Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

102 56 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:37

L I CAM OAN Tôi cam đoan công trình nghiên c u c a b n thân tơi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u đ trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Tác gi lu n v n Bùi Th Nguy t i c th c hi n L I CÁM N Trong trình h c t p làm lu n v n Th c s , đ giáo tr ng c s giúp đ c a th y giáo, i h c Th y L i, đ c bi t PGS.TS Nguy n H u Hu , s tham gia góp ý c a nhà khoa h c, nhà qu n lý, b n bè, đ ng nghi p s n l c c a b n thân, đ n nay, tác gi hoàn thành lu n v n Th c s v i đ tài lu n v n: “Nghiên c u gi i pháp qu n nâng cao ch t l ng thi t k cho công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long”, chuyên ngành Qu n xây d ng Các k t qu đ t đ l c nh ng đóng góp nh v m t khoa h c nh m nâng cao ch t ng thi t k giai đo n thi t k k thu t, b n v thi công Tuy nhiên, khuôn kh lu n v n, u ki n th i gian trình đ h n ch nên không th tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi r t mong nh n đ c nh ng l i ch b o góp ý c a th y, giáo đ ng nghi p Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n H u Hu h ng d n, ch b o t n tình trình th c hi n lu n v n Xin chân thành c m n th y, giáo thu c B môn Công ngh Qu n xây d ng – Khoa Cơng Trình th y, giáo thu c phòng t o i h c Sau i h c - Tr ng i h c Th y L i t o m i u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành lu n v n Th c s c a Tác gi xin chân thành c m n b n bè đ ng nghi p gia đình đ ng viên, khích l tác gi trình h c t p th c hi n lu n v n ii M CL C DANH M C CÁC HÌNH NH vi DANH M C B NG BI U vii DANH M C CÁC T M VI T T T viii U .1 Tính c p thi t c a đ tài M c đích nghiên c u c a đ tài it ng ph m vi nghiên c u Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c c a đ tài K t qu đ t đ CH c NG T NG QUAN CH T L NG THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1.1 Ch t l ng qu n ch t l 1.1.1 Gi i thi u chung v ch t l ng cơng trình xây d ng ng 1.1.2 Khái ni m v ch t l ng 1.1.3 Khái ni m v ch t l ng cơng trình xây d ng 1.2 T ng quan v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng .9 1.2.1 Qu n ch t l ng .9 1.2.2 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 10 1.2.3 Nguyên t c chung qu n ch t l 1.3 N i dung ho t đ ng qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 12 ng cơng trình xây d ng 14 1.3.1 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n chu n b đ u t 14 1.3.2 Qu n ch t l ng cơng trình xây d ng giai đo n th c hi n đ u t .15 1.4 Công tác qu n ch t l ng cơng trình xây d ng n c tiên ti n 20 1.4.1 Qu n ch t l ng xây d ng Pháp 20 1.4.2 Qu n ch t l ng xây d ng Hoa K 21 1.4.3 Qu n ch t l ng xây d ng Liên bang Nga .21 1.4.4 Qu n ch t l ng xây d ng Trung Qu c .22 1.4.5 Qu n ch t l ng xây d ng Singapore 23 1.5 Ch t l ng qu n ch t l ng cơng trình xây d ng iii Vi t Nam 23 1.5.1 Th c tr ng ch t l ng cơng trình 1.5.2 Cơng tác qu n ch t l K t lu n ch CH n c ta 23 ng cơng trình xây d ng n c ta 30 ng 32 NG C S KHOA H C V NÂNG CAO CH T L NG THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG 33 2.1 Các v n b n quy ph m liên quan đ n qu n ch t l ng thi t k công trình xây d ng 33 2.2 C s lu n v nâng cao ch t l ng thi t k 38 2.3 N i dung công tác qu n ch t l ng thi t k cơng trình xây d ng 39 2.4 Các nhân t nh h ng đ n ch t l ng thi t k công trình xây d ng 42 2.4.1 Các nhân t khách quan 42 2.4.2 Các nhân t ch quan 44 2.4.3 Các nhân t liên quan đ n vi c t ch c th c hi n 45 2.4.4 Các nhân t liên quan đ n s trao đ i thông tin 46 2.5 Các ph ng pháp qu n ch t l ng thi t k 46 2.5.1 Ki m tra ch t l ng (Inspection) 46 2.5.2 Ki m soát ch t l ng – QC (Quality Control) 46 2.5.3 m b o ch t l 2.5.4 Ki m soát ch t l ng QA (Quality Assurance) 47 ng toàn di n – TQC (Total Quality Control) 48 2.5.5 Qu n ch t l ng toàn di n (Total Quality Management) 48 2.5.6 Qu n ch t l ng theo ISO 49 K t lu n ch CH NG CÔNG TY C ng 52 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L PH N T NG THI T K CHO V N XÂY D NG TH Y L I TH Y I N TH NG LONG 53 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 53 3.1.1 Thông tin chung 53 3.1.2 L nh v c ho t đ ng c a công ty 53 3.1.3 S đ t ch c c a công ty 55 3.2 Th c tr ng công tác thi t k t i công ty giai đo n 2010-2017 57 iv 3.2.1 M t s thành qu thi t k cơng trình 57 3.2.2 Th c tr ng th c hi n t v n thi t k c a công ty giai đo n 2010 - 2017 60 3.3 Phân tích nguyên nhân nh h 3.3.1 Ph ng t i ch t l ng pháp cho m theo thang m tr ng thi t k c a Công ty 62 c c a ch tiêu đánh giá 62 3.3.2 Tìm tr ng s c a ch tiêu đánh giá 65 3.3.3 Công th c xác đ nh đ m b o ch t l ng thi t k 68 3.3.4 Phân tích k t qu 69 3.4 Phân tích nguyên nhân nh h ng t i ch t l ng thi t k 70 3.4.1 S li u đ u vào 70 3.4.2 Công tác thi t k 71 3.4.3 Cơng tác ki m sốt ch t l ng thi t k (KCS) 71 3.4.4 Công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 72 3.4.5 Công tác th m tra, th m đ nh thi t k 73 3.4.6 Công tác qu n h s , quy trình thi t k 74 3.5 Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 75 3.5.1 Gi i pháp cho s li u đ u vào 75 3.5.2 Gi i pháp cho công tác thi t k 76 3.5.3 Gi i pháp cho cơng tác ki m sốt ch t l ng thi t k (KCS) 80 3.5.4 Gi i pháp cho công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 81 3.5.6 Gi i pháp cho công tác qu n h s , quy trình thi t k 87 K t lu n ch ng .90 KI N NGH VÀ K T LU N .91 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 93 v DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1.1 Mơ hình hóa y u t c a ch t l ng t ng h p Hình 1.2 Các y u t t o nên ch t l ng cơng trình Hình 1.3 Quy trình qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 11 Hình 1.4 Trình t qu n ch t l ng kh o sát xây d ng 14 Hình 2.1 Trình t qu n ch t l ng thi t k xây d ng công trình 41 Hình 2.2 Mơ hình qu n theo trình c a h th ng 50 Hình 3.1 S đ t ch c c a Công ty CPTVXD th y l i th y n Th ng Long 55 Hình 3.2 S đ quy trình th c hi n thi t k d án đ u t xây d ng 61 Hình 3.3 M c đ quan tr ng c a ch tiêu đánh giá 65 Hình 3.4 S đ t ch c b máy tác gi ki n ngh 79 vi DANH M C B NG BI U B ng 3.1 ánh giá ti n đ /ch t l ng d án 61 B ng 3.2 Danh sách thành viên nhóm chuyên gia 63 B ng 3.3 B ng tham kh o ý ki n chuyên gia 64 B ng 3.4 Ma tr n vuông Warkentin 68 B ng 3.5 Quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình 83 B ng 3.6 Quy trình ki m ta d tốn xây d ng cơng trình .85 vii DANH M C CÁC T VI T T T ISO : T ch c tiêu chu n hóa qu c t TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam N : Ngh đ nh TT : Thông t N -CP : Ngh đ nh c a Ch nh ph ban hành C T : Ch đ u t QLNN : Qu n nhà n TVTK : T v n thi t k QC : Ki m soát ch t l QA : TQC : Ki m soát ch t l TQM : Qu n ch t l ng toàn di n QLCL : Qu n ch t l ng CPTVXD : C ph n t v n xây d ng TCNS : T ch c nhân s KT : K thu t CNH – H H : Cơng nghi p hóa - hi n đ i hóa HSMT : H s m i th u HSDT : H s d th u BTCT : Bê tông c t thép KTXH : Kinh t xã h i B NN&PTNT : B Nông nghi p phát tri n nông thôn UBND : c ng m b o ch t l ng ng toàn di n y ban nhân dân viii M U Tính c p thi t c a đ tài Trên th gi i ngành xây d ng đ c coi ngành kinh t quan tr ng, b ph n không th thi u c a n n kinh t qu c dân nhi u n c th gi i, b ng x p lo i ngành t o ngu n thu hút ch y u s d ng nhi u lao đ ng c a n n kinh t ln tên ngành xây d ng Cùng v i s phát tri n tồn c u hóa, ngành xây d ng Vi t Nam đ c coi m t ngành kinh t m i nh n, thúc đ y s phát tri n c a ngành kinh t khác, nên ngày đ c tr ng đ u t v i m c tiêu h ngày đ ng t i không ch s l ng mà c ch t l ng c quan tâm h n Cơng trình th y l i ngành thu c nhóm k t c u h t ng kinh t - xã h i đ Nhà n c c quan tâm, tr ng vai trò h t s c quan tr ng công cu c phát tri n đ t n c nâng cao đ i s ng c a nhân dân Các cơng trình th y l i, h th ng th y l i m i n m đ u đ c xây m i, c i t o đ đáp ng cho nhi u m c đích s d ng khác V i đ c thù cơng trình th y l i k t c u l n, ph c t p, t nh ng khâu đ u tiên c a d án, công tác kh o sát, thi t k c n ph i ki m sốt t t nh v y, q trình thi cơng cơng trình s h n ch đ c nh ng r i ro c bi t, hi n vi c đ u t nhi u d án thu l i, thu n không đ m b o tiêu chu n k thu t b c l m t s m b t c p gây hi n t ranh ng ng p l t cho đ a ph ng giáp vùng h l u, tình tr ng gây nhi u thi t h i v kinh t , đe d a đ n s an toàn đ i v i ng i dân Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long thành l p theo gi y ch ng nh n đ ng kinh doanh S K ho ch u T thành ph Hà N i c p ngày 29/07/2008, ho t đ ng l nh v c th y l i [1], ch u s c nh tranh gay g t c a đ i th ngành C nh tranh t t y u s làm gi m giá thành d ch v nh ng v n ph i đ m b o ch t l đ ng đ gi v ng uy tín v i khách hàng Ý th c c y u t s ng đ n s t n t i phát tri n, Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long không ng ng nâng cao ch t l ng h s thi t k cơng trình th y l i nh m nâng cao s c c nh tranh h n n a môi tr ng t v n xây d ng kh c li t hi n Xu t phát t v n đ c p thi t trên, tác gi ch n đ tài: “Nghiên c u gi i pháp qu n nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long” M c đích nghiên c u c a đ tài ánh giá th c tr ng công tác qu n ch t l - ng thi t k hi n t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long; xu t m t s gi i pháp v k thu t qu n nh m đ m b o ch t l - ng thi t k cơng trình th y l i ng d ng t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long - it it ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u: N i dung lu n v n nghiên c u v qu n ch t l c bi t nghiên c u v ch t l ng thi t k cơng trình th y l i ng quy trình c a ho t đ ng t v n thi t k cơng trình th y l i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long đ n v t v n thi t k khác nói chung ánh giá t ng quát cho ho t đ ng t v n thi t k c a cơng trình mà cơng ty đ m nh n - Ph m vi nghiên c u: Tác gi vào nghiên c u v ch t l ng quy trình thi t k , ch t l ng thi t k cho cơng trình th y l i C th h n công tác thi t k qu n ch t l ng thi t k t i Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long ánh giá, phân tích k t qu đ t đ c a Công ty l c su t trình ho t đ ng t v n thi t k ng th i nhìn l i nh ng t n t i, thi u sót quy trình thi t k , ch t ng thi t k đ a m t s bi n pháp nh m nâng cao ch t l ng công tác thi t k c a công vi c - ng qu n ch t l đ ng thi t k theo tiêu chu n ISO c thông tin y u t s ng c a b t k t ch c hay doanh nghi p Tuy nhiên, vi c n m b t đ c ki m sốt thơng tin th ng khó khơng b n v ng, ISO s giúp Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long qu n thơng tin c a m t cách hi u qu h n T ch c hay doanh nghi p ngày ý th c đ c vi c thi u ki m sốt c a mình, đ c bi t công tác thông tin t i ch đ u t cá nhân, b ph n khai thác cơng trình xây d ng Ngồi đ m b o an ninh thơng tin, ISO cung c p gi i pháp qu n b o m t, tính tồn v n s n c a thơng tin ng ngh a v i h tr qu n r i ro, giúp huy đ ng ngu n l c then ch t nh m đ hành đ ng c n thi t đ gi m thi u s c thông tin qu n r i ro thông tin cho t ch c doanh nghi p H th ng qu n ch t l ng theo ISO giúp Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long t ng kh n ng trúng th u c h i k t h p đ ng, ch đ u t th ng b h n ch v ngu n l c đ tìm hi u đ i tác hay nhà cung c p c a mình, h s d ng ISO tiêu chu n qu n khác làm th c đo xác đ nh xem t ch c hay doanh nghi p b n ph i đ i tác tin c y hay khơng đ t ti p t c xem xét h s b th u 3.5.3 Gi i pháp cho công tác ki m soát ch t l H s thi t k sau đ ng thi t k (KCS) c k s thi t k ki m tra k s chuy n cho ch trì chuyên ngành ki m tra N u đ t khơng v n đ v k thu t s đ nhi m cơng trình th m tra tr vào phi u ki m tra đ c chuy n cho ch c bàn giao cho ch đ u t Ý ki n ki m tra đ c ghi c l u tr l i Ch trì thi t k chuyên ngành ph i phân công m t t chuyên gia giám đ nh h s thi t k tr c ti n hành chuy n h s cho ch đ u t Ý ki n giám đ nh ph i đ c ghi vào phi u giám đ nh k thu t, chuy n l i cho k s thi t k đ ti n hành ch nh s a h s H s thi t k đ m b o yêu c u h s ph i th a mãn tiêu chu n, quy chu n hi n hành v thành ph n, n i dung, kh i l ng c a h s thi t k giai đo n thi t k b n v thi công, th a mãn yêu c u v k thu t, m thu t; th a mãn yêu c u đ i v i 80 ch đ u t đ n v s d ng Ng iđ c phân công nhi m v giám đ nh t chuyên gia giám đ nh ph i ng i ki n th c chuyên mơn sâu l nh v c chun mơn đó, ng i kinh nghi m làm vi c lâu n m Sau giám đ nh ph i xác đ nh rõ ràng b ng hi u vào nh ng ph n không phù h p h s kèm theo ý ki n c a vào phi u ki m tra chuy n l i cho ch trì thi t k k s thi t k đ xem xét, s a ch a, hoàn thi n S n ph m thi t k sau s a ch a ph i đ c ki m tra, giám đ nh l i ghi k t qu vào phi u ki m tra Công tác ki m tra, giám đ nh đ ki m tra, ng c xem hoàn thành ng i i giám đ nh ghi xác nh n đ t vào phi u ki m tra h s T t c phi u ki m tra đ i chi u phi u ki m tra k thu t đ u ph i l u gi đ làm c s cho vi c gi i quy t b t đ ng th ng theo quy trình th c hi n, kh c ph c, phòng ng a gi i quy t u n i c a ch đ u t 3.5.4 Gi i pháp cho công tác l p T ng d tốn – D tốn cơng trình 3.5.4.1 Nâng cao n ng l c cho cán b làm công tác l p d toán Y u t n i y u t quan tr ng nh t c a m i s thành cơng Nâng cao trình đ chuyên môn, nghi p v c a cán b thông qua công tác đào t o, ch h p tác chia s kinh nghi m t ch c ngồi n ng trình c t ch c M t khác, c n nâng cao công tác ph i h p, chia s thông tin, kinh nghi m làm vi c gi a cán b nhân viên v n phòng ngồi hi n tr ng ng th i sau m i d án, công ty nên t ch c nh ng cu c h p n i b đ t ng k t nh ng t n t i, sai sót h s d tốn đ c l p tìm ph ng h ng gi m thi u, kh c ph c nh ng l i t trau d i thêm kinh nghi m; th ng xuyên t ch c trao đ i, h i th o, c p nh t thông tin cho k s , chuyên gia, t o đ tính ch t t ng lai, c s th ng nh t chung gi i quy t cơng vi c ng t Cán b l p d toán ph i đáp ng yêu c u sau: Bi t đ c b n v , công ngh thi công, s d ng đ nh m c, đ n giá, ngo i ng v n b n h l p qu n chi phí c a Nhà n 3.5.4.2 T ng c ng d n c ng trang b c s v t ch t, máy móc thi t b , ph n m m ph c v cơng tác l p d tốn 81 C s v t ch t, máy móc thi t b , ng d ng công ngh thông tin c s c a ch t l ng t v n, t o phong cách t v n xây d ng cho đ n v , t o s tin c y t phía ch đ u t khách hàng ti m n ng Vì v y, c n tr ng đ u t c s v t ch t k thu t bao g m: máy tính, máy in, máy scan, photocopy… Do kh i l ng cơng vi c l n đòi h i ti n đ nhanh nên c n b ph n chuyên trách v công ngh thông tin, nâng cao k n ng kh n ng ng d ng công ngh tin h c, ph n m m ng d ng ph c v công tác l p d tốn Ngồi ra, đ a b ng tính d tốn m u đ giúp ng làm ti t ki m th i gian, kh c ph c đ c nh ng sai sót th i ng g p, đ m b o s th ng nh t l p h s d tốn 3.5.4.3 Hồn thi n cơng tác đo bóc kh i l ng xây d ng cơng trình, h ng m c cơng trình Kh i l ng xây d ng cơng trình ph i đ c đo, đ m, tính tốn theo trình t phù h p v i quy trình cơng ngh , trình t thi cơng xây d ng cơng trình Kh i l ng c ng c n th hi n tính ch t, k t c u cơng trình, v t li u ch y u s d ng bi n pháp thi cơng thích h p, đ m b o đ u ki n đ xác đ nh đ Vi c ki m tra, ki m sốt kh i l c chi phí xây d ng ng d tốn đòi h i ph i đ c th c hi n b i nh ng k s giàu kinh nghi m trình đ chun mơn cao đ đ m b o tính xác, k p ti n đ ph i đ n c th c hi n tuân th theo nh ng v n b n h c M t khác, b n thân ng v i b ph n đo bóc kh i l ng d n c a nhà i l p d toán c ng ph i t ki m tra kh i l ng, k t h p ng đ ch nh s a m t cách nhanh, chu n xác đ y đ h ng m c n u sai sót Ngồi c ng c n nâng cao ý th c t ki m tra s n ph m làm c a k s , k t h p v i b ph n KCS ki m tra n i b l n đ h n ch t i đa nh ng sai sót t th c hi n tính tốn kh i l ng 3.5.4.4 Xây d ng quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình M c đích c a vi c xây d ng quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình quy đ nh b c trách nhi m, quy n h n c a cá nhân, t p th tham gia vào cơng tác l p d tốn xây d ng cơng trình Quy trình ph i đ 82 c th c hi n th ng nh t cho t c c h s d toán Trong quy trình c n ph i gi i thi u đ đ giúp h ng d n ng c tài li u liên quan c n thi t i l p d toán s d ng nh : v n b n liên quan đ n công tác l p d tốn, thơng t , ngh đ nh h ng d n công tác l p d tốn xây d ng cơng trình, đ nh m c d tốn, đ nh m c hao phí v t t , đ n giá, giá c v t li u, nhân công, máy thi công B Xây d ng, t nh thành c quan ch c n ng ban hành Ki n ngh quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình nh sau: B ng 3.5 Quy trình l p d tốn xây d ng cơng trình STT Cá nhân, đ n v Công vi c th c hi n th c hi n Phòng Hành Lãnh đ o v n phòng đ n v k t h p đ ng t v n, phân giao nhi m v cho đ n v liên quan Nh n vi c t phòng qu n kinh doanh Tài li u s d ng H p đ ng t v n, phi u nh n h s , phi u giao vi c Phi u giao vi c Nh n vi c t lãnh đ o đ n v , l p Ch trì thi t k ti n đ , k ho ch th c hi n, phân M u l p ti n đ công chia công vi c c th cho t ng cá vi c, phi u giao vi c nhân Nh n ph n vi c đ K s l p d tốn c giao t ch trì d tốn, nh n b n v , thơng tin d án t đ n v liên quan K s l p d toán Ki m tra kh i l ng, chu n v v n b n, tài li u c n thi t B n v kh i l thi t k , bi u ng… Báo giá, công b giá, v n b n, thông t , ngh đ nh… Các thông t , ngh đ nh K s l p d toán Ti n hành l p d oán xây d ng h ng d n l p d toán, đ nh m c, đ n giá, cơng trình báo giá…, h 83 s m u công ty ban hành T K s l p d toán ki m tra, rà soát d toán xây Các quy đ nh c a cơng d ng cơng trình, bàn giao cho ch ty v công tác l p h s trì d tốn ti n hành ki m tra, rà d tốn xây d ng cơng sốt n i b trình Rà sốt n i b , giao h s d tốn Ch trì thi t k xây d ng cơng trình cho ch nhi m Phi u ki m tra h s d án ti n hành ki m tra, rà soát n i b đ n v công ty Ti n hành ki m tra, ki m soát t ng Ch nhi m d án th h s d ốn xây d ng cơng trình Phi u ki m tra h s công ty Sau ch nh s a theo ý ki n ki m tra c a ch trì v n phòng d án, Quy trình, th t c ti n hành in n h s d toán xây t c a Công ty c 10 K s l p d tốn d ng cơng trình th c, trình ph n t ch trì d tốn, ch trì thi t k , th y v n xây d ng l i th y n ch nhi m d án đ i di n pháp Th ng Long c a cơng ty Photo, đóng d u, giao h 11 12 Phòng Hành K s l p d toán s d Phi u giao nh n h s , tốn xây d ng cơng trình cho quy đ nh c a cơng ty phòng qu n kinh doanh đ xu t v đóng d u, xu t b n b n h s Ti n hành l u tr c b n g c h s Quy đ nh c a cơng ty d tốn xây d ng cơng trình v l u tr , b o qu h s xu t b n 84 3.5.4.5 Xây d ng quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình H s d toán b t bu c ph i qua khâu ki m tra, tuân th theo quy đ nh M c đích c a quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình nh m đ m b o h n ch sai sót m c đ cao nh t cho h s d toán, t o thu n l i cho khâu ti p theo nh th m tra, th m đ nh Trong quy trình c n ch tài li u liên quan ph c v công tác ki m tra, ki m soát h s d toán xây d ng, đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m, quy n h n c a cán b ki m tra h s d tốn xây d ng cơng trình Tác gi ki n ngh quy trình ki m tra d tốn xây d ng cơng trình nh sau: B ng 3.6 Quy trình ki m ta d tốn xây d ng cơng trình STT Cá nhân, đ n v Công vi c th c hi n th c hi n T K s l p d toán ki m tra h s d Tài li u s d ng tốn Quy trình, th t c t xây d ng cơng trình, in n, c a Công ty c ph n t v n giao h s cho ch trì d xây d ng th y l i th y n Th ng Long toán, ch trì thi t k Rà sốt n i b h s d tốn Ch trì thi t k xây d ng cơng trình, ghi phi u ki m tra, xác nh n Phi u ki m tra n i b vào h s Rà soát t ng th v hình th c, Các quy đ nh v hình th c Ch nhi m d án trình bày s , xác nh n trình bày h s d toán xây chuy n lên ki m tra, rà sốt d ng cơng trình c a cơng ty công ty Ti n hành ki m tra, ki m soát B ph n KCS t ng th h s d tốn xây d ng cơng trình, xác nh n ghi phi u ki m tra 85 Phi u ki m tra c a công ty Nh v y, vi c xác đ nh d toán xây d ng cơng trình ý ngh a r t quan tr ng, giúp ch đ u t ho ch đ nh chi phí đ u t , đánh giá hi u qu đ u t , qu n chi phí q trình đ u t xây d ng Do v y, c n ph i qu n t t chi phí đ u t mà c th vi c l p d toán, s t ng đ tin c y c a nhà đ u t dành cho đ n v t v n tránh vi c ph i u ch nh thi t k đ i chi phí 3.5.5 Gi i pháp cho công tác th m tra, th m đ nh thi t k 3.5.5.1 Thành l p ban liên l c Các v n đ liên quan đ n th m tra v n ch a đ h c B liên quan h ng d n phí th m tra thi t k c a c quan qu n nhà n chính, h ng d n nh : c v xây d ng c a B Tài ng d n vi c đ ng t i, công b công khai c ng thông tin v n ng l c c a t ch c, cá nhân làm c s đ c quan chuyên môn v xây d ng ch đ nh ho c thông báo cho ch đ u t l a ch n ph c v cho vi c th m tra theo quy đ nh tránh tình tr ng đ n v t v n thi t k tuân theo quy trình trình th m tra đ n v th m tra l i ti n hành th m tra theo m t quy trình khác gây m t th i gian, nhân l c cho c hai đ n v đ n v t v n nên thành l p ban liên l c chuyên ph trách công vi c liên h , chu n b đ y đ gi y t hành liên quan đ n công tác th m tra; k t n i đ n v t v n v i đ n v th m tra, đ công tác th m tra đ c tr n tru đ t hi u qu cao 3.5.5.2 Nâng cao nh n th c c a cán b thi t k v công tác th m tra N mb tđ c nh ng yêu c u c a đ n v th m tra t khâu thi t k đ n v t v n s ph i u ch nh, thay đ i thi t k làm đ c u này, khơng nh ng đòi h i ban liên l c phát huy h t kh n ng mà cán b thi t k c ng c n ph i trau d i hi u bi t v quy trình, th t c, yêu c u c a công tác th m tra C th nh : - Ph n l n đ n v th m tra thi t k quan tâm đ n v n đ an toàn, ngh a n u h s thi t k d thiên v an tồn đ n v th m tra xu h ng đ ng tình phê t Tuy nhiên, n u ch đ u t yêu c u v th m tra tính hi u qu kinh t hay thi t k t i u c ng s làm rõ v i thi t k v ch n h s an toàn phù h p c ng nh ph k t i u c a t ng b môn; 86 ng án thi t - Th m tra d toán đ n v thi t k l p d a h s thi t k v i m c đích ki m tra kh i l ng cơng vi c, ki m tra đ n giá, đ nh m c h s theo quy đ nh v bóc tách d tốn hi n hành; - Ng i l p th m tra d toán đ u ph i ch ng ch hành ngh k s đ nh giá xây d ng 3.5.6 Gi i pháp cho công tác qu n h s , quy trình thi t k 3.5.6.1 V trình t thi t k Sau h s đ a hình đ a ch t, ch nhi m thi t k ki m tra sau giao h s cho ch trì thi t k th y cơng, ch trì thi t k k thu t thi cơng, ch trì thi t k giao thơng, ch trì thi t k ki n trúc đ ti n hành l p h s thi t k b n v thi công xây d ng cơng trình Khi tri n khai, ch nhi m cơng trình ch trì thi t k đ xu t: • Ph ng án thi t k cơng trình kèm theo thơng s k thu t chính; • Ch đ nh Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN), Tiêu chu n ngành (TCN),các quy đ nh, quy chu n, h ng d n khác c n áp d ng; • D ki n s b n v , ph l c, trang thuy t minh; • Th c hi n tính tốn ph l c, b n v , thuy t minh; • Các k s thi t k s th c hi n tính toán, v , l p ph l c, thuy t minh ph n vi c đ c giao Tr c giao h s cho ch trì thi t k , k s thi t k viên ph i ki m tra k s n ph m c a nh m h n ch t i đa l i k tht,tính tốn 3.5.6.2 V c ch qu n d li u Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long c n nghiên c u so n th o ban hành h th ng quy ch qu n m i phù h p v i tình hình th c t c a thi t k nh m th c hi n hi u qu , bao g m: - Qu n tr c ti p theo h ng nâng cao hi u qu ; 87 - Qu n s d ng lao đ ng h p lý; - Ch đ ti n l ng, ti n th ng sách u đãi nh ng lao đ ng hi u qu cao, m c đích đòn b y kinh t , thúc đ y ng i lao đ ng tích c c t p trung vào công vi c; - Ch đ , trách nhi m v i ng i qu n th a hành Ngoài ra, c ng nên tham kh o ng d ng m t vài ph n m m qu n d li u đ n gi n nh ph n m m PMS Nó s giúp qu n d li u d dàng h n đ i v i đ c m thi t k th ng xuyên ph i u ch nh c a công ty PMS (Project Management System) gi i pháp qu n thông tin d án xây d ng PMS thích h p cho khách hàng Ch đ u t , Ban qu n d án t ch c t v n qu n d án theo quy đ nh c a lu t pháp Vi t Nam PMS ph n m m qu n d án đ u t phù h p v i quy trình qu n d án xây d ng theo Lu t xây d ng 2014, Lu t đ u th u 2013, Ngh đ nh 59/2015/N -CP, 32/2015/N -CP, 46/2015/N -CP, 84/2015/N -CP, 63/2014/N -CP thông t h ng d n Ch c n nh p thông tin đ u vào đ n gi n, ph n m m t đ ng xu t v n b n báo cáo theo quy đ nh c a c a pháp lu t nh l p t trình th m đ nh, phê t d án, thi t k – d toán, k ho ch l a ch n nhà th u, báo cáo giám sát đánh giá đ u t , báo cáo quy t toán d án… Ph n m m t ng h p thông tin k ho ch th c t th c hi n v chi phí, ti n đ , kh i l ng cho gói th u, h p đ ng theo th i gian Ph n m m c nh báo t đ ng sai sót v chi phí, ti n đ , kh i l ng trình th c hi n d án giúp ch đ u t tránh r i ro pháp Ph n m m h tr nhi u t t c c p t Ki n trúc s , K s cho đ n Ch trì b mơn, Ch nhi m d án Ban giám đ c M i ch c danh nh ng quy n h n nh t đ nh Ch c n ng ph n m m: - Qu n d án 88 • L p k ho ch (K ho ch t ng th , K ho ch chi ti t); • Qu n phi u giao nh n h s ; • Qu n nhân s ; • Qu n Giao vi c; • Qu n H s thi t k ; • Qu n yêu c u s a đ i (Phi u Nh n xét thi t k , Biên b n h p); • Qu n Báo cáo th m tra, th m đ nh c a Ch đ u t ; • Qu n theo giai đo n: Thi t k s b , Thi t k c s , Thi t k k thu t, Thi t k b n v thi cơng, Thi cơng Chat realtime t ng tác gi a c p - L ch tu n - Kho d li u (V n b n - báo cáo) - Tra c u - Danh m c - H th ng 89 K t lu n ch ng Cùng v i tình tr ng chung c a nhà th u t v n n c, Công ty CPTVXD th y l i th y n Th ng Long ch a đ n ng l c đ đ m nh n nh ng d án l n, v n đ ut n c i u nhi u y u t nh : ch t l ng đ i ng cán b , kh n ng giao ti p, n m b t quy chu n thi t k , đáp ng cơng ngh ,… Vì v y mà ch tr công ty t p trung xây d ng uy tín qua d án n ng nh ng ng ng c a c Tuy nhiên hi n nay, đ i i làm t v n thi t k b d th a so v i kh i l ng công vi c t v n theo nhu c u xã h i Tình tr ng th hi n rõ r t ngành th y l i, b i d án xây m i r t ít, ch y u d án nâng c p, s a ch a Tr c s c ép c nh tranh l n nh v y, ch t l ng s n ph m chìa khóa thành cơng c a cơng ty Thay đ i b máy t ch c cho v i ch c n ng, nhi m v c a t ng b c thi t k b sung nh ng b ph n c n thi t làm n n t ng v ng ch c cho nh ng thay đ i c i ti n s n ph m Trên c s đánh giá th c tr ng c a công tác Ch ng 3, lu n v n đ a m t s gi i pháp đ gi i quy t u ki n đ th c hi n m t s gi i pháp nêu ra, c th là: - Ban hành h th ng quy ch qu n m i phù h p v i tình hình th c t c a thi t k ; - Nâng cao ch t l ng nhân s thay đ i b máy t ch c; - Thay đ i sách đ thu hút ngu n nhân l c ch t l - ng qu n ch t l l ng s n ph m thi t k ng cao; ng thi t k theo tiêu chu n ISO đ làm c n c qu n ch t 90 KI N NGH VÀ K T LU N K t lu n v qu n ch t l ng thi t k Trong nh ng vi c nâng cao hi u qu đ u t d án góp ph n thúc đ y phát tri n kinh t đ t n c, thúc đ y ti m n ng du l ch, đ m b o môi tr q trình cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n ng đ y nhanh c, m t công tác ch u nh h ng b i nhi u y u t , v i s tham gia c a nhi u ch th khác Trong lu n v n tác gi th c hi n đ c nh ng n i dung c b n sau đây: Làm rõ khái ni m, đ c m n i dung c a công tác thiêt k d án T thuy t v công tác qu n đ u t xây d ng nói chung cơng tác thi t k nói riêng, lu n v n h th ng hóa c s lu n, xây d ng khung thuy t nghiên c u công tác thi t k d án Qua nghiên c u th c t d án đ c nghiên c u n hình tác gi Lu n v n th y n i lên m t s v n đ nh : H th ng sách v qu n đ u t xây d ng ch ng chéo, ch a sát th c t ; n ng l c đ i ng cán b đ c giao nhi m v th c hi n công tác thi t k không chuyên nghi p d n t i tình tr ng ch m ti n đ , quy ho ch d án t n t i nhi u b t c p T th c tr ng nêu trên, tác gi đ xu t m t s gi i pháp ki n ngh hi v ng góp ph n đ m b o ti n đ ch t l ng t i công ty nói riêng tồn qu c nói chung Ki n ngh c a tác gi v i c p Ki n ngh Chính ph s m ti p thu ý ki n c a nhà khoa h c t ng l p nhân dân đ hồn thi n trình Qu c h i ban hành Lu t xây d ng, Lu t đ u th u, Lu t quy ho ch s a đ i, đ ng th i Chính ph ban hành Ngh đ nh h quy t đ ng d n Lu t đ m b o gi i c t n g c v n đ b t c p nh quy ho ch treo, đ nh m c chi phí thi t k Ki n ngh B ngành Trung ng c n thi t ph i rà soát l i h th ng v n b n d i lu t đ s th ng nh t v v n đ qu n đ u t xây d ng, nâng cao n ng l c th m đ nh v lu t đ i v i c quan ban hành nh m lo i b tình tr ng ch a hi u 91 l c m t hi u l c khơng đúng, khơng kh thi… N i dung u lu t quy đ nh ph i d hi u d áp d ng, tránh tình tr ng dùng t mang n i dung chung chung n c quan th c thi hi u nh th c ng đúng, làm cho v n đ đ t đai ph c t p h n Ngh đ nh, Thông t ban hành m i đ thay th ph i tính đ n ph án lo i b h n nh ng Ngh đ nh, Thông t tr ng c, tránh t n t i nh ng Ngh đ nh, Thông t ch m t vài u giá tr H p nh t, lo i b đ không tình tr ng v n b n ch ng chéo, mâu thu n v i Ki n ngh UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ng s m phê t đ ng b , u ch nh quy ho ch vùng, quy ho ch phân khu ch c n ng phù h p, quy ho ch đô th , quy ho ch ngành thu l i, nông nghi p, c p n đ đ m b o s kh p n i, đ ng b v h t ng k thu 92 c, n c, n l c, thơng tin DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] Trang web: http://thongtincongty.com, “Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long” [2] TS Ngô Phúc H nh, “Giáo trình qu n ch t l ng”, NXB Khoa h c k thu t, 01/2011 [3] Trang web Th vi n h c li u m Vi t Nam: http://voer.edu.vn, “Khái ni m v ch t l ng s n ph m” [4] Tiêu chu n ISO 9001:2015, “H th ng qu n ch t l ng – Các yêu c u”, y ban k thu t, 15/09/2015 [5] Ngh đ nh 46/2015/N -CP c a Chính ph , “Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng”, 12/05/2015 [6] Trang web Trang thông tin n t t ng h p – Ban n i Trung http://noichinh.vn, “Kinh nghi m qu n ch t l n ng: ng cơng trình xây d ng c a m t s c” [7] Qu c h i, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13, 18/6/2014 [8] Chính ph , Ngh đ nh 59/2015/N -CP, “Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình”, 18/06/2015 [9] B Xây D ng Thông t 13/2013/TT-BXD, “Th m tra, th m đ nh, phê t thi t k xây d ng cơng trình”, 25/6/2013 [10] B xây d ng Quy t đ nh s 79/Q -BXD, “Cơng b nh m c chi phí qu n d án t v n đ u t xây d ng”, 15/02/2017 [11] B Xây d ng Thông t 04/2010/TT-BXD, “H ng d n l p qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình”, 26/5/2010 [12] B Xây d ng Thơng t 26/2016/TT-BXD, “Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng”, 26/10/2016 [13] Chính Ph , Ngh đ nh 63/2014/N -CP, “Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t đ u th u v l a ch n nhà th u”, 26/06/2014 [14] Trang web Công ty c http://www.vinacert.vn, “M t s ph ph n ch ng nh n giám đ nh Vinacert: ng pháp qu n ch t l ng”, 06/05/2014 [15] Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long, H s n ng l c, Phòng Hành – TCNS, 13/12/2016 93 [16] Cơng ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long, H s thi t k , Phòng K ho ch, 2010 – 2017 [17] PGS.TS Nguy n Bá Uân, “Qu n d án xây d ng nâng cao”, NXB Xây d ng, 2012 94 ... tài: Nghiên c u gi i pháp qu n lý nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long M c đích nghiên c u c a đ tài ánh giá th c tr ng công tác qu n lý ch... 3.4.6 Công tác qu n lý h s , quy trình thi t k 74 3.5 Gi i pháp nâng cao ch t l ng thi t k cho Công ty c ph n t v n xây d ng th y l i th y n Th ng Long 75 3.5.1 Gi i pháp cho s... NG CÔNG TY C ng 52 XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L PH N T NG THI T K CHO V N XÂY D NG TH Y L I TH Y I N TH NG LONG 53 3.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n t v n xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng , Nghiên cứu giải pháp quản lí nâng cao chất lượng thiết kế cho công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi thủy điện thăng long luận văn thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành quản lý xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn