Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm

4 92 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:59

Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm. Tuần (Từ 27/8/2018 đến 1/9/2018) Ngày soạn: 22/8/2018 Ngày bắt đầu dạy: …./…./2018 Tiết ÔN TẬP ĐẦU NĂM A MỤC TIÊU Học xong này, HS nắm được: Kiến thức - Nhớ lại kiến thức lớp 11 phần Hoá học hữu hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon, tính chất hố học đặc trưng loại hidrocacbon học Kỹ - Viết phương trình phản ứng sơ đồ chuyển hố - Xác định CTPT hchc - Xác định CTCT dựa vào tính chất hoá học đặc trưng Thái độ, tư tưởng - Có thái độ nghiêm túc học tập - Có lòng u thích mơn Định hướng phát triển lực - lực ngơn ngữ hóa học - lực giải vấn đề: thông qua tốn hóa học, sơ đồ phản ứng B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp luyện tập - đồ dùng: giáo án, câu hỏi tập liên quan Học sinh Ôn tập kiến thức cũ C TIẾN TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp học Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong q trình ơn tập Dẫn vào Ta học Hóa học hữu lớp 11 Lên lớp 12, ta tiếp tục nghiên cứu hóa học hữu cơ, loại hợp chất hữu với tư kiến thức kĩ tương tự lớp 11 Vì vậy, trước bắt đầu vào Những kiến thức HS cần nắm vững chương trình mơn hóa học lớp 12, ta dành tiết học tiến hành ơn tập lại phần hóa học học lớp 11 Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV – HS Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Viết phương trình phản ứng I Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển hóa Bài 1: Hồn thành sơ đồ phản ứng sau: (các chất ghi dạng CTCT, sản phẩm tạo thành sản phẩm chính) C2H6  C2H5Cl a) CH3COONa  CH4  C2H2  b) CaC2  C2H2  C4H4 C2H4  PE  C4H6  caosubuna c) C3H8  CH4  C2H2  C6H6  C6H5Br GV ý số phản ứng phải ghi rõ điều kiện HS thảo luận viết phương trình phản ứng a/ CH3COONa + NaOH CH4 + Na2CO3 2CH4 C2H2 + 3H2 Ni,t o C2H2 + 2H2    C2H6 C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl CHCH + H2 CH2=CH2 CH2=CH2 + HCl  CH3-CH2Cl nCH2=CH2 -(CH2-CH2)-n b/ C3H8  CH4  C2H2  C4H4  C4H6  caosubuna CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2 2C2H2 CH2=CHCCH CH2=CHCCH + H2 CH2=CH-CH=CH2 nCH2=CH-CH=CH2 -(CH2-CH=CH-CH2)-n C3H8 C2H4 + CH4 2CH4 C2H2 + 3H2 c/ CaC2  C2H2  C6H6  3CHCH C6H6 C6H5Br C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr Bài 2: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (các chất ghi dạng CTCT, sản phẩm tạo thành sản phẩm chính) C2H4 C2H5OH CH3CHO C2H5Cl CH3COOH CH3COONa Ag CH3COOC2H5 y/c HS nêu lại tính chất hố học loại dẫn xuất hidrocacbon GV ý số phản ứng phải ghi rõ điều kiện CH2=CH2 + H2O CH3-CH2OH HS thảo luận viết phương trình C2H5OH C2H4 + H2O phản ứng C2H5OH + HCl C2H5Cl 2C2H4 + O2 2CH3CHO CH3CHO + H2 CH3CH2OH C2H5OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O Hoạt động 2: Giải toán xác định CTPT Bài 3: Cho 18g ancol no đơn chức tác dụng với Na dư thu 3,36 lit H2 (đktc) Xác định CTCT ancol Bài 4: Cho 5,8g anđehit đơn chức tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 21,6 gam Ag Xác định CT anđehit II Tìm CTPT, CTCT hợp chất hữu HS lên bảng chữa bài: Gọi CT ancol đơn chức ROH Phương trình: ROH + Na  RONa + 1/2H2 nH2 = 3,36/22,4 = 0,15mol => nROH = 2.0,15 = 0,3mol mROH = 18g MROH = 60 => MR = 43 (C3H7) => ancol: C3H7OH Gọi CT anđehit RCHO RCHO + AgNO3/NH3  2Ag nAg = 21,6/108 = 0,2mol => nRCHO = 0,1 mol mROH = 5,8g MRCHO = 58 => MR = 29 (C2H5) => ancol: C2H5CHO Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn gam axit cacboxylic no đơn chức mạch hở thu 2,24 lit CO2 (đktc) Tìm cơng thức axit gọi tên nCO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol Gọi CT axit CnH2nO2 Phương trình: CnH2nO2 + O2  nCO2 + nH2O mol 0,1 mol => n = 0,1 => n = Công thức axit: C2H4O2 hay CH3COOH: axit axetic Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS ghi nhớ tính chất hố học loại hợp chất hữu học, viết phương trình phản ứng thể tính chất hoá học ý điều kiện phản ứng * Hướng dẫn nhà Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ancol no đơn chức mạch hở dãy đồng đẳng thu 3,584 lit CO (đktc) 3,96g H2O Tìm CTPT % khối lượng ancol hỗn hợp Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp axit no, đơn chức mạch hở, đồng đẳng cần 3,976 lit O2 (đktc) thu 3,248 lit CO2 (đktc) Tìm CTPT, CTCT axit Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... n = Công thức axit: C2H4O2 hay CH3COOH: axit axetic Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV y/c HS ghi nhớ tính chất hoá học loại hợp chất hữu học, viết phương trình phản ứng thể tính chất hố học ý... 2NH4NO3 CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O Hoạt động 2: Giải toán xác định CTPT Bài 3: Cho 18g ancol no đơn chức tác dụng với Na dư thu 3,36 lit H2 (đktc) Xác... phẩm chính) C2H4 C2H5OH CH3CHO C2H5Cl CH3COOH CH3COONa Ag CH3COOC2H5 y/c HS nêu lại tính chất hố học loại dẫn xuất hidrocacbon GV ý số phản ứng phải ghi rõ điều kiện CH2=CH2 + H2O CH3-CH2OH HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm, Giáo án hóa học 12 Ôn tập đầu năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn