Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã quảng yên

98 134 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:54

B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI C THI N NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP QU N TR T T XÂY D NG TRÊN A BÀN TH QU NG YÊN LU N V N TH C S HÀ N I, N M 2017 B GIÁO D C VÀ ÀO T O B NÔNG NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI C THI N NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP QU N TR T T XÂY D NG TRÊN A BÀN TH QU NG YÊN Chuyên ngành: QU N XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C PGS TS Lê V n Hùng HÀ N I, N M 2017 L I CAM OAN Tác gi cam đoan công trình nghiên c u c a tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c nào.Vi c tham kh o ngu n tài li u đ c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Bùi i c Thi n L I CÁM N V i s n l c c a b n thân v i s giúp đ t n tình c a th y cơ, đ ng nghi p, b n bè gia đình, tác gi hồn thành lu n v n Tác gi xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS Lê V n Hùng, ng đ nh h i t n tình h ng d n v ch nh ng ng khoa h c, ch b o đóng góp ý ki n quý báu su t trình th c hi n lu n v n Tác gi c m n th y cô giáo cán b viên ch c Tr ng i h c Th y l i, cám n t p th l p cao h c 23QLXD22, cám n đ ng nghi p c quan, gia đình đ ng viên, khích l , t o u ki n thu n l i v m i m t cho tác gi th i gian hoàn thành lu n v n Do th i gian ki n th c h n ch nên lu n v n có nh ng sai sót, tác gi r t mong nh n đ c s ch b o, đóng góp ý ki n c a th y cô, đ ng nghi p đ giúp tác gi hoàn thi n ki n th c Trân tr ng c m n! Tác gi lu n v n Bùi ii c Thi n M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH v DANH M C B NG BI U vi DANH M C CÁC T M VI T T T vii U 1 Tính c p thi t c a đ tài .1 M c đích c a đ tài Cách ti p c n ph it ng pháp nghiên c u ng ph m vi nghiên c u Ý ngh a khoa h c ý ngh a th c ti n c a đ tài K t qu d ki n đ t đ CH c NG T NG QUAN V TÌNH HÌNH PHÁT TRI N Ơ TH NH NG N M I M I VÀ QU N TR T T XÂY D NG .4 1.1 T ng quan v tình hình phát tri n xây d ng c a th Qu ng Yên th i k đ i m i .4 1.1.1 Khái ni m cơng trình xây d ng 1.1.2 Phân lo i cơng trình xây d ng 1.1.3 Tình hình phát tri n xây d ng c a th Qu ng Yên th i k đ i m i .5 1.2 1.2.1 c m tính ch t c a cơng trình xây d ng 11 c m tính ch t c a cơng trình xây d ng 11 1.2.2 Vai trò qu n nhà n c cơng trình xây d ng 15 1.3 Nh ng khó kh n qu n tr t t xây d ng 16 1.4 K t qu c a trình qu n tr t t xây d ng 18 1.4.1 K t qu qu n tr t t xây d ng t i thành ph Hà N i .19 1.4.2 K t qu qu n tr t t xây d ng t i thành ph H Chí Minh 21 1.4.3 K t qu qu n tr t t xây d ng t i thành ph H i Phòng 22 1.5 Tình hình vi ph m tr t t xây d ng đ a bàn th Qu ng Yên 23 1.5.1 Tình hình vi ph m tr t t xây d ng tr c thành l p th (tr c n m 2012) 23 1.5.2 Tình hình vi ph m tr t t xây d ng sau thành l p th Qu ng Yên (t n m 2012) 24 iii K t lu n ch ng 25 CH NG C S KHOA H C VÀ PHÁP TRONG QU N TR T T XÂY D NG 26 2.1 C s khoa h c pháp qu n tr t t xây d ng 26 2.1.1 C s khoa h c qu n tr t t xây d ng 26 2.1.2 C s pháp qu n tr t t xây d ng 27 2.1.3 C s th c ti n qu n tr t t xây d ng 28 2.2 N i dung hình th c qu n tr t t xây d ng 30 2.2.1 N i dung qu n tr t t xây d ng 30 2.2.2 Hình th c qu n tr t t xây d ng 31 2.3 Phân tích tình hu ng có th x y vi c qu n tr t t xây d ng 33 2.3.1 Xây d ng sai phép, l n chi m đ t công, x vi ph m hành chính, bu c tháo d , tr l i hi n tr ng ban đ u 33 2.3.2 X hành vi vi ph m tr t t xây d ng cơng trình ch a có gi y phép xây d ng kh i cơng xây d ng cơng trình 37 2.4 Quy ho ch xây d ng l p k ho ch qu n tr t t xây d ng 42 2.4.1 Quy ho ch xây d ng 42 2.4.2 Yêu c u đ i v i t ng lo i quy ho ch xây d ng 43 2.4.3 K ho ch qu n tr t t xây d ng 47 K t lu n ch ng 49 CH NG XU T GI I PHÁP QU N TR T T XÂY D NG TRÊN A BÀN TH QU NG YÊN 50 3.1 Gi i thi u chung v th Qu ng Yên, t nh Qu ng Ninh 50 3.1.1 Vài nét v th Qu ng Yên 50 3.1.2 Hi n tr ng kinh t th Qu ng Yên 51 3.1.3 Hi n tr ng s d ng đ t th Qu ng Yên 54 3.1.4 3.2 ánh giá t ng th hi n tr ng kinh t - h i th Qu ng Yên 57 Th c tr ng quy ho ch xây d ng qu n tr t t xây d ng t i Qu ng Yên 59 3.2.1 Khái quát chung v th c tr ng quy ho ch xây d ng t i th Qu ng Yên 59 3.2.2 Th c tr ng quy ho ch t i m t s ph ng, đ a bàn th Qu ng Yên 59 3.2.3 Th c tr ng qu n tr t t xây d ng t i th Qu ng Yên 61 3.3 xu t gi i pháp t ch c qu n tr t t xây d ng đ a bàn th Qu ng Yên 63 iv 3.3.1 Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác quy ho ch xây d ng 63 3.3.2 Gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n tr t t xây d ng .65 K t lu n ch ng 85 K T LU N VÀ KI N NGH .86 K t lu n 86 Ki n ngh 86 TÀI LI U THAM KH O .88 DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Nhà khu ph c Qu ng Yên Hình 1.2 Nhà truy n th ng Qu ng Yên .7 Hình 1.3Nhà hi n đ i Qu ng Yên .8 Hình 1.4 UBND th Qu ng Yên Hình 1.5 Các cơng trình nhà v n hóa thơn, xóm 10 Hình 1.6 Tr ng ti u h c Sông Khoai 10 Hình 1.7 Tr ng THCS Liên V .10 Hình 1.8 Ch R ng Qu ng Yên 11 Hình 1.9 Tuy n ph d ch v Qu ng Yên 11 Hình 1.10 D án 83 Ng c H i - Hà N i xây d ng khơng có gi y phép .18 Hình 1.11 Khu th M Lao, Hà ông, Hà N i 20 Hình 1.12 Phá d sai ph m t i d án Th o i n Sapphire, thành ph H Chí Minh 22 Hình 1.13 Hình nh vi ph m tr t t xây d ng t i H i Phòng 23 Hình 2.1 S đ m i quan h gi a lo i quy ho ch xây d ng 43 Hình 2.2S đ phân c p qu n nhà n c v xây d ng .48 v DANH M C B NG BI U B ng 2.1 Mô t ph ng pháp x k ho ch hành đ ng 41 B ng 3.1 T ng h p s li u hi n tr ng s d ng đ t 2014 55 vi DANH M C CÁC T VI T T T UBND : y ban nhân dân Q : Quy t đ nh N - CP : Ngh đ nh - Chính ph XPVPHC : X ph t vi ph m hành QH : Qu c h i vii TT Trách nhi m Th i gian ti p ho c u quy n n p hành Trình t h s t i b ph n “Trung tâm hành cơng” c a UBND th B2 Cán b Trung tâm hành cơng Cán b Trung tâm hành ½ ngày th ti p nh n h s : cơng - N u h s h p l (kê khai đ y đ thành ph n theo quy đ nh): Ti p nh n vi t gi y biên nh n h s , h n ngày tr k t qu - N u h s ch a h p l Cán b Trung tâm hành công ti p nh n h s s h ng d n l i th t c h s theo quy đ nh - Chuy n h s cho phòng chuyên môn –UBND th Qu ng Yên B3 Tr Xem xét h s Giao nhi m v : - Tr ng phòng ki m tra h s phân công chuyên viên th - Tr ng h p quy đ nh: phân công chuyên viên th h s (b ng hình th c phi u chuy n, phê góc, ho c hình th c khác); - Tr ng h p không quy đ nh: 74 ng phòng ½ ngày TT Trách nhi m Trình t Th i gian phân công chuyên viên so n v n b n ho c liên h đ ngh b sung; B4 Th m đ nh h s : Chuyên - Ki m tra h s , ki m tra th c đ a chuyên môn (n u c n thi t) Tr ng h p không đáp ng yêu c u, thông báo b ng v n b n cho t ch c, cá nhân qua Cán b “m t c a” (cán b Trung tâm hành công) th i h n không ngày k t ngày nh n đ nêu rõ Khi nh n đ ch s , c v n b n, t ch c, cá nhân hoàn thi n h s đ n p l i Th i gian hồn ch nh h s khơng tính vào th i gian th c hi n th t c - Khi nh n đ c h s u ch nh, Chun viên phòng chun mơn ti n hành th m đ nh h s theo quy đ nh th c hi n b c ti p theo Tr ng h p h s u ch nh không đáp ng yêu c u, thông báo l i b ng v n b n cho t ch c, cá nhân u ch nh h s th i h n không ngày k t ngày nh n l i h s u ch nh, nêu rõ - Khi nh n đ c h s u ch nh (l n 2), Chuyên viên phòng chun mơn 75 viên phòng Cơng trình 04 ngày; Nhà riêng l 03 ngày TT Trách nhi m Trình t Th i gian ti n hành th m đ nh h s theo quy đ nh th c hi n b c ti p theo Sau hai l n b sung, h s v n không đáp ng đ c u ki n theo quy đ nh Chun viên phòng chun mơn có quy n khơng xem xét vi c c p Gi y phép thông báo b ng v n b n cho ch đ u t bi t vòng ngày k t ngày nh n l i h s B5 So n th o gi y phép xây d ng (V n Chuyên b n tr l i) viên Phòng Cơng chun mơn trình 02 ngày; Nhà riêng l 01 ngày B6 Lãnh đ o phòng sốt xét h s Tr ng phòng ½ ngày chun viên th lý, trình lãnh đ o UBND ký B7 Ti p nh n h s trình lãnh đ o UBND V n th UBND th ½ ngày th xem xét, t B8 Lãnh đ o UBND th nh n h s Lãnh đ o UBND phòng chuyên mơn trình, ti n hành xem xét h s : + N u đ t ký chuy n phòng chun mơn đóng d u h s , l u + N u khơng đ t chuy n phòng 76 ngày TT Trách nhi m Trình t Th i gian chuyên môn ch nh s a, b sung; B9 Chun viên Phòng chun mơn phơ Chun viên Phòng ½ ngày tơ, đóng d u, vào s theo dõi chuy n chuyên môn cán b hành Trung tâm hành cơng B10 Tr h s cho t ch c, cơng dân Cán b Trung tâm hành ½ ngày công Tr ng h p 3: Gia h n, u ch nh gi y phép xây d ng nhà riêng l , thành ph n h s bao g m: + n đ ngh gia h n gi y phép xây d ng theo m u quy đ nh t i Ph l c III, Quy đ nh v c p gi y phép xây d ng đ a bàn t nh Qu ng Ninh (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3272/2016/Q -UBND ngày 04/10/2016 c a UBND t nh Qu ng Ninh) + B n gi y phép xây d ng đ c c p Quy trình th c hi n: TT B1 Trình t N p h s đ ng ký Trách nhi m T ch c/ Th i gian Cá Gi Bi u m u/k t qu Theo m c 5.2 nhân tr c ti p hành ho c u quy n n ph s t ib ph n “Trung tâm hành cơng” c a UBND th B2 Cán b Cán b Trung tâm hành Cán b 77 Trung ½ ngày Phi u biên nh n Trình t Trách nhi m cơng th ti p nh n h tâm hành Bi u m u/k t qu h s (Phi u s công chuy n) TT Th i gian Chuy n h s cho phòng chuyên môn –UBND th Qu ng Yên Xem xét h s giao nhi m Tr ng phòng ½ ngày Phi u chuy n v : chuyên viên phòng th B3 h s (b ng hình th c phi u chuy n, phê góc, ho c hình th c khác) B4 Ghi n i dung th i h n gia h n Chuyên tr c ti p trang gi y phép Phòng xây d ng đ B5 c c p Gi y phép xây d ng chuyên mơn Lãnh đ o phòng sốt xét h s chun viên th viên ngày Tr ng phòng ½ ngày Gi y phép xây d ng lý, trình lãnh đ o UBND ký B6 B7 Ti p nh n h s trình lãnh đ o V n th UBND ½ ngày Gi y phép xây UBND th xem xét, t th d ng Lãnh đ o UBND th nh n h Lãnh đ o ngày d ng s phòng chun mơn trình, UBND ti n hành xem xét h Gi y phép xây s , ký chuy n phòng chun mơn ½ ngày B8 Chun viên Phòng chun Chun mơn phơ tơ, đóng d u, vào s theo dõi chuy n cán b Phòng hành mơn Trung tâm hành cơng 78 viên chuyên Gi y phép xây d ng TT B9 Trách nhi m Trình t Tr h s cho t ch c, cơng Cán b dân Th i gian Trung ½ ngày Bi u m u/k t qu Gi y phép xây tâm hành d ng (v n b n công tr l i) Tr ng h p 4: C p l i gi y phép xây d ng nhà riêng l , thành ph n h s g m: + n đ ngh c p gi y phép xây d ng theo m u quy đ nh t i Ph l c III, Quy đ nh v c p gi y phép xây d ng đ a bàn t nh Qu ng Ninh (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3272/2016/Q -UBND ngày 04/10/2016 c a UBND t nh Qu ng Ninh) + B n gi y phép xây d ng đ c c p đ i v i tr ng h p b rách, nát Quy trình th c hi n: TT B1 Trình t N p h s đ ng ký Trách nhi m T ch c/ Th i gian Cá Gi Bi u m u/k t qu Theo m c 5.2 nhân tr c ti p hành ho c u quy n n ph s t ib ph n “Trung tâm hành cơng” c a UBND th B2 Cán b Trung tâm hành Cán b cơng th ti p nh n h s : Trung ½ ngày h tâm hành Tr ng phòng ki m tra h s Tr 79 s (Phi u chuy n) Chuy n h s cho phòng cơng chun mơn –UBND th Qu ng Yên B3 Phi u biên nh n ng phòng ½ ngày Phi u chuy n TT Trách nhi m Trình t Th i gian Bi u m u/k t qu phân cơng chun viên, tìm tài li u l u t i phòng B4 Chuyên viên Phòng chun Chun mơn phơ tơ, đóng d u b n sao, Phòng viên 3,5 ngày Gi y phép xây chuyên d ng chuy n cán b hành Trung tâm mơn hành cơng B5 Tr h s cho t ch c, cơng Cán b dân Trung ½ ngày tâm hành Gi y phép xây d ng cơng Tr ng h p 5: i u ch nh gi y phép xây d ng, thành ph n h s bao g m: + n đ ngh u ch nh gi y phép xây d ng theo m u quy đ nh t i Ph l c III, Quy đ nh v c p gi y phép xây d ng đ a bàn t nh Qu ng Ninh (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3272/2016/Q -UBND ngày 04/10/2016 c a UBND t nh Qu ng Ninh) + B n gi y phép xây d ng đ c c p; B n ho c t p tin ch a b n ch p hai b b n v thi t k m t b ng, m t đ ng, m t c t b ph n, h ng m c cơng trình đ ngh u ch nh t l 1/50-1/200 + B n ho c t p tin ch a b n ch p v n b n phê t u ch nh thi t k c a ng i có th m quy n theo quy đ nh kèm theo b n kê khai u ki n n ng l c c a t ch c, cá nhân thi t k đ i v i tr ng h p thi t k không c quan chuyên môn v xây d ng th m đ nh ho c v n b n k t qu th m đ nh thi t k u ch nh c a c quan chuyên môn v xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng 80 Quy trình th c hi n: TT B1 Trách nhi m Trình t N p h s đ ng ký T ch c/ Th i gian Bi u m u/k t qu Cá Gi nhân tr c ti p hành ho c u quy n n ph s t ib ph n “Trung tâm hành công” c a UBND th B2 Cán b Trung tâm hành Cán b Trung ½ ngày Phi u biên nh n công th ti p nh n h s : tâm hành h - N u h s h p l (kê khai đ y công chuy n) đ thành ph n theo quy đ nh): Ti p nh n vi t gi y biên nh n h s , h n ngày tr k t qu - N u h s ch a h p l Cán b Trung tâm hành cơng ho c “M t c a” ti p nh n h s s h ng d n l i th t c h s theo quy đ nh - Chuy n h s cho phòng chun mơn –UBND th Qu ng Yên 81 s (Phi u TT B3 Trách nhi m Trình t Xem xét h s Giao nhi m Tr ng phòng Th i gian Bi u m u/k t qu ½ ngày V n b n tr l i viên 04 ngày V n b n tr l i v : - Tr ng phòng ki m tra h s phân cơng chuyên viên th - Tr ng h p quy đ nh: phân công chuyên viên th h s (b ng hình th c phi u chuy n, phê góc, ho c hình th c khác); - Tr ng h p không quy đ nh: phân công chuyên viên so n v n b n ho c liên h đ ngh b sung; B4 Th m đ nh h s : Chuyên - Ki m tra h s , ki m tra th c phòng đ a (n u c n thi t) Tr ng h p môn không đáp ng yêu c u, thông báo b ng v n b n cho t ch c, cá nhân qua Cán b “m t c a” (cán b Trung tâm hành cơng) th i h n không ngày k t ngày nh n đ c h s , nêu rõ Khi nh n đ c v n b n, t ch c, cá nhân hoàn thi n h s đ n p l i 82 chuyên TT Trách nhi m Trình t Th i gian hồn ch nh h s khơng tính vào th i gian th c hi n th t c - Khi nh n đ c h ch nh, Chun s viên u phòng chun mơn ti n hành th m đ nh h s theo quy đ nh th c hi n b Tr c ti p theo ng h p h s u ch nh không đáp ng yêu c u, thông báo l i b ng v n b n cho t ch c, cá nhân u ch nh h s th i h n không ngày k t ngày nh n l i h s u ch nh, nêu rõ - Khi nh n đ c h s u ch nh (l n 2), Chun viên phòng chun mơn ti n hành th m đ nh h s theo quy đ nh th c hi n b c ti p theo Sau hai l n b sung, h s v n không đáp ng đ c u ki n theo quy đ nh Chun viên phòng chun mơn có quy n không xem xét vi c c p Gi y phép thông báo b ng v n b n cho ch đ u t bi t vòng ngày k t ngày 83 Th i gian Bi u m u/k t qu TT Trách nhi m Trình t Th i gian nh n l i h s B5 So n th o gi y phép xây d ng Chuyên (V n b n tr l i) Phòng viên ngày Lãnh đ o phòng sốt xét h s chuyên viên th B7 B8 Tr Gi y phép xây d ng (v n b n chuyên tr l i) môn B6 Bi u m u/k t qu ng phòng ½ ngày Gi y phép xây d ng (v n b n lý, trình lãnh đ o UBND ký tr l i) Ti p nh n h s trình lãnh đ o V n th UBND ½ ngày Gi y phép xây UBND th xem xét, t th d ng Lãnh đ o UBND th nh n h Lãnh đ o ngày Gi y phép xây d ng s phòng chun mơn trình, UBND ti n hành xem xét h s : + N u đ t ký chuy n phòng chun mơn đóng d u h s , l u + N u khơng đ t chuy n phòng chuyên môn ch nh s a, b sung; B9 Chuyên viên Phòng chun Chun mơn phơ tơ, đóng d u, vào s theo dõi chuy n cán b Phòng viên ½ ngày chuyên Gi y phép xây d ng hành mơn Trung tâm hành cơng B10 Tr h dân s cho t ch c, cơng Cán b Trung ½ ngày Gi y phép xây tâm hành d ng (v n b n công tr l i) 84 - án quy ho ch chi ti t, quy ho ch khu ch c n ng đô th c ng nh u ch nh quy ho ch, tr c trình c quan có th m quy n th m đ nh phê t ph i t ch c l y ý ki n nhân dân t i vùng quy ho ch v n i dung c a đ án quy ho ch xây d ng; i v i đ án quy ho ch chi ti t đ a bàn th đ c c quan có th m quy n phê t, ph i t ch c công b công khai đ n t t c t ch c, cá nhân vùng quy ho ch đ K t lu n ch c bi t ng công tác qu n tr t t xây d ng c a th Qu ng Yên vào n n n p,đáp ng phù h p v i đ nh h ng phát tri n chung c a c n c ph c v m c tiêu phát tri n kinh t , h i c a th giai đo n t i c n tr ng đ n nh ng v n đ sau: - Xây d ng k ho ch đào t o, b i d ng nghi p v qu n xây d ng cho đ i ng cán b công ch c Phòng, ban ngành có liên quan đ n l nh v c xây d ng cán b công ch c đ a – xây d ng xã, ph ng đ k p th i n m b t quy đ nh m i c a pháp lu t v l nh v c xây d ng i v i nh ng ph ng, ng i dân khơng có u ki n ti p c n v i nh ng thông tin v pháp lu t xây d ng c n ph i t ng c d c pháp lu t r ng rãi m i ph ng công tác tuyên truy n, ph bi n giáo ng ti n thông tin đ i chúng đ nh c nh , h ng d n t o u ki n cho t ch c, h gia đình cá nhân hi u bi t ch p hành quy đ nh pháp lu t v xây d ng.Th c hi n dân ch , công khai, minh b ch công tác qu n xây d ng, quy ho ch theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng Xây d ng tri n khai quán tri t Quy ch ph i h p gi a c quan, đ n v vi c th c hi n quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng 85 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Công tác qu n tr t t xây d ng hi n m nóng c a c n trình xây d ng sai phép, khơng phép th c, tình tr ng cơng ng xun x y Công tác qu n đô th c p phép xây d ng nhi u h n ch , buông l ng qu n lý, ki m tra x thi u kiên quy t, m t s c quan ch a th c s vào cu c đ ph i h p x tr ng h p vi ph m, n ng l c, trình đ c a m t s cán b h n ch Vì v y v n đ đ t c n nghiên c u đ xu t gi i pháp qu n tr t t xây d ng r t c p bách Do nhi u nguyên nhân ch quan khách quan, công tác qu n quy ho ch xây d ng, công tác qu n tr t t xây d ng hi n nhi u b t c p nh n th c th c thi Vi c đ a pháp lu n l nh v c xây d ng vào cu c s ng ng trình lâu dài th i dân đòi h i m t ng xuyên Xây d ng tri n khai quán tri t Quy ch ph i h p gi a c quan, đ n v vi c th c hi n, ph bi n quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng t i m i t ng l p nhân dân, hình thành n p s ng đô th v n minh, hi n đ i Là m t th m i thành l p, kinh t h i t ng b c phát tri n nh ng nhi u khó kh n thách th c N n kinh t ch y u nơng, ng nghi p, trình đ ngu n nhân l c dân trí th p ch a đáp ng đ c nhu c u phát tri n ây c ng nh ng áp l c l n đ i v i công tác qu n tr t t xây d ng c a th Qu ng Yên th i gian t i Ki n ngh nâng cao hi u qu công tác qu n tr t t xây d ng đ a bàn th Qu ng Yên, tr c m t xin ki n ngh : C n có k ho ch c th đ tri n khai th c hi n gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n tr t xây d ng nh trình b y ph n 86 Rà soát, phân lo i trình đ đ i ng cán b cơng ch c c a th xã, nh t c p ph ng đ có k ho ch b i d tác qu n tr t t xây d ng ng, đào t o, đào t o l i nh m nâng cao n ng l c công đ a ph ng Tích c c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v xây d ng đ n m i t ng l p nhân dân, d n hình thành n p s ng th x ng t m th c a m t t nh đ ng hàng đ u c n v phát tri n kinh t - h i 87 c TÀI LI U THAM KH O [1] Qu c H i, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13, Hà N i, 2014 [2] Chính Ph , Ngh đ nh Chính ph V qu n d án đ u t xây d ng s 59/2015/N -CP, Hà N i: Chính ph , 2015 [3] UBND thành ph Hà N i, "C ng thông tin n t ," thachban.longbien.gov.vn, 2017 [Online] [4] UBND thành ph Hà N i, "C ng thông tin n t ," Thachban.longbien.gov.vn, 2017 [Online] [5] UBND thành ph Hà N i, “C ng giao ti p n t ,” hanoi.gov.vn, 2017 [Tr c n] [6] UBND thành ph H Chí Minh, “www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn,” Thanh tra xây d ng, 2017 [Tr c n] [7] i V , "vi ph m tr t t xây d ng," Baomoi.com, 2017 [Online] [8] UBND th Qu ng Yên, "Báo cáo s 417/BC-UBND," Qu ng Yên, 2017 [9] Qu c H i, Lu t X lí vi ph m hành s 15/2012/QH13, Hà N i, 2013 [10] UBND th Qu ng Yên, "Quy t đ nh x ph t vi ph m hành v ho t đ ng xây d ng s 02/Q -UBND," Qu ng Yên, 2017 [11] UBND th Qu ng Yên, "Quy t đ nh x ph t vi ph m hành v ho t đ ng xây d ng s 46/Q -UBND," Qu ng Yên, 2017 [12] Qu c H i, Lu t Quy ho ch đô th s 30/2009/QH12, Hà N i, 2009 [13] UBND t nh Qu ng Ninh, "Quy t đ nh ban hành quy đ nh c p phép xây d ng công trình đ a bàn t nh Qu ng Ninh" s 3272/2016/Q -UBND, Qu ng Ninh, 2016 [14] Chính Ph , Ngh đ nh s 44/2015/N -CP v Quy ho ch xây d ng, Hà N i, 2015 [15] Chính Ph , Ngh đ nh s 08/2005/N -CP v Quy ho ch xây d ng, Hà N i, 2005 88 ... VÀ PHÁP LÝ TRONG QU N LÝ TR T T XÂY D NG 26 2.1 C s khoa h c pháp lý qu n lý tr t t xây d ng 26 2.1.1 C s khoa h c qu n lý tr t t xây d ng 26 2.1.2 C s pháp lý qu n lý. .. NGHI P VÀ PTNT TR NG I H C TH Y L I BÙI C THI N NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP QU N LÝ TR T T XÂY D NG TRÊN A BÀN TH XÃ QU NG YÊN Chuyên ngành: QU N LÝ XÂY D NG Mã s : 60580302 NG IH NG D N KHOA H C... 3.2.3 Th c tr ng qu n lý tr t t xây d ng t i th xã Qu ng Yên 61 3.3 xu t gi i pháp t ch c qu n lý tr t t xây d ng đ a bàn th xã Qu ng Yên 63 iv 3.3.1 Gi i pháp nâng cao hi u qu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã quảng yên , Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã quảng yên

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn