Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

109 79 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Âu D i ng Huy L I CÁM N Tác gi xin chân thành c m n th y cô Tr ng i h c Th y l i su t th i gian v a qua gi ng d y trang b thêm nh ng ki n th c c n thi t v v n đ kinh t - k thu t, s h ng d n nhi t tình cho h c viên hoàn thi n ki n th c h n nâng cao trình đ chun mơn c bi t, H c viên xin chân thành c m n t i PGS.TS Lê V n Hùng tr c ti p h ng d n, giúp đ h c viên t n tình su t trình nghiên c u hoàn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian h c t p nghiên c u h n ch nên lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, h c viên r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a quý th y cô đ c gi Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi Âu D ii ng Huy M CL C DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T VI T T T vii M U 1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích c a đ tài Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u ng ph m vi nghiên c u Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài D ki n k t qu đ t đ c: .3 CH NG T NG QUAN V D ÁN U T XÂY D NG QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG 1.1 T ng quan v d án đ u t xây d ng 1.1.1 Khái ni m v d án d án đ u t xây d ng .5 1.1.2 c m c a d án đ u t xây d ng .6 1.1.3 Các giai đo n th c hi n c a d án đ u t xây d ng .7 1.1.4 N i dung qu n d án đ u t xây d ng 1.2 T ng quan v cơng tác l p d tốn qu n chi phí đ u t xây d ng .10 1.2.1 Tình hình đ u t cơng trình xây d ng cơng tác l p d tốn 10 1.2.2 Vai trò, ý ngh a, n i dung ph ng pháp l p d toán xây d ng .11 1.2.3 Nh ng nhân t nh h ng đ n công tác l p d tốn qu n chi phí đ u t xây d ng .13 1.2.4 Nh ng v n đ c n ph i hồn thi n cơng tác l p d tốn qu n chi phí đ u t xây d ng .16 1.2.5 Kinh nghi m qu n đ nh m c giá xây d ng th gi i .16 K t lu n ch ng 19 CH NG C S LU N V QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG L P D TOÁN 21 2.1 L p d tốn Qu n chi phí đ u t xây d ng 21 2.1.1 Khái ni m chi phí d án đ u t xây d ng .21 2.1.2 Khái ni m v qu n chi phí d án đ u t xây d ng 21 2.1.3 Khái ni m v d toán qu n chi phí đ u t xây d ng 22 iii 2.1.4 nh m c xây d ng, h th ng đ n giá xây d ng, ch s giá xây d ng 25 2.1.5 N i dung ph ng pháp xác đ nh d toán xây d ng cơng trình qu n chi phí đ u t xây d ng 29 2.1.6 Ph ng pháp l p d toán qu n chi phí đ u t xây d ng 30 2.1.7 C s xác đ nh kh i l ng, đ nh m c, đ n giá kho n m c chi phí khác c a d toán xây d ng 41 2.1.8 M t s khái ni m v d tốn gói th u xây d ng 45 2.1.9 Nhi m v l p d tốn qu n chi phí đ u t xây d ng 48 2.2 N i dung qu n chi phí đ u t xây d ng c a ch đ u t 49 2.2.1 N i dung qu n chi phí đ u t xây d ng 49 2.2.2 Qu n t ng m c đ u t xây d ng 50 2.2.3 Qu n d tốn cơng trình 53 2.2.4 Qu n đ nh m c xây d ng giá xây d ng cơng trình 54 2.3 Nh ng qui đ nh thay đ i g n v l p d toán qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình 56 2.3.1 H th ng v n b n lu t ( ut , u th u, Xây d ng, t đai) 56 2.3.2 Các Ngh đ nh, thông t , Quy t đ nh 56 2.3.3 H th ng đ nh m c đ n giá, ch s giá xây d ng, đ nh m c t l … 57 2.3.4 Nh ng m thay đ i nh ng m m i v l p d toán qu n chi phí đ u t xây d ng 58 K t lu n ch ng 63 CH NG TH C TR NG GI I PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC L P D TỐN QU N CHI PHÍ U T XÂY D NG TRÊN A BÀN T NH B C NINH 64 3.1 Th c tr ng, nh ng v ng m c, khó kh n v cơng tác l p d toán xây d ng t i Trung tâm th i gian qua 64 3.1.1 Th c tr ng cơng tác l p d tốn t i Trung tâm 64 3.1.2 Nh ng khó kh n v cơng tác l p d toán xây d ng t i Trung tâm 65 3.2 Ví d v m t d án c th “Tr ng trung h c c s xã Ph t Tích, huy n Tiên Du, t nh B c Ninh” 66 3.2.1 Thông tin chung v cơng trình 66 3.2.2 Quy mô gi i pháp thi t k ch y u c a công trình: 66 iv 3.2.3 N i dung l p d tốn cơng trình “Tr ng trung h c c s xã Ph t Tích, huy n Tiên Du, t nh B c Ninh” 75 3.2.4 Nh ng khó kh n, b t c p áp d ng, v n d ng quy đ nh 77 3.2.5 Nh ng m thay đ i công tác l p d tốn theo h ng d n Thơng t 06/2016/TTBXD v i Thông t 04/2010/TT-BXD 79 3.3 M t s ki n ngh đ i v i c quan qu n Nhà n c 81 3.3.1 S a đ i, b sung h th ng su t v n đ u t , đ nh m c, đ n giá xây d ng c b n 81 3.3.2 Xây d ng ngân hàng d li u v giá v t li u, ca máy, nhân công 81 3.3.3 B sung đ nh m c 82 3.3.4 M t s ki n ngh khác 82 K t lu n ch ng 83 K T LU N KI N NGH .84 K t lu n 84 Ki n ngh 84 TÀI LI U THAM KH O .86 PH L C S .88 PH L C S .95 v DANH M C B NG BI U B ng 2.1: NH M C T L (%) CHI PHÍ CHUNG 31 B ng 2.2: NH M C CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG 33 B ng 2.3 NH M C THU NH P CH U THU TÍNH TR C 34 B ng 2.4 HAO PHÍ V T LI U, NHÂN CÔNG, MÁY THI T B THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY D NG 37 B ng 2.5 T NG H P CHI PHÍ V T LI U, CHI PHÍ NHÂN CƠNG, CHI PHÍ MÁY THI T B THI CƠNG TRONG CHI PHÍ TR C TI P 38 B ng 3.1 B NG T NG H P KINH PHÍ H NG M C 88 B ng 3.2 B NG T NG H P CHI PHÍ XÂY D NG 89 B ng 3.3 B NG T NG H P CHI PHÍ H NG M C CHUNG 91 B ng 3.4 T NG H P D TỐN XÂY D NG CƠNG TRÌNH 92 vi DANH M C CÁC T TXD: VI T T T u t xây d ng CTXD: Cơng trình xây d ng C T: Ch đ u t QLDA: Qu n d án Q : Quy t đ nh QLCP: Qu n chi phí QLCP T: Qu n chi phí đ u t HMC: H ng m c chung CP: Chi phí TT: Thơng t N : Ngh vii nh M U Tính c p thi t c a đ tài Các công trình đ u t xây d ng đóng vai trò r t quan tr ng phát tri n kinh t xã h ic am tn c Nó u ki n ti n đ cho vi c phát tri n kinh t thu hút ngu n v n đ u t Vi t Nam, nh ng n m qua, s quan tâm ch đ o c a Chính ph , ho t đ ng đ u t xây d ng c s h t ng đ t đ c m t s thành t u nh t đ nh Tuy nhiên, v n t n t i m t s h n ch công tác t ch c qu n d án, qu n chi phí nh : Ng i đ ng đ u d án y u v n ng l c t ch c, cán b th c hi n d án trình đ chun mơn kém, th i gian th c hi n d án kéo dài, vi c th m đ nh kh i l ng, quy mô, ch t l ng d án ch a đ c tr ng, Chi phí xây d ng cơng trình ch tiêu quan tr ng ph n ánh hi u qu đ u t c a d án Vi c qu n chi phí q trình l p d án đ u t xây d ng góp ph n làm gi m lãng phí đ u t xây d ng, kéo theo s phát tri n c a n n kinh t nói chung Vì th vi c ti t ki m chi phí đ u t xây d ng m c tiêu quan tr ng, khơng nh ng đ i v i m t đ n v , t ch c, hay ngành xây d ng mà v n đ quan tâm c a tồn xã h i T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ tr c h c t p nghiên c u Nhà ng v i kinh nghi m th c ti n q trình cơng tác t i đ a bàn nghiên c u, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i: “Phân tích nh ng m m i nh ng khó kh n v n d ng h ng d n v cơng tác l p d tốn qu n chi phí đ u t xây d ng” M c đích c a đ tài D a vi c nghiên c u c s lu n v qu n chi phí d án đ u t , qu n chi phí d án đ u t xây d ng phân tích nh ng m m i nh ng khó kh n, b t c p v n d ng h ng d n v công tác l p d tốn cơng trình xây d ng hi n T đó, đ xu t gi i pháp qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình c a d án m t cách hi u qu , gi m thi u th t thốt, lãng phí Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Cách ti p c n: đ tđ c m c tiêu nghiên c u, tác gi lu n v n d a cách ti p c n: - Ti p c n thông qua h th ng v n b n pháp quy; - Ti p c n qua th c t cơng trình th c hi n; - Ti p c n qua nghiên c u, thi t k xây d ng cơng trình; - Ti p c n qua ngu n thông tin khác Ph ng pháp nghiên c u: th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng ph c u sau: Ph ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy; Ph kh o sát th c t thu th p thông tin; Ph Ph ng pháp k th a; Ph ng pháp nghiên ng pháp u tra, ng pháp th ng kê; ng pháp phân tích, t ng h p, so sánh it ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u: it ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n chi phí đ u t xây d ng q trình l p d án xây d ng cơng trình (ch y u cơng trình dân d ng, giao thông, h t ng s d ng v n ngân sách nhà n c đ a bàn t nh B c Ninh) Ph m vi nghiên c u: Ph m vi nghiên c u c a đ tài: [15] B Xây d ng, nh m c d tốn xây d ng cơng trình Ph n l p đ t (S a đ i b sung) công b kèm theo Quy t đ nh s 587/Q -BXD ngày 29/5/2014 c a B Xây d ng Hà N i, 2014 [16] B Xây d ng, Quy t đ nh s 1779/Q -BXD ngày 16/8/2007 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh m c d toán kh o sát xây d ng xây d ng Hà N i, 2007 [17] B Xây d ng, V n b n s 1134/Q -BXD c a B Xây d ng ngày 8/10/2015 v vi c cơng b đ nh m c hao phí giá ca máy thi t b thi công xây d ng Hà N i, 2015 [18] y ban nhân dân t nh, V n b n s 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 c a UBND t nh B c Ninh v vi c công b n giá XDCT; B ng giá ca máy thi t b thi công B c Ninh, 2008 [19] y ban nhân dân t nh, Quy t đ nh s 1155/Q -UBND ngày 22/9/2016 c a UBND t nh v vi c xác đ nh đ n giá nhân cơng qu n chi phí đ u t xây d ng đ a bàn t nh B c Ninh B c Ninh, 2016 [20] B Xây d ng, V n b n s 1134/Q -BXD c a B Xây d ng ngày 8/10/2015 v vi c cơng b đ nh m c hao phí giá ca máy thi t b thi công xây d ng Hà N i, 2015 [21] Chính Ph , Ngh đ nh 37/2015/N -CP ngày 22/4/2015 c a Chính ph v h d n v h p đ ng xây d ng Hà N i, 2015 ng [22] Chính Ph , Ngh đ nh 63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 v vi c quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a lu t đ u th u v l a ch n nhà th u Hà N i, 2014 87 PH L C S B ng 0.1 B NG T NG H P KINH PHÍ H NG M C CƠNG TRÌNH: TR NG THCS XÃ PH T TÍCH - HUY N TIÊN DU -T NH B C NINH H NG M C: NHÀ XE STT Kho n m c chi phí Ký hi u Cách tính Thành ti n Chi phí v t li u VL A1+CLVL 538,186,132 n giá v t li u A1 Theo b ng tiên l - 306,056,985 - Chênh l ch v t li u CLVL Theo b ng t ng h p v t li u 232,129,147 Chi phí nhân cơng NC B1 214,210,862 n giá nhân công B1 - ng Theo b ng tiên l ng - Chênh l ch nhân công CLNC Theo b ng t ng h p nhân cơng Chi phí máy thi công M C1 - n giá máy Theo b ng tiên l C1 214,210,862 55,343,613 ng 55,343,613 I CHI PHÍ TR C TI P T VL + NC + M 807,740,606 II CHI PHÍ CHUNG C T x 6% 51,105,748 III T L THU TÍNH TR TL (T+C) x 5.5% 47,236,549 Gtt T + C + TL 906,082,904 Chi phí xây d ng tr thu IV T C c THU GIÁ TR GIA T NG GTGT Chi phí xây d ng sau thu Gst Gtt + GTGT 996,691,194 T ng c ng Gxd Gst 996,691,194 ng t nh ta tính tốn đ GxT GTGT-XD 90,608,290 c t t c h ng m c cơng trình thu c d án Ta có b ng t ng h p chi phí xây d ng: 88 B ng 0.2 B NG T NG H P CHI PHÍ XÂY D NG T NG H P CHI PHÍ XÂY D NG CƠNG TRÌNH: TR NG TRUNG H C C S XÃ PH T TÍCH, HUY N TIÊN DU H NG M C: NHÀ HI U B , NHÀ L P H C, NHÀ THI U A N NG CÁC H NG M C PH TR (NHÀ B O V , HÀNH LANG C U, NHÀ XE, SÂN, C NG, T NG RÀO, CÂY XANH; H T NG K THU T) n v tính : đ ng S TT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH [1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] Nhà hi u b SumG XDi 4,693,025,859 469,302,586 5,162,328,445 G XD1 1.1 Ph n k t c u, b ph t, b n c ng m D toán chi ti t 1,967,999,574 196,799,957 2,164,799,532 G XD1.1 1.2 Ph n ki n trúc, n, n c D toán chi ti t 2,725,026,285 272,502,629 2,997,528,914 G XD2.1 Nhà l p h c SumG XDi 16,440,757,015 1,644,075,702 18,084,832,717 G XD2 2.1 Ph n k t c u D toán chi ti t 7,074,658,592 707,465,859 7,782,124,452 G XD2.1 2.2 Ph n ki n trúc D toán chi ti t 8,308,289,682 830,828,968 9,139,118,650 G XD2.2 2.3 Ph n n, c p, thoát n c, ch ng sét, b ph t, b n c D toán chi ti t 1,057,808,741 105,780,874 1,163,589,615 G XD2.3 Nhà đa n ng SumG XDi 4,578,106,127 457,810,613 5,035,916,739 G XD3 Nhà b o v D toán chi ti t 151,689,100 15,168,910 166,858,010 G XD4 Nhà c u D toán chi ti t 319,601,335 31,960,134 351,561,469 G XD5 Nhà đ xe D toán chi ti t 933,383,386 93,338,339 1,026,721,724 G XD6 D toán chi ti t 5,371,030,881 537,103,088 5,908,133,969 G XD7 Sân, c ng, t rào ng TR GIÁ TR C THU THU GTGT GIÁ TR SAU THU KÝ HI U Cây xanh D toán chi ti t 920,946,093 92,094,609 1,013,040,702 G XD8 H th ng k thu t nhà SumG XDi 5,862,236,582 586,223,658 6,448,460,240 G XD9 9.1 San n n D toán chi 4,212,679,261 421,267,926 4,633,947,187 Gxd9.1 89 ti t 9.2 Ph n n c ngồi nhà D toán chi ti t 899,131,722 89,913,172 989,044,894 Gxd9.2 9.3 Ph n đ ng dây 22KV tr m bi n áp, n chi u sáng sinh ho t B ng t ng h p 750,425,599 75,042,560 825,468,159 Gxd9.3 10 Ch ng m i SumG XDi 889,658,013 88,965,801 978,623,815 G XD10 10 Nhà hi u b D toán chi ti t 170,742,888 17,074,289 187,817,176 G XD10.1 10 Nhà l p h c D toán chi ti t 436,668,831 43,666,883 480,335,714 G XD10.2 10 Nhà đa n ng D toán chi ti t 282,246,295 28,224,629 310,470,924 G XD10.3 11 Ph n PCCC SumG XDi 927,492,406 92,749,241 1,020,241,647 G XD11 11 H th ng báo cháy D toán chi ti t 482,972,162 48,297,216 531,269,379 G XD11.1 11 H th ng ch a cháy D toán chi ti t 444,520,244 44,452,024 488,972,268 G XD11.2 Chi phí xây d ng 1+2+3+4 +5+6+7+ + + 10+ 11 41,087,926,798 4,108,792,680 45,196,719,000 TDT B ng ch : B n m i l m t , m t tr m chín m i sáu tri u, b y tr m m 90 i chín nghìn đ ng ch n./ B ng 0.3 B NG T NG H P CHI PHÍ H NG M C CHUNG T NG H P D CƠNG TRÌNH: TR TỐN CHI PHÍ H NG M C CHUNG NG TRUNG H C C S XÃ PH T TÍCH, HUY N TIÊN DU H NG M C: NHÀ HH U B , NHÀ L P H C, NHÀ THI TR (NHÀ B O V , HÀNH LANG C U, NHÀ U A N NG CÁC H NG M C PH XE, SÂN, C NG, T NG RÀO, CÂY XANH; H T NG K THU T) n v tính : đ ng S TT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] A PH N XÂY D NG I Chi phí xây d ng nhà t m t i hi n tr ng đ u hành thi công G XD x 1% 410,879,268 41,087,927 451,967,195 G NTI II Chi phí m t s công tác không xác đ nh đ c kh i l ng t thi t k G XD x 2,5% 1,027,198,170 102,719,817 1,129,917,987 G KKLI T NG C NG I + II 1,438,077,438 143,807,744 1,581,885,000 G HMC TR GIÁ TR C THU 91 THU VAT GIÁ TR SAU THU KÝ HI U B ng 0.4 T NG H P D T NG H P D CƠNG TRÌNH: TR TỐN XÂY D NG CƠNG TRÌNH TỐN XÂY D NG CƠNG TRÌNH NG TRUNG H C C S XÃ PH T TÍCH, HUY N TIÊN DU H NG M C: NHÀ Hi U B , NHÀ L P H C, NHÀ THI U A N NG CÁC H NG M C PH TR (NHÀ B O V , HÀNH LANG C U, NHÀ XE, SÂN, C NG, T NG RÀO, CÂY XANH; H T NG K THU T) n v tính : đ ng 92 S TT KHO N M C CHI PHÍ CÁCH TÍNH [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] I CHI PHÍ XÂY D NG T ng h p chi phí xây d ng 41,087,926,798 4,108,792,680 45,196,719,000 G XD II CHI PHÍ THI T B SumGtb i 362,789,300 36,278,930 399,068,230 G TB 2.1 Chi phí thi t b n B ng t ng h p thi t b 292,789,300 29,278,930 322,068,230 Gtb1 2.2 Chi phí thi t b PCCC Theo d toán thi t k l p 70,000,000 7,000,000 77,000,000 Gtb2 III CHI PHÍ QU N D ÁN 800,827,835 80,082,784 880,910,619 G QLDA 2,686,898,842 268,689,884 2,955,588,726 G TV IV 1.932 CHI PHÍ T V N U T XÂY D NG % * (G XDTT + G TBTT) SumG TVi TR GIÁ TR C THU THU GTGT GIÁ TR SAU THU KÝ HI U 4.1 Chi phí thi t k b n v thi cơng 2.372 % * G XDTT 974,605,624 97,460,562 1,072,066,186 G TV2 4.2 Chi phí th m tra b n v thi t k 0.146 % * G XDTT 59,988,373 5,998,837 65,987,210 G TV3 4.3 Chi phí th m tra d tốn thi t k 0.141 % * G XDTT 57,933,977 5,793,398 63,727,374 G TV4 93 4.4 Chi phí l p h s m i th u thi công XD 0.100 % * G XDTT 41,087,927 4,108,793 45,196,719 G TV5 4.5 Chi phí đánh giá h s d th u th u thi công xây d ng 0.100 % * G XDTT 41,087,927 4,108,793 45,196,719 G TV6 4.6 Chi phí l p h s m i th u thi công thi t b M c t i thi u 909,091 90,909 1,000,000 G TV7 4.7 Chi phí đánh giá h s d th u th u thi công thi t b M c t i thi u 909,091 90,909 1,000,000 G TV8 4.8 Chi phí kh o sát đ a ch t Theo d toán th m tra 420,167,273 42,016,727 462,184,000 G TV9 4.9 Chi phí kh o sát đ a hình Theo d toán th m tra 45,770,909 4,577,091 50,348,000 G TV10 4.10 Chi phí giám sát thi cơng xây d ng 2.011 % * G XDTT 826,278,208 82,627,821 908,906,029 G TV11 4.11 Chi phí giám sát thi cơng thi t b 0.675 % * G XDTT 2,448,828 244,883 2,693,711 G TV12 4.12 Chi phí ki m đ nh ch t l ng CTXD 0.500 % * G XDTT * 1,05 215,711,616 21,571,162 237,282,777 G TV13 VI CHI PHÍ KHÁC SumG Ki 2,119,487,426 197,363,052 2,316,850,478 GK 5.1 Chi phí h ng m c chung T ng h p h ng m c chung cơng trình 1,438,077,438 143,807,744 1,581,885,182 G K1 5.2 Phí th m đ nh h s m i th u thi công xây d ng 0.050 % * G XDST 22,598,360 2,259,836 24,858,195 G K2 5.3 Phí th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u thi công XD 0.050 % * G XDST 22,598,360 2,259,836 24,858,195 G K3 94 5.4 Phí th m đ nh h s m i th u thi công thi t b M c t i thi u 909,091 90,909 1,000,000 G K4 5.5 Phí th m đ nh k t qu l a ch n nhà th u thi công thi t b M c t i thi u 909,091 90,909 1,000,000 G K5 5.6 Phí th m đ nh thi t k xây d ng 0.0356 % * G XDTT 14,627,302 - 14,627,302 G K6 5.7 Phí th m đ nh d toán 0.0344 % * G XDTT 14,134,247 - 14,134,247 G K7 5.8 Chi phí b o hi m cơng trình 0.299 % * G XDTT 122,852,901 12,285,290 135,138,191 G K8 5.9 Chi phí ki m toán 0.673 % * TDT 365,685,278 36,568,528 402,253,805 G K9 5.10 Chi phí th m tra, phê t quy t toán 0.431 % * TDT * 50% 117,095,360 - 117,095,360 G K10 5.000 % * (G XD + G TB + G QLDA + G TV + G K ) 2,352,896,510 235,289,651 2,587,456,853 G DP 54,336,593,906 TDT 54,336,594,000 LT VII CHI PHÍ D PHỊNG T NG C NG ( + + + + + 6) G XD + G TB + G QLDA + G TV + G K + G DP LÀM TRÒN B ng ch : N m m i b n t , ba tr m ba m i sáu tri u, n m tr m chín m i b n nghìn đ ng ch n./ PH L C S (Các công tác c n b sung, u ch nh làm rõ) Các cơng tác nhóm AA + B sung công tác phá d b ng máy đào có g n búa th y l c + B sung công tác phá d bê tông b ng máy đào đ u g n tay bóp + B sung công tác phá t ng g ch b ng máy đào + B sung công tác phá d g ch t chèn + Làm rõ thuy t minh cho công tác phá d cao bao g m công vi c v n chuy n xu ng theo chi u cao ch a + Làm rõ khái ni m hàng rào đ n gi n hàng rào ph c t p công tác phá d + B sung công tác phá g ch granit lát n n làm rõ công tác phá g ch lát n n có bao g m phá v a lót khơng + Các công tác AA.31xxx đ n AA.34xxx ch a có thuy t minh, ch a có cho cơng tác >16m + B sung công tác tháo d thi t b n, dây n + B sung công tác c t bê tơng Các cơng tác nhóm AB + B sung thuy t minh h s mua đ t đ đ p + Công tác v n chuy n ti p b ng th công ph m vi ngồi 300m ch a có + B sung cơng tác đào máy có g u nh h n, phù h p v i th c t đào hi n + B sung thuy t minh làm rõ cơng tác đ p cát mã AB.66000 có cơng đ đ t vào h móng ch a Các cơng tác nhóm AC + B sung cơng tác ép, đóng c c ng ng l c tr 95 c c n + B sung công tác n i c c ng + B sung công tác c t c c ly tâm + B sung công tác ép c c b ng robot Các công tác nhóm AD + B sung thuy t minh cho t t c mã hi u ch a có thuy t minh + B sung công tác lu đ m b ng đ t dính + B sung thuy t minh tính cho chi u dày l p bê tông nh a khác đ nh m c (đ i v i bê tông cacboncor, bê tông nh a r ng) + B sung công tác s n g gi m t c có chi u dày l n h n 2,5cm + B sung công tác lát rãnh biên b ng lo i v t li u Các cơng tác nhóm AE + B sung đ nh m c xây lo i g ch kích th c khác tiêu chu n (ví d g ch xi m ng KT220x105x100mm, KT390x170x130mm, KT 390x100x130mm…) + Làm rõ công tác xây b ph n k t c u ph c t p + Làm rõ v t li u khác, máy khác công tác + Làm rõ mác v a công tác xây g ch khí tr ng áp b ng v a thông th + Làm rõ khái ni m t đ c coi tr , t ng ng tr công tác xây (1 b c dài r ng ng + Làm rõ khái ni m móng khơng ph i móng +T ng quan v giá gi a công tác xây rãnh xây t ng ch a phù h p Các công tác nhóm AF + Làm rõ cơng tác bê tơng b , h van, h ga, rãnh có bao g m nh ng b ph n ( có đ đáy, thành n p không) + B sung công tác s n xu t, l p đ t thang kh 96 + B sung công tác đ bê tơng b ng b m có chi u cao > 16m (th c t r t nhi u cơng trình b m cao h n 16m) + B sung công tác b m bê tông b ng b m t nh + B sung công tác đ bê tông c t b ng b m bê tông + Làm rõ ph m vi áp d ng dùng ph ng pháp đ bê tông b ng th công đ bê tông b ng máy + Thi u công tác thi công bê tông b ng th công chi u cao >16m + B sung công tác thi công bê tông b ng th công, v a bê tông th tr m tr n hi n tr ng ph m ho c ng + B sung đ nh m c v a bê tông nhi u lo i mác nh mác 100 đá 2x4, mác 100, đá 1x2 + Công tác bê tông n n, sân c n nêu rõ tr ng h p có c t khe co giãn + B sung công tác thi công bê tông c ng h p l n, đ t i ch + Làm rõ khái ni m móng cơng tác bê tông, c t thép, ván khuôn + Làm rõ công tác ván khuôn c u ki n khác (vì r t cao) + B sung t t c thuy t minh thành ph n công vi c c a nh ng cơng tác ch a có + Làm rõ thuy t minh công tác AF.88240 (ch a tính thu h i v t li u chính) + Làm rõ kích th c tơn tráng k m cơng tác AF.88250 (ch a tính thu h i v t li u chính) Các cơng tác nhóm AG + Làm rõ công tác ván khuôn c u ki n khác công tác bê tông đúc s n + Làm rõ v t li u luân chuy n v t li u làm bi n pháp công tác AG.3000 + B sung công tác ván khn mái vát, mái vòm 97 + Nh ng cơng vi c có chi u cao nh thơng t ng, s nh cao v t giáo u ch nh th + Công tác l p th công đ n kh i l ng Các cơng tác nhóm AH + B sung cơng tác s n xu t, l p d ng lan can ti n, tr c u thang Các công tác nhóm AI + Làm rõ n i dung v n chuy n ph m vi 30m có bao g m v n chuy n lên cao hay không + B sung công tác s n xu t, l p d ng c u ki n inox + Công tác s n xu t hang rào l i thép, c a l i thép, hang rào song s t nên tính theo đ n v t n 10 Các cơng tác AK + B sung toàn b thuy t minh thành ph n công vi c cho nh ng công tác ch a có thuy t minh + B sung công tác k ch lõm + B sung công tác đánh bóng m t sân bê tơng + B sung cơng tác l p ngói m i hài 40v/m2 + B sung công tác p t m aluminium t ng, c t + B sung công tác p g ch th + B sung công tác lát g ch ch ng nóng lo i g ch l kích th c khác + Ch a có cơng tác s n c a b ng s n PU + Công tác s n n n b ng s n epoxy đ n giá ch a rõ ràng, ch a phù h p th c t + B sung công tác s n gi đá, gi g + B sung công tác dán kính 98 + B sung cơng tác l p mái kính + B sung đ nh m c ch ng th m sàn mái, sê nô, v sinh + n giá công tác đánh véc ni ch a phù h p th c t (th p h n nhi u) + B sung công tác r i c nhân t o sân bóng + B sung đ nh m c làm m t sân tennis + Làm rõ thành ph n trát granite c u thang (l p v a lót nh th nào) + Cơng tác quét flinkote đ nh m c nhân công ch a phù h p th c t + B sung công tác thi công ch ng th m c ng lo i + B sung công tác trát rãnh, h ga 11 Các cơng tác nhóm AL + B sung thuy t minh thành ph n công vi c c a t t c công tác ch a ghi rõ thuy t minh + B sung công tác b c x p ph th i t xu ng + Làm rõ thuy t minh công tác c t khe 1x4 2x4 + B sung công tác hàn t m màng HDPE + B sung công tác x ch ng th m khe lún gi a đ n nguyên nhà 12 Các công tác BA + Làm rõ công tác l p ng nh a n i ng c ng hay m m + Công tác l p đ t dây d n c n làm rõ dây ng gen chìm, n i, c ng, m m không n m ng gen + B sung công tác l p thang cáp, máng cáp + Làm rõ công tác l p đèn ng, h p âm tr n n i + B sung công tác l p đ t u hòa ki u VRV (1 c c nóng, nhi u c c l nh) 99 + B sung công tác l p đ t ơng gió m m + B sung cơng tác b o ơn cho ng n c ng ng + B sung công tác l p đ t t n n i + Làm rõ công tác khái ni m c a phân ph i khí + B sung cơng tác l p đ t bi n dòng c ng đ >200/5A + B sung công tác l p đ t đèn LED dây ki u + B sung cơng tác thí nghi m n tr đ t (trong công tác xây d ng) + B sung công tác l p đ t h th ng ch ng sét tiên đ o s m 13 Các công tác BB + B sung công tác l p đ t máy b m ph thông + B sung công tác l p đ t ng d n n c b ng inox + B sung công tác l p đ t ph ki n có ren cho đ + B sung cơng tác l p đ t đ ng ng ng ng ph ki n D > 250mm + Làm rõ thành ph n công vi c l p đ t ch u r a, ti u nam, ti u n , xí (đã bao g m cơng tác l p xiphong, vòi ch u hay ch a) + Làm rõ cơng tác l p ng HDPE gân xo n l p, l p + B sung công tác l p ng c ng bê tông b ng máy xúc + B sung công tác l p m ng sông đ ng kính >75mm + B sung cơng tác l p đ t đai kh i th y đ ng kính t 32->50mm + B sung cơng tác l p đ t đ ng h đo l u l + B sung công tác xúc x đ + i u ch nh đ ng đ ng kính t 15->40mm ng ng ng kính ng cơng tác cho phù h p v i th c t 100 + B sung công tác l p đ t c ng h p kích th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng , Phân tích những điểm mới và những khó khăn trong vận dụng các hướng dẫn về công tác lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn