 131 173 193 TP c s 1059 152 219 305 413 170 SAE 1.1 5.6 2.53 144 185 199 TP+10% 972 164 234 327 444 170 MD250 1.1 5.2 2.49 109.9 142 160.7 TP-10% 964 162 232 324 440 170 MD250 1.2 5.9 2.50 127 165 184 TP c s 951 161 231 323 438 170 MD250 1.4 5.3 2.50 139 183 195 TP+10% 972 164 234 327 444 170 SAE 0.9 5.9 2.49 118.1 152.6 162.8 TP-10% 964 162 232 324 440 170 SAE 1.0 5.4 2.50 136.9 TP c s 951 161 231 323 438 170 SAE 1.1 5.3 2.50 144.5 192.2 206.1 s t (cm) 169 194.7 Ghi TP+10% Ph l c 3.2: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28-M200 - Dmax 60 xi m ng Mai S n TT 102 10 11 12 Mác bê tông R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 R28M200 Xi m ng (kg) 227 253 279 227 253 279 239 266 293 239 266 293 d m (kg) Cát Lo i Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình N c (kg) Ph gia L ng Lo i (lít) L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 60∼80 1041 237 325 517 173 MD250 1.4 5.7 1021 236 324 516 173 MD250 1.5 1005 234 322 512 175 MD250 1041 237 325 518 173 1021 236 324 516 1005 234 322 941 258 933 s t (cm) D.tr ng t T/m3 C ng đ (kg/cm2 R60 t c p th m Ghi R7 R28 5.52 146.7 214 5.7 2.52 177.5 244.2 TP c s 1.7 5.5 2.53 196.9 263.2 TP+10% SAE 1.1 5.7 2.52 153.5 225.3 TP-10% 173 SAE 1.3 5.4 2.52 180.7 244.3 TP c s 512 175 SAE 1.4 5.1 2.53 201.1 272.6 TP+10% 352 563 175 MD250 1.4 5.4 2.53 173.5 245.4 TP-10% 255 347 556 175 MD250 1.6 5.1 2.53 179.9 243.8 TP c s 925 251 343 548 178 MD250 1.8 5.2 2.54 197.8 261.6 TP+10% 941 258 352 563 175 SAE 1.2 5.5 2.53 176.9 256 TP-10% 933 255 347 556 175 SAE 1.3 5.4 2.53 189.7 251 TP c s 925 251 343 548 178 SAE 1.5 5.6 2.54 203.4 261.8 TP-10% TP+10% Ph l c 3.3: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28-M200-B4- Dmax 60 xi m ng Mai S n Mác bê tông Xi m ng (kg) R28M200-B4 TT d m (kg) Cát 103 Lo i L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 291 Cát nghi n 1064 216 397 473 R28M200-B4 324 Cát nghi n 1040 215 295 R28M200-B4 356 Cát nghi n 1019 213 R28M200-B4 291 Cát nghi n 1064 R28M200-B4 324 Cát nghi n R28M200-B4 356 R28M200-B4 N c (kg) Ph gia s t (cm) D.tr ng t T/m3 Lo i L ng (lít) 173 MD250 1.7 5.8 469 173 MD250 1.9 292 464 175 MD250 216 297 473 173 1040 215 295 469 Cát nghi n 1019 213 292 287 Cát H.Bình 1005 232 R28M200-B4 319 Cát H.Bình 986 R28M200-B4 351 Cát H.Bình 10 R28M200-B4 287 11 R28M200-B4 12 R28M200-B4 C ng đ (kg/cm2 R7 R28 2.51 189 246 5.3 2.51 212 282 2.1 5.1 2.52 240 316 SAE 1.5 5.8 2.51 191 250 173 SAE 1.6 5.6 2.51 214 284 464 175 SAE 1.8 5.0 2.52 242 324 316 505 180 MD250 1.7 5.8 2.52 184 245 230 313 501 180 MD250 1.9 5.2 2.53 209 284 971 219 309 495 185 MD250 2.1 5.2 2.53 234 315 Cát H.Bình 1005 232 316 505 180 SAE 1.4 5.6 2.53 184 245 319 Cát H.Bình 986 230 313 501 180 SAE 1.6 5.4 2.53 210 288 351 Cát H.Bình 971 219 309 495 185 SAE 1.8 5.4 2.53 241 319 60∼80 R60 tc p th m Ghi B4 TP-10% B4 TP c s B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% Ph l c 3.4: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60-M250-B6- Dmax 20 xi m ng Mai S n TT 104 10 11 12 Mác bê tông R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 R60M250-B6 Xi m ng (kg) 324 359 395 324 359 395 319 354 390 319 354 390 d m (kg) Cát Lo i Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 1040 215 295 469 1017 212 291 989 211 1040 N c (kg) Ph gia s t (cm) D.tr ng t T/m3 Lo i L ng (lít) 178 MD250 1.9 5.7 464 178 MD250 2.2 289 461 182 MD250 215 295 469 178 1017 212 291 464 989 211 289 990 229 968 C ng đ (kg/cm2 R7 R28 2.52 221 308 5.6 2.52 247 345 2.4 5.3 2.52 271 372 SAE 1.6 5.5 2.52 225 308 178 SAE 1.8 5.7 2.52 254 352 461 182 SAE 2.0 5.7 2.52 271 373 312 499 185 MD250 1.9 5.7 2.53 222 301 227 310 495 185 MD250 2.1 5.4 2.54 254 333 945 225 307 492 188 MD250 2.3 4.8 2.54 282 383 990 229 312 499 185 SAE 1.6 5.7 2.53 225 305 968 227 310 495 185 SAE 1.8 5.6 2.54 257 338 945 225 307 492 188 SAE 2.0 5.4 2.54 283 388 60∼80 R60 tc p th m Ghi B6 TP-10% B6 TP c s B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% Ph l c 3.5: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R28-M250-B6- Dmax 60 xi m ng Mai S n TT 105 10 11 12 Mác bê tông R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 R28M250-B6 Xi m ng (kg) 324 359 396 324 359 396 319 354 390 319 354 390 d m (kg) Cát Lo i Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát nghi n Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình Cát H.Bình L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 1040 215 295 469 1017 213 292 989 212 1040 N c (kg) Ph gia s t (cm) D.tr ng t T/m3 Lo i L ng (lít) 178 MD250 1.9 5.5 464 178 MD250 2.2 289 461 182 MD250 215 295 469 178 1017 213 292 464 989 212 289 990 229 968 C ng đ (kg/cm2 R7 R28 R60 2.52 223 310 316 5.2 2.52 254 338 357 2.4 4.8 2.52 270 382 400 SAE 1.6 5.6 2.52 226 311 318 178 SAE 1.8 5.4 2.52 255 345 359 461 182 SAE 2.0 5.4 2.52 274 386 405 312 499 185 MD250 1.9 5.9 2.53 225 302 326 227 310 495 185 MD250 2.1 5.3 2.54 252 334 363 945 225 307 492 188 MD250 2.3 4.8 2.54 279 374 397 990 229 312 499 185 SAE 1.6 5.5 2.53 230 307 328 968 227 310 495 185 SAE 1.8 5.9 2.54 258 335 366 945 225 307 492 188 SAE 2.0 5.2 2.54 281 379 399 60∼80 tc p th m Ghi B6 TP-10% B6 TP c s B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% TP-10% TP c s TP+10% Ph l c 3.6: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i ph i bê tông R60-M300-B8- Dmax 40 xi m ng Mai S n TT Mác bê tông d m (kg) Cát Xi N m ng c (kg) (kg) Lo i L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 Ph gia 60∼80 Lo i s t L ng (cm) (lít) C D.tr ng ng đ t (kg/cm2 t T/m3 R7 R28 c p R60 Ghi th m 106 R28-M300-B8 365 Cát nghi n 990 388 587 182 MD350 2.9 5.8 2.51 275 370 B8 TP-10% R28-M300-B8 405 Cát nghi n 963 384 580 182 MD350 3.2 5.1 2.51 307 404 B8 TP c s R28-M300-B8 446 Cát nghi n 933 380 573 185 MD350 3.6 4.8 2.52 310 409 B8 TP+10% R28-M300-B8 365 Cát nghi n 990 388 587 182 SSA 2.9 5.9 2.51 279 373 B8 TP-10% R28-M300-B8 405 Cát nghi n 963 384 580 182 SSA 3.2 5.8 2.51 313 404 B8 TP c s R28-M300-B8 446 Cát nghi n 933 380 573 185 SSA 3.6 5.4 2.52 314 409 B8 TP+10% R28-M300-B8 362 Cát H.Bình 986 433 654 182 MD350 2.9 5.8 2.61 261 364 B8 TP-10% R28-M300-B8 401 Cát H.Bình 953 428 650 182 MD350 3.2 5.4 2.61 304 401 B8 TP c s R28-M300-B8 441 Cát H.Bình 919 425 645 185 MD350 3.5 4.6 2.61 309 422 B8 TP+10% 10 R28-M300-B8 362 Cát H.Bình 986 433 654 182 SSA 2.9 5.5 2.61 266 366 B8 TP-10% 11 R28-M300-B8 401 Cát H.Bình 953 428 650 182 SSA 3.2 5.8 2.61 304 402 B8 TP c s 12 R28-M300-B8 441 Cát H.Bình 919 425 645 185 SSA 3.5 5.1 2.61 316 423 B8 TP+10% Ph l c 3.7: K t qu thí nghi m thành ph n c p ph i bê tông R60-M300-B8- Dmax 20 xi m ng Mai S n TT 107 10 11 12 Mác bê tông R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 R60-M300B8 Xi m ng (kg) d m (kg) Cát Lo i L ng (kg) 5∼20 373 Cát nghi n 990 970 414 Cát nghi n 962 455 Cát nghi n 373 N c (kg) Ph gia s t (cm) D.tr ng t T/m3 Lo i L ng (lít) 187 MD350 3.0 5.9 960 187 MD350 3.3 933 951 190 MD350 Cát nghi n 990 970 187 414 Cát nghi n 962 960 455 Cát nghi n 933 370 Cát H.Bình 409 C ng đ (kg/cm2 tc p th m Ghi R7 R28 R60 5.52 273 370 397 B8 TP-10% 5.5 2.52 296 410 438 B8 TP c s 3.6 4.9 2.53 300 422 465 B8 TP+10% SSA 3.0 5.9 2.52 279 374 404 B8 TP-10% 187 SSA 3.3 5.5 2.52 303 413 440 B8 TP c s 951 190 SSA 3.6 5.9 2.53 304 424 469 B8 TP+10% 937 1117 186 MD350 3.0 5.9 2.61 261 373 400 B8 TP-10% Cát H.Bình 906 1109 186 MD350 3.3 5.7 2.61 287 413 440 B8 TP c s 449 Cát H.Bình 874 1101 190 MD350 3.6 5.1 2.61 321 430 461 B8 TP+10% 370 Cát H.Bình 937 1117 186 SSA 3.0 5.5 2.61 268 373 402 B8 TP-10% 409 Cát H.Bình 906 1109 186 SSA 3.3 5.3 2.61 294 414 443 B8 TP c s 449 Cát H.Bình 874 1101 190 SSA 3.6 6.0 2.61 324 433 466 B8 TP+10% 20∼40 40∼60 60∼80 Ph l c 3.8: T ng h p k t qu thành ph n c p ph i bê tông (Xi m ng PCB40Mai S n) Xi TT Mác bê tông d m (kg) Cát m ng N c (kg) (kg) Lo i L ng (kg) 5∼20 20∼40 40∼60 60∼80 s t (cm) D.tr ng C t tc p (kg/cm2 T/m ng đ R7 R28 R60 th m Ghi 108 R60-M150 205 Cát nghi n 1022 150 215 301 408 180 TP c s R60-M150 216 Cát H.Bình 925 159 226 317 431 180 TP c s R28-M200 239 Cát nghi n 990 232 316 506 185 2.47 164 236 TP-10% R28-M200 249 Cát H.Bình 911 246 336 537 190 2.47 170 232 TP-10% R28-M200-B4 306 Cát nghi n 1013 212 289 462 185 2.46 177 229 B4 TP-10% R28-M200-B4 298 Cát H.Bình 959 223 305 487 190 2.46 176 238 B4 TP-10% R28-M250-B6 340 Cát nghi n 990 211 287 458 190 4.5 2.47 219 286 B6 TP-10% R28-M250-B6 331 Cát H.Bình 938 221 302 484 195 4.5 2.47 221 284 B6 TP-10% R60-M250-B6 340 Cát nghi n 990 211 287 458 190 2.47 219 281 300 B6 TP-10% 10 R60-M250-B6 331 Cát H.Bình 938 221 302 484 195 2.47 214 289 310 B6 TP-10% 11 R28-M300-B8 384 Cát nghi n 942 380 571 195 2.47 263 344 B8 TP-10% 12 R28-M300-B8 384 Cát H.Bình 868 402 603 200 2.45 256 342 B8 TP-10% 13 R60-M300-B8 384 Cát nghi n 942 951 200 5.4 2.47 259 344 363 B8 TP-10% 14 R60-M300-B8 384 Cát H.Bình 876 997 205 2.46 261 342 362 B8 TP-10% Ph l c 3.9 B ng tính chi phí v t li u đ n hi n tr ng xây d ng- Ph ng án Ph ng án Giá g c v t li u l y theo thông báo giá s 242/CBGVLXD-SXD ngày 7/3/2017 c a s xây d ng t nh S n La STT MH G 109 1 11 12 24 46 68 46 18 15 81 18 82 Tên v t li u Cát vàng Cát xay ád m 0,5 ∼1 ád m ∼20 ád m 20 ∼40 ád m 40∼60 ád m 60 ∼80 ba D
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp tiết giảm chi phí xây dựng cho công trình hồ chứa nước bản mòng sơn la , Nghiên cứu giải pháp tiết giảm chi phí xây dựng cho công trình hồ chứa nước bản mòng sơn la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn