Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc

4 105 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:34

Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. Giáo án hóa học 12: Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc. BÀI 36: LƯỢC VỀ NIKEN KẼM CHÌ THIẾC I MỤC TIÊU ∗ Kiến thức HS biÕt: - VÞ trÝ Ni, Zn, Pb, Sn bảng tuần hoàn - TÝnh chÊt vµ øng dơng cđa Ni, Zn, Pb, Sn K nng - Viết phơng trình hoá học phản ứng minh hoạ tính chất hoá học Ni, Zn, Pb, Sn II CHUN B GV: soạn giáo án HS: Xem tríc bµi míi III TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG ∗ Ổn định tổ chức ỉn ®ịnh líp, kiĨm tra sĩ sè ∗ Kiểm tra cũ Nªu tÝnh chÊt hoá học đồng hợp chất, lấy ví dụ minh ho¹ ∗ Dẫn vào Hoạt động GV – HS Nội dung I Niken Vị trí bảng tuần hồn GV y/c HS viết cấu hình electron Ni (Z = 28) từ suy vị trí Cấu hình electron: [Ar]3d84s2 ngun tố bảng tuần hồn Ơ 28, chu kỳ 4, nhóm VIIIB HS trả lời Tính chất ứng dụng GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất + Tính chất vật lý: SGK vật lý Ni theo SGK + Tính chất hố học: GV đưa vị trí Ni dãy điện hoá từ suy độ hoạt động Ni GV y/c HS hoàn thành phương - Là kim loại có tính khử yếu sắt trình phản ứng: Ni + Fe(NO3)2 → Ni + Fe(NO3)2 → ko phản ứng Ni + Cu(NO3)2 → Ni + Cu(NO3)2 → Ni(NO3)2 + Cu GV y/c HS viết phương trình phản ứng Ni với axit - Tác dụng với axit: Ni + 2HCl → NiCl2 + 2H2 GV y/c HS viết phương trình phản ứng Ni với oxi clo - Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, không tác dụng với Ht02 2Ni + O2 →0 2NiO t GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Ni Ni + Cl2 → NiCl2 - Ở nhiệt độ thường Ni bền với khơng khí nước + Ứng dụng: SGK II Kẽm Vị trí bảng tuần hồn GV y/c HS viết cấu hình electron Zn (Zn = 30) từ suy vị trí nguyên tố bảng tuần hồn HS trả lời Cấu hình electron: [Ar]3d104s2 Ơ 30, chu kỳ 4, nhóm IIB GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lý Zn theo SGK GV đưa vị trí Zn dãy điện hoá từ suy độ hoạt động Zn GV y/c HS hồn thành phương trình phản ứng: Zn + Mg(NO3)2 → Zn + Fe(NO3)2 → GV y/c HS viết phương trình phản ứng Zn với axit + Tính chất hố học: GV y/c HS viết phương trình phản ứng Ni với oxi clo lưu huỳnh Tính chất ứng dụng + Tính chất vật lý: SGK - Là kim loại có tính khử mạnh sắt Zn + Mg(NO3)2 → ko phản ứng Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe - Tác dụng với axit: Zn + 2HCl → ZnCl2 + 2H2 - Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S nhiệt độ cao không tác dụng với H2 t0 2Zn + O2 → 2ZnO t0 Zn + Cl2 → ZnCl2 t0 Zn + S → ZnS + Ứng dụng: SGK GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Zn III Chì Vị trí bảng tuần hồn GV y/c HS viết cấu hình electron Pb (Z = 82) từ suy vị trí ngun tố bảng tuần hồn HS trả lời Cấu hình electron: [Xe]4f145d106s26p2 Ơ 82, chu kỳ 6, nhóm IVA GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất Tính chất ứng dụng + Tính chất vật lý: SGK vật lý Pb theo SGK + Tính chất hố học: GV đưa vị trí Pb dãy điện hoá từ suy độ hoạt động Pb GV y/c HS hoàn thành phương trình phản ứng: Pb + Ni(NO3)2 → Pb + Cu(NO3)2 → GV y/c HS viết phương trình phản ứng Pb với axit GV y/c HS viết phương trình phản ứng Pb với oxi lưu huỳnh GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Pb GV y/c HS viết cấu hình electron Sn (Sn = 50) từ suy vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn HS trả lời GV hướng dẫn HS tìm hiểu tính chất vật lý Sn theo SGK GV đưa vị trí Sn dãy điện hoá từ suy độ hoạt động Sn GV y/c HS hoàn thành phương trình phản ứng: Sn + Pb(NO3)2 → Sn + Cu(NO3)2 → GV y/c HS viết phương trình phản ứng Sn với axit GV y/c HS viết phương trình phản - Là kim loại có tính khử yếu Ni Pb + Ni(NO3)2 → ko phản ứng Pb + Cu(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Cu - Tác dụng với axit: Pb + 2HCl → PbCl2 + 2H2 - Tác dụng với phi kim : O2, Cl2, S nhiệt độ cao t0 2Pb + O2 → 2PbO t0 Pb + S → PbS - Ở nhiệt độ thường Pb bền có màng oxit bảo vệ + Ứng dụng: SGK III Thiếc Vị trí bảng tuần hồn Cấu hình electron: [Kr]4d105s25p2 Ơ 50, chu kỳ 5, nhóm IVA Tính chất ứng dụng + Tính chất vật lý: SGK + Tính chất hố học: - Là kim loại có tính khử yếu Sn Sn + Pb(NO3)2 → ko phản ứng Sn + Cu(NO3)2 → Pb(NO3)2 + Cu - Tác dụng chậm với axit: Sn + 2HCl → SnCl2 + 2H2 - Tác dụng với O2 nhiệt độ cao t0 Sn + O2 → SnO2 ứng Sn với oxi + Ứng dụng: SGK GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Pb Cng c GV nhắc lại số tính chất hoá học Ni, Zn, Pb, Sn HS ch÷a BT 1, 2, 3, 4, SGK BT1: B BT2: C BT3: B BT4: C BT5: D Hướng dẫn nhà BT SGK ... vệ + Ứng dụng: SGK III Thiếc Vị trí bảng tuần hồn Cấu hình electron: [Kr]4d105s25p2 Ơ 50, chu kỳ 5, nhóm IVA Tính chất ứng dụng + Tính chất vật lý: SGK + Tính chất hố học: - Là kim loại có tính... Zn + Mg(NO3)2 → Zn + Fe(NO3)2 → GV y/c HS viết phương trình phản ứng Zn với axit + Tính chất hố học: GV y/c HS viết phương trình phản ứng Ni với oxi clo lưu huỳnh Tính chất ứng dụng + Tính chất... → 2ZnO t0 Zn + Cl2 → ZnCl2 t0 Zn + S → ZnS + Ứng dụng: SGK GV y.c HS đọc SGK nêu số ứng Zn III Chì Vị trí bảng tuần hồn GV y/c HS viết cấu hình electron Pb (Z = 82) từ suy vị trí nguyên tố bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc, Giáo án hóa học 12 Bài 36 Sơ lược về niken kẽm chì thiếc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn