Tổng hợp toàn bộ kiến thức thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia

31 161 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 19:42

TỔNG HỢP 66 CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT TRONG KÌ THI ĐH To be good at/bad at + N/V_ing (giỏi về/kém ) VD: I am very good at swimming By chance = By accident (adv: tình cờ ) VD: I met her in Paris by chance last week To be/get tired of+ N/V_ing (mệt mỏi ) VD: my mother was tired of doing housework everyday Can't help/resist + V_ing (không nhịn làm ) VD: She can't help laughing at her little dog To be keen on/to be fond of + N/V_ing (thích làm điều đó) VD: My younger sister is fond of playing with her dolls To be interested in + N/V_ing (Quan tâm đến ) VD: Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays To waste + time/money + V_ing (Tốn tiền thời gian làm gì) VD: He always wastes time playing computer games each day To spend + amount of time/money + V_ing (dành thời gian làm ) VD: I spend hours reading books a day To spend + amount of time + on + something (dành thời gian vào việc ) VD: My mother often spends hours on housework everyday 10 To give up + N/V_ing (từ bỏ làm gì/cái ) VD: You should give up smoking as soon as possible 11 would like/want/wish + to sth (thích làm ) VD: I would like to go to the cinema with you tonight 12 have + (something)to + verb (có để làm ) VD: I have many things to this week 13 It + be + somthing/someone + that/who (chính mà ) VD: It is Tom who got the best marks in my class 14 Had better + V(infinitive) (nên làm ) VD: You had better go to see the doctor 15 hate/like/dislike/enjoy/avoid/finish/mind/postpone/practise/consider/delay/deny/suggest/ risk/keep/imagine/fancy + V_ing VD: I always practise speaking English everyday 16 To be bored with (chán làm ) VD: We are bored with doing the same things everyday 17 It's the first time sb have(has) + PII (Đây lần làm ) VD: It's the first time we have visited this place 18 Enough + danh từ(đủ gì) + (to sth) VD: I don't have enough time to study 19 Tính từ + enough(đủ làm sao) + (to sth) VD: I am not rich enough to buy a car 20 Too + tính từ + to sth (quá để làm ) VD: I'm to young to get married 21 To want sb to sth = To want to have sth + PII (muốn làm gì) (muốn có làm) VD: She wants someone to make her a dress 22 It's time sb did sth (Đã đến lúc phải làm gì) VD: It's time I went home 23 It's not necessary for sb to sth = Sb don't need to sth (ai khơng cần thiết phải làm ) VD: It is not necessary for you to this excercise 24 To look forward to V_ing (mong chờ, mong đợi làm gì) VD: We are looking forward to going on holiday 25 To provide smb with sth (cung cấp cho gì) VD: Can you provide us with some books in history? 26 To prevent smb from V_ing (Cản trở làm ) VD: The rain stopped us from going for a walk 27 To fail to sth (Không làm gì/Thất bại việc làm gì) VD: We failed to this exercise 28 To succeed in V_ing (thành cơng việc làm gì) VD: We succeeded in passing the exam 29 To borrow sth from sb (Mượn ai) VD: She borrowed this book from the library 30 To lend sb sth (Cho mượn gì) VD: Can you lend me some money? 31 To make sb sth (bắt làm gì) VD: The teacher made us a lot of homework 32 S+be+so+adj+that+S+V (Đến mức mà) VD: The exercise is so difficult that no one can it 33 S+be+such+Adj+N+that+S+V VD: It's such a difficult exercise that no one can it 34 It is (very) kind of sb to so sth (ai thật tốt bụng/ tử tế làm gì) VD: It is very kind of you to help me 35 To find it +Adj+to sth (thấy làm gì) VD: We find it difficult to learn English 36 To make sure of st/that +S +V (đảm bảo ) VD: I have to make sure of that information 37 It takes (smb) + time + to sth (Mất thời gian để làm ) VD: It took me an hour to this exercise 38 To spend + time/money + on sth (Dành thời gian/tiền bạc vào ) VD: We spend a lot of time on watching TV 39 To have no idea of sth = Don't know about sth (khơng biết ) 40 To/not To + advise smb to st (khuyên nên, khơng nên làm ) VD: Our teacher advises us to study hard 41 To plan to st (Dự định/có kế hoạch làm ) VD: We planned to go for a picnic 42 To invite smb to smt (mời làm ) VD: They invited me to go to the cinema 43 To offer smb smt (mời/đề nghị ) VD: He offered me a job in his company 44 To rely on sb (tin cậy, dựa dẫm vào ai) VD: You can rely on him 45 To keep promises (giữ lời hứa.) VD: He always keeps promises 46 To be good at/bad at + N/V_ing (giỏi về/kém ) VD: I am very good at swimming 47 To be good at (+V_ing) st (giỏi (làm) ) VD: I am good at (playing) tennis 48 To prefer smt to smt (thích gì) VD: We prefer spending money to earning money 49 To apologize for doing sth (xin lỗi làm gì) VD: I want to apologize for being rude to you 50 Had('d) better smt (nên làm gì) VD: You'd better learn hard 51 Would ('d) rather smt (thà làm gì.) VD: I'd rather stay at home 52 Would ('d) rather sb did smt (muốn làm gì) VD: I'd rather you stayed at home today 53 To suggest sb (should) sth (gợi ý làm ) VD: I suggested you (should) buy this house 54 To suggest doing st (gợi ý làm gì) VD: I suggested going for a walk 55 Try to (cố làm gì) VD: We tried to learn hard 56 Try doing smt (thử làm gì) VD: We tried cooking this food 57 To need to sth (cần làm gì.) VD: You need to work harder 58 To need doing (cần làm gì) VD: This car needs repairing 59 To remember doing (nhớ làm gì) VD: I remember seeing this film 60 To remember to (nhớ làm gì) VD: Remember to your homework 61 To have sth + PII (có làm) VD: I'm going to have my house repainted 62 To be busy doing smt (bận rộn làm gì) VD: We are busy preparing for our exam 63 To mind doing (phiền làm gì) VD: Do you mind closing the door for me? 64 To be used to doing sth (Quen với việc làm gì) VD: We are used to getting up early 65 To stop to smt (dừng lại để gì) VD: We stopped to buy some petrol 66 To stop doing smt (thơi khơng làm nữa) VD: We stopped going out late Ba mẹo tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa cực nhanh Từ đồng nghĩa trái nghĩa thường chiếm lượng câu hỏi định đề thi THPTQG khơng bạn gặp khó khăn với vấn đề Vì vậy, hơm cunghocvui.com cho bạn mẹo phân tích tìm cực nhanh từ synonym anatomy ^^! Quan sát kĩ từ quan trọng câu để đoán ngữ cảnh, nghĩa từ gạch chân Sử dụng kiến thức thân để đoán nghĩa từ Lựa chọn từ sát nghĩa, đối nghĩa Trực tiếp thay phương án thấy logic chọn TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 12 THÌ CƠ BẢN • Hiện đơn: S+V (hiện tại) • Hiện tiếp diễn: S + am/is/are + V_ing • Hiện hồn thành: S + have/has + PII • Hiện hồn thành tiếp diễn: S + have/has + been + V_ing • Quá khứ đơn: S+V(quá khứ) • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V_ing • Q khứ hồn thành: S + had + PII • Q khứ hồn thành tiếp diễn: S + had been + V_ing • Tương lai đơn: S + will + V • Tương lai tiếp diễn: S + will be + V_ing • Tương lai hồn thành: S + will have + PII • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will have been + V_ing DẠNG BỊ ĐỘNG • Hiện đơn: S + is/am/are + PII • Hiện tiếp diễn: S + am/is/are + being + PII • Hiện hoàn thành: S + have/has + been + PII Dù cố gắng không thành công TỔNG HỢP 100 CẶP CỤM ĐỘNG TỪ ĐỒNG NGHĨA HỮU ÍCH NHẤT CHO KÌ THI THPTQG Bring about = result in: mang đến, dẫn đến Bring down = Take down: hạ xuống, hạ bệ Burn out = Burn off: cháy rụi Break up = Break off: chia tay, tan vỡ Believe in = Trust in: tin tưởng vào Begin with = Start with: bắt đầu với Begin from = Start from: Call off = Put off: hủy bỏ, trì hoãn Catch up with = Keep up with: theo kịp, bắt kì 10 Chance upon = Run into: tình cờ gặp 11 Close about = Seal around: bao vây, bao quanh 12 Call up = Ring up: gọi điện cho 13 Call for = Ask for: yêu cầu 14 Care for = Take care of: chăm sóc, quan tâm tới 15 Drop by = Come over: ghé chơi nhà 16 Carry on = Go on: tiếp tục làm 17 Pull off = Bring off: làm thành công 18 Chew over = Think over: suy nghĩ 19 Clean up = Tidy up: dọn dẹp gọn gàng 20 Clean out = Wipe out: quét sạch, xóa bỏ 21 Come up = Show up: xuất 22 Come up with = Think up: nảy ra, nghĩ 23 Come about = Come to pass: diễn ra, xảy 24 Come out with = Bring out: tung ra, xuất 25 Come along with = Go along with: hòa hợp, phù hợp 26 Cut back on = Cut down on: cắt giảm 27 Die away = Die down: giảm đi, dịu 28 Die out = Die off: tuyệt chủng 29 Drop off = Doze off: ngủ gật 30 Agree on = Fall in with: đồng ý 31 Fall through = Break down: thất bại 32 Fill out = Fill in: điền vào đơn 33 Get through = Get over: vượt qua 34 Give in = Give way to: nhượng bộ, từ bỏ 35: Go in for = Take part in: tham gia vào 36: Go off with = Run away with: cuỗm đi, tẩu thoát 37: Hand down to = Pass on to: truyền lại 38: Hand out = Give out: phân phát 39: Hang on = Hold on: giữ điện thoại 40: Keep away from =Keep off: tránh xa 41 Knock down = Pull down: phá hủy cơng trình 42 Look back on = Call up: nhớ lại 43 Keep sb from = Stop sb from: ngăn cản làm 44 Break up = Break off: chia tay, tan vỡ 45 Pass by = Go past: ngang qua 46 Save up = Put aside: tiết kiệm 47 See about = See to: giải việc 48 Go under = Shut down: phá sản 49 Turn away = Turn down: từ chối 50 Wear off = Fade away: phai nhạt, biến dần TỔNG HỢP 1500 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THÔNG DỤNG NHẤT adult >< child (người lớn >< trẻ nhỏ) after >< before (sau >< trước) always >< never (luôn >< không bao giờ) aggressive >< passive (hung hãn >< bị động) arrive >< depart (đến >< rời đi) aritificial >< natural (nhân tạo >< tự nhiên) believe >< doubt (nghi ngờ >< tin tưởng) beneficial >< harmful (có lợi >< có hại) birth >< death (sinh >< tử) 10 brave >< cowardly (dũng cảm >< hèn nhát) 11 brief >< long (ngắn >< dài) 12 busy >< idle (bận rộn >< lười biếng) 13 calm >< excited (bình tĩnh >< hào hứng) 14 care >< neglect (quan tâm >< bỏ mặc) 15 cease >< continue (dựng lại >< tiếp tục) 16 charming >< obnoxious (duyên dáng >< đáng ghét) 17 fat >< thin (béo >< gầy) 18 close >< open (đóng >< mở) 19 combine >< seperate (phối hợp >< chia tách) 20 complex >< simple (phức tạp >< đơn giản) 21 comprehend >< confurse (hiểu >< bối rối) 22 concrete >< abstract (cụ thể >< trừu tượng) 23 condemn >< approve (chỉ trích >< phê duyệt) 24 admit >< deny (thừa nhận >< phủ nhận) 25 conflict >< agree (xung đột >< tán thành) 26 full >< empty (đầy đủ >< trống rỗng) 27 conscientious >< neglectful (tận tâm >< thờ ơ) 28 consecutive >< interrupted (liên tiếp >< bị gián đoạn) 29 considerate >< thoughtless (thận trọng >< thiếu thận trọng) 30 contaminate >< purify (làm ô uế >< tẩy uế) 31 continue >< stop (tiếp tục >< dừng lại) 32 convenient >< inconvenient (tiện lợi >< bất tiện) 33 correct >< incorrect (chính xác >< sai) 34 couteous >< rude (lịch >< thô lỗ) 35 cozy >< cold (ấm cúng >< lạnh lẽo) 36 crazy >< sane (điên khùng >< tỉnh táo) 37 cry >< laugh (khóc >< cười) 38 dangerous >< safe (nguy hiểm >< an toàn) 39 dark >< light (tối tăm >< sáng sủa) 40 dead >< alive (chết >< sống) 41 deduct >< add (giảm >< thêm) 42 hate >< love (ghét >< yêu) 43 difficult >< easy (khó khăn >< dễ dàng) 44 diminish >< increase (suy giảm >< tăng) 45 disagree >< agree (bất đồng >< tán thành) 46 diverse >< similar (phong phú >< tương đồng) 47 doubt >< believe (nghi ngờ >< tin tưởng) 48 drastic >< mild (quyết liệt >< nhẹ vừa) 49 dry >< wet (khô >< ướt) 50 dull >< bright (tối tăm >< sáng sủa) 51 early >< late (sớm sủa >< muộn màng) 52 eccentric >< normal (kỳ dị >< thường) 53 encourage >< discourage (động viên >< gây nản lòng) 54 enjoy >< dislike (thích >< khơng thích) 55 big >< small (to >< nhỏ) 56 face >< avoid (đối mặt >< tránh) 57 fancy >< plain (sang trọng >< đơn giản) 58 fast >< slow (nhanh >< chậm) 59 docile >< wild (ngoan ngoãn >< hoang dã) 60 fake >< real (giả tạo >< thật) 61 fill >< emplty (làm đầy >< làm trống) 62 fluid >< solid (chất lỏng >< chất rắn) 63 former >< latter (trước >< sau cùng) 64 frank >< evasive (thẳng thắn >< lảng tránh) 65 fresh >< old (tươi >< cũ, già) 66 future >< past (tương lai >< khứ) 67 gentle >< rough (dịu dàng >< thô lỗ) 68 give >< take (cho >< nhận) 69 gloomy >< cheery (ảm đạm >< vui tươi) 70 adult >< child (người lớn >< trẻ nhỏ) 71 good >< bad (tốt >< xấu) 72 gratitude >< ungratefulness (lòng biết ơn >< vô ơn) 73 hard >< soft (cứng >< mềm) 74 help >< hinder (giúp đỡ >< cản trở) 75 hold >< release (nắm giữ >< thả) 76 friendly >< rude (thân thiện >< thô lỗ) 77 humiliate >< dignify (làm nhục >< làm cho đắn) 78 immature >< mature (tính trẻ >< trưởng thành) 79 independent >< dependent (độc lập >< dựa dẫm) 80 internal >< external (bên >< bên ngồi) 81 irrelevant >< relevant (khơng liên quan >< liên quan) 82 accpet >< reject (chấp nhận >< từ chối) 83 achieve >< fail (đạt >< thất bại) 84 plus >< substract (thêm vào >< bớt đi) 85 admire >< despise (ngưỡng mộ >< ghê tởm) 86 adore >< hate (kính yêu >< ghét) 87 advance >< retreat (tiến >< rút lui) 88 accept >< deny (đồng ý >< từ chối) 89 allow >< forbid (đồng ý >< cấm đoán) 90 amuse >< bore (làm thích thú, làm vui >< làm buồn chán) 91 annoy >< soothe (làm trái ý, khó chịu >< vuốt ve, xoa dịu) 92 answer >< question (trả lời >< câu hỏi) 93 disagree >< agree (không đồng ý >< đồng ý, tán thành) 94 arrive >< leave (đến >< rời đi) 95 ascend >< descend (lên, thăng >< xuống) 96 ask >< answer (hỏi >< trả lời) 97 attack >< defend (tấn cơng >< phòng thủ) 98 attract >< repel (thu hút, hấp dẫn >< khước từ, cự tuyệt) 99 break >< repair/fix (làm hỏng, làm vỡ >< sửa chữa) 100 build >< destroy (xây dựng >< phá hủy) 101 buy >< sell (mua >< bán) 102 capture >< release (bắt giữ >< thả ra) 103 catch >< miss (bắt, nắm lấy >< trượt, bỏ lỡ) 104 change >< remain (thay đổi >< lại, vẫn) 105 come >< go (đến >< đi) 106 command >< obey (ra lệnh >< nghe lời) 107 continue >< interrupt (tiếp tục >< gián đoạn) 108 cool >< heat (làm mát >< làm nóng) 109 curse >< bless (nguyền rủa >< phù hộ, ban phúc) 110 damage >< improve (hủy hoại >< cải thiện) 111 divide >< unite (chia >< hợp lại, liên kết) 112 drop >< pick (làm rơi >< nhặt) 113 end >< begin (kết thúc >< bắt đầu) 114 enter >< exit (vào >< ra) 115 exercise >< rest (tập luyện >< nghỉ ngơi) 116 fall >< rise (rơi, giảm, hạ >< lên, tăng) 117 find >< lose (tìm >< mất) 118 finish >< start (kết thúc >< bắt đầu) 119 float >< sink (nổi >< chìm) 120 forgive >< blame (tha thứ >< đổ lỗi) 121 give >< take (cho >< lấy) 122 go >< stop (đi >< dừng lại) 123 grow >< shrink (lớn lên, phát triển >< co lại, rút lại) 124 ignore >< heed (phớt lờ, bỏ qua >< lưu ý) 125 import >< export (nhập >< xuất khẩu) 126 know >< guess (biết >< đoán) 127 leave >< stay (rời >< lại) 128 lend >< borrow (cho mượn >< mượn) 129 live >< die (sống >< chết) 130 lock >< unlock (khóa >< khơng khóa) 131 lose >< win(thua >< thắng) 132 love >< hate (yêu >< ghét) 133 marry >< divorce (kết hôn >< li hôn) 134 pass >< fail (thi đỗ, qua thi >< thi trượt, thất bại) 135 plant >< harvest (trồng trọt >< thu hoạch) 136 play >< work (chơi >< làm việc) 137 punish >< reward (phạt >< thưởng) 138 push >< pull (đẩy >< kéo) 139 shout >< whisper (la hét >< thầm) 140 show >< hide (cho xem >< che giấu) 141 sit >< stand (ngồi >< đứng) 142 sleep >< wake up (ngủ >< thức dậy) 143 smile >< frown (cười >< cau mày, nhăn mặt) 144 speed up >< slow down (tăng tốc >< chậm lại) 145 spend >< save (tiêu tiền >< tiết kiệm) 146 stop >< move (dừng lại >< di chuyển) 147 strengthen >< weaken (làm mạnh lên >< làm yếu đi) 148 succeed >< fail (thành công >< thất bại) 149 teach >< learn (dạy >< học) 150 throw/cast >< catch (ném >< bắt) 151 absent >< present (vắng mặt >< xuất hiện) 152 abundant>< scarce (nhiều, thừa >< khan hiếm, thiếu) 153 accurate >< inaccurate (chính xác >< khơng xác) 154 adjacent >< distant (gần kề, liền sát >< xa) 155 alert >< asleep (tỉnh táo, cảnh giác >< ngủ) 156 alive >< dead (sống >< chết) 157 amateur >< professional (nghiệp dư >< chuyên nghiệp) 158 ancient >< modern (cổ xưa >< đại) 159 apparent>< obscure (rõ ràng >< không rõ, tối tăm) 160 arrogant >< humble (kiểu căng, ngạo mạn >< khiêm tốn, nhún nhường) 161 awake >< asleep (tỉnh >< ngủ) 162 awkward >< graceful (vụng về, lúng túng >< có duyên, nhã) 163 bare >< covered (trần truồng >< che phủ) 164 beautiful >< ugly (xinh đẹp >< xấu xí) 165 bent >< straight (cong >< thẳng) 166 better >< worse (tốt >< xấu, tồi hơn) 167 big >< small (to >< nhỏ) 168 bitter >< sweet (đắng >< ngọt) 169 black >< white (đen >< trắng) 170 blunt >< sharp (cùn >< sắc) 171 bold >< timid (dũng cảm >< rụt rè) 172 boring >< interesting (nhạt nhẽo >< thú vị) 173 bottom >< top (phần >< phần cùng) 174 brave >< cowardly (dũng cảm >< nhát gan) 175 brief >< long (ngắn gọn >< dài) 176 bright >< dull (sáng sủa >< mờ đục, xám xịt) 178 cautious >< careless (cẩn thận >< bất cẩn) 179 cheap>< expensive (rẻ >< đắt) 180 cold >< hot (lạnh >< nóng) 181 complex >< simple (phức tạp >< đơn giản) 182 constant >< variable (bất biến, không đổi >< thay đổi) 183 cool >< warm (mát mẻ >< ấm) 184 copy >< original (bản >< gốc) 185 cruel >< kind (độc ác >< tốt bụng) 186 dark >< bright (tăm tối >< sáng sủa) 187 deep >< shallow (sâu >< nông cạn) 188 difficult >< easy (khó >< dễ) 189 dim >< bright (mờ, tối mịt >< sáng sủa) 190 drunk >< sober (say xỉn >< không say rượu) 191 dry >< wet (khô >< ẩm, ướt) 192 early >< late (sớm >< muộn) 193 east >< west (đông >< tây) 194 empty >< full (trống rỗng >< đầy) 195 even >< odd (chẵn >< lẻ) 196 fake >< natural (giả, không thật >< tự nhiên) 197 fast >< slow (nhanh >< chậm) 198 know >< guess (biết >< đoán) 199 fashionable >< old-fashioned (thời trang >< lỗi thời) 200 fat >< thin (béo >< gầy) Bí kíp ghi nhớ 1000+ từ vựng cấu trúc Tiếng Anh thông dụng Phần 1: BREAK Từ vựng bước bước tảng để tiếp cận với ngôn ngữ Nhưng coi bước khó khăn Học Từ vựng Tiếng Anh vậy, thật khó khăn để ghi nhớ hết Hôm nay, Cunghocvui muốn chia sẻ với bạn bí kíp để bạn học từ cách dễ dàng hiệu cách học theo cấu trúc BREAK • Break down = stop working: hỏng hóc • Break down = cry: khóc • Break away (from) = escape from = break out: chạy trốn, trốn • Break up with somebody = end a relationship: chia tay • Break up for: nghỉ hè • Break something up = divide something into: phân tích, chia nhỏ • Break out: trốn thốt, vượt ngục • Break out = suddenly start = out break (n): bùng phát • Break off = become separate: tách rời • Break off = end relationship: cắt đứt mối quan hệ • Break a record: phá vỡ kỉ lục • Break a promise: thất hứa • Break the ice = ice - breaker: phá vỡ khơng khí dặt dè • Break a leg: chúc may mắn • Break the news: đưa tin xấu, khẩn cấp • Break the rule: phá vỡ kỉ luật • Break/ give up/ kick a habit: từ bỏ thói quen • Breakthrough: đột phá • Break even: hòa vốn Phần 2: Get Tiếp nối phần 1: Các cấu trúc thông dụng với Break, hôm nay, Cunghocvui cho mắt tiếp phần 2: cấu trúc thông dụng với Get Rất mong kiến thức sau giúp bạn ghi nhớ từ vựng nhanh hiệu hơn! GET • Get by on something = manage on something: xoay sở • Get off: xuống xe • Get something down = write down: ghi chép, viết, • Get down to something = embark on/ upon something: bắt tay vào làm việc • Get along with somebody = get on well with somebody = to be on good terms with somebody = have a good relationship with somebody: hòa hợp với • Get somebody back = get back at somebody = retaliate against somebody: trả đũa • Get back = return: quay trở lại • Get on = continue: tiếp tục • Get on: lên xe • To be getting on = to be getting old: già • Get out of something = avoid: trốn tránh • Get over = recover from: phục hồi • Get through something = suceed in (examination): vượt qua (kì thi) Phần 3: COME • Come close: đến gần • Comes complete with: Đến với đầy đủ tất • Come early: đến sớm • Come first: đến trước • Come into view: đến tầm mắt • Come last: đến sau • Come late: đến trễ • Come on time đến • Come prepared: đến có chuẩn bị • Come right back: trở lại • Come to an end: đến kết thúc • Come to a decision: đến định • • • • • • • • Tổng hợp 10 cụm từ quen thuộc với Can't Can’t’ - Không thể "Can't" với từ khác tạo thành cấu trúc với nghĩa thú vị Ghi nhớ 10 cụm từ với "can't" Can’t wait + to V– khơng thể chờ đợi được, nóng lòng muốn làm Ví dụ: This cake looks delicious I can’t wait to eat it Can’t stand + V_ing– chịu đựng được, khó chịu đựng Ví dụ: She can’t stand doing that job • • • • • • • • • • • • • • • Can’t help + V_ing – không, khơng thể khác (chỉ việc khơng thể tránh khỏi) Ví dụ: I’m so sleep I can’t help falling in sleep Can’t take + something – khơng thể chấp nhận được, khơng thể chịu Ví dụ: That man did too much wrong thing I can’t take it any more Can’t bear + something – khơng thể chịu Ví dụ: I know I should not cry, but I can’t bear it Can’t be bothered + to V– khơng có hứng thú, q ngại, q lười để làm việc Ví dụ: I can’t be bothered to iron my clothes Can’t afford + something – không đủ tiền chi trả cho Ví dụ: This bag is too expensive and I can’t afford it Can’t hear myself think – khơng thể tập trung Ví dụ: It’s too much thing in my head I can’t hear myself think Can’t take my eyes off someone/something – rời mắt khỏi ai/cái Ví dụ: Wow, this ring is so beautiful I can’t take my eyes off it 10 Can’t think straight – tập trung nghĩ đắn, cẩn thận ... cảnh, nghĩa từ gạch chân Sử dụng kiến thức thân để đoán nghĩa từ Lựa chọn từ sát nghĩa, đối nghĩa Trực tiếp thay phương án thấy logic chọn TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC 12 THÌ CƠ BẢN •... thông dụng với Get Rất mong kiến thức sau giúp bạn ghi nhớ từ vựng nhanh hiệu hơn! GET • Get by on something = manage on something: xoay sở • Get off: xuống xe • Get something down = write down:... something – khơng đủ tiền chi trả cho Ví dụ: This bag is too expensive and I can’t afford it Can’t hear myself think – tập trung Ví dụ: It’s too much thing in my head I can’t hear myself think
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ kiến thức thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia, Tổng hợp toàn bộ kiến thức thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn