Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lí chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ

122 48 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:38

L I CAM OAN Tôi cam đoan đ tài lu n v n s n ph m nghiên c u c a riêng cá nhân Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ t t c cơng trình tr c T t c trích d n đ c công b c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày …… tháng n m 2018 Tác gi lu n v n Nguy n Duy Thành i L IC M N Trong trình nghiên c u th c hi n lu n v n, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a PGS.TS Nguy n Xuân Phú, nh ng ý ki n v chuyên môn quý báu c a th y cô giáo B môn Công ngh Qu n lý xây d ng, khoa Cơng trình Tr ng i h c Th y l i Tác gi xin chân thành c m n th y cô Tr ng Th y l i h ng d n khoa h c c quan cung c p s li u cho tác gi trình h c t p, nghiên c u hoàn thành lu n v n Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u h n ch nên Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ quý th y cô đ nghiên c u đ c hoàn thi n h n Xin trân tr ng c m n! ii c nh ng ý ki n đóng góp c a M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C CÁC B NG BI U vii DANH M C VI T T T viii M CH U NG I T NG QUAN V QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 T ng quan v qu n lý ch t l ng 1.1.1 Khái ni m v qu n lý ch t l ng 1.1.2 Khái ni m v ch t l 1.1.3 Các ph 1.2 ng cơng trình xây d ng ng th c qu n lý ch t l ng 10 c m thu c tính c a ch t l ng 15 1.2.1 Các đ c m c a ch t l ng 15 1.2.2 Các thu c tính c a ch t l ng 15 1.3 Các y u t nh h ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng 16 1.3.1 Các y u t thu c mơi tr ng bên ngồi doanh nghi p 16 1.3.2 Các y u t thu c môi tr ng bên doanh nghi p 18 1.4 Vai trò, trách nhi m c a ch th vi c qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng 20 1.4.1 Các ch th qu n lý ch t l ng thi công cơng trình 20 1.4.2 Vai trò, trách nhi m c a ch th qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi công 21 1.5 Ý ngh a c a cơng tác qu n lý ch t l 1.6 Tình hình qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng 25 ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng c a Vi t Nam hi n 25 1.7 T ng quan v ch t l ng thi cơng cơng trình th y l i t i công ty TNHH MTV KTCTTL Yên Th 28 1.7.1 Gi i thi u s l c v Công ty TNHH MTV khai thác cơng trình th y l i n Th , t nh B c Giang 28 1.8 ánh giá n ng l c qu n lý c a Công ty nh ng n m qua 36 iii 1.9.1 C ng hòa Pháp 37 1.9.2 Hoa K 38 1.9.3 Liên bang Nga 38 1.9.4 Trung Qu c 39 1.9.5 Singapore 40 K t lu n Ch CH ng 41 NG : C S PHÁP LÝ VÀ C S LÝ LU N QU N LÝ CH T L NG CƠNG TRÌNH TRONG GIAI NÂNG CAO N NG L C O N THI CÔNG XÂY D NG 42 2.1 C s pháp 42 2.1.1 Gi i thi u v n b n pháp lu t liên quan đ n qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng 42 2.1.2 Nh ng m m i c a Lu t xây d ng 2014 so v i Lu t xây d ng 2003 51 2.2 C s lý lu n 60 2.2.1 Khái ni m v qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng 60 2.2.2 Khái ni m v c i t o, nâng c p cơng trình 60 2.2.3 c m v công tác c i t o, nâng c p cơng trình th y l i 60 2.2.4 Khái ni m chung v n ng l c 61 2.2.5 B n ch t n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n thi công 62 2.2.6 Các y u t c u thành n ng l c qu n lý ch t l ng c a ch đ u t 63 2.2.7 Các tiêu chí đánh giá n ng l c qu n lý c a ch đ u t 64 2.2.8 Trình t qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng: 64 2.2.9 Yêu c u v u ki n n ng l c c a bên liên quan 65 2.2.10 N i dung c b n c a ho t đ ng qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi cơng xây d ng 69 2.2.11 ánh giá hi u qu qu n lý theo t ng n i dung c a y u t tác đ ng đ n ch t l ng công trình 72 2.2.12 Danh m c ch tiêu ch t l ng 74 2.2.13 N i dung giám sát thi công xây d ng 75 2.2.14 Vai trò, ý ngh a c a qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi công xây d ng 76 iv K t lu n ch CH L NG 3: ng 78 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ CH T NG CƠNG TRÌNH TRONG GIAI NGHIÊN C U VÀO D O N THI CÔNG, ÁP D NG K T QU ÁN C I T O NÂNG C P CÔNG TRÌNH TH Y L I H C U R 79 3.1 Th c tr ng v công tác qu n lý ch t l ty ng cơng trình giai đo n thi công c a công 79 3.2 Nh ng u m t n t i, h n ch c a Công ty v n ng l c qu n lý công trình xây d ng 80 3.2.1 u m 80 3.2.2 Nh ng t n t i, h n ch v n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình c a cơng ty 82 3.2.3 Phân tích ngun nhân 86 3.3 Gi i thi u d án C i t o nâng c p cơng trình th y l i h C u R xã Ti n Th ng, huy n Yên Th , t nh B c Giang [5] 87 3.4 xu t gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi công c a Công ty 90 3.4.1 Nh ng nguyên t c c n c đ xu t gi i pháp 90 3.4.2 xu t gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý c a Công ty áp d ng cho d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i h C u R 91 K t lu n Ch ng 109 K T LU N – KI N NGH 111 TÀI LI U THAM KH O 114 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 3.1 Hi n tr ng đ p h C u R 87 Hình 3.2 Hình nh bê tơng mái th Hình 3.3 ng l u đ p h C u R 100 bê tông c h l u đ p 105 Hình 3.4 Cát đ bê tơng khơng tiêu chu n 106 Hình 3.5 Cát đ bê tơng khơng tiêu chu n 106 vi DANH M C CÁC B NG BI U B ng 1.1 Các d án cơng trình cơng ty th c hi n 31 B ng 2.1 So sánh gi a Lu t xây d ng n m 2003 Lu t xây d ng n m 2014 51 B ng 2.2 V ph m vi u ch nh 52 B ng 2.3 V đ i t ng áp d ng .53 B ng 2.4 V gi i thích t ng Lu t 54 B ng 2.5 Quy đ nh v u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng 56 B ng 2.6 Gi i thích t ng liên quan đ n quy ho ch, đô th 57 B ng 2.7 Danh m c ch tiêu ch t l ng s n ph m 75 vii DANH M C VI T T T CNVL Công nhân viên lao đ ng CKXD C khí xây d ng CP C ph n CTXD Cơng trình xây d ng TXD u t xây d ng KTCTTL Khai thác công trình th y l i KTTC K thu t thi công MT Môi tr NN&PTNT Nông nghi p phát tri n nông thôn TVGS T v n giám sát TNL Tai n n lao đ ng TNHH MTV Trách nhi m h u h n m t thành viên TV T v n TCVN Tiêu chu n Vi t Nam UBND ng y ban nhân dân viii M U Tính c p thi t c a đ tài Hi n v i t c đ phát tri n c a kinh t , xã h i vi c đ u t xây d ng công trình xây d ng vơ c p thi t đ tđ c hi u qu trình th c hi n d án đ u t xây d ng cơng tác qu n lý đóng vai trò quan tr ng, u giúp cho bên liên quan ki m soát đ cm iy ut nh h ng đ n d án Khi d án b t đ u vào giai đo n th c hi n c ng lúc xu t hi n nhi u v n đ n y sinh trình tri n khai đ c bi t q trình thi cơng xây d ng th i m ch u r t nhi u tác đ ng b i y u t ch quan (y u t liên quan đ n bên tham gia d án nh ch đ u t , nhà th u, c quan qu n lý nhà n c v xây d ng, nhà cung ng v t t , thi t b …) y u t khách quan (th i ti t, t ch c, cá nhân b n nh h ng vùng d án, giá c th tr c…) nh ng u gây nh h ng, c ch , sách c a Nhà ng l n đ n ch t l ng thi cơng cơng trình hi u qu c a d án đ u t , có th kéo dài th i gian hồn thành d án, làm gi m ch t l cơng trình, h ng m c cơng trình, nh h ng ng đ n tu i th s d ng cơng trình Th c t hi n cho th y, công tác qu n lý ch t l ng cơng trình xây d ng, đ c bi t giai đo n thi cơng h n ch g p nhi u khó kh n, u khơng ch x y đ i v i nh ng d án có ngu n v n n có ngu n v n n c mà t n t i c nh ng d án l n c ngồi; gây nh ng t n th t khơng nh đ i v i kinh t , xã h i Tình tr ng có th xu t phát t nhi u nguyên nhân khác nhau, nh ng ch y u s ch a hoàn thi n c c u t ch c qu n lý, quy trình qu n lý ch a ch t ch , tính chun nghi p hố ch a cao ch t l d án xây d ng ch a đáp ng đ Tr ng đ i ng cán b công tác qu n lý c yêu c u th c t c nh ng v n đ c p thi t nh tác gi quy t đ nh ch n đ tài: " pháp nâng cao n ng l c qu n lý ch t l xu t gi i ng cơng trình c a ch đ u t giai đo n thi công, áp d ng cho D án C i t o nâng c p cơng trình th y l i h C u R ” làm lu n v n th c s tài t p trung nghiên c u c s lý lu n v qu n lý xây d ng, nh ng n i dung yêu c u v qu n lý ch t l ng giai đo n thi cơng, phân tích nh ng ngun nhân c b n d n đ n s hi u qu công tác qu n lý ch t l ng xây d ng t đ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n, nâng cao n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi công đ i v i d án đ u t xây d ng M c đích c a đ tài xu t gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình c a ch đ u t giai đo n thi công Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u + Cách ti p c n: - i u tra, kh o sát, thu th p th ng kê s li u - Phân tích đánh giá, t ng h p + Ph ng pháp nghiên c u: - Ph ng pháp nghiên c u lý thuy t v qu n lý ch t l - Ph ng pháp chuyên gia; - Ph ng pháp quan sát th c t K t qu đ t đ ng cơng trình xây d ng; c - M t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý ch t l ng cơng trình c a ch đ u t giai đo n thi công - Áp d ng k t qu nghiên c u vào d án “C i t o nâng c p cơng trình th y l i h C u R ” Ph m vi đ i t ng nghiên c u - Ph m vi nghiên c u: Tác gi t p trung nghiên c u vào ho t đ ng qu n lý, giám sát ch t l - it ch t l ng cơng trình c a ch đ u t giai đo n thi công xây d ng ng nghiên c u: Tác gi t p trung nghiên c u đ i t ng n ng l c qu n lý ng cơng trình c a ch đ u t giai đo n thi công xây d ng đ i v i d án c i t o nâng c p cơng trình th y l i; c th d án “C i t o nâng c p cơng trình th y l i h C u R ” nh ng n i dung công vi c di n hi n tr gi i quy t v ng m c cho ban qu n lý d án Tr ng, tham m u bi n pháp x lý, ng phòng t ch c hành có trách nhi m t ng h p, l u tr toàn b h s , v n b n gi y t liên quan đ n d án, tham m u cho tr ng ban nh ng v n b n nh ng th t c hành tồn b trình tri n khai th c hi n d án Tr ng phòng tài k ho ch ch u trách nhi m gi i quy t công vi c liên quan đ n ngu n v n, ph i h p v i phòng k thu t đ gi i ngân ngu n v n ti n đ , th ng xuyên báo cáo tài đ i v i tr ng ban c p theo quy đ nh 3.4.3.2 Qu n lý giám sát ch t l ng thi công xây d ng cơng trình Hình 3.2 Hình nh bê tơng mái th a, Qu n lý ch t l ng l u đ p h C u R ng đ i v i v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b s d ng cho cơng trình: - Cán b giám sát yêu c u nhà th u cung c p ch ng lo i, ch t l li u theo h s thi t k đ nghi m ki m tra ch t l ng v t t , v t c c p có th m quy n phê t th c hi n thí ng, cung c p cho ch đ u t ch ng ch , ch ng nh n v t 100 li u, k t qu thí nghi m v t li u đ u vào tr c đ a vào s d ng đ i v i v t li u nh cát, đá, xi m ng, thép, g ch, gi y d u… - Ki m tra s l ng, ch ng lo i, yêu c u k thu t c a v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b theo quy đ nh h p đ ng tr c nghi m thu, cho phép đ a v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b vào s d ng cho cơng trình - L p biên b n nghi m thu v t li u tr - c đ a vào s d ng i v i nh ng v t li u không đ t tiêu chu n ban qu n lý d án l p biên b n v i nhà th u v ch t l ng v t li u, nghiêm kh c yêu c u nhà th u thay đ i v t li u đ u vào đ n đ t theo tiêu chu n thi t k b, Qu n lý ch t l ng cơng trình giai đo n thi công xây d ng - Ban qu n lý d án bàn giao yêu c u nhà th u có trách nhi m ti p nh n, qu n lý m t b ng xây d ng, b o qu n m c đ nh v m c gi i cơng trình - u c u nhà th u l p thông báo cho ban qu n lý d án ch th liên quan đ n h th ng qu n lý ch t l ng nh : danh sách ban ch huy công tr ng; ch huy tr ng, cán b k thu t….và b ng c p ch ng ch có liên quan - Yêu c u nhà th u l p h th ng qu n lý ch t l ng cơng trình phù h p v i quy mô nêu rõ s đ t ch c trách nhi m c a t ng b ph n, cá nhân đ i v i công tác qu n lý ch t l ng trình ch đ u t phê t - Yêu c u nhà th u l p trình ban qu n lý d án: + K ho ch t ch c thí nghi m ki m đ nh ch t l ng, quan tr c, đo đ c thông s k thu t c a cơng trình theo u c u thi t k ch d n k thu t; + Bi n pháp ki m tra, ki m soát ch t l ng v t li u, s n ph m, c u ki n, thi t b đ c s d ng cho cơng trình; thi t k bi n pháp thi cơng, quy đ nh c th bi n pháp, b o đ m an toàn cho ng i, máy, thi t b cơng trình; + K ho ch ki m tra, nghi m thu công vi c xây d ng, nghi m thu giai đo n thi công xây d ng ho c b ph n (h ng m c) cơng trình xây d ng, nghi m thu hoàn thành h ng 101 m c cơng trình, cơng trình xây d ng n i dung c n thi t khác theo yêu c u c a ch đ u t quy đ nh c a h p đ ng - B trí nhân l c, thi t b thi công theo quy đ nh c a h p đ ng xây d ng quy đ nh c a pháp lu t có liên quan: i v i d án C i t o, nâng c p cơng trình th y l i h C u R , d án th y l i, yêu c u v nhân l c đ i v i nhà th u nh sau: + tr i v i ch huy tr ng công tr ng công tr ng: yêu c u ph i có ch ng ch hành ngh ch huy ng (còn th i h n) có b ng i h c quy chun ngành Th y l i, Giao thông, Xây d ng Yêu c u t i thi u n m kinh nghi m làm ch huy tr công tr + ng ng cơng trình th y l i i v i cán b k thu t: Yêu c u t i thi u ph i có cán b k thu t tr c ti p thi công công tr ng; cán b k thu t tr c ti p thi công yêu c u ph i có b ng đ i h c quy chun ngành Th y l i, Giao thông, Xây d ng có t i thi u n m kinh nghi m làm cán b k thu t tr c ti p thi cơng cơng trình th y l i + i v i nhân công thi công tr c ti p: yêu c u nhà th u ph i cung c p đ y đ ch ng nh n b c ngh đ i v i t ng cá nhân tham gia thi công tr c ti p + i v i thi t b thi công công tr ng: yêu c u nhà th u s d ng máy móc, thi t b theo bi n pháp thi công đ c ch đ u t phê t Các lo i máy móc thi t b yêu c u ho t đ ng n đ nh đ đ m b o ti n đ an tồn q trình thi cơng xây d ng - Yêu c u nhà th u th c hi n cơng tác thí nghi m ki m tra v t li u, c u ki n, s n ph m xây d ng, thi t b cơng trình, thi t b cơng ngh tr c thi công xây d ng theo quy đ nh c a h p đ ng xây d ng - Yêu c u nhà th u thi công xây d ng theo h p đ ng xây d ng, thi t k xây d ng cơng trình; thi công đúng, đ h ng m c công vi c h p đ ng, k p th i thông báo cho ch đ u t n u phát hi n sai khác gi a thi t k , h s h p đ ng xây d ng u ki n hi n tr ng q trình thi cơng - u c u nhà th u t ki m soát ch t l ng thi công xây d ng theo yêu c u c a thi t k quy đ nh c a h p đ ng xây d ng H s qu n lý ch t l 102 ng c a công vi c xây d ng ph i đ công tr c l p theo quy đ nh phù h p v i th i gian th c hi n th c t t i ng - N u q trình thi cơng x y nh ng sai sót, m khuy t, ban qu n lý d án k p th i yêu c u nhà th u x lý, kh c ph c sai sót, m khuy t v ch t l ng q trình thi cơng xây d ng - u c u nhà th u có trách nhi m tr c đ c, quan tr c cơng trình theo u c u thi t k , th c hi n thí nghi m, ch y th tr đ p h C u R , c n th thi t k đ c đ ngh nghi m thu Trong q trình thi cơng ng xun ki m tra cao trình thi cơng so v i cao trình c phê t đ có th k p th i yêu c u nhà th u kh c ph c s a ch a nh ng thi u sót: ban qu n lý d án ki m tra cao đ thi công ng v i t ng cao đ t ng c c theo thi t k b n v thi cơng đ c c p có th m quy n phê t, nh ng v trí l i th c hi n n i suy đ ki m tra cao đ thi công Vi c thi công cao đ thi công đ p yêu c u r t quan tr ng đ i v i h u ti t nh h C u R q trình th c hi n ban qu n lý d án nhà th u c n th c hi n nghiêm túc trình ki m tra xác đ nh cao đ thi công - Yêu c u nhà th u l p nh t ký thi công xây d ng cơng trình theo quy đ nh: Nh t ký ph i đ l c ghi chép b ng tay, ghi l i tồn b cơng vi c th c hi n ngày, s ng nhân cơng, máy móc thi công th c t công tr ng nh ng cơng vi c phát sinh (n u có) K t thúc ngày làm vi c cán b giám sát cán b k thu t ph i ký xác nh n n i dung đ c ghi chép nh t ký ý ki n nh n xét c a cán b giám sát thi công - Yêu c u nhà th u l p b n v hồn cơng theo quy đ nh: b n v hồn cơng phái th hi n th c t thi cơng ngồi hi n tr - u c u nhà th u th l tr ng có xác nh n c a cán b giám sát ng xuyên báo cáo ch đ u t v ti n đ , ch t l ng công vi c, an tồn lao đ ng v sinh mơi tr ng, kh i ng thi cơng xây d ng ngồi hi n ng, nhà th u ph i báo cáo v n đ phát sinh h p đ ng q trình thi cơng đ ch đ u t có bi n pháp gi i quy t - Sau cơng trình thi cơng xong, ban qu n lý d án yêu c u nhà th u hoàn tr m t b ng, di chuy n v t t , máy móc, thi t b nh ng tài s n khác c a kh i cơng tr ng sau cơng trình đ c nghi m thu, bàn giao 103 c, i v i giám sát thi công xây d ng công trình: - Ban qu n lý d án ph i Thông báo v nhi m v , quy n h n c a cá nhân h th ng qu n lý ch t l ng c a ch đ u t cho nhà th u có liên quan bi t đ ph i h p th c hi n: c th nh sau: + Thông báo cho nhà th u bi t s l ng thành viên ban qu n lý d án + Thông báo phân công nhi m v đ i v i t ng thành viên ban đ nhà th u thi công ch đ ng ph i h p trình tri n khai th c hi n - Vi c giám sát thi công xây d ng m t yêu c u b t bu c xuyên su t q trình t kh i cơng xây d ng đ n hoàn thành nghi m thu công vi c: ban qu n lý d án phân công c th đ i v i thành viên, t ch c giám sát th ng xuyên, liên t c đ i v i nhà th u thi công; giám sát cơng trình theo thi t k đ c phê t - Yêu c u thành viên giám sát th c hi n ch c trách nhi m v đ c giao; trung th c, khách quan, không v l i, không ti p tay cho nh ng hành vi sai trái c a nhà th u gây nh h ng x u đ n ch t l ng cơng trình - Ki m tra u ki n kh i công công trình xây d ng theo quy đ nh c th nh sau: + Có m t b ng đ đ n v thi công thu n l i trình tri n khai th c hi n, đ m b o ti n đ theo h p đ ng + Có đ y đ h s , th t c pháp lý liên quan đ n v n đ xây d ng (thi t k b n v thi cơng đ c c p có th m quy n phê t, h p đông thi công xây d ng, v n b n pháp lý kèm theo….) + n v thi cơng trình ch đ u t xem xét phê t bi n pháp đ m b o an toàn, b o v mơi tr ng q trình thi cơng xây d ng - Ki m tra bi n pháp thi công xây d ng c a nhà th u so v i thi t k bi n pháp thi công đ + c phê t: i v i công tác đ bê tông yêu c u nhà th u th c hi n theo thi t k ; đ bê tông b ng máy tr n, đ th công, mác bê tông đ t yêu c u thi t k , đúc m u bê tông thí nghi m theo tiêu chu n 104 Hình 3.3 + bê tông c h l u đ p i v i cơng tác đ t đ p c ng m t công tác quan tr ng su t trình c i t o, nâng c p đ p h C u R : Ban qu n lý d án có trách nhi m yêu c u nhà th u ch rõ ngu n cung c p v t li u đ t đ p, ti n hành thí nghi m ch t l ng đ t đ p theo quy đ nh t i tiêu chu n TCVN 4447:2012 Thi công đ t đ p s d ng ch ng lo i máy đ Th c phê t (đ p đ t b ng máy đ m t n, dung tr ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lí chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ , Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lí chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn